Beth Yw'r Cymal Fflam? — Hanes ac Ystyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae’r cymal fflamllyd, sy’n cael ei adnabod fel symbol swyddogol Cyffredinoliaeth Undodaidd, yn cynrychioli rhyddid rhag gormes crefyddol. Ond pam y mabwysiadwyd y symbol hwn fel arwyddlun y ffydd? Dyma gip ar hanes ac arwyddocâd y cymun fflamllyd.

  Hanes y Cymun Fflam

  Ers Cristnogaeth gynnar, mae’r cymun wedi’i gysylltu â’r cymun. Yn ystod yr Oesoedd Canol, fe'i neilltuwyd ar gyfer y clerigwyr. Fodd bynnag, heriodd offeiriad o Brâg, Jan Hus, yr Eglwys Gatholig trwy roi'r fraint o gwpan y cymun i bawb. Condemniodd yr eglwys yr arferiad a'i ddienyddio ym 1415—ond mabwysiadodd ei ddilynwyr y cymal yn eu symudiad.

  Wedi'u hysbrydoli gan galsïau o olew a losgwyd ar allorau hynafol Groeg a Rhufain, cynlluniwyd y symbol gan y ffoadur o Awstria Hans Deutsch yn ystod yr Ail Ryfel Byd i helpu'r bobl Iddewig a grwpiau eraill a erlidiwyd i ddianc rhag y Natsïaid. Yn ystod yr amser, ffodd llawer o'r ffoaduriaid heb bapurau adnabod, felly fe wnaeth y Pwyllgor Gwasanaeth Undodaidd (USC) eu helpu trwy gyhoeddi dogfennau teithio i groesi ffiniau. Roedd angen sźl ar y dogfennau, a defnyddiwyd y cwpan cymun fflamllyd.

  Ym 1961, unodd y ddau enwad Undodiaeth a Chyffrediniaeth, ac roedd y cwpan cymun fflamllyd gyda chylchoedd yn gorgyffwrdd yn cynrychioli eu hundeb. Mae’r cyntaf yn credu mai un endid yw Duw, tra bod yr olaf yn cadarnhau bod cariad ac iachawdwriaeth Duw yn ymestyn ipawb. Daeth y crefyddau hyn yn grefydd ryddfrydol o'r enw Cyffredinoliaeth Undodaidd.

  Yn aml dangosir y symbol cwpan cymun fflamllyd wedi'i amgylchynu gan ddau fodrwy gysylltiedig, ond darlunir eraill hebddynt. Hefyd, mae'n aml yn cael ei bortreadu oddi ar y ganolfan i gynrychioli rhyddid crefyddol ac ymagwedd unigolyddol ar gyfer ystod eang o gredoau. Mae rhai fersiynau o gymal wedi'u haddurno â hyrddiau golau, tonnau, fflam ddwbl neu driphlyg, neu hyd yn oed mewn dyluniad gwydr lliw.

  Ystyr Symbolaidd Cymal Fflam

  Nid oes gan y symbol cwpan cymun fflamio unrhyw dehongliad uniongred, ond dyma'r ystyron symbolaidd sy'n gysylltiedig â nhw:

  • Symbol o Ryddid a Gwirionedd – Tra bod y symbol ei hun yn gysylltiedig yn ddwfn â Chyffredinoliaeth Undodaidd, mae'n cynrychioli rhyddid crefyddol . Mewn gwirionedd, mae llawer yn ystyried eu hunain yn Gristnogion, Bwdhaidd, Iddewig, a Dyneiddiwr nad ydynt wedi'u rhwymo gan athrawiaethau a hierarchaeth. Mae hefyd yn atgof gwych bod pawb yn gyfrifol am ddod o hyd i'w bwrpas ei hun mewn bywyd.
   7> Symbol o Gobaith, Aberth, a Chariad – Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, cynhaliodd y Pwyllgor Gwasanaeth Undodaidd ymgyrch achub a rhyddhad i ddianc rhag erledigaeth y Natsïaid. Daeth y cwpan cymun fflamllyd yn symbol o'r sefydliad, lle gellid ymddiried yn unrhyw un a oedd yn cario nodyn gydag ef.
  • Symbol o Undod ac Ymrwymiad – Mae'r gymuned wedi'i chyfansoddi unigolion â thraddodiadau crefyddol amrywiolac ymrwymiadau diwinyddol, ac maent yn goleuo cymalau mewn addoliad a chynulliadau i ddangos undod ac anrhydeddu amrywiaeth. ffydd fodern a deinamig sy'n ei gwneud yn agored i ddehongliad. Gan eu bod yn tynnu doethineb o wahanol gredoau a thraddodiadau i ysbrydoli eu bywyd ysbrydol, mae rhai yn cysylltu'r symbol ag ymchwil am wirionedd, y cysegredig, a goleuni rheswm. Defnyddiau Modern

   Mae'r cwpan cymun wedi'i ddefnyddio mewn llawer o ddiwylliannau mewn cymun, lle gellir ei wneud o fetel, gwydr, pren neu glai. Mewn rhai defodau crefyddol, mae goleuo cymal yn helpu i ddyfnhau perthnasoedd ag eraill a chreu gofod ar gyfer myfyrio, gweddïo neu fyfyrio. Gellir gweld y motiff hefyd mewn rhai eitemau ffasiwn fel crysau-t, yn ogystal ag mewn darnau gemwaith fel tlws crog, swyn a modrwyau. Mae rhai pobl hyd yn oed yn nodi eu ffydd â thatŵ cymal fflamllyd.

   Yn Gryno

   Wedi'i ddefnyddio fel sêl i ddianc rhag erledigaeth y Natsïaid, mae i'r cymun fflamllyd bellach ystyron amrywiol megis rhyddid, gobaith, aberth, cariad ac ymrwymiad, sy'n cyfrannu at eich twf ysbrydol a phersonol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.