Gaia - Duwies Ddaear Groeg

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Y dduwies Ddaear Gaia, a elwir hefyd yn Gaea, oedd y duwies gyntaf a ddaeth allan o Anhrefn ar ddechrau amser. Ym mytholeg Groeg , hi yw personoliad y ddaear a mam pob peth byw, ond mae gan stori rhoddwr bywyd fwy iddi na hyn yn unig. Dyma olwg agosach.

  Gwreiddiau Gaia

  Gaia Cerflun Celf Mam Ddaear Gaia. Gwelwch ef yma.

  Yn ol chwedl y greadigaeth, nid oedd yn y dechreu ond Anrhefn, yr hwn oedd yn ddim a gwagedd; ond yna, ganwyd Gaia, a dechreuodd bywyd lewyrchu. Hi oedd un o'r duwiesau primordial, y duwiau a'r duwiesau cyntaf a aned o Anhrefn, a phresenoldeb y corff nefol ar y ddaear.

  Fel rhoddwr bywyd, llwyddodd Gaia i greu bywyd hyd yn oed heb y angen cyfathrach rywiol. Hi yn unig a roddodd enedigaeth i'w thri mab cyntaf: Wranws , personoliad yr awyr, Pontos , personoliad y môr, ac Ourea , y personoliad o'r mynyddoedd. Mae myth creadigaeth chwedloniaeth Roeg hefyd yn dweud mai’r Fam Ddaear a greodd y gwastadeddau, yr afonydd, y tiroedd ac sy’n gyfrifol am greu’r byd fel yr ydym yn ei adnabod heddiw.

  Yn ôl rhai ffynonellau, Gaia oedd yn llywodraethu'r bydysawd cyn i'w meibion, y Titaniaid , gymryd rheolaeth drosto. Mae rhai mythau hefyd yn dweud mai Gaia oedd y fam dduwies a addolid yng Ngwlad Groeg cyn i'r Hellenes ddod â chwlt Zeus .

  Dywedir bod Gaia yn fam i gyfres o fodau ym mytholeg Roeg. Heblaw am Wranws, Pontos, ac Ourea, hi hefyd oedd mam y Titans a'r Erinyes (The Furies). Roedd hi hefyd yn fam i Oceanus, Coeus, Creius, Hyperion, Iapetus, Theia, Rheia, Themis, Mnemosyne , Phoebe, Thetys, Cronus, y Cyclopes , Brontes, Steropes, Arges , Cottus, Briareus, a Gyges.

  Mythau Poblogaidd sy'n Cynnwys Gaia

  Fel y Fam Ddaear, mae Gaia yn ymwneud â mythau a straeon gwahanol fel antagonydd ac fel ffynhonnell bywyd.

  • Gaia, Wranws, a Cronus
  Gaia oedd mam a gwraig Wranws, gyda'r rhai yr oedd ganddi y Titaniaid, y Cewri, a nifer o fwystfilod eraill megis y Cyclopesa Typhon, yr anghenfil o 100 pen.

  Gan fod Wranws ​​yn casáu’r Titaniaid, penderfynodd eu carcharu yng nghroth Gaia gan achosi poen a gofid mawr i’r dduwies. Yn ogystal â charcharu'r Titans, roedd hyn yn atal y Fam Ddaear rhag cael mwy o blant. Yn gynddeiriog, penderfynodd Gaia ymuno â'i mab iau Cronus , i roi diwedd ar Wranws.

  Dysgodd Cronus mai ei dynged oedd dymchwel Wranws ​​fel rheolwr y bydysawd, felly gyda chymorth Gaia fe defnyddio cryman haearn i ysbaddu Wranws ​​a rhyddhau ei frodyr a chwiorydd. Y gwaed a ddeilliodd o organau cenhedlu Wranws ​​a greodd yr Erinyes, y nymffau ac Aphrodite. O hynny ymlaen, Cronus a'rTitans oedd yn llywodraethu'r bydysawd. Er i deyrnasiad Wranws ​​ddod i ben, parhaodd i fodoli fel duw'r awyr.

  • Gaia yn erbyn Cronus

  Ar ôl helpu ei mab dethrone Wranws , Sylweddolodd Gaia fod creulondeb Cronus yn afreolus a gadawodd ei ochr. Cronus a'i chwaer Rhea oedd rhieni'r 12 duw Olympaidd, gan wneud Gaia yn nain i Zeus a'r prif dduwiau eraill.

  Dysgodd Cronus o broffwydoliaeth Gaia fod yr oedd wedi ei dynghedu i ddyoddef yr un tynged i Uranus ; am hyn, efe a benderfynodd fwyta ei holl blant.

  Llwyddodd Rhea a Gaia i dwyllo Kronos i fwyta craig yn lle bwyta ei fab iau, Zeus. Helpodd duwies y ddaear i godi Zeus a fyddai'n ddiweddarach yn rhyddhau ei frodyr a chwiorydd o fol eu tad ac yn trechu Cronus mewn rhyfel hollalluog i gymryd rheolaeth o'r Olympus.

  Ar ôl ennill y rhyfel, carcharodd Zeus lawer o'r Titaniaid yn y Tartarus, gweithred a gynhyrfodd Gaia ac a agorodd y drws i wrthdaro newydd rhwng Gaia a'r duwiau.

  • Gaia yn erbyn Zeus
  > Wedi ei gythruddo gan Zeus yn carcharu'r Titaniaid yn y Tartarus, esgorodd Gaia ar y Cewria'r Typhon, a adwaenid fel y mwyaf marwol. creadur ym mytholeg Groeg, i ddymchwel yr Olympiaid, ond enillodd y duwiau y ddwy frwydr a dal i deyrnasu ar y bydysawd.

  Yn yr holl straeon hyn, dangosodd Gaia ei safiad yn erbyn creulondeb ac roedd yn gyffredinyn erbyn rheolwr y bydysawd. Fel y gwelsom, hi a wrthwynebodd ei mab a'i gŵr Uranus, ei mab Cronus, a'i hŵyr Zeus.

  Symbolau a Symbolaeth Gaia

  Fel personiad y ddaear, mae Gaia's roedd y symbolau'n cynnwys ffrwythau, grawn a'r ddaear. Weithiau, mae hi’n cael ei darlunio gyda phersonoliaeth y tymhorau, sy’n dynodi ei safle fel duwies ffrwythlondeb ac amaethyddiaeth.

  Mae Gaia ei hun yn symbol o bob bywyd a ffrwythlondeb, gan mai hi yw ffynhonnell wreiddiol holl fywyd ar y ddaear. Hi yw calon ac enaid y ddaear. Heddiw, mae'r enw Gaia yn symbol o fam ddaear holl-gariadus, sy'n maethu, yn meithrin ac yn amddiffyn.

  Isod mae rhestr o brif ddewisiadau'r golygydd sy'n cynnwys cerflun duwies Gaia.

  Stop Picks y GolygyddCerflun y Fam Ddaear, Cerflun Gaia Ffiguryn Resin Mam Ddaear Natur Siwt ar gyfer... Gweler Hon YmaAmazon.comDQWE Cerflun Duwies Gaia, Celf Natur y Fam Ddaear Addurniadau Ffiguryn Peintiedig, Resin.. Gweler Hwn YmaAmazon.comYJZZ ivrsn Y Cerflun o'r Fam Ddaear Gaia, Cerflun Gaia'r Mileniwm,... Gweler Yma YmaAmazon.com Diweddarwyd diwethaf ar: Tachwedd 24, 2022 12: 54 am

  Y dyddiau hyn, mae Gaia hefyd yn cael ei gweld fel symbol o ffeministiaeth a grym menywod, gan ei bod hi'n dduwies bwerus. Mae'r syniad o Gaia wedi ymwahanu oddi wrth ffiniau mytholeg; mae hi bellach yn cael ei hystyried yn fod cosmig sy'n cynrychioli deallusa meithrin grym cosmig sy'n goruchwylio'r Ddaear. Mae hi'n parhau i fod yn symbol o'r ddaear ac o bob bywyd arni.

  Gaia mewn Gwyddoniaeth

  Yn y 1970au, datblygodd y gwyddonwyr James Lovelock a Lynn Margulis ddamcaniaeth a oedd yn cynnig bod rhyngweithiadau a hunan-reolaeth rhwng gwahanol barthau y ddaear. Roedd hyn yn dangos sut roedd y blaned yn gweithio fel un i gadw ei bodolaeth ei hun. Er enghraifft, nid yw dŵr y môr byth yn rhy hallt i fywyd fodoli, ac nid yw'r aer byth yn rhy wenwynig.

  Gan ei bod yn cael ei hystyried yn system gadw ymwybyddiaeth debyg i fam, cadarnhawyd y ddamcaniaeth yn ddiweddarach a'i throi'n ddamcaniaeth. Fe'i henwyd yn ddamcaniaeth Gaia, ar ôl duwies y Ddaear.

  Arwyddocâd Gaia yn y Byd

  Fel y fam y tarddodd y Ddaear a phob bywyd ohoni, mae rôl Gaia ym mytholeg Roegaidd yn hollbwysig. . Hebddi hi, ni fyddai unrhyw Titans nac Olympiaid, felly mae’n ddiogel dweud bod chwedloniaeth Roegaidd yn sefyll ar ffrwythlondeb Gaia.

  Mae cynrychioliadau Gaia mewn celf fel arfer yn portreadu gwraig famol yn symbol o ffrwythlondeb a bywyd. Mewn crochenwaith a phaentiadau, fe'i gwelir fel arfer yn gwisgo gwisg werdd ac wedi'i hamgylchynu gan ei symbolau - ffrwythau a grawn.

  Millennia Gaia

  I lawer o baganiaid modern, mae Gaia yn un o'r duwiau pwysicaf, yn cynrychioli y ddaear ei hun. O'r enw Gaianiaeth, mae'r gred yn athroniaeth a byd-olwg moesegol, sy'n canolbwyntio aranrhydeddu a pharchu'r ddaear, parchu pob bywyd a lleihau'r effaith negyddol ar y ddaear.

  Ffeithiau Gaia

  1- Beth mae Gaia yn ei olygu?

  Mae'n golygu tir neu ddaear.

  2- Pwy yw gŵr Gaia? 2>Uranus yw ei gŵr, sydd hefyd yn fab iddi. 3- Pa fath o dduwies oedd Gaia?

  Duwdod gyntefig oedd hi a ddaeth o Anhrefn.

  4- Pwy yw plant Gaia? <4

  Roedd gan Gaia nifer o blant, ond efallai mai ei phlant enwocaf yw'r Titaniaid.

  5- Sut cafodd Gaia ei geni?

  Mae rhai mythau yn dweud ei bod hi, ynghyd ag Chaos ac Eros , daeth allan o wy cosmig, fel yr Wy Orffig . Mae mythau eraill yn dweud bod y tri bod hyn wedi bodoli ochr yn ochr ers dechrau amser.

  Yn Gryno

  Yn gyntaf, roedd Anrhefn, ac yna roedd Gaia a bu bywyd yn ffynnu. Mae'r duwdod primordial hwn yn ymddangos fel un o'r ffigurau blaenaf ym mytholeg Groeg. Lle bynnag yr oedd creulondeb, safodd y Fam Ddaear dros y rhai oedd ei angen. Crëwyd y ddaear, yr awyr, yr afonydd, y moroedd, a holl nodweddion y blaned hon yr ydym yn eu mwynhau gymaint gan y dduwies wych a hollalluog hon. Mae Gaia yn parhau i fod yn symbol o'r ddaear ac o'n cysylltiad â hi.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.