Symbolau'r Alban (Gyda Delweddau)

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae gan yr Alban hanes hir, cyfoethog ac amrywiol, a adlewyrchir yn eu symbolau cenedlaethol unigryw. Nid yw'r rhan fwyaf o'r symbolau hyn yn cael eu cydnabod yn swyddogol fel symbolau cenedlaethol, ond yn hytrach maent yn eiconau diwylliannol, yn amrywio o fwyd i gerddoriaeth, dillad a gorseddau hynafol. Dyma gip ar symbolau'r Alban a'r hyn maen nhw'n ei gynrychioli.

  • Diwrnod Cenedlaethol: 30ain o Dachwedd – Dydd San Andreas
  • Anthem Genedlaethol: 'Blodeuyn yr Alban' – y mwyaf nodedig o nifer o anthemau
  • Arian Cenedlaethol: Punt sterling
  • Lliwiau Cenedlaethol: Glas a gwyn/ melyn a choch
  • Coeden Genedlaethol: Pinwydden yr Alban
  • Blodeuyn Cenedlaethol: Thistle
  • Anifail Cenedlaethol: Unicorn
  • Aderyn Cenedlaethol: Eryr Aur
  • Pysgod Cenedlaethol: Haggis
  • Melys Cenedlaethol: Macaroons
  • Bardd Cenedlaethol: Robert Burns

  Y Saltire

  Y Saltire yw'r faner genedlaethol yr Alban, yn cynnwys croes wen fawr wedi ei gosod ar faes glas. Fe'i gelwir hefyd yn St. Croes Andreas, gan fod y groes wen yr un siâp a’r un y croeshoeliwyd St. Andrews arni. Yn dyddio'n ôl i'r 12fed ganrif, credir ei bod yn un o'r baneri hynaf yn y byd.

  Mae'r hanes yn dweud bod y Brenin Angus a'r Albanwyr a aeth i frwydr yn erbyn yr Angles wedi sefydlu eu hunain wedi'u hamgylchynu gan y gelyn lle pwynt gweddiodd y brenin am ymwared. Hynnynos, ymddangosodd Sant Andreas i Angus mewn breuddwyd a sicrhaodd ef y byddent yn fuddugol.

  Y bore wedyn, ymddangosodd heli gwyn ar ddwy ochr y frwydr, a'r awyr las yn gefndir. Pan welodd yr Albanwyr fe'u calonnwyd ond collodd yr Eingl eu hyder a chawsant eu trechu. Wedi hynny, daeth y Saltire yn faner yr Alban ac mae wedi bod ers hynny.

  Yr Ysgallain

  Blodyn porffor anarferol yw’r ysgallen sydd i’w gael yn tyfu’n wyllt yn Ucheldir yr Alban. Er iddo gael ei enwi'n flodyn cenedlaethol yr Alban, nid yw'r union reswm dros ei ddewis yn hysbys hyd heddiw.

  Yn ôl chwedlau'r Alban, achubwyd rhyfelwyr cwsg gan y planhigyn ysgall pan gamodd milwr gelyn o'r fyddin Norsaidd ar y planhigyn pigog a gwaeddodd yn uchel, gan ddeffro'r Albanwyr. Wedi brwydr lwyddiannus yn erbyn y milwyr Llychlynnaidd, dewisasant yr Ysgallen Albanaidd fel eu blodyn cenedlaethol.

  Gwelir y Scottish Thistle hefyd mewn herodraeth Albanaidd am ganrifoedd lawer. Mewn gwirionedd, mae Urdd Mwyaf Nobl yr Ysgallen yn wobr arbennig ar gyfer sifalri, a roddir i'r rhai sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i'r Alban yn ogystal ag i'r DU.

  Scottish Unicorn

  Mabwysiadwyd yr unicorn, creadur chwedlonol, chwedlonol gyntaf fel anifail cenedlaethol yr Alban gan y Brenin Robert yn ôl yn y 1300au hwyr ond mae wedi’i gysylltu â’r Alban ers cannoedd o flynyddoedd.o'r blaen. Roedd yn symbol o ddiniweidrwydd a phurdeb yn ogystal â grym a gwrywdod.

  Credwyd mai ef oedd y cryfaf o'r holl anifeiliaid, mytholegol neu real, roedd yr unicorn yn ddienw ac yn wyllt. Yn ôl y mythau a'r chwedlau, dim ond morwyn forwyn y gellid ei darostwng ac roedd gan ei chorn y gallu i buro dŵr gwenwynig, a ddangosai gryfder ei alluoedd iachâd.

  Gellir dod o hyd i'r unicorn ar hyd a lled y wlad. trefi a dinasoedd yr Alban. Ble bynnag mae ‘mercat cross’ (neu groes farchnad) rydych chi’n siŵr o ddod o hyd i unicorn ar ben y tŵr. Maent hefyd i'w gweld yng Nghastell Stirling a Dundee, lle mae un o'r llongau rhyfel hynaf a adwaenir fel yr HMS Unicorn yn dangos un fel y blaenddelw.

  Baner Frenhinol yr Alban (Lion Rampant)

  Yn cael ei hadnabod fel y Llew Rampant, neu Baner Brenin yr Alban, defnyddiwyd baner frenhinol yr Alban fel arwyddlun brenhinol am y tro cyntaf gan Alecsander II yn ôl yn 1222. Mae'r faner yn aml yn cael ei chamgymryd am faner genedlaethol yr Alban ond mae'n perthyn yn gyfreithiol i y Brenin neu Frenhines yr Alban, y Frenhines Elizabeth II ar hyn o bryd.

  Mae'r Faner yn cynnwys cefndir melyn gydag ymyl dwbl coch a llew coch yn sefyll yn y canol ar ei goesau ôl. Dywedir ei fod yn cynrychioli hanes y wlad o falchder cenedlaethol a brwydro ac fe'i gwelir yn aml yn chwifio o gwmpas mewn gemau rygbi neu bêl-droed yn yr Alban.

  Y Llew Rampant sy'n meddiannu tarian yr arfau brenhinol abaneri brenhinol brenhinoedd yr Alban a Phrydain ac mae'n symbol o Deyrnas yr Alban. Nawr, mae ei ddefnydd wedi'i gyfyngu'n swyddogol i breswylfeydd brenhinol a chynrychiolwyr y Frenhines. Mae'n parhau i gael ei adnabod fel un o symbolau mwyaf adnabyddadwy Teyrnas yr Alban.

  The Stone of Scone

  Replica of the Stone of Scone. Ffynhonnell.

  Bloc hirsgwar o dywodfaen cochlyd yw'r Maen Sgon (a elwir hefyd yn Maen y Coroni neu'r Maen Tynged), a ddefnyddiwyd trwy gydol hanes ar gyfer urddo brenhinoedd yr Alban. Yn cael ei hystyried yn symbol hynafol a chysegredig o'r frenhiniaeth, mae ei tharddiad cynharaf yn parhau i fod yn anhysbys.

  Ym 1296, cipiwyd y garreg gan y Brenin Seisnig Edward I a gafodd ei hadeiladu'n orsedd yn Abaty Westminster yn Llundain. O hynny ymlaen, fe'i defnyddiwyd ar gyfer seremonïau coroni Brenhinoedd Lloegr. Yn ddiweddarach yng nghanol yr ugeinfed ganrif, symudodd pedwar myfyriwr o'r Alban ef o Abaty Westerminster ac ar ôl hynny nid oedd yn hysbys ble y bu. Tua 90 diwrnod yn ddiweddarach, daeth i fyny yn Abaty Arbroath, 500 milltir i ffwrdd o San Steffan ac ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg fe'i dychwelwyd i'r Alban.

  Heddiw, mae'r Maen Sgwn yn cael ei harddangos yn falch yn Ystafell y Goron filiynau o bobl yn ymweld ag ef bob blwyddyn. Mae’n arteffact gwarchodedig a bydd yn gadael yr Alban dim ond os bydd coroni yn Abaty Westminster.

  Wisgi

  Mae’r Alban yn wlad Ewropeaidd sy’n hynod enwog am ei diod genedlaethol: wisgi. Mae wisgi wedi'i grefftio ers canrifoedd yn yr Alban, ac oddi yno, gwnaeth ei ffordd i bron bob modfedd o'r glôb.

  Dywedir mai yn yr Alban y dechreuodd y gwaith o wneud wisgi am y tro cyntaf wrth i ddulliau gwneud gwin ledaenu o Ewrop. mynachlogydd. Gan nad oedd ganddynt fynediad at rawnwin, byddai'r mynachod yn defnyddio stwnsh grawn i greu'r fersiwn mwyaf sylfaenol o'r ysbryd. Ar hyd y blynyddoedd, mae wedi newid yn fawr a nawr mae'r Albanwyr yn gwneud sawl math o wisgi gan gynnwys brag, grawn a whisgi cymysg. Mae'r gwahaniaeth o bob math yn y broses o'i greu.

  Heddiw, mae rhai o'r whisgi cymysg mwyaf poblogaidd fel Johnnie Walker, Dewars a Bells yn enwau cyfarwydd nid yn unig yn yr Alban ond ledled y byd.

  Grug

  Llwyn lluosflwydd yw grug (Calluna vulgaris) sy'n tyfu hyd at 50 centimetr o daldra ar y mwyaf. Mae i’w ganfod yn eang ledled Ewrop ac yn tyfu ar fryniau’r Alban. Trwy gydol hanes yr Alban, ymladdwyd llawer o ryfeloedd am safle a grym ac yn ystod y cyfnod hwn, roedd y milwyr yn gwisgo grug fel talisman amddiffyn.

  Dim ond grug gwyn oedd yr Albanwyr i'w hamddiffyn, gan mai grug coch neu binc oedd dywedir ei fod wedi ei staenio â gwaed, gan wahodd tywallt gwaed i'ch bywyd. Felly, gwnaethant yn siŵr i beidio â chario unrhyw liw arall ogrug i frwydr, heblaw gwyn. Y gred yw na fydd grug gwyn byth yn tyfu ar bridd lle roedd gwaed wedi'i dywallt. Yn llên gwerin yr Alban, dywedir mai dim ond mewn ardaloedd lle bu'r tylwyth teg y mae grug gwyn yn tyfu.

  Ystyrir grug yn symbol answyddogol o'r Alban a hyd yn oed heddiw, credir y gall gwisgo sbrigyn ohono ddod â lwc dda i rywun. .

  Y Cilt

  Dilledyn hyd pen-glin tebyg i grys a wisgir gan ddynion yr Alban fel elfen bwysig o'r wisg Albanaidd genedlaethol yw'r Cilt. Mae wedi’i wneud o frethyn wedi’i wehyddu gyda phatrwm wedi’i groeswirio arno a elwir yn ‘tartan’. Wedi'i wisgo gyda'r plaid, mae wedi'i blethu'n barhaol (ac eithrio ar y pennau), wedi'i lapio o amgylch canol y person gyda'r pennau'n gorgyffwrdd i ffurfio haen ddwbl yn y blaen.

  Datblygwyd y cilt a’r plaid yn yr 17eg ganrif a gyda’i gilydd dyma’r unig ddilledyn cenedlaethol ym Mhrydain sy’n cael ei wisgo nid yn unig ar gyfer achlysuron arbennig ond ar gyfer digwyddiadau cyffredin hefyd. Hyd at yr Ail Ryfel Byd, gwisgwyd cilt mewn brwydr a hefyd gan filwyr Albanaidd y fyddin Brydeinig.

  Heddiw, mae'r Albanwyr yn parhau i wisgo'r cilt fel symbol o falchder ac i ddathlu eu treftadaeth Geltaidd.

  3>

  Haggis

  Pwdin sawrus wedi’i wneud o blu dafad (cig organ) yw Haggis, gyda winwnsyn, siwed, blawd ceirch, sbeisys, halen wedi’i gymysgu â stoc. Yn y gorffennol roedd yn cael ei goginio'n draddodiadolwedi ei orchuddio yn stumog y ddafad. Fodd bynnag, erbyn hyn mae casin artiffisial yn cael ei ddefnyddio yn lle.

  Mae Haggis yn tarddu o'r Alban er bod llawer o wledydd eraill wedi cynhyrchu seigiau eraill sy'n eithaf tebyg iddo. Fodd bynnag, mae'r rysáit yn parhau i fod yn Albanaidd. Erbyn 1826, fe'i sefydlwyd fel pryd cenedlaethol yr Alban ac mae'n symbol o ddiwylliant yr Alban.

  Mae Haggis yn dal yn boblogaidd iawn yn yr Alban ac yn draddodiadol fe'i gwasanaethir fel rhan bwysig o'r swper ar noson Burns neu ar ben-blwydd y bardd cenedlaethol Robert Burns.

  Scottish Bagpipes

  Offeryn Albanaidd ac yn symbol answyddogol o'r Alban yw'r Babi Babi , neu'r bagbibau Great Highland . Mae wedi cael ei ddefnyddio ers canrifoedd mewn gorymdeithiau, y fyddin Brydeinig a bandiau pibau ledled y byd ac fe’i hardystiwyd gyntaf yn 1400.

  Cafodd pibau eu hadeiladu’n wreiddiol o bren fel laburnum, bocs pren a chelyn. Yn ddiweddarach, defnyddiwyd mathau mwy egsotig o bren gan gynnwys eboni, cocwswood a phren du Affricanaidd a ddaeth yn safon yn y 18fed a'r 19eg ganrif.

  Gan fod pibau wedi chwarae rhan bwysig ar faes y gad, mae ganddynt gysylltiad â rhyfel a thywallt gwaed. Fodd bynnag, mae sŵn y bibell yn gyfystyr â dewrder, arwriaeth a chryfder y mae pobl yr Alban yn enwog ledled y byd amdanynt. Mae hefyd yn parhau i fod yn un o eiconau pwysicaf yr Alban, yn symbol o'u treftadaeth a'u treftadaethdiwylliant.

  Amlapio

  Mae symbolau’r Alban yn dyst i ddiwylliant a hanes pobl yr Alban, a thirwedd hardd yr Alban. Er nad yw'n rhestr gyflawn, y symbolau uchod yw'r rhai mwyaf poblogaidd ac yn aml y mwyaf adnabyddadwy o holl symbolau'r Alban.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.