Madame Pele - Duwies Tân folcanig a Rheolwr Hawaii

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Gyda phum llosgfynydd mawr, dau ohonynt ymhlith y rhai mwyaf gweithgar yn y byd, mae Hawaii wedi datblygu ffydd gref yn Pele ers talwm, duwies tân, llosgfynyddoedd, a lafa. Hi yw un o'r duwiau pwysicaf ac adnabyddus ym mytholeg Hawaii.

  Pwy yw Pele, fodd bynnag, pa mor fywiog yw'r addoliad tuag ati, a beth sydd angen i chi ei wybod os ydych yn ymweld â Hawaii? Byddwn yn ymdrin â hyn i gyd isod.

  Pwy yw Pele?

  7> Pele – David Howard Hitchcock. PD.

  A elwir hefyd yn Tūtū Pele neu Madame Pele , gellir dadlau mai dyma’r duwdod a addolir fwyaf yn Hawaii, er gwaethaf y grefydd amldduwiol frodorol Hawaii gan gynnwys llawer o fathau eraill o dduwiau. Cyfeirir at Pele yn aml hefyd fel Pele-honua-mea , sy'n golygu Pele o'r tir cysegredig a Ka wahine ʻai honua neu Bwyta'r ddaear gwraig . Mae Pele yn aml yn ymddangos i bobl naill ai fel morwyn ifanc wedi'i gwisgo mewn gwyn, yn hen wraig, neu'n gi gwyn.

  Mae'n amlwg mai'r hyn sy'n gwneud Pele mor unigryw i bobl Hawaii yw'r gweithgaredd folcanig ar yr ynys. Am ganrifoedd, mae'r bobl ar y gadwyn ynysoedd wedi byw ar drugaredd llosgfynyddoedd Kilauea a Maunaloa, yn arbennig, yn ogystal â Maunakea, Hualalai, a Kohala. Pan all eich bywyd cyfan gael ei ddadwreiddio a'i ddifetha gan fympwy duwdod, nid ydych chi'n poeni cymaint am y duwiau eraill yn eich pantheon.

  A BigTeulu

  Yn ôl y chwedl, mae Pele yn byw yn Halema`uma`u.

  Dywedir bod Pele yn ferch i Fam y Ddaear a dduwies ffrwythlondeb Haumea a'r Tad Awyr a duwies creawdwr Kane Milohai . Gelwir y ddau dduw hefyd yn Papa a Wakea yn y drefn honno.

  Yr oedd gan Pele bump o chwiorydd eraill a saith brawd. Mae rhai o'r brodyr a chwiorydd hynny yn cynnwys y Duw Siarc Kamohoaliʻi , Duwies y Môr ac ysbryd dŵr Namaka neu Namakaokaha'i , Duwies Ffrwythlondeb a meistres pwerau tywyll a dewiniaeth Kapo , a nifer o chwiorydd o'r enw Hiʻiaka , a'r enwocaf ohonynt yw Hiʻiakaikapoliopele neu Hiʻiaka ym mynwes Pele .

  Yn ôl rhai mythau, nid Kane Milohai yw tad Pele ond brawd iddi ac mae Wakea yn dduw tad ar wahân.

  Fodd bynnag, nid yw'r pantheon hwn yn byw yn Hawaii. Yn lle hynny, mae Pele yn byw yno gyda “theulu o dduwiau tân eraill”. Credir bod ei hunion gartref yn byw ar gopa Kīlauea, o fewn crater Halema'uma'u ar Ynys Fawr Hawaii.

  Mae'r rhan fwyaf o'r pantheon o dduwiau a rhieni a brodyr a chwiorydd Pele yn byw naill ai yn y môr neu ar ynysoedd eraill y Môr Tawel.

  The Exiled Madame

  Mae mythau lluosog ynghylch pam mae Pele yn byw yn Hawaii, tra nad yw'r rhan fwyaf o'r duwiau mawr eraill yn gwneud hynny. Fodd bynnag, mae yna linell drwodd fawr ym mhob myth o'r fath - cafodd Pele ei alltudio o'i herwyddtymer tanllyd. Yn ôl pob tebyg, roedd Pele yn aml yn cael pyliau o genfigennus ac yn ymladd yn aml gyda’i brodyr a’i chwiorydd.

  Yn ôl y myth mwyaf cyffredin, roedd Pele unwaith yn hudo gŵr ei chwaer Namakaokaha’I, y dduwies ddŵr. Nid oedd y rhan fwyaf o gariadon Pele yn ddigon ffodus i oroesi perthynas “gynhesol” â hi ac mae rhai mythau yn honni tynged o’r fath i ŵr Namakaokaha’fi hefyd. Serch hynny, roedd Namaka yn gandryll gyda'i chwaer ac yn ei hymlid oddi ar ynys Tahiti lle'r oedd y teulu'n byw.

  Rhyfelodd y ddwy chwaer ar draws y Môr Tawel gyda Pele yn rhoi nifer o ynysoedd ar dân a Namaka yn gorlifo ar ei hôl. Yn y diwedd, dywedir i'r ffrae ddod i ben gyda marwolaeth Pele ar Ynys Fawr Hawaii.

  Fodd bynnag, nid colli ei ffurf gorfforol oedd diwedd y dduwies dân i Pele, a chredir bod ei hysbryd yn dal i fyw y tu mewn i Kīlauea . Mewn fersiynau eraill o'r myth, nid yw Namaka hyd yn oed yn llwyddo i ladd Pele. Yn lle hynny, enciliodd y dduwies tân yn fewndirol lle na allai Namaka ddilyn.

  Mae yna lawer o fythau tarddiad eraill hefyd, y rhan fwyaf yn cynnwys teuluoedd gwahanol â duwiau eraill. Ym mron pob myth, fodd bynnag, mae Pele yn dod i Hawaii o bob rhan o'r cefnfor - fel arfer o'r de ond weithiau o'r gogledd hefyd. Ym mhob myth, mae hi naill ai wedi ei halltudio, ei diarddel, neu dim ond yn teithio o’i gwirfodd.

  Drych ar Daith Pobl Hawaii

  Nid cyd-ddigwyddiad mohono.bod pob myth tarddiad yn cynnwys Pele yn hwylio i Hawaii ar ganŵ o ynys bell, Tahiti fel arfer. Mae hynny oherwydd bod trigolion Hawaii wedi dod i'r ynys yn yr union ddull hwnnw.

  Tra bod dwy gadwyn ynys y Môr Tawel wedi'u rhannu â'r pellter corsiog meddwl o 4226 km neu 2625 milltir (2282) milltir y môr), cyrhaeddodd y bobl yn Hawaii yno ar ganŵod o Tahiti. Credir i'r daith hon gael ei gwneud rywle rhwng 500 a 1,300 OC, o bosibl ar donnau lluosog yn y cyfnod hwnnw.

  Felly, yn naturiol, nid yn unig y gwnaethant adnabod Pele fel noddwr yr ynysoedd folcanig newydd hyn ond cymerasant yn ganiataol mai mae'n rhaid ei bod hi wedi cyrraedd yno yr un ffordd ag y gwnaethon nhw.

  Pele a Poli'ahu

  Mae chwedl arall yn sôn am y gystadleuaeth fawr rhwng y dduwies dân Pele a'r dduwies eira Poli'ahu .

  Yn ôl y myth, un diwrnod daeth Poli'ahu o Mauna Kea, un o nifer o losgfynyddoedd segur ar Hawaii. Daeth ynghyd â rhai o'i chwiorydd a'i ffrindiau megis Lilinoe , duwies glaw mân , Waiau , duwies llyn Waiau, ac eraill. Daeth y duwiesau i fynychu rasys sled ar fryniau glaswelltog talaith Hamakua ar yr Ynys Fawr.

  Gwisgodd Pele ei hun fel dieithryn hardd a chyfarch Poliahu. Fodd bynnag, yn fuan tyfodd Pele yn genfigennus o Poli'ahu ac agorodd grater segur Mauna Kea gan chwythu tân ohono tuag at yr eira.dduwies.

  Fodd Poli'ahu i'r copa a thaflu ei mantell eira dros y copa. Dilynodd daeargrynfeydd nerthol ond llwyddodd Poli'ahu i oeri a chaledu lafa Pele. Ail-ganodd y ddwy dduwies eu brwydrau ychydig mwy o weithiau ond y casgliad oedd bod gan Poli-ahu afael cryfach dros ran ogleddol yr ynys a Pele – dros y rhan ddeheuol.

  Faith hwyliog, Mauna Kea mewn gwirionedd mynydd uchaf y Ddaear os caiff ei gyfrif o'i waelod ar wely'r môr ac nid o wyneb y môr yn unig. Yn yr achos hwnnw, byddai Mauna Kea yn 9,966 metr o daldra neu 32,696 troedfedd/6.2 milltir tra bod Mynydd Everest “yn unig” yn 8,849 metr neu 29,031 troedfedd/5.5 milltir.

  Addoli Madame Pele – Dos and Don' ts

  Ohelo Aeron

  Tra bod Hawaii heddiw yn Gristnogol yn bennaf (63% yn Gristnogol, 26% yn anghrefyddol, a 10% arall heb fod yn grefyddol). ffydd Gristnogol), mae cwlt Pele yn dal i fyw. Am un, mae yna bobl o hyd sy'n dilyn hen ffydd yr ynys, sydd bellach wedi'i diogelu gan Ddeddf Rhyddid Crefyddol Indiaidd America. Ond hyd yn oed ymhlith llawer o’r brodorion Cristnogol ar yr ynys, mae’r traddodiad o anrhydeddu Pele i’w weld o hyd.

  Byddai pobl yn aml yn gadael blodau o flaen eu cartrefi neu mewn holltau a achoswyd gan ffrwydradau llosgfynydd neu ddaeargrynfeydd er mwyn pob lwc. . Yn ogystal, mae disgwyl i bobl, gan gynnwys teithwyr, beidio â mynd â chreigiau lafa gyda nhw fel cofroddion gan y gall hynny ddigio Pele. Yr iawncredir bod lafa o losgfynyddoedd Hawaii yn cario ei hanfod fel nad yw pobl i fod i'w dynnu o'r ynys.

  Trosedd posib arall y gall twrist ei wneud yn ddamweiniol yw bwyta rhai o'r aeron ohelo gwyllt sy'n tyfu ochr yn ochr â Halema' uma'u. Dywedir bod y rhain hefyd yn perthyn i Madame Pele wrth iddynt dyfu ar ei chartref. Os yw pobl eisiau cymryd aeron rhaid iddynt yn gyntaf ei gynnig i'r dduwies. Os na fydd hi'n cymryd yr aeron, rhaid i'r bobl ofyn am ei chaniatâd a dim ond wedyn bwyta'r ffrwythau coch blasus.

  Mae yna hefyd Ŵyl Bwyd a Gwin Hawaii ar ddechrau mis Hydref sy'n anrhydeddu Pele a Poli'ahu.

  Symboledd Pele

  Fel duwies tân, lafa, a llosgfynyddoedd, mae Pele yn dduwdod ffyrnig a chenfigenus. Hi yw noddwr cadwyn yr ynysoedd ac y mae ganddi afael gadarn ar ei phobl fel y maent oll ar ei thrugaredd.

  Wrth gwrs, nid Pele yw'r mwyaf pwerus na'r dwyfoldeb mwyaf caredig yn ei phantheon. Nid hi greodd y byd, ac ni chreodd hi Hawaii. Fodd bynnag, mae ei goruchafiaeth dros ddyfodol cenedl yr ynys mor llwyr fel na all y bobl fforddio peidio â'i haddoli na'i pharchu gan y gall roi lafa iddynt ar unrhyw adeg.

  Symbolau Pele

  Cynrychiolir y Dduwies Pele gan symbolau sy'n ymwneud â'i safle fel duw tân. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Tân
  • Llosgfynydd
  • Lafa
  • Eitemau lliw coch
  • Oheloaeron

  Pwysigrwydd Pele mewn Diwylliant Modern

  Er nad yw hi'n rhy boblogaidd y tu allan i Hawaii, mae Pele wedi cael cryn dipyn o ymddangosiadau mewn diwylliant pop modern. Mae rhai o'r rhai mwyaf nodedig yn cynnwys ymddangosiad fel dihiryn i Wonder Woman , lle ceisiodd Pele ddial am lofruddiaeth ei thad Kāne Milohai.

  Mae gan Tori Amos hefyd albwm o'r enw Bechgyn i Pele yn anrhydedd y dduwies. Ymddangosodd gwrach wedi'i hysbrydoli gan Pele hefyd mewn pennod o'r sioe deledu boblogaidd Sabrina, y Wrach yn eu Harddegau o'r enw The Good, the Bad, and the Luau . Mae'r dduwies dân hefyd yn gymeriad chwaraeadwy yng ngêm fideo MOBA Smite .

  Cwestiynau Cyffredin Am Pele

  Beth yw duwies Pele?

  Pele yw duwies tân, llosgfynyddoedd, a mellt.

  Sut daeth Pele yn dduwies?

  Ganwyd Pele yn dduw, yn ferch i Fam y Ddaear ac yn dduwies ffrwythlondeb Haumea a’r Tad Awyr a’r creawdwr duwies Kane Milohai.

  Sut mae Pele yn cael ei darlunio?

  Er bod darluniau’n gallu amrywio, mae’n cael ei gweld fel arfer yn fenyw hŷn gyda gwallt hir yn llifo ond gall ymddangos weithiau fel merch ifanc hardd.

  Amlapio

  O'r holl gannoedd o dduwiau ym mytholeg Hawäi, mae'n bosibl mai Pele yw'r mwyaf adnabyddus. Roedd ei rôl fel duwies tân, llosgfynyddoedd, a lafa mewn ardal lle mae'r rhain yn doreithiog, yn ei gwneud yn arwyddocaol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.