Zeus vs Hades vs Poseidon – Cymhariaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Zeus , Hades a Poseidon oedd tri o’r duwiau mwyaf pwerus a phwysig ym mytholeg Groeg , y cyfeirir ato'n aml fel y 'Tri Mawr'. Er eu bod yn frodyr, roedden nhw'n dduwiau gwahanol iawn o ran nodweddion a nodweddion. Dyma gip sydyn ar y tebygrwydd a'r gwahaniaethau rhwng y tri duw yma.

  Pwy Oedd Zeus, Poseidon a Hades?

  O'r chwith i'r dde – Hades, Zeus a Poseidon

  • Rhieni: Roedd Zeus, Poseidon a Hades yn dri phrif dduw Olympaidd a anwyd i'r duwiau primordial Cronus (duw amser) a Rhea (Titanes ffrwythlondeb, cysur a mamolaeth).
  • Brodyr a chwiorydd: Roedd gan y brodyr nifer o frodyr a chwiorydd eraill gan gynnwys Hera (priodas a genedigaeth), Demeter (amaethyddiaeth), Dionysus (gwin), Chiron (y centaur superlative) a Hestia (y dduwies forwyn yr aelwyd).
  • Titanomachy: Roedd Zeus a Poseidon yn dduwiau Olympaidd ond nid oedd Hades yn cael ei ystyried yn un oherwydd anaml y gadawodd ei barth, yr Isfyd. Fe wnaeth y tri duw Groegaidd ddymchwel eu tad Cronus a'r Titaniaid eraill mewn rhyfel deng mlynedd o'r enw Titanomachy, un o'r digwyddiadau mwyaf ym mytholeg Roegaidd. Daeth i ben yn fuddugoliaeth i'r Olympiaid.
  • Rhannu'r cosmos: penderfynodd Zeus, Hades a Poseidon rannu'r cosmos ymysg ei gilydd trwy dynnu coelbren. Daeth Zeus yn rheolwr Goruchaf y nefoedd. Daeth Poseidonduw y mor. Daeth Hades yn dduw yr Isfyd. Roedd y parth roedd pob brawd yn ei reoli yn effeithio ar eu galluoedd a'u personoliaethau a oedd yn ei dro yn effeithio ar bob agwedd arall ar eu bywydau gan gynnwys perthnasoedd, digwyddiadau a theuluoedd.

  Zeus vs Hades vs. Poseidon – Personoliaethau

  <0
 • Roedd gan Zeus dymer sâl iawn ac roedd yn hawdd ei ddigio. Pan oedd yn ddig, byddai'n defnyddio ei bollt mellt i greu stormydd peryglus. Yr oedd pob duwiol a marwol yn ei barchu ac yn dilyn ei air, gan eu bod yn ofni wynebu ei ddigofaint. Fodd bynnag, er ei fod yn adnabyddus am ei dymer, roedd hefyd yn adnabyddus am ei weithredoedd arwrol megis achub ei frodyr a chwiorydd rhag teyrn ei dad. anian ansefydlog. Fel Zeus, collodd ei dymer weithiau a oedd fel arfer yn arwain at drais. Roedd hefyd yn mwynhau rhoi pŵer dros ferched ac yn hoffi fflansio ei wrywdod garw.
 • Roedd Hades , ar y llaw arall, yn dra gwahanol i'w frodyr. Dywedir mai ef oedd yr hynaf o'r tri (er mai Zeus oedd yr hynaf mewn rhai cyfrifon) a'i fod yn dduw llym, truenus nad oedd yn hawdd ei symud gan aberth neu weddi. Gan iddo gadw ato'i hun gan mwyaf, nid oes llawer wedi'i ddatgelu am ei bersonoliaeth, ond dywedir ei fod yn adnabyddus am fod yn farus a chraff, nodweddion a oedd ganddo yn gyffredin â'i frodyr.
 • Zeus vs Hades yn erbyn Poseidon –Parthau

  • Fel y Goruchaf lywodraethwr, Zeus oedd Brenin y duwiau a llywodraethwr y nefoedd. Ei barth ef oedd popeth yn y nefoedd gan gynnwys y cymylau a phennau mynyddoedd o ble y gallai edrych i lawr ar yr holl greadigaeth.
  • Parth Poseidon oedd y môr, lle y treuliodd y rhan fwyaf o'i amser. Ef a achosodd lifogydd, stormydd môr a daeargrynfeydd gyda'i drident, yr arf yr oedd yn fwyaf enwog amdano. Ef hefyd oedd yn gyfrifol am holl greaduriaid y môr.
  • Hades oedd Brenin yr Isfyd. Roedd yn rheoli cyfoeth y Ddaear. Treuliodd ei holl amser yn yr Isfyd. Er ei fod weithiau'n cael ei gamgymryd am Farwolaeth, nid ef oedd yn gyfrifol am ei achosi. Ef oedd gofalwr y meirw, gan gadw eu heneidiau rhag dychwelyd i wlad y byw.

  Zeus yn erbyn Hades yn erbyn Poseidon – Teulu

  Y brodyr Zeus, Poseidon a Yr un rhiant oedd gan Hades i gyd.

  • Priododd Zeus ei chwaer Hera, duwies teulu a phriodas ond roedd ganddo lawer o gariadon eraill, meidrol a dwyfol. Bu iddo hefyd nifer fawr iawn o blant, rhai gan Hera ac eraill gan ei gariadon niferus.
  • Roedd Poseidon yn briod â nymff, duwies môr, a elwid yn Amffitrit. Bu iddynt hwythau, hefyd, amryw o blant gyda'i gilydd. Nid oedd Poseidon mor annoeth â'i frawd Zeus ond roedd ganddo hefyd nifer o faterion allbriodasol a arweiniodd at enedigaeth mwy o epil: y CyclopsPolyphemus yn ogystal â'r cewri, Ephialtes ac Otus. Bu iddo hefyd nifer o feibion ​​marwol.
  • Priododd Hades ei nith Persephone, duwies tyfiant y gwanwyn. O'r tri brawd, efe a barhaodd y mwyaf ffyddlon ac ymroddgar i'w briod. Nid oes unrhyw sgandal yn gysylltiedig â Hades ac nid oedd ganddo unrhyw faterion extramarital. Does dim sôn chwaith bod Hades yn cael ei blant ei hun. Mae rhai ffynonellau hynafol yn nodi mai Melinoe, duwies yr Isfyd, oedd ei ferch ond dywed eraill mai hi oedd epil Persephone a Zeus mewn gwirionedd, a genhedlwyd pan gymerodd Zeus ar ffurf Hades a hudo Persephone.

  Zeus vs Hades vs Poseidon – Ymddangosiad

  • Mewn celf, mae Zeus fel arfer yn cael ei ddarlunio fel dyn cyhyrog gyda barf mawr, trwchus, yn dal ei follt yn ei law. Mae hefyd i'w weld yn aml gydag eryr a theyrnwialen frenhinol sy'n symbolau sydd â chysylltiad agos â duw'r awyr.
  • Fel Zeus, mae Poseidon hefyd yn cael ei ddarlunio fel dyn cryf, cadarn ac aeddfed gyda barf brysur. Fe'i darlunnir yn aml yn brandio ei drident a wnaed iddo gan y Cyclops. Yn nodweddiadol mae wedi'i amgylchynu gan forfeirch, pysgod tiwna, dolffiniaid a nifer o anifeiliaid morol eraill mewn celf
  • Hades fel arfer yn y llun yn gwisgo helmed neu goron ac yn dal ffon neu ffon fforc yn ei law. Mae bron bob amser i'w weld gyda Cerberus, ei gi tri phen a oedd yn gwarchod yr Isfyd iddo. Yr oedd ganddobarf dywyll ac yr oedd ganddo wedd mwy difrifol na'i frodyr. Anaml y byddai Hades yn cael ei ddarlunio mewn celf a phan oedd, roedd y duw yn cael ei bortreadu'n gyffredin â gwedd alarus.

  Zeus vs Hades vs. Daeth i rym, roedd Zeus bob amser un cam uwchlaw ei frodyr fel Brenin y duwiau. Ef hefyd oedd rheolwr Mynydd Olympus, lle roedd duwiau'r Olympiaid yn byw. Ef a wnaeth ddialedd yn erbyn duwiau eraill fel y gwelai'n dda. Ei air ef oedd y gyfraith a phawb yn ei dilyn ac yn ymddiried yn ei farn. Ef yn hawdd oedd y mwyaf pwerus o'r tri. Roedd ganddo reolaeth lwyr dros y tywydd a phopeth yn y nefoedd ac roedd yn ymddangos mai ei dynged oedd dod yn arweinydd y duwiau.
 • Nid oedd Poseidon mor bwerus â Zeus, ond roedd yn agos iawn. Gyda'i drident, roedd ganddo reolaeth dros y moroedd ac roedd yn cael ei ystyried yn hynod bwerus. Yn ôl rhai ffynonellau, pe bai Poseidon yn taro'r ddaear â'i drident, byddai'n achosi daeargrynfeydd trychinebus a allai ddinistrio'r ddaear.
 • Hades oedd y trydydd mwyaf pwerus o'i gymharu â'i frodyr, ond yr oedd yn fwy nerthol fyth fel Brenin ei barth. Ei hoff arf oedd y cynigydd, teclyn a oedd yn debyg iawn i drident Poseidon ond gyda dau blwm yn lle tri. Dywedir bod y cynigydd yn hynod o rymus ac y gallai chwalu unrhyw beth y mae'n taro i mewn iddodarnau.
 • 6>Y Berthynas Rhwng y Brodyr

  Roedd gan y brodyr bersonoliaethau gwahanol iawn ac mae'n ymddangos nad oedden nhw'n hoff iawn o'i gilydd.

  Zeus a Ni ddaeth Poseidon ymlaen yn dda oherwydd roedd y ddau ohonynt yr un mor newynog am bŵer. Fel Hades, nid oedd Poseidon yn hoffi Zeus yn dod yn arweinydd ac roedd bob amser eisiau bod yr un mor bwerus, neu'n fwy, na Zeus a hyd yn oed cynllunio fwy nag unwaith i'w ddymchwel. O wybod hyn, nid oedd Zeus hefyd yn hoffi Poseidon oherwydd ei fod yn teimlo dan fygythiad ganddo.

  Dywedir nad oedd Hades yn hoffi Zeus wrth iddo ddod yn rheolwr Goruchaf. Doedd Hades ddim yn hapus iawn pan wnaethon nhw dynnu coelbren a bu’n rhaid iddo reoli’r Isfyd gan nad dyna oedd ei ddewis cyntaf. Er ei fod yn bwerus ac yn uchel ei barch yn ei deyrnas ei hun, roedd yn ofidus i Hades na allai ddod yn arweinydd ac yn Frenin y duwiau. Roedd hefyd yn ei chael hi'n anodd iawn cymryd archebion gan ei frawd.

  Nid oedd Hades yn rhyngweithio llawer â Poseidon gan mai anaml y byddent yn dod i gysylltiad â'i gilydd. Gallai hyn fod am y gorau oherwydd roedd y ddau ohonyn nhw'n adnabyddus am eu tymer ddrwg, eu twyll a'u trachwant, y nodweddion roedden nhw wedi'u hetifeddu gan eu tad, Cronus .

  Yn Gryno

  Zeus, Poseidon a Hades oedd y mwyaf ac o bosibl y mwyaf adnabyddus o holl dduwiau'r pantheon Groegaidd. Roedd gan bob un ohonyn nhw eu nodweddion a'u nodweddion hynod ddiddorol eu hunain ac roedden nhw i gyd yn cael sylwllawer o'r mythau mwyaf enwog a phwysig ym mytholeg Groeg. O'r tri, Zeus yn hawdd oedd y duw mwyaf pwerus, ond pob un oedd y mwyaf pwerus yn eu parthau eu hunain.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.