Thunderbird Americanaidd Brodorol: Arwyddocâd a Symbolaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae'r Thunderbird yn greadur chwedlonol sy'n rhan o ddiwylliant a hanes cyfoethog pobl Brodorol America. Felly, mae'n symbol pwysig iawn o'u hunaniaeth a'u cynrychiolaeth hyd yn oed yn y byd modern. Yn yr erthygl hon, byddwn yn ymdrin â'r hyn y mae'r Thunderbird yn ei olygu i'r Americanwyr Brodorol a sut y gall fod yn ysbrydoledig i'ch bywyd hefyd.

  Hanes Thunderbird America Brodorol

  Y gwir o'r mater yw nad oes gan y Thunderbird un stori darddiad. Roedd yn greadur mytholegol a oedd yn gyffredin i lawer o lwythau Brodorol America. Mae yna resymau am hyn, un yw nad oedd gan y Brodorion America unrhyw sefydliad canolog ac yn hytrach, eu bod yn bodoli mewn llwythau amrywiol gyda'u harweinwyr a'u traddodiadau eu hunain. Oherwydd hyn, mae llwythau gwahanol yn rhannu mythau tebyg weithiau gydag amrywiadau. Fodd bynnag, gellir olrhain y cofnod cynharaf o'r symbol Thunderbird mor bell yn ôl â 800 CE i 1600 CE o amgylch Mississippi.

  Thunderbird mewn Amrywiol Llwythau Brodorol America

  Waeth beth fo'r llwyth, y disgrifiad cyffredin o creadur chwedlonol tebyg i aderyn a oedd yn tra-arglwyddiaethu ar fyd natur yw Thunderbird . Fe'i disgrifiwyd fel bwystfil a greodd daranau uchel gyda dim ond fflap ei adenydd. Credwyd ei fod mor bwerus fel y gallai hefyd chwythu mellt o'i lygaid pryd bynnag y byddai'n gwylltio. Mae rhai darluniau yn ei bortreadu fel newidiwr siâp.

  Roedd y daranyn yn ddaucael ei barchu a'i ofni ar yr un pryd. Dyma beth roedd yn ei symboleiddio i lwythau gwahanol.

  • F neu'r bobl Algonquian , sydd yn hanesyddol yn un o'r grwpiau mwyaf yn America cyn gwladychu, maen nhw'n credu bod y byd yn cael ei reoli gan ddau fodau grymus a chyfriniol. Mae'r Thunderbird yn teyrnasu'n oruchaf dros y byd uchaf, tra bod panther tanddwr neu neidr gorniog fawr yn rheoli'r isfyd. Yn y cyd-destun hwn, roedd y Thunderbird yn amddiffynnydd a oedd yn taflu bolltau o fellt at y panther / neidr i gadw pobl yn ddiogel. Mae'r llwyth brodorol hwn yn darlunio'r aderyn taran yn cymryd siâp y llythyren x.
   • Roedd y Menominee neu'r rhai sy'n hanu o Ogledd Wisconsin, yn meddwl bod taranau'n byw ar ben mynydd mawr hudolus sy'n arnofio ger yr awyr orllewinol. Iddyn nhw, mae adar taran yn rheoli'r tywydd glawog ac oer, ac yn mwynhau brwydr dda ac yn arddangos campau anhygoel o gryfder. Mae'r llwyth brodorol hwn hefyd yn credu mai negeswyr yr Haul Mawr yw'r adar taranau a'u bod yn elynion i'r hyn a elwir yn Misikinubik neu nadroedd corniog mawr, sy'n anelu at ddifa'r blaned gyfan.
   <0.
  • Y Lakota Sioux yn y cyfamser yn credu bod aderyn taran yn ymddangos yn eich breuddwyd yn golygu y byddai'r person hwnnw'n dod yn rhyw fath o glown cysegredig o'r enw heyoka , sy'n cael ei ystyried yn anghonfensiynol o'i gymharu i'r safon gymunedol.
  • TheMae llwyth Shawnee yn ofni bod taranau yn newid siâp sy'n ymddangos ar ffurf bechgyn bach i ryngweithio â phobl. Yr unig ffordd i adnabod adar taranau yw trwy eu gallu i siarad yn ôl.
   7> Llwyth Ojibwe mythau yn adrodd hanes adar taranau fel creadigaethau eu harwr diwylliant, Nanabozho, i ddelio â'r gwirodydd tanddwr. Fodd bynnag, nid yn unig y maent yn amddiffyn bodau dynol, ond credwyd hefyd bod adar taran yn offerynnau cosb i bobl sy'n cyflawni troseddau moesol. Roedd pobl Ojibwe yn meddwl bod adar taran yn byw i'r pedwar cyfeiriad cardinal ac yn dod i'w hardal bob gwanwyn. Ar ôl eu brwydr yn erbyn nadroedd y cwymp, mae'r adar taranau'n cilio ac yn gwella i'r de.
  • Yn fwy diweddar, defnyddiwyd yr aderyn daran hefyd ym 1925 gan yr Aleuts i ddisgrifio'r awyren Douglas World Cruiser ar ei chenhadaeth i fod y cyntaf i gwblhau taith awyr o amgylch y blaned Ddaear. Fe’i cyfetholwyd hefyd gan Brif Weinidog olaf Imperial Iran, Shapour Bakhitar, cyn chwyldro’r wlad. Meddai: Aderyn taran ydw i; Nid oes arnaf ofn y storm. Felly, cyfeirir at Bakhitar yn gyffredin hefyd fel y Thunderbird.

  Adar Thunderbird Brodorol America: Symbolaethau

  Mae taranau fel arfer yn cael eu darlunio ar ben pegynau totem oherwydd y gred bod gallent ddal galluoedd ysbrydol. Mae’r symbol ei hun yn ffurfio x gyda phen aderynedrych naill ai i'r chwith neu i'r dde a'i adenydd wedi'u plygu ar bob ochr. Gellir gweld yr aderyn taranau hefyd gyda dau gorn, eryr taen, ac yn edrych yn union o'i flaen.

  Ond sut bynnag y mae'n edrych, dyma ystyron symbolaidd y daran i drigolion cyntaf America:

  • Pŵer
  • Cryfder
  • Uchelwyr
  • Ysbrydolrwydd
  • Arweinyddiaeth
  • Natur
  • Rhyfel
  • Buddugoliaeth

  Adar a tharanau yn y Byd Modern

  Ar wahân i ymddangos mewn llawer o gerfiadau carreg a phrintiau ar safleoedd Brodorol America, mae adar taranau hefyd i'w gweld yn gyffredin mewn gemwaith, a masgiau.

  Mae symbolau Thunderbird hefyd wedi'u hysgythru ar flychau, dodrefn, croen, a hyd yn oed safleoedd claddu sy'n boblogaidd i'r rhai sy'n adnabod eu treftadaeth ac sydd am edrych yn ôl ar draddodiadau cynharach pobl gyntaf America.

  Pam Mae'r Adar Adar yn Bwysig

  Bydd symbol yr aderyn taran yn dal lle arbennig yng nghanol Americanwyr Brodorol bob amser. Mae'n symbol o'u cryfder, eu pŵer, a'u gwytnwch i gadw eu diwylliant a'u traddodiadau yn fyw er gwaethaf y blynyddoedd a'r blynyddoedd o wladychu a moderniaeth. Mae adar y taranau hefyd yn bodoli i'n hatgoffa i drin natur yn iawn neu rydym mewn perygl o wynebu digofaint yr ysbrydion a'r Fam Ddaear ei hun.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.