Chiron Mytholeg Roeg

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Roedd Chiron yn gymeriad pwysig ym mytholeg Roeg, a adnabyddir fel y mwyaf cyfiawn a doethaf o'r holl centaurs. Roedd yn ddeallus iawn ac yn diwtor i nifer o ffigurau pwysig ym myth Groeg. Yr oedd Chiron yn meddu ar wybodaeth o feddyginiaeth ac yn wâr o'i gymharu â chanwriaid eraill, a ystyrid yn aml yn fwystfilod gwylltion a milain.

  Er y credid fod Chiron yn anfarwol, daeth ei oes i ben yn nwylo Heracles , y demigod. Dyma hanes y cantaur mwyaf ei barch a'i garu ym mytholeg Roeg i gyd a sut y daeth i'w ddiwedd trasig.

  Gwreiddiau Chiron

  Mab i Philyra, Oceanid, oedd Chiron a Cronus , y Titan. Roedd gan Centaurs enw am fod yn farbaraidd. Roeddent yn chwantus ac yn ymddiddori mewn yfed a gwneud llon yn unig. Fodd bynnag, oherwydd ei rieni, roedd Chiron yn wahanol i centaurs eraill ac roedd ganddo warediad mwy bonheddig ac anrhydeddus. Roedd edrychiad Chiron hefyd ychydig yn wahanol, oherwydd dywedir bod ei goesau blaen yn rhai dynol yn hytrach na rhai ceffyl, fel y canwr cyffredin.

  Pan gafodd Chiron ei eni, roedd ei fam Philyra yn ffieiddio a chywilydd. o'i phlentyn. Gadawodd hi ef ond daethpwyd o hyd iddo gan Apollo, y duw saethyddiaeth. Cododd Apollo Chiron a dysgodd iddo bopeth a wyddai am gerddoriaeth, y delyn, a phroffwydoliaeth a meddyginiaeth.

  Chwaer Apollo Artemis , duwies hela, a gymerodd arno.ei hun i ddysgu hela a saethyddiaeth iddo a than eu gofal, tyfodd Chiron i fod yn gymeriad deallus, caredig, heddychlon ac unigryw. Oherwydd ei fod yn fab i Cronus, dywedwyd hefyd ei fod yn anfarwol.

  Chiron y Tiwtor

  Dywed rhai ffynonellau i Chiron ddod yn hyddysg mewn nifer o feysydd academaidd trwy ddysgu ac astudio popeth ar ei gyfer. berchen. Daeth yn oracl uchel ei barch ac yn diwtor i lawer o arwyr chwedloniaeth Roegaidd yn ogystal â duw'r gwin, Dionysus .

  Ymysg ei ddisgyblion roedd nifer o enwau enwog gan gynnwys Achilles , Peleus , Jason , Asclepius , Telamon , Nestor , Diomedes , Oileus a Heracles . Mae yna lawer o gerfluniau a phaentiadau yn darlunio Chiron yn dysgu sgiliau un neu'r llall o'i fyfyrwyr, megis canu'r delyn. s

  Plant Chiron

  Roedd Chiron yn byw mewn ogof ar Fynydd Pelion. Priododd Chariclo, nymff, a oedd hefyd yn byw ar Fynydd Pelion a bu iddynt lawer o blant gyda'i gilydd. Yn eu plith roedd:

  • Y Pelionides – dyma’r enw a roddwyd ar nifer o ferched Chiron a oedd yn nymffau. Ni wyddys yr union rif.
  • Melanippe – a elwir hefyd yn Hippe, cafodd ei hudo gan Aeolus, ceidwad y gwyntoedd, ac yn ddiweddarach fe’i trowyd yn gaseg i guddio’r ffaith ei bod yn yn feichiog oddi wrth ei thad.
  • Ocyrrhoe – fe drawsnewidiodd yn geffyl ar ôl datgelu i'w thad eitynged.
  • Carystus – duw gwladaidd sydd â chysylltiad agos ag ynys Groeg, Euboea.

  Chiron yn Achub Peleus

  Trwy gydol myth Chiron, mae ganddo gysylltiad agos â Peleus, tad Achilles. Roedd Peleus wedi cael ei gyhuddo ar gam o geisio treisio Astydameia, gwraig y Brenin Acastus o Iolcus, ac roedd y brenin yn cynllwynio ei ddialedd. Roedd am ladd Peleus ond bu'n rhaid iddo lunio cynllun cyfrwys i osgoi tynnu'r Erinyes arno.

  Un diwrnod pan oedd y ddau allan yn hela ar Fynydd Pelion, Cymerodd Acastus gleddyf Peleus tra oedd yn cysgu, a chuddiodd ef. Yna, cefnodd ar Peleus, gyda'r syniad y byddai Peleus yn cael ei ladd gan y centaurs milain oedd yn byw ar y mynydd. Yn ffodus i Peleus, y centaur a'i darganfu oedd Chiron. Roedd Chiron, oedd wedi dod o hyd i gleddyf coll Peleus, yn ei roi yn ôl iddo ac yn croesawu'r arwr i'w gartref.

  Yn ôl ffynonellau hynafol, Chiron a ddywedodd wrth Peleus sut i wneud Thetis , y Nereid, ei wraig. Dilynodd Peleus gyngor Chiron a chlymu’r Nereid i’w hatal rhag newid siâp a dianc. Yn y diwedd, cytunodd Thetis i briodi Peleus.

  Pan briododd Peleus a Thetis, rhoddodd Chiron waywffon arbennig iddynt fel anrheg priodas, wedi'i chaboli gan Athena gyda'r pwynt metel wedi'i grefftio gan Hephaestus . Yn ddiweddarach trosglwyddwyd y waywffon hon i fab Peleus, Achilles.

  Chiron aAchilles

  Tra bod Achilles yn dal yn faban, ceisiodd Thetis ei wneud yn anfarwol, a oedd yn cynnwys nifer o ddefodau peryglus y daeth Peleus i wybod amdanynt yn fuan. Bu'n rhaid i Thetis ffoi o'r palas ac anfonodd Peleus Achilles at Chiron a Chariclo, a gododd ef fel eu rhai nhw. Gwnaeth Chiron yn siŵr ei fod yn dysgu popeth yr oedd angen i Achilles ei wybod am feddyginiaeth a hela a'i trodd yn ddiweddarach yn arwr mawr y daeth.

  Marwolaeth Chiron

  Yn ôl y myth, roedd Chiron i fod i fod yn anfarwol, ond cafodd ei ladd gan yr arwr Groegaidd, Heracles. Roedd Heracles a’i ffrind Pholus yn yfed gwin pan ddenodd arogl y gwin sawl canwr ffyrnig i ogof Pholu. Er mwyn brwydro yn erbyn pob un ohonynt, bu'n rhaid i Heracles ddefnyddio nifer o'i saethau, wedi'u gwenwyno â gwaed yr ofnadwy Hydra . Aeth un o'r saethau yn syth i ben-glin Chiron (nid yw sut y daeth Chiron i'r olygfa yn hollol glir). Oherwydd ei fod yn anfarwol ni fu farw, ond dechreuodd deimlo poen annioddefol. Ceisiodd Heracles bopeth o fewn ei allu i helpu oherwydd nid oedd erioed wedi bwriadu brifo Chiron, ond ni ellid gwella Chiron. Yr oedd gwenwyn yr Hydra yn rhy gryf.

  Ar ôl naw diwrnod o boen ofnadwy, a Heracles yn wylo yn ei ymyl, sylweddolodd Chiron nad oedd ond un ffordd iddo roi terfyn ar ei ddioddefaint a gofynnodd i Zeus ei wneud yn farwol. Roedd Zeus yn llawn trueni drosto ond doedd dim byd arall i'w wneud felly gwnaeth fel Chirongofynnodd. Cyn gynted ag y cymerodd Zeus ei anfarwoldeb i ffwrdd, bu farw Chiron o'r clwyf. Yna gosododd Zeus ef ymhlith y sêr fel y cytser Centaurus.

  Yn ôl fersiwn arall o'r stori, gwnaeth Chiron gytundeb â Zeus i aberthu ei fywyd er mwyn rhyddhau Prometheus a oedd yn cael ei gosbi am gyflwyno tân i dynolryw.

  Ffeithiau am Chiron

  1- Pwy yw Chiron?

  Canwr oedd Chiron, a adnabyddir fel y cyfiawnaf, y tecaf a'r doethaf oll centaurs.

  2- Pwy yw rhieni Chiron?

  Mae Chiron yn fab i Cronus a Philyra.

  3- Pwy laddodd Chiron ?

  Heracles yn lladd Chiron ar ddamwain, gan ei wenwyno â saeth Hydra-waed.

  4- Pam mae Chiron yn enwog?

  Mae Chiron yn adnabyddus am fod yn diwtor i nifer o arwyr mwyaf mytholeg Roeg, gan gynnwys Achilles, Diomedes, Jason, Heracles, Asclepius a llawer mwy.

  5- A oedd Chiron yn anfarwol?

  Ganwyd Chiron yn anfarwol ond mae'n gofyn i Zeus ei wneud yn farwol er mwyn iddo farw.

  Amlapio

  Chwaraeodd Chiron ran bwysig ym mytholeg Groeg trwy de. ching llawer o arwyr mwyaf Groeg. Er iddo hyfforddi'r rhan fwyaf ohonynt, nid oedd Chiron yn adnabyddus am fod yn arwr ei hun. Roedd yn gymeriad ochr yn bennaf a arhosodd yn y cefndir, gan roi arweiniad a chymorth i'r prif gymeriadau.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.