Ofergoelion Cyffredin (a Rhyfedd) yn India

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Fel un o'r cenhedloedd mwyaf poblog yn y byd, nid yw'n syndod y gall Indiaid fod yn griw ofergoelus. Mae Indiaid yn gredinwyr mawr mewn sêr-ddewiniaeth ac mae rhai o'r ofergoelion sy'n bodoli yn dibynnu'n helaeth ar y ffugwyddoniaeth hon. P'un a yw'r credoau hyn yn cael eu cefnogi gan resymeg gudd neu'n syml heb un, gallant fod yn rhan bwysig o fywyd beunyddiol yn India. fe all ymddangos yn anlwcus i weddill y byd, yn India, os bydd brân yn pigo ar berson, fe'i hystyrir yn cael ei bendithio â lwc dda a chael lwc ar eu hochr.

 • Tra bod plicio llygad dde yn golygu da lwc i ddynion, mae hefyd yn golygu bod rhywfaint o newyddion da yn aros i fenywod.
 • Mae ychwanegu darn arian un-rwpi at roddion o arian yn cael ei ystyried yn hynod o lwcus ac addawol. Mae hyn bellach wedi dod yn arfer rhoddion cyffredin yn India, yn enwedig yn ystod penblwyddi a phriodasau, ac mae amlen gyda darn arian ynghlwm wrthi ar gael yn eang mewn siopau.
 • Mae llaeth gorlifo yn arwydd o ffortiwn a digonedd. Dyna pam mae llaeth yn cael ei ferwi a'i adael i orlifo ar adegau pwysig, megis wrth symud i gartref newydd.
 • Mae morgrug du yn cael eu hystyried yn lwcus ac mae hefyd yn cynrychioli cyfoeth i'r cartrefi hynny lle mae'r ymwelwyr hyn yn cyrraedd.
 • Credir bod plu peun yn lwcus, gan eu bod yn gysylltiedig â Arglwydd Krishna . Fe'u defnyddir yn aml fel addurniadol
 • Os bydd eich palmwydd yn cosi, mae'n golygu y bydd arian yn dod i'ch cyfeiriad. Mae'n arwydd o ffortiwn sydd ar ddod.
 • Mae ochr dde'r corff yn cynrychioli'r ochr ysbrydol tra bod y chwith yn cynrychioli'r ochr faterol. Dyna pam ei bod yn cael ei hystyried yn lwcus i ddechrau taith neu fynd i mewn i gartref newydd gyda'r droed dde - ni fydd hyn yn golygu unrhyw ddadleuon dros faterion ariannol.
 • Os bydd brain yn dechrau caw, mae'n golygu bod gwesteion ar fin cyrraedd.
 • Oergoelion Anlwcus

  • P’un a yw’n wir neu ddim ond yn gimig y mae mamau’n ei ddefnyddio i atal eu plant rhag gwneud hynny, nid yw ysgwyd eich coesau yn cael ei weld fel arwydd o nerfusrwydd yn unig yn India, ond ystyrir ei fod yn mynd ar ôl pob ffyniant ariannol o'ch bywyd.
  • Ers yr hen amser, credwyd bod pobl â throed fflat yn dod ag anlwc ac mae'n dynodi gweddwdod. Mor gyffredin oedd y gred hon fod Indiaid yr hen amser yn gwirio traed darpar briodferch eu mab i wneud yn siŵr.
  • Mae gadael fflip-flops, a adnabyddir yn lleol fel cappaliaid, ar aelwydydd Indiaidd yn dân sicr. ffordd o ddod â lwc ddrwg, os nad curiad da gan fam Indiaidd.
  • Mae galw enw rhywun pan fyddan nhw ar fin gadael ar gyfer tasg bwysig, neu ffarwelio, yn achosi pla ar y person sy'n gadael. anlwc.
  • Fel amrywiad ar ofergoeledd y gorllewin, ystyrir cathod duon hefyd yn anlwcus yn India. Os ydynt yn digwyddcroesi llwybr person, yna credir bod eu holl dasgau yn sicr o gael eu gohirio neu eu gohirio mewn rhyw ffordd. Yr unig ffordd o atal hyn yw trwy wneud yn siwr bod rhywun arall yn cerdded o'i flaen gan y byddan nhw'n dwyn y felltith yn lle hynny.
  • Os bydd drych yn cael ei dorri, bydd yn achosi lwc ddrwg am saith mlynedd yn syth. Os bydd drych yn disgyn yn sydyn heb unrhyw aflonyddwch ac yn dal i dorri, mae'n golygu y byddai marwolaeth yn fuan. Un dull o ddirymu’r felltith hon yw claddu darnau’r drych yng ngolau’r lleuad.

  Oergoelion Rhesymegol

  Ystyriwyd yr Indiaid hynafol yn un o’r rhai mwyaf datblygedig a phobl â meddylfryd gwyddonol. Mae gan rai o'r ofergoelion sy'n gyffredin yn yr India fodern wreiddiau i'r rhesymeg yr oedd yr hynafiaid yn unig yn ymwybodol ohoni. Maent yn lledaenu'r ofergoelion ar ffurf straeon, fel bod plant hyd yn oed yn gallu deall, ond nawr mae'r rhesymeg y tu ôl i'r straeon hyn wedi'i cholli a dim ond y rheol sy'n parhau. Dyma rai ofergoelion o'r fath:

  • Ystyriwyd camu allan yn ystod eclipsau yn arfer anlwcus a dywedwyd bod y rhai a wnaeth yn cael eu melltithio. Mewn gwirionedd, roedd peryglon arsylwi'r haul yn ystod eclips, megis dallineb eclips, yn hysbys i bobl yr hen amser, gan achosi i'r ofergoeledd hwn godi.
  • Credir bod cysgu gyda'r pen yn wynebu'r Gogledd yn gwahodd marwolaeth. Er ei fod yn swnio'n wirion, cododd yr ofergoeliaeth hon i osgoi'r niweidioleffeithiau a achosir gan anghydnawsedd maes magnetig y Ddaear â maes magnetig y corff dynol.
  • Yn India, mae coed Peepal yn gysylltiedig ag ysbrydion drwg ac ysbrydion yn ystod y nos. Roedd pobl yn cael eu digalonni rhag mynd i'r goeden eang hon yn y nos. Heddiw rydyn ni'n gwybod y gall y goeden Peepal ryddhau carbon deuocsid yn y nos oherwydd ei phroses o ffotosynthesis. Roedd effeithiau mewnanadlu carbon deuocsid yn debyg i gael ei aflonyddu gan ysbryd.
  • Credir ar ôl seremoni angladd, os nad yw person yn ymolchi, y bydd yn cael ei aflonyddu gan enaid yr ymadawedig. Roedd hyn yn gwneud i bobl olchi eu hunain ar ôl mynychu angladdau. Yn y modd hwn, gallai'r rhai sy'n mynychu'r angladd osgoi unrhyw glefydau neu germau heintus a allai fod o amgylch corff marw. yw breuddwydwyr India. Credir y bydd cadw nionyn a chyllell o dan y gwely, yn enwedig rhai newydd-anedig, yn gyrru breuddwydion drwg i ffwrdd. Bydd cadw winwnsyn o dan y gobennydd ar y llaw arall yn gadael i'r person freuddwydio am eu darpar gyfreithiwr yn ei gwsg.

  Mae babanod yn India yn cael eu hamddiffyn rhag ' Buri Nazar ' neu'r Llygad Drygioni , trwy roi smotyn o Kajal neu gohl du ar eu talcennau neu eu bochau. Dull arall o warchod y llygad drwg yw trwy hongian y ‘ nimbu totka’ neu llinyn lemon a saith chilies y tu allan i gartrefia lleoedd eraill. Dywedir bod arferiad o'r fath yn tawelu duwies anffawd, Alakshmi, sy'n hoffi bwydydd sbeislyd a sur.

  Arfer arall y tybir ei fod yn ddechrau da a lwcus i'r diwrnod, yw bwyta cymysgedd o geuled a cheuled. siwgr cyn mynd allan, yn enwedig cyn mynd ati i wneud rhai tasgau pwysig. Gellir priodoli hyn i'r effaith oeri a'r hwb ynni cyflym y mae'n ei ddarparu.

  Mae llawer o gartrefi gwledig yn India wedi'u plastro â thail gwartheg. Credir bod hon yn ddefod addawol sy'n dod â lwc dda i'r cartref. Fel bonws, mae hyn mewn gwirionedd yn gweithredu fel ymlidiwr i bryfed ac ymlusgiaid a hefyd fel diheintydd ar gyfer y cartrefi gwledig hyn nad oes ganddynt y moethusrwydd i brynu diheintyddion cemegol.

  Dywedir hefyd bod taenellu halen drwy ystafelloedd yn atal ysbrydion drwg rhag mynd i mewn i dŷ oherwydd nodwedd buro'r halen.

  Astroleg ac Ofergoelion Crefyddol

  Duwies Lakshmi

  Torri eich ewinedd neu mae gwallt ar ddydd Sadwrn yn ogystal ag ar ôl machlud ar unrhyw ddiwrnod yn dod â lwc ddrwg, oherwydd dywedir ei fod yn gwylltio'r blaned Sadwrn, a elwir yn ' Shani ' yn India.

  Mae'r rhif wyth hefyd yn cael ei ystyried i fod yn rhif anlwcus yn India ac yn ol rhifyddiaeth, os bydd person yn cael ei lywodraethu gan y rhif hwn, y mae eu bywyd yn sicr o fod yn llawn o rwystrau.

  Y rheswm nad yw Indiaid yn ysgubo eu lloriau gyda'r nos yw oherwydd eu bod nhwyn credu y byddai gwneud hynny yn gyrru allan y dduwies Lakshmi, dwyfoldeb cyfoeth a ffortiwn da Hindŵaidd, o'u cartrefi. Mae hyn yn wir yn enwedig rhwng 6:00 a 7:00 yn yr hwyr, pan gredir ei bod yn ymweld â chartrefi ei haddolwyr.

  ' Tulsi' neu'r basil sanctaidd yw avatar arall y dduwies Lakshmi ac wrth ei bwyta, y ffordd orau o wneud hynny heb achosi ei digofaint yw llyncu yn hytrach na chnoi. Mae'r gred hon wedi'i gwreiddio yn y ffaith bod cnoi'r dail hyn ar sail hirdymor yn achosi melynu dannedd a difrod i'r enamel. Mae hefyd yn cynnwys symiau bach o arsenig o'i fewn.

  Dywedir bod gan gerrig gemau a cherrig geni penodol y pwerau i newid tynged a thynged pobl. Mae Indiaid yn aml yn ymgynghori ag astrolegwyr i ddod o hyd i'r berl sy'n cyd-fynd orau â nhw a'u gwisgo o gwmpas fel tlysau neu emwaith i ddenu lwc dda a ffortiwn.

  Mae du yn cael ei ystyried yn lliw anadferadwy mewn Mytholeg Hindŵaidd a gwisgo dywedir mai esgidiau du yw'r dull gorau i siomi Shani, duw cyfiawnder. Bydd yn achosi ei felltith o anlwc gan achosi methiant a rhwystrau ym mhopeth a wneir. Serch hynny, mae llawer o Indiaid heddiw yn gwisgo esgidiau du.

  Amlapio

  Mae ofergoelion wedi bod yn rhan annatod o ddiwylliant ac arferion lleol India ers cyn cof. Er y gall fod rhesymu cadarn i rai, nid yw ofergoelion ereill ond arferion rhyfedd,sydd yn aml yn ganlyniad meddwl hudol. Dros amser, mae'r rhain wedi dod yn rhan o wead diwylliant India.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.