Manipura - Trydydd Chakra a Beth Mae'n Ei Olygu

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Y Manipura yw'r trydydd chakra cynradd, sydd wedi'i leoli uwchben y bogail. Mae'r gair Manipura yn Sansgrit yn golygu dinas tlysau , resplendent , neu lustrous gem . Mae'r chakra Manipura yn rheoli'r pancreas a'r system dreulio, ac yn helpu i dorri i lawr egni a throsglwyddo maetholion i weddill y corff.

  Mae'r chakra Manipura yn felyn, a'i anifail cyfatebol yw'r hwrdd. Mae'n gysylltiedig â'r elfen o dân ac fe'i gelwir yn Sun Centre . Oherwydd ei gysylltiad â thân, mae'r Manipura yn cynrychioli pŵer trawsnewid. Mewn traddodiadau tantrig, cyfeirir at y Manipura fel Dashachchada , Dashadala Padma, neu Nabhipadma.

  Y Dyluniad o'r Manipura

  Mae gan y chakra Manipura betalau lliw tywyll ar ei gylch allanol. Mae'r deg petal hyn wedi'u hysgythru â'r symbolau Sansgrit: ḍaṁ, ḍhaṁ, ṇaṁ, taṁ, thaṁ, daṁ, dhaṁ, naṁ, paṁ, a phaṁ. Mae'r petalau yn cynrychioli'r deg Prānas neu ddirgryniadau egni. Er bod pump o'r petalau hyn yn cael eu galw'n Prana Vayus , gelwir y lleill yn Upa Prānas . Gyda'i gilydd, mae'r deg pranas yn ysgogi twf a datblygiad yn y corff.

  Yng nghanol y chakra Manipura, mae triongl coch sy'n pwyntio i lawr. Mae'r triongl hwn yn cael ei lywodraethu a'i reoli gan y dwyfoldeb â chroen coch a phedwar-arfog, Vahni. Mae Vahini yn dal rosari a gwaywffon yn ei freichiau, ac yn eistedd ar hwrdd.

  Mae'rmantra neu sillaf sanctaidd y chakra Manipura yw hwrdd . Mae adrodd y mantra hwn yn rhyddhau unigolyn rhag salwch ac afiechyd. Uwchben y mantra hwrdd, mae dot neu bindu , y mae’r duwdod Rudra, dwyfoldeb tair llygad, â barf arian, yn byw ynddo. Mae'n eistedd ar groen teigr neu darw, ac mae'n ymddangos ei fod yn rhoi hwb ac yn llesteirio ofnau.

  Shakti, neu gymar benywaidd, Rudra, yw'r dduwies Lakini. Mae hi’n dduwdod â chroen tywyll sy’n cario  bollt taranau ynghyd â bwa a saeth. Mae'r Dduwies Lakini yn eistedd ar lotus coch.

  Rôl y Manipura

  Y chakra Manipura yw'r porth i bwerau astral ac ysbrydol. Mae hefyd yn cyflenwi'r corff ag egni cosmig, a geir o dreulio bwyd. Mae chakra Manipura yn rhoi cryfder a deinamigrwydd i unigolion yn eu gweithgareddau o ddydd i ddydd.

  Pan fydd y Manipura yn gryf ac yn egnïol, mae'n galluogi iechyd meddwl a chorfforol da. Mae pobl sydd â chakra Manipura cytbwys yn fwy tueddol o wneud penderfyniadau hyderus a doeth.

  Gall chakra Manipura gweithredol hefyd wella imiwnedd ac atal salwch. Mae'n puro'r corff rhag egni negyddol, tra'n bwydo egni positif i'r organau ar yr un pryd.

  Mae athronwyr Hindŵaidd ac ymarferwyr ioga yn dirnad y gall greddf ac emosiynau greddfol yn unig arwain at ymddygiad afresymegol. Felly, rhaid i'r chakra Manipura weithio ynghyd â'r chakra Agya, icychwyn penderfyniadau sy'n rhesymegol ac yn gyfiawn.

  Mae'r chakra Manipura hefyd yn gysylltiedig â golwg a symudiad. Gall myfyrio ar y chakra Manipura roi'r pŵer i un gadw, trawsnewid neu ddinistrio'r byd.

  Ysgogi'r chakra Manipura

  Gall y chakra Manipura gael ei actifadu trwy ystumiau iogig a myfyriol amrywiol. Mae ystum y cwch neu'r Paripurna Navasana yn ymestyn cyhyrau'r stumog ac yn cryfhau'r abdomen. Mae'r ystum penodol hwn yn actifadu'r chakra Manipura ac yn galluogi treuliad a metaboledd cyflymach.

  Yn yr un modd, mae ystum y bwa neu Dhanurasana yn ysgogi organau'r stumog. Gall ystum y bwa helpu i leihau braster bol, ac mae'n helpu i gadw rhanbarth y stumog yn iach ac yn heini.

  Gall y chakra Manipura hefyd gael ei actifadu trwy wneud pranayama , hynny yw, yn ddwfn arferion anadlu ac anadlu allan. Wrth anadlu, rhaid i'r ymarferydd deimlo bod ei gyhyrau stumog yn cyfangu ac yn ehangu.

  Ffactorau sy'n Rhwystro'r Manipura Chakra

  Gall meddyliau ac emosiynau amhur rwystro'r chakra Manipura. Gall rhwystrau yn y chakra Manipura arwain at anhwylderau treulio a diabetes. Gall hefyd arwain at ddiffyg maeth a phroblemau stumog fel wlserau a syndrom coluddyn llidus.

  Gall y rhai sydd â chakra Manipur anghytbwys arddangos ymddygiad ymosodol a rheolaethol. Gallant hefyd deimlo diffyghyder i sefyll drostynt eu hunain a gwneud penderfyniadau priodol.

  Y Chakra Cysylltiedig ar gyfer Y Manipura

  Cakra'r Manipura yn agos iawn at y chakra Surya. Mae'r chakra Surya yn amsugno egni o'r haul, ac yn ei drosglwyddo i weddill y corff, ar ffurf gwres. Mae'r chakra Surya hefyd yn cynorthwyo yn y broses o dreulio.

  Y Manipura Chakra mewn Traddodiadau Eraill

  Mae'r chakra Manipura wedi bod yn rhan bwysig o nifer o arferion a thraddodiadau eraill mewn diwylliannau gwahanol. Bydd rhai ohonynt yn cael eu harchwilio isod.

  Arferion Qigong

  Mewn practisau Qigong Tsieineaidd, mae ffwrneisi amrywiol sy'n helpu i drosglwyddo egni i'r corff. Mae un o'r prif ffwrneisi yn bresennol yn y stumog, ac yn trosi egni rhywiol yn ffurf purach.

  Credoau Pagan

  Mewn credoau paganaidd, mae rhanbarth chakra'r Manipura bwysig iawn i iechyd corfforol. Gall ei anghydbwysedd arwain at afiechydon a chlefydau difrifol. Mae credoau paganaidd yn awgrymu ymarferion anadlu i ysgogi ac actifadu'r chakra Manipura. Maent hefyd yn ailadrodd pwysigrwydd meddwl cadarnhaol.

  Neo-bagan

  Mewn traddodiadau neo-baganaidd, mae'r ymarferydd yn dychmygu llenwi ynni a boddi rhanbarth y llynges. Yn ystod y broses hon, mae ffynhonnell fwy o egni yn cael ei chrynhoi o amgylch y stumog, ac mae'n helpu i gynyddu teimladau cadarnhaol. Gall yr ymarferydd hefyd ysgogi egni trwy hunan-sgwrs a chadarnhadau.

  Ocwltyddion y Gorllewin

  Mae ocwltyddion y Gorllewin yn cysylltu chakra Manipura â'r broses o dorri egni i lawr. Rôl y chakra Manipura yw creu ecwilibriwm a throsglwyddo egni i wahanol organau.

  Traddodiadau Sufi

  Yn arferion Sufi, y bogail yw'r brif ganolfan ar gyfer cynhyrchu ynni, a dyma'r brif ffynhonnell o faetholion ar gyfer rhan isaf y corff cyfan.

  Yn Gryno

  Mae chakra Manipura yn chwarae rhan bwysig wrth gynhyrchu a throsglwyddo ynni. Heb y chakra Manipura, ni fydd organau'n gallu cael eu mwynau a'u maetholion gofynnol. Mae hefyd yn helpu i gadw unigolyn yn hapus, yn heini ac yn iach.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.