Ofergoelion Blwyddyn Newydd Tsieineaidd - Rhestr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Ymhlith pob gŵyl arall yn China , y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd yw’r ŵyl draddodiadol fwyaf arwyddocaol. Mae'r rhan fwyaf o bobl Tsieineaidd yn credu mewn ofergoelion, ac felly maen nhw'n eu dilyn yn grefyddol. Credir os na fyddan nhw'n dilyn y rhain, efallai y byddan nhw'n denu anlwc y flwyddyn ganlynol.

  Tra bod rhai o'r ofergoelion ond yn berthnasol ar gyfer y dyddiau cyntaf yn ystod yr ŵyl, fe all eraill fynd tan y 15fed o'r gloch. y mis lleuad cyntaf, sef Gŵyl y Llusern, neu hyd yn oed am fis cyfan.

  Gadewch i ni edrych ar rai o ofergoelion mwyaf diddorol y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd.

  ofergoelion Blwyddyn Newydd Tsieineaidd 7>

  Peidiwch â Defnyddio Geiriau Negyddol

  Mae geiriau negyddol fel sâl, marwolaeth, gwag, tlawd, poen, lladd, ysbryd, a mwy yn cael eu gwahardd yn ystod yr amser dathlu hwn. Y rheswm yw osgoi denu'r anffodion hyn i'ch bywyd pan fyddwch yn dechrau blwyddyn newydd .

  Peidiwch â Torri Gwydr na Serameg

  Credir y bydd torri pethau yn torri ar eich cyfle i gael ffortiwn a ffyniant. Os gollyngwch blât, rhaid i chi ddefnyddio papur coch i'w orchuddio tra'n dweud ymadroddion addawol. Mae rhai pobl yn grwgnach 岁岁平安 (suì suì píng ān). Mae hyn yn golygu gofyn am ddiogelwch a heddwch bob blwyddyn. Unwaith y byddwch wedi dathlu'r Flwyddyn Newydd, gallwch daflu'r darnau toredig i afon neu lyn.

  Peidiwch ag Ysgubo na Glanhau

  Y diwrnod o lanhau yn cynGwyl y Gwanwyn. Mae hyn yn golygu cael gwared ar yr holl lwc ddrwg yn eich bywyd. Ond ni ddylid gwneud hyn yn ystod yr ŵyl. Os ydych chi'n taflu sbwriel neu'n glanhau yn ystod yr ŵyl, rydych chi hefyd yn taflu'ch lwc.

  Fodd bynnag, os ydych chi'n dal eisiau ysgubo a glanhau, gallwch chi ddechrau o ymyl allanol yr ystafell a'i glanhau i mewn. Casglwch y baw a chael gwared arno ar ôl i chi orffen 5ed diwrnod y dathliadau.

  Peidiwch â Defnyddio Gwrthrychau Miniog

  Mae dau reswm am hyn ofergoeledd. Yn ôl yn y dydd, roedd i roi seibiant i fenywod o dasgau a gwaith. Heb allu defnyddio cyllyll neu siswrn, roedd merched yn gallu cael seibiant o goginio a thasgau eraill o’r cartref.

  Fodd bynnag, y rheswm ofergoelus a briodolir i’r arfer hwn yw ei fod er mwyn osgoi torri ar y siawns o gronni llwyddiant a cyfoeth. Dyna pam y gwelwch y rhan fwyaf o salonau gwallt ar gau yn ystod y cyfnod hwn, a gwaherddir torri gwallt tan yr 2il o Chwefror.

  Peidiwch â Gofyn am Daliad Dyled

  Y y rheswm y tu ôl i hyn yw deall eraill. Nid ydych chi'n gwneud pethau'n anodd i eraill ddathlu'r Flwyddyn Newydd trwy fynnu ad-daliad.

  Mae hyn yn caniatáu i'r ddau barti fwynhau eu dathliadau. Yn union fel mynnu ad-daliad, mae benthyca arian hefyd yn anlwc, a chredir eich bod yn y pen draw yn gofyn am arian y flwyddyn gyfan. Felly, arhoswch tan y 5ed diwrnod i ddelio â hyn.

  Peidiwch â Chrio neuYmladd

  Dylech wneud eich gorau i beidio â chrio na dadlau yn ystod y cyfnod hwn. Nid oes rhaid i chi geryddu os bydd babanod yn crio. Mae'n bwysig datrys pob mater yn heddychlon. Roedd yn arferiad i gymdogion chwarae tangnefedd fel na fydd problemau yn chwythu i fyny. Mae hyn i ddechrau blwyddyn newydd dawel.

  Peidiwch â Chymryd Meddyginiaeth

  Os nad ydych am fod yn sâl am y flwyddyn gyfan, peidiwch â' t cymryd meddyginiaethau cyn i Ŵyl y Gwanwyn ddod i ben. Ond os yw'n argyfwng, dylech bob amser flaenoriaethu'ch iechyd. Eto, y syniad yw mai'r hyn yr ydych yn rhoi eich sylw iddo yn ystod y flwyddyn newydd yw'r hyn y bydd yn rhaid i chi ganolbwyntio arno drwy weddill y flwyddyn.

  Peidiwch â Chynnig Bendithion Blwyddyn Newydd i Rywun Sy'n Digwydd Gwely

  Dylai pawb offrymu bendithion Blwyddyn Newydd (拜年 / bhài nián) i'w gilydd. Fodd bynnag, ni ddylech ddymuno bod rhywun yn gaeth i’r gwely oherwydd bydd yn parhau i fod yn sâl drwy gydol y flwyddyn os gwnewch hynny. Nid yw'n cael ei argymell ychwaith i ddeffro rhywun o gwsg. Y rheswm am hyn yw na fyddent eisiau cael eu gwthio o gwmpas na rhuthro yn ystod y flwyddyn.

  Peidiwch â Dweud/Gwrando ar Straeon Arswyd

  Rydym yn cytuno ei fod yn hwyl i gwrandewch ar neu adroddwch straeon arswyd pan fydd pawb wedi ymgasglu ar gyfer y flwyddyn newydd. Ond peidiwch â'i wneud os ydych chi am wneud eich blwyddyn newydd yn ffyniannus a hapus. Credir y bydd adrodd neu wrando ar straeon arswyd yn difetha eich blwyddyn.

  O ran ofergoelion Tsieineaidd, gall hyd yn oed y gair “marwolaeth”achosi digon o drafferth am y flwyddyn. Fe'ch cynghorir hefyd i beidio â gwylio ffilmiau neu sioeau arswyd ar ddau ddiwrnod cyntaf y flwyddyn newydd.

  Gwisgwch y Lliwiau Cywir

  Os ydych chi'n bwriadu gwisgo du a ffrogiau gwyn, plis paid! Fel y byddech chi'n gwybod eisoes, mae'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd i gyd yn llachar ac yn lliwgar, a dyna pam mae lliwiau llachar a phoeth yn cael eu defnyddio ynddo. Maen nhw'n credu bod y lliwiau hyn yn dynodi ffyniant a phob lwc.

  Felly, mae'n well petaech chi'n gallu gwisgo coch ar y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd. Gallwch hefyd roi cynnig ar liwiau llachar eraill ond ceisiwch osgoi du a gwyn, sy'n cynrychioli marwolaeth a galar.

  Drysau Agored a Ffenestri

  Mae gadael awyr iach i mewn yn bwysig os dymunwch wneud hynny. gwnewch eich Nos Galan yn ffres ac yn hapus. Yn unol â'r traddodiad Tsieineaidd, bydd agor y drysau a'r ffenestri yn ystod noson y Flwyddyn Newydd yn dod â hwyliau da ac egni cadarnhaol i'ch tŷ. Mae pobl Tsieineaidd yn agor eu drysau a'u ffenestri cyn i'r cloc ganu am 12.

  Peidiwch â Defnyddio Odrifau

  Yn unol ag ofergoelion Tsieineaidd, mae odrifau yn ddrwg lwc, felly bydd eu defnyddio yn ystod y flwyddyn newydd yn dod ag anlwc. Hyd yn oed os ydych chi'n rhoi arian fel anrheg i rywun yn y flwyddyn newydd, dylai'r swm fod mewn eilrifau, gan fod hyn yn cael ei ystyried yn lwcus.

  Osgoi Bwyta Cig ac Uwd

  2>Cymerir bod pobl nad ydynt yn gefnog yn bwyta uwd fel eu brecwast, felly os ydych chi'n dilyn yr un drefn, efallai y byddwch chi'n denu'r cyfryw ar gyfereich blwyddyn newydd. Mae'n well bwyta rhywbeth sy'n iach ond hefyd nad yw'n gysylltiedig â thlodi neu ddiffyg.

  Hefyd, credir bod pob duw yn ymweld â chi ar fore Calan, felly rhaid i chi beidio â bwyta cig i frecwast i ddangos parch. Ond mae hefyd oherwydd bod pobl eisiau osgoi lladd unrhyw beth yn ystod y cyfnod hwn o heddwch a dechrau'r flwyddyn newydd trwy wneud dewisiadau bwyd iach.

  Ni ddylai Gwragedd Priod Ymweld â'u Rhieni

  Ni ddylai gwraig briod ymweld â'i rhieni oherwydd gallai ddod ag anlwc. Gall ymweld â'i rhieni ar yr ail ddiwrnod yn ôl y traddodiadau.

  Peidiwch â Golchi Dillad

  Ni ddylech olchi dillad yn ystod dau ddiwrnod cyntaf y diwrnod. blwyddyn Newydd. Mae hyn oherwydd bod Duw y Dŵr wedi'i eni yn ystod y ddau ddiwrnod hyn. Os ydych chi'n golchi dillad y dyddiau hyn, bydd yn tramgwyddo'r duw. Felly, arhoswch am ychydig ddyddiau i wneud eich golchdy.

  Peidiwch â Gadael Eich Jariau Reis yn Wag

  Mae pobl Tsieineaidd yn credu bod jariau reis yn dangos safon byw person. Dyna pam ei bod yn bwysig peidio â'u gadael yn wag. Os yw'r jariau reis yn wag, mae'n dangos bod newyn yn aros yn y dyfodol. Felly, dylech lenwi'r jariau reis cyn y flwyddyn newydd er mwyn denu gwell iechyd ariannol.

  Peidiwch â Napio yn Y Prynhawn

  Os byddwch yn napio yn y prynhawn yn ystod Gŵyl y Gwanwyn, byddwch yn mynd yn ddiog y flwyddyn gyfan. Mae hyn yn dangos na fyddwch chi'n cyflawni pethau a bydd eich blwyddynanghynhyrchiol. Hefyd, nid yw'n gwrtais i gysgu pan fydd gennych ymwelwyr drosodd.

  Mwynhewch Gynnau Firecrackers

  Mae cynnau firecrackers yn cael ei ystyried yn lwc dda, oherwydd nid yn unig y mae'n goleuo i fyny'r awyr gyfan ond hefyd yn lledaenu lliwiau a synau uchel i ddileu ysbrydion drwg. Mae'n cyhoeddi dechrau blwyddyn newydd gynhyrchiol, ddiogel a llewyrchus. Gan mai coch yw lliw lwc, mae hyd yn oed y firecrackers fel arfer yn dod mewn coch.

  Peidiwch ag Anghofio Rheolau Anrhegion

  Mae pobl Tsieineaidd yn credu mewn dod ag anrhegion pan fyddwch chi ymweld ag eraill. Ond mae yna eithriadau i'r hyn rydych chi'n ei roi. Ni ddylech byth anrhegu clociau oherwydd ei fod yn sefyll am dalu'r parch olaf i rywun, tra bod ffrwyth fel y gellyg yn sefyll ar gyfer gwahanu. Os ydych chi'n rhoi blodau, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis blodau addawol gydag ystyr da.

  Mwynhewch Byrbrydau Melys

  Os oes gennych chi ddant melys, mae'n rhaid mai hwn yw eich hoff ofergoeliaeth oll. . Mae'n gyffrous gwybod bod pobl ledled y byd yn mwynhau byrbrydau Blwyddyn Newydd Tsieineaidd. O ran ofergoelion Tsieineaidd, mae'n dda cynnig byrbrydau melys yn ystod y flwyddyn newydd.

  Amlapio

  Ffurfiwyd yr ofergoelion hyn filoedd o flynyddoedd yn ôl yn seiliedig ar ddymuniadau, pryderon, credoau a diwylliannau'r oes. Erbyn heddiw, mae'r rhain wedi dod yn rhan o draddodiad, ac mae pobl yn tueddu i'w dilyn heb fawr o gwestiwn.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.