Symbolau Taoist a'u Hystyron

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Taoism neu Daoism yw un o’r crefyddau hynaf a mwyaf arwyddocaol, yn ogystal â thraddodiadau ysbrydol ac athronyddol yn niwylliant Tsieina. Yn tarddu o draddodiad cyfoethog a ddatblygwyd gan nifer o wahanol ysgolion, mae Taoaeth hefyd yn llawn o symbolau amrywiol, llawer ohonynt wedi'u cadw hyd heddiw.

  Fel sy'n wir am grefyddau a thraddodiadau athronyddol eraill o'r Pell. Dwyrain, mae'r rhan fwyaf o symbolau Taoaidd yn lân ac yn syml eu hystyr. Maen nhw'n dweud yr hyn maen nhw'n ei gynrychioli, ac maen nhw'n cynrychioli'r hyn maen nhw'n ei ddweud heb ormod o ystyron astrus a chudd.

  Fel athroniaethau eraill yn niwylliant Tsieina, mae Taoaeth yn canolbwyntio llawer mwy ar ei thestunau ysgrifenedig, ei meddyliau a'i damhegion nag ar symbolau yn unig. .

  Er hynny, mae yna dipyn o symbolau hynod ddiddorol o Taoaeth y gallwn eu harchwilio.

  Dysgeidiaeth Taoism Craidd

  Dysgeidiaeth o bwysigrwydd Taoism yw byw mewn cytgord â Tao (neu Dao ), h.y. Y Ffordd .

  Y Tao hwn yw’r ffynhonnell, patrwm craidd y Bydysawd y mae'n rhaid i ni oll ddysgu ei deimlo, ei adnabod, a'i ddilyn. Dim ond trwy The Way, yn Nhaoism, y bydd pobl byth yn gallu sicrhau heddwch a chytgord yn eu bywydau.

  Yn wahanol i Conffiwsiaeth , sydd hefyd yn ceisio cyflawni cytgord ond trwy'r canlynol: traddodiad a hierarchaeth hynafiadol anhyblyg, mewn cytgord Taoism dywedir y cyflawnir cytgord trwy ganolbwyntio arsymlrwydd, digymelldeb, a “naturioldeb” bywyd. Dyma ddysgeidiaeth W u Wei mewn Taoism sy'n cyfieithu'n llythrennol fel gweithredu heb fwriad .

  O ganlyniad i hynny, mae'r rhan fwyaf o symbolau Taoist yn canolbwyntio ar y syniad o sicrhau cydbwysedd â natur a bod mewn heddwch â'ch amgylchoedd.

  Y Symbolau Taoist Mwyaf Poblogaidd

  Mae symbolau Taoist yn wahanol i'r mwyafrif o symbolau mewn crefyddau eraill. Er bod gan y ddysgeidiaeth hon ychydig o symbolau “safonol” tebyg i'r hyn y mae'r rhan fwyaf ohonom yn ei ddeall fel symbolau, mae'r rhan fwyaf o symbolau eraill mewn Taoism yn siartiau a diagramau sy'n cynrychioli dysgeidiaeth Taoaeth. Byddai Taoistiaid yn chwifio baneri trionglog a hirsgwar gyda'r diagramau hyn dros eu temlau a'u tai.

  Yn lle bod pob ysgol Taoaidd yn creu symbol gwahanol ar gyfer ei henwad (fel y gwahanol groesau Cristnogol, er enghraifft) roedd pob ysgol yn hedfan baner gyda'r diagram allwedd a ddilynwyd gan yr ysgol. Fel hyn, pa bryd bynnag y deuai teithiwr at deml Taoaidd neillduol, yr oeddynt bob amser yn gwybod yn union beth a gredai y bobl ynddi.

  1. Taijitu (Yin Yang)

  Mae'n debyg mai'r symbol Taijitu , a elwir yn gyffredin y symbol Yin Yang , yw'r symbol Taoist mwyaf poblogaidd a Tsieineaidd symbol yn gyffredinol. Fe'i defnyddir yn aml hefyd mewn Conffiwsiaeth sydd hefyd yn canolbwyntio ar sicrhau cydbwysedd a harmoni. Mae'r Yin Yang yn symbol o'r cytgord rhwng grymoedd cyferbyniola deuoliaeth popeth.

  Mae siapiau gwyn a du y symbol yn aml yn cael eu dehongli fel “da” a “drwg” yn ogystal ag ystod o gysyniadau deuol eraill, megis benyweidd-dra a gwrywdod, golau a thywyllwch , ac yn y blaen.

  Er ei fod wedi'i beintio fel gwrthrych llonydd, credir bod symbol Yin Yang yn symud yn gyson, yn ddawns hylif sy'n newid yn barhaus rhwng y ddau gyferbyniad.

  2 . Dreigiau a Ffenics

  Mae gan y ddau greadur mytholegol hyn symbolaeth gref mewn Taoaeth. Rydyn ni'n eu rhestru gyda'i gilydd oherwydd mae sôn amdanyn nhw fel arfer yn yr un frawddeg. Mewn gwirionedd, maent yn aml yn cael eu hystyried yn amrywiad ar y symbol Yin a Yang, gan fod y ddraig yn symbol o wrywdod, a'r phoenix yn cynrychioli benyweidd-dra.

  Mae'r ddau greadur hyn hefyd wedi cael eu hystyried ers amser maith fel symbolau'r ymerawdwyr a'r ymerodron Tsieineaidd.

  O'r ddau symbol hyn, y ffenics yw'r ychwanegiad mwy diweddar. Yn y gorffennol, roedd gwrywdod a benyweidd-dra yn cael eu cynrychioli gan ddraig a theigr/teigr.

  3. Ba-Gua

  Mae'r symbol Ba-Gua, neu'r symbol Wyth Triagram, yn ddiagram cymhleth sy'n arddangos rhan fawr o ddysgeidiaeth Taoaidd yn uniongyrchol. Yn hyn o beth, mae'r Ba-Gua yn wahanol i'r rhan fwyaf o symbolau crefyddol neu ysbrydol eraill, sy'n tueddu i fod yn symlach eu dyluniad.

  Mae'r Ba-Gua yn cynnwys y symbolau ar gyfer y Goruchaf Yang, y Yang Lleiaf, y Yin Goruchaf, a'r LleiafYin. O amgylch system Yin Yang, mae wyth cylch a thriagramau cymhleth cyfatebol, pob un yn cynrychioli rhinwedd wahanol:

  1. Teulu/Gorffennol , a gynrychiolir gan bren, troed, dwyrain, a'r lliw gwyrdd
  2. Gwybodaeth/Ysbrydolrwydd , a gynrychiolir gan law neu'r lliwiau du, glas, a gwyrdd
  3. Gyrfa, a gynrychiolir gan ddŵr, clust , gogledd, a'r lliw du
  4. Pobl Ddefnyddiol/Teithiwr/Tad , a gynrychiolir gan ben neu'r lliwiau llwyd, gwyn, a du
  5. Plant/ Creadigrwydd/Dyfodol , a gynrychiolir gan fetel, ceg, gorllewin, a'r lliw gwyn
  6. Perthynas/Priodas/Mam , a gynrychiolir gan organau, a'r lliwiau coch, pinc, a gwyn
  7. Anfarwolion , a gynrychiolir gan dân, llygad, de, a'r lliw coch
  8. Cyfoeth , a gynrychiolir gan glun, a'r lliwiau'n wyrdd, porffor , a choch

  Mae tair llinell yn cyd-fynd â phob un o'r wyth cylch a gwerth hyn (a dyna pam y'i gelwir yn Wyth Triagram ), y mae rhai ohonynt wedi'u torri (yr Yinllinellau), tra bod y gweddill yn solet (y llinellau Yang).

  Mae'r symbol cymhleth hwn yn un o gydrannau craidd y ddysgeidiaeth Taoaidd a'r hyn y mae'r grefydd hon yn ei gynrychioli.

  4. Cwmpawd Tremio Luo

  17>

  Cwmpawd Feng Shui gan Merles Vintage. Gweler yma.

  Arf allweddol yn Feng Shui, mae Cwmpawd Luo Pan yn ddyfais gymhleth sy'n helpu Taoistiaid i werthuso egni ysbrydollle penodol a darganfod sut i drefnu neu aildrefnu eu cartrefi yn unol ag ef.

  Mae sawl amrywiad gwahanol o Gwmpawd Tremio Luo, ond mae pob un wedi'i siapio fel disg crwn gyda chanolfan magnetig gyda modrwyau rhif lluosog o'i amgylch, pob un yn cynnwys symbol cymhleth neu system gyfeiriadaeth Taoaidd.

  5. Y Siart Pum Elfen

  Yn debyg i'r Ba-Gua, mae'r Siart Pum Elfen yn declyn addysgu cymhleth sy'n arddangos Cylchoedd Cynhyrchu a Rheolaeth Taoist yn ogystal â Phum Elfen o Natur, yn ôl Taoism. Roedd y rhain yn cynnwys:

  • Pren (gwyrdd)
  • Tân (coch)
  • Daear (melyn)
  • Metel (gwyn)
  • Dŵr (glas)

  Roedd y Siart Pum Elfen hefyd yn mynegi’r berthynas gymhleth rhwng y pum elfen – Cylch Creu Sheng , y Cylch Gorweithredol Cheng , y Cylchoedd o Anghydbwysedd, a llawer mwy.

  6. Taijito Shuo

  Fel y soniasom uchod, Taijito yw enw gwreiddiol y symbol Yin Yang. Fodd bynnag, mae Taijito Shuo yn enw ar ddiagram cymhleth sy'n cynrychioli'r Pegynedd Goruchaf mewn Taoaeth. Yn syml, mae'r diagram hwn yn dangos Cosmoleg Taoaidd cyfan fel y'i deallwyd bryd hynny.

  Mae'r symbol yn cynnwys pum prif gydran:

  • Cylch gwag ar y brig sy'n sefyll am Wuji neu amseroldeb diwahaniaeth y Cosmos
  • Isod maefersiwn gynnar o'r symbol Yin yang neu Taijito - y cydbwysedd a'r cytgord y mae pob Taoist yn ymdrechu amdano
  • Yn y canol mae fersiwn symlach o'r Siart Pum Elfen, sy'n cynrychioli blociau adeiladu'r Bydysawd
  • O dan y Siart Pum Elfen mae dau gylch gwag arall – mae’r rhain yn cynrychioli “myrdd o bethau” y byd

  Amlapio

  Mae symbolau Toaist yn gymhleth ac amlhaenog o ran ystyr. Mae angen dadansoddiad a dealltwriaeth o egwyddorion, athroniaethau a gwerthoedd Taoaeth arnynt er mwyn eu deall. Er bod rhai o'r symbolau/diagramau hyn yn gymharol anhysbys y tu allan i Taoaeth, mae eraill, fel yr Yin a'r Yang, wedi dod yn boblogaidd ledled y byd oherwydd cyffredinolrwydd a chymhwysedd eu symbolaeth.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.