Symbolau Diwali – Rhestr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  A elwir hefyd yn Ŵyl y Goleuadau , Diwali yw un o’r gwyliau mwyaf a phwysicaf yn India. Ar y diwrnod hwn, mae pobl yn goleuo lampau clai y tu allan i'w tai, sy'n cynrychioli'r golau sy'n arwain ac yn amddiffyn eu hysbryd.

  Ond pam yn union mae Diwali yn bwysig a sut mae wedi esblygu dros y blynyddoedd? Beth yw'r gwahanol symbolau y mae pobl yn eu defnyddio i gynrychioli'r gwyliau hyn? Darllenwch ymlaen i ateb y cwestiynau cyffredin hyn.

  Hanes Diwali

  Mae hanes lliwgar Diwali yn mynd mor bell yn ôl â 2,500 o flynyddoedd yn ôl. Wedi'i ddathlu ym mis Hydref neu fis Tachwedd bob blwyddyn, mae'r gwyliau enfawr hwn yn bwysig iawn yn niwylliant Hindŵaidd. Nid oes un rheswm yn unig pam ei fod yn cael ei ddathlu bob blwyddyn. Mae haneswyr yn credu ei fod yn gysylltiedig â straeon amrywiol mewn gwahanol destunau crefyddol, sy'n golygu ei bod bron yn amhosibl dweud pa un a ddaeth gyntaf a beth a arweiniodd at sefydlu Diwali.

  Mae llawer o'r straeon sy'n ymwneud â'r gwyliau hwn yn troi o gwmpas canol thema – y frwydr rhwng da a drwg. Yn rhan ogleddol India, cysylltir Diwali fel arfer â stori'r Brenin Rama, y ​​credwyd ei fod yn un o ymgnawdoliadau niferus Vishnu .

  Yn ôl y chwedl a sefydlodd y Brenin Rama byddin o fwncïod pan herwgipiodd brenin drwg o Sri Lanka ei wraig Sita. Adeiladodd ei fyddin bont o India i Sri Lanka, a oedd yn caniatáu iddynt oresgyn y wlad a rhyddhau Sita. Feldychwelodd i'r gogledd gyda'r Brenin Rama, dywedir i filiynau o oleuadau ymddangos ar draws y ddinas i'w harwain yn ôl adref a'u croesawu.

  Mae gan dde India stori wahanol am Diwali serch hynny. Maent yn ei gysylltu â stori'r duw Hindŵaidd Krishna a lwyddodd i ryddhau miloedd o ferched oddi wrth frenin drwg arall. Yn Gujarat, talaith sydd wedi'i lleoli ar arfordir gorllewinol India, mae dathliadau'r Flwyddyn Newydd fel arfer yn cyd-fynd â Diwali ac yn gysylltiedig â gweddïo ar y dduwies Lakshmi am gyfoeth a ffyniant yn y flwyddyn i ddod. Efallai mai dyma pam mae Hindwiaid fel arfer yn cyfnewid anrhegion gyda'u hanwyliaid yn ystod Diwali.

  Symbolau Diwali

  Gan fod Diwali yn ddigwyddiad cenedlaethol pwysig iawn, mae pobl sy'n ei ddathlu wedi dod i rannu gwahanol arwyddion a symbolau sy'n ceisio dal hanfod yr achlysur. Dyma rai o'r symbolau mwyaf poblogaidd a ddefnyddir i nodi'r gwyliau llawen hwn.

  1- Ganesha

  Yn cael ei ystyried yn un o'r duwiau Hindŵaidd mwyaf poblogaidd, Ganesha yn chwarae rhan bwysig iawn yn arferion a thraddodiadau Diwali. Fe'i darlunnir fel arfer â chorff dynol a phen eliffant , gyda'r olaf yn cynrychioli doethineb, gallu, a chryfder Duw.

  Yn ôl y chwedl, derbyniodd Ganesha y pen hwn gan ei fam , y dduwies Shakti, ac fe'i defnyddiodd i gymryd lle'r pen dynol a dorrodd ei dad Shiva oherwydd camddealltwriaeth rhyngddynt. Eiyna penododd y tad ef yn arweinydd pob bod ac i gael ei barchu a'i addoli o flaen unrhyw dduwdod arall.

  Gan fod Hindwiaid yn credu mai Ganesha yw duw'r dechreuadau, maent fel arfer yn gweddïo arno cyn cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd. Yn ystod Diwali, maent yn gweddïo arno yn gyntaf ac yn gofyn am ddechrau gwych i'w dathliad. Mae busnesau Indiaidd hefyd yn nodi dechrau'r flwyddyn galendr yn ystod Diwali trwy offrymu gweddïau arbennig i Ganesha a Lakshmi fel y gallant lwyddo yn y flwyddyn i ddod.

  2- Aum (Om) <12

  Mae Aum (Om) hefyd yn symbol pwysig o Diwali a'r diwylliant Hindŵaidd ei hun. Mae'r symbol cysegredig hwn yn sain sy'n dynodi hanfod y Realiti Eithaf ac fel arfer yn cael ei siantio'n annibynnol neu o flaen gweddi.

  Mae wedi'i dorri'n dair rhan, gyda phob rhan yn darlunio agwedd o y dwyfol. Mae A yn sefyll am akaar , sef y dirgryniad sy'n amlygu'r bydysawd, ac mae U yn cynrychioli ukaar , sef yr egni sy'n cynnal yr holl greadigaeth. Yn olaf, mae M yn sefyll am makaar , sy'n cynrychioli'r pŵer dinistriol sy'n gallu hydoddi'r bydysawd a'i ddwyn yn ôl i'r Ysbryd Anfeidrol.

  3- Bindi neu Pottu

  Adnabyddir gan bobl o ogledd India fel bindi a phobl o dde India fel pottu , ac mae’r dot coch hwn yn cael ei wisgo gan wragedd priod ar eu talcennau . Fe'i gosodir yn union dros y pwynt ajna , sef chakra i mewny corff dynol sy’n cynrychioli llygad ysbrydol pobl.

  Mae menywod yn gwisgo’r bindi neu’r pottu i amddiffyn eu hunain rhag y llygad drwg. Yn aml mae croeso i westeion a thwristiaid sy’n ymweld yn ystod Diwali gyda’r dot coch neu bowdr saffrwm hwn hefyd.

  4- Blodyn Lotus

  Y blodyn Lotus pinc yn eicon poblogaidd iawn nid yn unig yn y grefydd Hindŵaidd ond hefyd yn nysgeidiaeth Bwdhaidd a Jain. Mae pobl wedi dod i'w gysylltu â duwiau oherwydd y gred oedd eu bod yn eistedd ar orseddau lotws wrth ddal y blodyn. Bwriad blodau Lotus yw symboleiddio sut mae'r gwely o fwd oddi tano yn parhau heb ei gyffwrdd, gan aros mewn cyflwr newydd wrth iddo arnofio ar ben y dŵr.

  Mae'r blodyn hwn hefyd yn symbol pwysig o Diwali oherwydd ei fod â chysylltiad agos â Lakshmi. Gan mai hwn yw ei hoff flodyn, mae Hindŵiaid yn credu ei fod yn un o'r offrymau mwyaf arbennig y gallwch chi ei baratoi ar gyfer y dduwies.

  5- Rangoli

  Celf llawr lliwgar a elwir yn Mae rangoli hefyd yn symbol amlwg o Diwali. Fe'i gwneir fel arfer gyda blawd, reis wedi'i liwio, a blodau sydd wedi'u siapio i wahanol ddyluniadau. Er mai ei brif bwrpas yw bwydo adar ac anifeiliaid eraill, dywedir bod y celf llawr hwn hefyd yn croesawu Lakshmi i gartrefi pobl. Dyna pam y gwelir mwy o gelf llawr ar fynedfeydd temlau a chartrefi yn ystod Diwali.

  6- Lampau Olew

  Mae goleuo rhesi o lampau olew ynuchafbwynt y dathliad Nadoligaidd hwn. Yn ne India, mae pobl yn credu bod y traddodiad hwn wedi dechrau pan alltudiodd y duw Krishna Narakasura, rheolwr llinach Bhauma Pragjyotisha. Dywed rhai mai ei ddymuniad olaf oedd i bobl goffau ei farwolaeth drwy oleuo lampau olew. Mae hyn yn gwrth-ddweud yr hyn y mae pobl o'r gogledd yn ei gredu. Maen nhw'n meddwl bod y goleuadau i fod i ddathlu dychweliad y Brenin Rama a'i wraig.

  7- Plu Paun

  Yn ystod Diwali, mae plu paun hefyd yn cymryd lle canolog fel addurniadau. Mae hyn yn deillio o ddiwylliant India, yn enwedig o'r epig Hindŵaidd a elwir yn Mahabharata . Yn ôl y chwedl, roedd y peunod mor hapus â'r dôn a chwaraeodd Krishna o'i ffliwt a bod y brenin paun ei hun wedi tynnu ei bluen ei hun a'i chynnig yn anrheg. Derbyniodd Krishna ef yn llawen a'i gwisgo ar ei goron ers hynny, felly byddai'n cael ei ddarlunio'n aml gyda phluen paun ar ben ei goron.

  Sut mae Diwali yn cael ei Ddathlu?

  Tra bod Diwali yn un iawn. gwyliau pwysig i'r Hindŵiaid, mae cymunedau nad ydynt yn Hindi hefyd yn ei ddathlu. Er enghraifft, mewn Sikhaeth, mae i fod i goffau'r diwrnod y rhyddhawyd Guru Hargobind Ji, a barchwyd fel chweched guru y grefydd Sikhaidd, ar ôl treulio dwy flynedd yn y carchar dan reolaeth Mughal. Mewn Jainiaeth, mae Diwali hefyd yn ddigwyddiad pwysig oherwydd mae'n sefyll am y diwrnod y mae'r Arglwydd Mahavira, sy'n adnabyddus am roi'r gorau i'w holl fydol.eiddo, yn gyntaf wedi profi deffroad ysbrydol.

  Dethlir yr ŵyl genedlaethol hon dros bum niwrnod. Ar y diwrnod cyntaf, mae pobl yn dechrau glanhau eu cartrefi i baratoi ar gyfer y dathliadau. Maent hefyd yn tyrru i'r farchnad, yn siopa am offer cegin neu aur i ddenu lwc dda. Ar yr ail ddiwrnod, mae pobl fel arfer yn dechrau addurno eu cartrefi gyda rhesi o lampau clai, a elwir hefyd yn deepa . Maent hefyd yn creu patrymau lliwgar ar y llawr gan ddefnyddio tywod neu bowdr.

  Ystyrir trydydd diwrnod yr ŵyl fel y prif ddigwyddiad. Teuluoedd yn ymgasglu mewn gweddi. Maent yn adrodd y Lakshmi puja, gweddi a offrymir i'r dduwies Lakshmi, gwraig Vishnu a duwies cyfoeth a ffyniant. Ar ôl eu haddoliad, maen nhw'n cynnau tân gwyllt ac yn gwledda ar fwyd traddodiadol blasus fel samosas sbeislyd a chnau daear masala sawrus.

  Ar bedwerydd diwrnod Diwali, mae pobl fel arfer yn ymweld â'u ffrindiau a'u teulu i roi anrhegion iddyn nhw a chynnig y gorau iddyn nhw. dymuniadau am y flwyddyn i ddod. Yn olaf, maen nhw'n gorffen yr ŵyl ar y pumed diwrnod, gyda brodyr yn dod i ymweld â'u chwiorydd priod ac yn mwynhau pryd o fwyd moethus gyda nhw.

  Amlapio

  Dim ond rhai o'r symbolau mwyaf poblogaidd yw'r rhain sy'n aml yn gysylltiedig â Diwali. P'un a ydych chi'n ystyried ymuno â'r dathliadau neu os oeddech chi'n chwilfrydig am arferion a thraddodiadau Hindŵaidd, yn deall hanes ac arwyddocâd hyn.mae digwyddiad cenedlaethol yn sicr yn gam i'r cyfeiriad cywir.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.