Ffeithiau Syfrdanol am Wal Fawr Tsieina

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Cafodd Wal Fawr Tsieina ei chynnwys ar restr Safleoedd Treftadaeth y Byd UNESCO ym 1987 er bod rhannau helaeth ohoni yn adfeilion neu nad ydynt yno mwyach. Mae’n parhau i fod yn un o strwythurau mwyaf syfrdanol y byd ac yn cael ei ganmol yn aml fel camp eithriadol o beirianneg a dyfeisgarwch dynol.

  Mae’r strwythur hynafol hwn yn denu miliynau o dwristiaid bob blwyddyn. Gwyddom oll y gall y golygfeydd yno fod yn syfrdanol, ond mae llawer o bethau hynod ddiddorol eraill i'w gwybod am y waliau chwedlonol. Er enghraifft, pwy oedd yn gwybod y gellid defnyddio grawn o reis wrth adeiladu wal, ac a yw'n wir bod cyrff wedi'u claddu y tu mewn iddo?

  Dyma rai ffeithiau rhyfeddol nad ydych chi'n gwybod amdanyn nhw o hyd, mae'n debyg. Mur Tsieina .

  Cymerodd y Mur Lawer o Fywydau

  Gorchmynnodd yr Ymerawdwr Tsieineaidd Qin Shi Huang adeiladu’r Mur Mawr tua 221 CC. A dweud y gwir, ni ddechreuodd y wal o'r dechrau ond yn hytrach ymunodd adrannau unigol â'i gilydd a oedd eisoes wedi'u hadeiladu dros filoedd o flynyddoedd. Bu farw llawer yn ystod y cyfnod hwn o'i adeiladu – efallai cymaint â 400,000.

  Bu milwyr yn recriwtio gwerinwyr, troseddwyr, ac yn dal carcharorion y gelyn yn rymus oedd y gweithlu aruthrol a oedd yn cynnwys hyd at 1,000,000. Yn ystod y Dynasties Qin (221-207 CC) a Han (202 CC-220 OC), defnyddiwyd gweithio ar y wal fel cosb drom i droseddwyr gwladwriaeth.

  Y boblgweithio mewn amodau erchyll, yn aml yn mynd am ddyddiau heb fwyd na dŵr. Roedd yn rhaid i lawer gael dŵr o afonydd cyfagos. Ychydig iawn o ddillad na lloches oedd gan y gweithwyr i'w hamddiffyn rhag y tywydd garw.

  Gyda amodau gwaith mor greulon, nid yw'n syndod bod bron i hanner y gweithwyr wedi marw. Yn ôl mythau, claddwyd y cyrff y tu mewn i'r wal, ond nid oes tystiolaeth eto bod hyn wedi digwydd mewn gwirionedd.

  Nid oedd yn Effeithiol Iawn

  Adeiladwyd y Wal Fawr yn wreiddiol. fel cyfres o amddiffynfeydd i amddiffyn ffin ogleddol Tsieina rhag ymosodiadau cyson gan ladron a goresgynwyr – “barbariaid gogleddol”. yr anialwch ond roedd y gogledd yn fregus. Er bod y wal yn strwythur trawiadol, roedd ymhell o fod yn effeithiol. Yn syml, gorymdeithiodd mwyafrif y gelynion nes iddynt gyrraedd pen y wal ac yna mynd o gwmpas. Roedd rhai ohonyn nhw'n rymus i dynnu darnau bregus o'r mur i mewn.

  Fodd bynnag, roedd gan arweinydd Mongolaidd brawychus, Genghis Khan, ffordd well o orchfygu'r mur mawr. Roedd ei filwyr yn sgowtio rhannau oedd eisoes wedi dymchwel a cherdded i mewn yn syml, gan arbed amser ac adnoddau.

  Torrodd Kublai Khan drwyddo yn y 13eg ganrif hefyd, ac yn ddiweddarach, Altan Khan gyda degau o filoedd o ysbeilwyr. Roedd diffyg cyllid i gynnal y wal wedi achosi llawer oproblemau hyn. Gan ei fod yn hynod o hir, byddai wedi bod yn gostus i'r ymerodraeth gadw'r wal gyfan mewn cyflwr gwych.

  Ni Chafodd Ei Hadeiladu ag Un Deunydd yn Unig

  Nid yw'r wal yn unffurf i mewn. strwythur ond yn hytrach mae'n gadwyn o wahanol strwythurau gyda bylchau rhyngddynt. Roedd adeiladu'r wal yn dibynnu ar y deunyddiau adeiladu oedd ar gael yn yr ardal gyfagos.

  Mae'r dull hwn yn gwneud y wal yn wahanol o un lle i'r llall. Er enghraifft, adeiladwyd yr adrannau gwreiddiol gyda phridd a phren llawn caled. Adeiladwyd adrannau diweddarach gyda chraig fel gwenithfaen neu farmor, ac eraill gyda brics. Mae rhai rhannau yn cynnwys tir naturiol fel clogwyni, tra bod eraill yn droadau afon sy'n bodoli eisoes. Yn ddiweddarach, yn llinach Ming, fe wnaeth yr ymerawdwyr wella'r wal trwy ychwanegu tyrau gwylio, giatiau a llwyfannau. Adeiladwyd yr ychwanegiadau diweddarach hyn yn bennaf o gerrig.

  Defnyddiwyd Reis hefyd i'w Adeiladu

  Gwnaethpwyd y morter a ddefnyddiwyd rhwng y creigiau a'r brics yn bennaf gyda chymysgedd o galch a dŵr. Fodd bynnag, mae gwyddonwyr Tsieineaidd wedi darganfod bod reis gludiog wedi'i ychwanegu at y cymysgedd mewn rhai mannau.

  Dyma'r math cyntaf o forter cyfansawdd mewn hanes, a gwnaeth y morter yn gryfach. Roedd ymerawdwyr llinach Ming, a oedd yn rheoli Tsieina rhwng 1368 a 1644, yn defnyddio'r dull adeiladu hwn yn unig ac roedd yn un o'u harloesi mwyaf.

  Defnyddiwyd morter reis ar gyfer dulliau eraill o adeiladu.strwythurau yn ogystal megis temlau a phagodas i'w cryfhau. Roedd y cyflenwad o reis ar gyfer y morter yn aml yn cael ei gymryd oddi ar ffermwyr. Ers i'r ffordd hon o adeiladu'r wal ddod i ben ar ôl i linach Ming ddymchwel, adeiladwyd rhannau eraill o'r wal yn wahanol wrth symud ymlaen.

  Mae'r darnau o wal a adeiladwyd gan ddefnyddio morter reis gludiog yn dal i ddal hyd heddiw. Mae'n hynod wrthwynebol i'r elfennau, difrod planhigion, a hyd yn oed daeargrynfeydd.

  Mae'r Wal yn Dadfeilio

  Yn union fel yr ymerodraethau sydd wedi cwympo o'i blaen, ni all llywodraeth bresennol China gadw'r strwythur enfawr hwn i'w gynnal. oherwydd ei hyd.

  Y mae tua thraean ohono yn dadfeilio, tra nad oes ond un rhan o bump mewn cyflwr rhesymol. Mae 10 miliwn o dwristiaid yn ymweld â'r wal bob blwyddyn. Mae'r nifer enfawr hwn o dwristiaid yn gwisgo'r strwythur fesul tipyn.

  O gerdded ar ben y wal i dorri rhannau ohoni'n llwyr i osod pebyll a'u cymryd fel cofroddion, mae twristiaid yn dinistrio'r wal yn gyflymach nag ef gellir ei adnewyddu.

  Mae rhai ohonynt yn gadael graffiti a llofnodion a all gostio llawer i'w symud. Mae hefyd yn amhosib eu tynnu heb dynnu peth defnydd oddi ar y wal, gan achosi iddo ddirywio hyd yn oed yn gynt.

  Bu'r Cadeirydd Mao yn ei Gasau

  Anogodd y Cadeirydd Mao Tse-tung ei ddinasyddion i ddinistrio'r wal yn ystod ei Chwyldro Diwylliannol yn y 1960au. Roedd hyn oherwyddei ideoleg bod credoau a diwylliant Tsieineaidd traddodiadol yn dal eu cymdeithas yn ôl. Roedd y wal, gan ei bod yn weddillion o linachau'r gorffennol, yn darged perffaith i'w bropaganda.

  Cymhellodd y dinasyddion gwledig i dynnu briciau oddi ar y wal a'u defnyddio i adeiladu cartrefi. Hyd yn oed heddiw, mae ffermwyr yn cymryd briciau ohono i adeiladu corlannau a thai anifeiliaid.

  Dim ond pan ddaeth Deng Xiaoping, olynydd Mao, i atal dymchwel y wal a dechreuodd ei hailadeiladu gan ddweud, “Caru Tsieina, Adfer y Wal Fawr!”

  Dyma Fan Geni Myth Trasig

  Mae myth eang yn Tsieina am y wal. Mae'n adrodd stori drasig am Meng Jiang, gwraig a oedd yn briod â Fan Xiliang. Gorfodwyd ei gŵr i weithio mewn amodau eithafol ar y wal. Roedd Meng yn dyheu am bresenoldeb ei phriod, felly penderfynodd ymweld ag ef. Trodd ei hapusrwydd yn alar pan gyrhaeddodd weithle ei gŵr.

  Roedd ffan wedi marw o flinder ac wedi ei chladdu y tu mewn i’r wal. Roedd hi'n dorcalonnus ac yn soblyd ar bob awr o'r dydd a'r nos. Clywodd yr ysbrydion ei gwaedd trist, a pharasant i'r wal ddadfeilio. Yna adalwodd esgyrn ei gwŷr i roi claddedigaeth iawn iddo.

  Nid Llinell Sengl o Wal mohono

  Yn groes i’r gred gyffredin, nid yw’r wal yn un llinell hir ar draws Tsieina. Mewn gwirionedd, mae'n gasgliad o waliau niferus. Roedd y waliau hyn yn arfer bodwedi eu hatgyfnerthu gan garsiynau a milwyr.

  Y mae rhannau o'r mur yn rhedeg yn gyfochrog â'i gilydd, rhai yn un llinell yn union fel y gwelwn mewn lluniau, ac eraill yn rhwydweithiau canghennog o furiau sy'n cwmpasu taleithiau lluosog.

  Y Mur yn Ymestyn i Mongolia

  Mewn gwirionedd mae rhan Mongolia o'r mur y credwyd ei fod wedi mynd nes iddo gael ei ddarganfod ychydig flynyddoedd yn ôl gan grŵp o fforwyr dan arweiniad William Lindesay. Dysgodd Lindesay am y rhan Mongolaidd ar fap a anfonwyd ato gan ffrind ym 1997.

  Roedd wedi aros yn gudd hyd yn oed i lygaid Mongoliaid lleol nes i griw Lindesay ddod o hyd iddo eto yn Anialwch Gobi. Dim ond 100 km o hyd (62 milltir) oedd y rhan Mongolaidd o'r wal a dim ond tua hanner metr o uchder yn y rhan fwyaf o leoedd.

  Hen a Gweddol Newydd

  Mae arbenigwyr yn cytuno'n gyffredinol bod llawer o mae rhannau o'r wal amddiffynnol dros 3,000 o flynyddoedd oed. Dywedir bod y waliau cynharaf a oedd i fod i amddiffyn Tsieina wedi'u codi yn ystod (770-476 BCE) a'r cyfnod Gwladwriaethau Rhyfelgar (475-221 BCE).

  Y rhannau mwyaf adnabyddus a'r rhai sydd wedi'u cadw orau yw cynnyrch prosiect adeiladu mawr a ddechreuodd tua 1381 yn y Ming Dynasty. Dyma'r rhannau a wnaethpwyd â morter reis gludiog.

  O Hushan yn y dwyrain i Jiayuguan yn y gorllewin, roedd Mur Mawr Ming yn ymestyn 5,500 milltir (8,851.8 km). Mae llawer o'i rannau, gan gynnwys Badaling a Mutianyu ynMae Beijing, Shanhaiguan yn Hebei, a Jiayuguan yn Gansu, wedi'u hadfer a'u troi'n gyrchfannau i dwristiaid.

  Mae'r dognau hyn sy'n gyfeillgar i dwristiaid fel arfer rhwng 400 a 600 oed. Felly, mae'r rhannau hyn yn newydd o'u cymharu â'r rhannau o'r wal sydd eisoes wedi treulio miloedd o flynyddoedd oed.

  Cymerodd Oesoedd i'w Adeiladu

  Hyd yn oed gyda gweithlu enfawr, y Wal Fawr cymerodd flynyddoedd lawer o waith adeiladu i'w gwblhau.

  Adeiladwyd y waliau amddiffynnol yn ystod llinachau niferus a oedd yn ymestyn dros 22 canrif. Adeiladwyd y Wal Fawr fel y mae ar hyn o bryd gan y Brenhinllin Ming yn bennaf, a dreuliodd 200 mlynedd yn adeiladu ac yn ailadeiladu'r Wal Fawr.

  Mae Chwedl Am yr Eneidiau ar y Mur

  Mae Ceiliog yn ei ddefnyddio fel cymorth i'r ysbrydion coll ar y wal. Mae teuluoedd yn cario ceiliogod i'r wal gyda'r gred y gall eu cân arwain eneidiau. Ganed y traddodiad hwn o'r marwolaethau y mae adeiladu'r wal wedi'u hachosi.

  Nid yw'n Weladwy o'r Gofod

  Mae yna gamsyniad cyffredin mai'r wal yw'r unig ddyn- gwrthrych wedi'i wneud sy'n weladwy o'r gofod. Safodd llywodraeth China yn gadarn mai dyna oedd y gwir.

  Profodd gofodwr cyntaf Tsieina, Yang Liwei, yn anghywir pan gafodd ei lansio i'r gofod yn 2003. Cadarnhaodd na ellir gweld y wal o'r gofod â'r llygad noeth . Ar ôl hynny, siaradodd y Tsieineaid am ailysgrifennu'r gwerslyfrau sy'n parhauy myth hwn.

  Gyda lled cyfartalog o ddim ond 6.5 metr (21.3 troedfedd), mae'r wal yn amhosib i'w gweld o'r gofod gyda'r llygad noeth. Mae llawer o strwythurau o waith dyn yn llawer ehangach na hynny. Gan ychwanegu at y ffaith ei fod yn gymharol gul, mae ganddo hefyd yr un lliw â'i amgylchoedd. Yr unig ffordd y gellir ei weld o'r gofod yw trwy gael amodau tywydd delfrydol a chamera sy'n tynnu llun o orbit isel.

  Gwnaethpwyd hyn gan Leroy Chiao, swyddog gwyddoniaeth NASA ar yr Orsaf Ofod Ryngwladol. Er mawr ryddhad i China, roedd ffotograffau a dynnodd gyda lens 180mm ar gamera digidol yn dangos darnau bach o’r wal.

  Rhai Syniadau Terfynol

  Mae Mur Mawr Tsieina yn parhau i fod yn un o'r strwythurau mwyaf cyfareddol o waith dyn yn y byd ac mae wedi swyno pobl ers canrifoedd.

  Yna yn dal i fod llawer o bethau nad ydym yn gwybod am y wal. Mae rhannau newydd ohono yn dal i gael eu darganfod. Mae ymchwil pellach yn cael ei wneud i ddarganfod mwy am ei orffennol. Mae pobl hefyd yn cydweithio i'w achub yn y presennol. Ni fydd y rhyfeddod hwn o beirianneg yn para am byth os na fydd pobl yn talu digon o barch iddo ac i’r bobl sy’n colli eu bywydau i’w adeiladu.

  Dylai twristiaid a’r llywodraeth fel ei gilydd gydweithio i gadw’r strwythur. Mae'n hynod ddiddorol meddwl am sut mae wedi goroesi milenia, rhyfeloedd, daeargrynfeydd, a chwyldroadau. Gyda digon o ofal, gallwn ei gadw ar gyfer ycenedlaethau ar ein holau i ryfeddu atynt.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.