Symbolaeth Dail - A Beth Maen nhw'n Ei Olygu

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Dail yw un o bethau mwyaf cyffredin ond arwyddocaol natur a dynolryw. Rydym yn defnyddio dail ar gyfer bwyd, papur, dillad, meddygaeth, a llawer o bethau eraill ond ar wahân i ddefnyddiau ymarferol, mae dail hefyd wedi caffael dehongliadau symbolaidd dros amser. Gadewch i ni edrych ar y cynrychioliadau o ddail mewn diwylliannau amrywiol o amgylch y byd.

  Symbolaeth Dail mewn Crefydd

  Mae symbolaeth dail yn amrywio mewn traddodiadau amldduwiol ac undduwiol. Ond ar ddiwedd y dydd, mae pob crefydd yn ystyried dail yn eitemau arbennig oherwydd y modd y mae'n chwarae rhan fach ond pwysig yn nhwf planhigyn.

  Ym Mytholeg Roeg

  Y ddeilen bwysicaf i'r Groegiaid oedd y ddeilen lawryf a gynrychiolai Daphne , merch hardd duw afon a diddordeb serch Apollo , duw Groeg yr Haul, iachâd, a cherddoriaeth. Fodd bynnag, gwrthododd Daphne bob un oedd yn ei hymlid, gan gynnwys Apollo ei hun. Er mwyn ei hamddiffyn rhag datblygiadau pellach, gweddïodd am gymorth ei thad. Rhwymodd duw'r afon a'i thrawsnewid yn llawryf. Ni rwystrodd hyn Apollo rhag edmygu ei gariad arglwyddes a defnyddiodd ddail llawryf i gynrychioli beirdd a buddugoliaethau'r Groegiaid.

  Yn ffydd Baha'i

  I'r credinwyr o'r ffydd Baha'i sy'n gwerthfawrogi undod pobl, mae pob deilen yn cynrychioli perthynas person â'r gymuned ac â natur felcyfan. Y ddealltwriaeth uchaf yw eich bod chi i gyd yn gyd-ddibynnol â natur a'r amgylchedd. Mae'n cynrychioli lle person mewn grŵp.

  Mewn Iddewiaeth

  Mewn cylchoedd Iddewig mae dail yn cael eu cymharu â phobl unigol. Maen nhw’n rhoi pwyslais ar berthynas y person â’r gymuned, sy’n cael ei symboleiddio gan y goeden lle mae’r dail yn gysylltiedig.

  Ystyrir hefyd bod dail yn cynrychioli breuder a gwydnwch bywyd dynol yn nhestunau cysegredig Iddewiaeth. Mae cymdeithion Iddewiaeth yn gadael i ba mor wan yw bodau dynol oherwydd eu bod yn agored i alluoedd natur ac i'r posibilrwydd o Fod Goruchaf yn rheoli pob agwedd ar fywyd dynol.

  Mewn Cristnogaeth

  I Gristnogion, mae dail yn symbol o obaith yng nghanol caledi ac anawsterau bywyd. Mae Cristnogion yn obeithiol oherwydd eu bod yn credu bod popeth yn digwydd yn ôl ewyllys Duw. Gwelir hyn ar ffurf y ddeilen olewydd a roddodd obaith bywyd i Noa ar ôl y Dilyw Mawr a anfonwyd gan Dduw i lanhau'r Ddaear o bob pechadur.

  Mae Cristnogaeth hefyd yn cysylltu dail â gweithredoedd o cywilydd a gwyleidd-dra. Gellir olrhain y cysylltiad hwn yn stori Adda ac Efa . Penderfynodd y cwpl wisgo dillad neu o leiaf orchuddio eu rhannau preifat â dail ar ôl cyflawni'r Pechod Gwreiddiol a bwyta o Ffrwythau Gwybodaeth.

  Yn Gadael Symbolaeth mewn Llenyddiaeth a PhoblogaiddDiwylliant

  • Natur – Yn yr ystyr mwyaf llythrennol, mae dail yn symbol o natur oherwydd ei fod yn hanfodol i bob math o fywyd ar y Ddaear gyda'i gallu i harneisio pŵer y haul i gyd ar eu pen eu hunain.
  • Twf neu Aileni – Mae troi deilen newydd drosodd yn un idiom boblogaidd yn yr iaith Saesneg, ac mae’n golygu newid neu dwf cadarnhaol.
  • Bywyd ac Egni – Yn yr un modd ag y mae’n cynrychioli natur, mae deilen hefyd yn symbol o fywyd ac egni oherwydd ei bod yn darparu ar gyfer bywyd ar y blaned.
  • Perygl Cudd – Gall deilen hefyd fod yn symbol o beryglon cudd oherwydd fel arfer bydd ysglyfaethwyr yn cuddio o dan y llwyni neu'r dail i orlethu eu hysglyfaeth.
  • Ffrwythlondeb – Mae pobl yn cysylltu dail â ffrwythlondeb oherwydd yn aml, mae planhigyn yn dwyn ffrwyth lle mae digonedd o ddail sy'n dal yr holl faeth angenrheidiol o'r Haul.
  • Marwolaeth a Sobrrwydd – Mae dail yn cynrychioli anochel marwolaeth dynol yn union fel y maent yn gwywo a dydd gyda threigl pob tymor.

  Lliwiau Dail a Beth maen nhw’n ei Olygu

  Wrth i ddail ddilyn cylchred bywyd arferol, maen nhw’n dod mewn gwahanol liwiau sy’n adlewyrchu pa mor bell ydyn nhw o ran yr anochel heneiddio pob peth byw. Er enghraifft, credir y gall breuddwydio am ddail fod yn arwydd da neu ddrwg, yn dibynnu ar ba liw oeddent pan oeddent.ymddangosodd yn eich breuddwyd.

  Dail Gwyrdd

  Mae dail gwyrdd yn cynrychioli digonedd a llewyrch bywyd. Mae dail gwyrdd llachar yn ein hatgoffa o'r gwanwyn ac uchafbwynt bywyd, felly mae breuddwydio am ddail yn y lliw hwn neu wisgo swyn dail gwyrdd yn sianelu gobaith, twf, digonedd ac iechyd.

  Dail Brown

  Pan fydd y dail yn troi’n frown, mae’n gliw i berchnogion planhigion eu bod ar fin gwywo ac y byddant yn cwympo i’r llawr yn fuan. Felly, mae dail brown yn symbol o farwolaeth, pydredd, a dyfodiad misoedd oer, sydd yn eu tro yn cynrychioli galar, datodiad, a therfyniadau.

  Felly, yn symbolaidd, mae dail brown yn symbol o farwolaeth neu gau. Er nad yw breuddwydio am ddail brown o reidrwydd yn golygu bod marwolaeth yn dod, gallai fod yn atgof i drysori’r hyn sydd gennych ar hyn o bryd, boed hynny o ran pobl neu gyfleoedd, oherwydd nid oes dim yn para am byth a daw’r diwedd i ni i gyd.

  Dail Aur

  Pan fydd dail yn cwympo i'r llawr maent yn marw ac yn troi'n aur, ond nid yw'r maetholion sy'n dal y tu mewn iddynt yn diflannu nac yn anweddu. Yn lle hynny, maent yn cael eu hamsugno gan y pridd a'u hailddosbarthu i wreiddiau coed cyfagos, gan eu helpu i dyfu dail iachach ar gyfer y tymor nesaf.

  Mae hyn yn symbolaidd o sut nad yw marwolaeth yn ddiwedd llwyr. Fel y nododd yr Albus Dumbledore gwych, nid yw marwolaeth ond yr antur fawr nesaf. Dail aur felly yn ein hatgoffa i edrych ar bob amsery darlun ehangach i sylweddoli nad yw terfyniadau o reidrwydd yn ddrwg ac y gallent arwain at bethau gwell yn y dyfodol.

  Dail Gwahanol a'u Cynrychioliadau

  Ar wahân i liw dail, mae hefyd yn bwysig sylwch ar y math a'r rhywogaethau o ddail oherwydd bod gwahanol fathau o ddail yn cario gwahanol ystyron a symbolau gyda nhw. Mae rhai o'r diffiniadau yn deillio o lên, cynrychiolaeth cyfryngau poblogaidd, neu hyd yn oed ymddygiad a gofal penodol y planhigion y maent yn perthyn iddynt.

  Dyma rai ohonynt:

  • Dail Masarnen Canada: a elwir hefyd yn fasarnen siwgr; yn nodweddiadol yn dynodi doethineb a chysylltiad
  • Dail Derw Japaneaidd : symbolaidd o newid ac amynedd dros newid, gan y gwyddys bod y dail hyn yn cymryd llawer o liwiau gwahanol o fewn un flwyddyn.
  • Dail Bedw: symbol o adnewyddu, ieuenctid, a dechreuadau newydd, gan fod y goeden fedw yn nodweddiadol yn cynhyrchu dail cyntaf y gwanwyn
  • Dail Mintys: sy'n symbol o ddoethineb a lletygarwch ers i'r Groegiaid a'r Rhufeiniaid hynafol rwbio eu byrddau â mintys cyn i westeion gyrraedd
  • Rosemary : yn cynrychioli coffâd o'ch cyfeillgarwch, eich materion cariad, a'ch profiadau mwyaf, gan y credir bod y perlysieuyn yn gwella'r cof
  • Aloe Leaf : yn symbol o iachâd ac amddiffyniad oherwydd priodweddau gwrthlidiol y planhigyn
  • Dail Sage:Mae yn cynrychioli bywyd hir a gwybodaeth, oherwydd defnydd meddyginiaethol y planhigyn
  • Teim: Mae yn darlunio sifalri, gan ei fod yn tarddu ei enw o'r gair Groeg thymws , sy'n trosi'n uniongyrchol i dewrder.
  • >

   Amlapio

   Yn bendant mae gwersi diddiwedd i'w dysgu o ddail a'u rôl mewn natur. Mae ganddyn nhw ystyr symbolaidd yn dibynnu ar y math o ddeilen, lliw'r ddeilen a'r diwylliant neu'r grefydd y maen nhw'n cael eu gweld ohoni.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.