Nerthus – Mytholeg Norsaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Nerthus – ydy hi eto’n dduwies Norsaidd arall y Ddaear neu ydy hi’n rhywbeth gwirioneddol arbennig? Ac os yw'r ddau, efallai y gall Nerthus helpu i egluro pam fod cymaint o dduwiau Llychlynnaidd wedi'u dyblygu i bob golwg.

  Pwy yw Nerthus?

  Nerthus yw un o'r duwiau Proto-Germanaidd amlycaf na'r Rhufeiniaid. Ymerodraeth a gafwyd yn ystod ei hymdrechion i orchfygu'r cyfandir. Disgrifir Nerthus yn drwyadl gan yr hanesydd Rhufeinig Tacitus tua 100 CC ond ar wahân i'w hanes ef, mae'r gweddill i'w ddehongli.

  Adrodd Tacitus o Addoliad Nerthus

  Fel y cadwodd y llengoedd Rhufeinig wrth orymdeithio trwy Ogledd Ewrop, daethant ar draws dwsinau os nad cannoedd o lwythau Germanaidd rhyfelgar. Diolch iddyn nhw – y llengoedd Rhufeinig – mae gennym ni nawr hanes braidd yn fanwl o'r hyn roedd llawer o'r llwythau hyn yn ei addoli a sut roedd eu credoau'n gysylltiedig.

  Rhowch i mewn i Tacitus a'i ddisgrifiad o Nerthus.

  Yn ôl i'r hanesydd Rhufeinig, roedd nifer o lwythau Germanaidd amlwg yn addoli duwies y Fam Ddaear o'r enw Nerthus. Un o'r nifer o bethau arbennig am y dduwies honno oedd defod heddwch arbennig.

  Mae Tacitus yn manylu ar sut y credai'r llwythau Germanaidd hyn i Nerthus farchogaeth ar gerbyd a dynnwyd gan wartheg, yn marchogaeth o lwyth i lwyth, gan ddod â heddwch gyda hi. Wrth i'r dduwies farchogaeth trwy Ogledd Ewrop, roedd heddwch yn dilyn, a gwaharddwyd y llwythau rhag rhyfela â'i gilydd. Dyddiauo briodi a gorfoleddu dilynodd y dduwies a cloiwyd pob gwrthrych haearn i ffwrdd.

  Unwaith y cafwyd heddwch, daeth offeiriaid Nerthus â'i cherbyd a'i gwisg, a’r dduwies ei hun – corff, cnawd, a’r cyfan – i’w chartref ar ynys ym Môr y Gogledd. Unwaith yno, cafodd y dduwies ei lanhau mewn llyn gan ei hoffeiriaid gyda chymorth eu caethweision. Yn anffodus i'r olaf, lladdwyd y caethweision wedyn fel na allai dynion marwol eraill fyth ddysgu am ddefodau dirgel Nerthus.

  Dyma gyfieithiad gan J. B. Rives o Tacitus ' Germania, sy'n manylu ar addoliad Nerthus.

  “Ar eu hôl hwy y daw y Reudingi, yr Aviones, yr Anglii, y Farini, yr Eudoses, y Suarini a'r Nuitones, y tu ôl i'w rhagfuriau o afonydd a choedwigoedd. Nid oes dim yn nodedig am y bobloedd hyn yn unigol, ond gwahaniaethir hwynt gan addoliad cyffredin Nerthus, neu Fam Ddaear. Maen nhw'n credu ei bod hi'n ymddiddori mewn materion dynol ac yn marchogaeth ymhlith eu pobloedd. Mewn ynys o'r Eigion saif llwyn cysegredig, ac yn y llwyn drol gysegredig, wedi ei gorchuddio â brethyn, na chaiff neb ond yr offeiriad gyffwrdd ag ef. Mae'r offeiriad yn dirnad presenoldeb y dduwies yn y sancteiddrwydd hwn ac yn ei gwasanaethu, mewn parch dyfnaf, wrth i'w drol gael ei thynnu gan heffrod. Yna dilynwch ddyddiau o lawenhau a gwneud llawen ym mhob man y mae'n bwriadu ymweld ag ef a chael ei diddanu. Does neb yn mynd i ryfel, nebyn cymryd breichiau; pob gwrthddrych haiarn yn cael ei gloi ; yna, a dim ond wedyn, y mae heddwch a thawelwch yn hysbys ac yn annwyl, nes i'r offeiriad eto adfer y dduwies i'w theml, wedi iddi gael ei llenwi o gwmni dynol. Ar ôl hynny mae'r drol, y brethyn ac, os ydych chi'n poeni ei gredu, mae'r dduwies ei hun yn cael eu golchi i mewn yn lân mewn llyn diarffordd. Cyflawnir y gwasanaeth hwn gan gaethweision sy'n cael eu boddi yn y llyn yn syth wedi hynny. Felly y mae dirgelwch yn peri arswyd ac amharodrwydd duwiol i ofyn beth yw'r olygfa na all neb ond y rhai sydd wedi tynghedu i farw ei gweld.”

  Sut mae'r duwdod Proto-Germanaidd hwn yn perthyn i'r pantheon o dduwiau Llychlynnaidd? Wel, mewn ffordd braidd yn hapfasnachol, chwilfrydig, a llosgachus.

  Un o'r Duwiau Vanir

  Wrth feddwl am dduwiau Llychlynnaidd, mae'r rhan fwyaf ohonom yn dychmygu'r pantheon Æsir/Aesir/Asgardian o dduwiau dan arweiniad gan yr Allfather Odin , ei wraig Frigg, a duw'r taranau Thor .

  Yr hyn y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei hepgor, fodd bynnag, yw'r ail bantheon o dduwiau i gyd a elwir yn Vanir duwiau. Daw'r dryswch oherwydd i'r ddau bantheon uno yn y pen draw ar ôl Rhyfel Vanir-Æsir. Cyn y rhyfel, roedd y rhain yn ddwy set o dduwiau ar wahân. Yr hyn a wahaniaethai'r ddau bantheon oedd cwpl o ffactorau:

  • Duwiau heddychlon yn bennaf oedd duwiau'r Vanir, yn ymroddedig i ffrwythlondeb, cyfoeth, a ffermio tra bod y duwiau Æsir yn fwy tebyg i ryfel a milwriaethus.<13
  • Duwiau Vanir oedd yn bennafaddoli yng Ngogledd Sgandinafia tra roedd yr Æsir yn cael eu haddoli ledled Gogledd Ewrop a'r llwythau Germanaidd. Serch hynny, mae'n ymddangos bod y Vanir a'r Æsir wedi'u seilio ar y duwiau Prot-Germanaidd hŷn hyd yn oed.

  Y tair duw Vanir amlycaf yw duw'r môr Njord a'i ddau blentyn, deuwiau ffrwythlondeb mam ddienw - Freyr a Freyja .

  Felly, beth sydd gan Nerthus i'w wneud â phantheon Vanir o duwiau?

  Mae'n debyg, dim byd. Dyna pam nad yw hi wedi'i hychwanegu'n dechnegol at deulu Njord-Freyr-Freyja. Fodd bynnag, mae llawer o ysgolheigion yn dyfalu y gallai Nerthus fod yn fam ddienw i'r efeilliaid ffrwythlondeb. Mae sawl rheswm am hyn:

  • Mae Nerthus yn amlwg yn cyd-fynd â phroffil Vanir - duwies Ddaear ffrwythlondeb sy'n cerdded o amgylch y wlad ac yn dod â heddwch a ffrwythlondeb gyda hi. Nid duwdod rhyfelgar mo Nerthus fel y rhan fwyaf o dduwiau Norsaidd Æsir neu Broto-Germanaidd ac yn hytrach ei nod yw dod â heddwch a thawelwch i'w deiliaid. duw y mor. Roedd y rhan fwyaf o ddiwylliannau hynafol, gan gynnwys y Llychlynwyr, yn paru duwiau daear a môr (neu Ddaear ac Awyr) gyda'i gilydd. Yn enwedig mewn diwylliannau morwrol fel y Llychlynwyr a’r Llychlynwyr, roedd paru Môr a Daear yn nodweddiadol yn golygu ffrwythlondeb a chyfoeth.
  • Mae yna hefyd debygrwydd ieithyddol rhwng Nerthus a Njord.Mae llawer o ysgolheigion ieithyddol yn dyfalu bod yr enw Hen Norseg Njord yn cyfateb yn union i'r enw Proto-Germanaidd Nertus, h.y. mae'r ddau enw yn cyfieithu i'w gilydd. Mae hyn yn cyd-fynd â'r myth bod yr efeilliaid Freyr a Freyja wedi'u geni gan yr undeb rhwng Njord a'i efaill dienw ei hun.

  Nerthus, Njord, a thraddodiad llosgachol Vanir

  Y Vanir -Æsir Rhyfel yw ei stori hir a hynod ddiddorol ei hun ond ar ôl ei ddiwedd, cyfunwyd pantheons Vanir ac Æsir. Yr hyn sy'n hynod ddiddorol am yr uno hyn yw nad oedd y ddau bantheon yn cynnwys nifer o wahanol enwau a duwiau yn unig, ond hefyd llawer o draddodiadau gwahanol a gwrthdaro.

  Mae'n ymddangos mai un “traddodiad” o'r fath yw perthynas losgachol. Dim ond ychydig o dduwiau Vanir rydyn ni'n gwybod amdanyn nhw heddiw ond mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw wedi cofnodi perthynas losgachol â'i gilydd.

  • Priododd Freyr, gefeill dduw ffrwythlondeb y cawr/jötunn Gerðr ar ôl y Uno Vanir/Æsir ond cyn hynny gwyddys ei fod wedi cael perthynas rywiol gyda'i efaill Freyja.
  • Roedd Freyja ei hun yn wraig i Óðr ond mae hi hefyd yn gariad i'w brawd Freyr.
  • Ac yna, mae yna dduw'r môr Njord a briododd Skadi ar ôl ymuno â'r pantheon Æsir ond cyn hynny tad Freyja a Freyr gyda'i chwaer ddienw ei hun - mae'n debyg, y dduwies Nerthus.

  Pam nad oedd Nerthus Yn gynwysedig yn y NorsegPantheon?

  Os oedd Nerthus yn chwaer i Njord, pam na chafodd ei “gwahoddiad” i Asgard gyda gweddill y teulu ar ôl Rhyfel Vanir-Æsir? Yn wir, hyd yn oed os nad oedd hi'n chwaer i Njord o gwbl, pam na chafodd ei hymgorffori yn y pantheon Norsaidd beth bynnag gyda gweddill yr hen dduwiau Llychlynaidd a Phroto-Germanaidd?

  Yr ateb, yn fwyaf tebygol, yw bod yna eisoes nifer o “dduwiau benywaidd y Ddaear” ym mytholeg Norsaidd a chafodd Nerthus ei adael ar ôl gan y beirdd a'r beirdd a “gofnododd” chwedlau a chwedlau Norsaidd hynafol.

  • Jörð, mam Thor, oedd duwies y Ddaear “OG”, a dybiwyd ei bod yn chwaer i Odin ac yn bartner rhywiol gan rai ffynonellau ac yn gawres/jötunn hynafol gan eraill.
  • Sif yw gwraig Thor a phrif dduwies Ddaear arall addoli ar draws Gogledd Ewrop hynafol. Mae hi hefyd yn cael ei hystyried yn dduwies ffrwythlondeb ac roedd ei gwallt hir, euraidd yn gysylltiedig â gwenith cyfoethog a oedd yn tyfu. o’u hanfarwoldeb, hefyd yn gysylltiedig â ffrwythau a ffrwythlondeb y wlad.
  • Ac, wrth gwrs, mae Freyr a Freyja hefyd yn dduwiau ffrwythlondeb – mewn cyd-destun rhywiol a ffermio – ac felly’n gysylltiedig â’r Ddaear a’i ffrwythau.

  Gyda’r fath gystadleuaeth frwd, mae’n debygol iawn nad oedd myth Nerthus wedi goroesi drwy’r oesoedd. Hynafolgoroesodd crefyddau a mytholeg fesul pentref gyda'r rhan fwyaf o gymunedau yn credu yn y rhan fwyaf o dduwiau ond yn addoli un yn arbennig. Felly, o gofio bod pob cymuned eisoes yn adnabod neu'n addoli duwiau eraill y Ddaear, heddwch a ffrwythlondeb, mae'n debyg bod Nerthus wedi'i adael o'r neilltu. hanes, arhosodd ei threftadaeth. Mae Freyja a Freyr yn ddau o’r duwiau Norsaidd amlycaf ac unigryw a hyd yn oed os nad Nerthus oedd eu mam wedi’r cyfan roedd hi’n bendant yn dduwies heddwch a ffrwythlondeb amlwg yn ei dydd, gan wrthbrofi’r naratif mai rhyfel yn unig oedd yn bwysig i’r llwythau Almaenig hynafol. a thywallt gwaed.

  Pwysigrwydd Nerthus mewn Diwylliant Modern

  Yn anffodus, fel duw Proto-Germanaidd gwirioneddol hynafol, nid yw Nerthus yn cael ei gynrychioli mewn gwirionedd mewn diwylliant a llenyddiaeth fodern. Mae yna blaned leiaf o'r enw 601 Nerthus yn ogystal â sawl tîm pêl-droed/pêl-droed Ewropeaidd wedi'u henwi ar ôl y dduwies (gyda sillafiadau amrywiol) ond dyna amdani.

  Amlapio<11

  Ersir fod Nerthus yn ffigwr braidd yn enigmatig ym mytholeg Norsaidd, un sy'n destun llawer o ddyfalu. Fodd bynnag, mae'n debygol iawn ei bod yn dduwies Vanir y dirywiodd ei mythau a'i haddoliad yn y pen draw.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.