Menelaus - Arwr Groegaidd a Brenin Sparta

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Roedd Menelaus yn ffigwr allweddol yn un o chwedlau mwyaf chwedloniaeth Groeg – Rhyfel Caerdroea. Fel gŵr Helen, roedd wrth galon y rhyfel. Wedi ei eni i Dŷ Atreus, bu trychineb i Menelaus, yn union fel yr oedd ar bob aelod arall o'i deulu. Dyma hanes y Brenin Spartaidd, un o arwyr mwyaf mytholeg Roeg.

  Gwreiddiau Menelaus

  Yn ôl Homer, meidrol oedd Menelaus, a aned i Frenin Atreus Mycenae a'i wraig Aerope, wyres y Brenin Minos '. Brawd iau ydoedd i Agamemnon, a ddaeth yn frenin nodedig, ac a aned o linach Tantalus.

  Pan oeddent yn blant, bu raid i Agamemnon a Menelaus ffoi o'u cartref teuluol oherwydd anghydfod rhwng y Brenin Atreus a'i frawd, Thyestes. Daeth i ben gyda llofruddiaeth plant Thyestes ac arweiniodd hyn at felltith ar dŷ Atreus a’i ddisgynyddion.

  Roedd gan Thyestes fab arall, Aegisthus, gyda’i ferch ei hun Pelopia. Llwyddodd Aegisthus i ddial ar ei ewythr Atreus trwy ei ladd. Heb eu tad, bu'n rhaid i Menelaus ac Agamemnon geisio lloches gyda brenin Sparta, Tyndareus a roddodd loches iddynt. Dyma sut daeth Menelaus yn ddiweddarach i fod yn Frenin Spartaidd.

  Menelaus yn Priodi Helen

  Pan ddaeth yr amser, penderfynodd Tyndareus drefnu priodasau ar gyfer ei ddau fachgen mabwysiedig. Gwyddys mai ei lysferch Helen oedd y fenyw harddaf yn yr holltir a theithio llawer o ddynion i Sparta i'w llys. Roedd ei mynychwyr niferus yn cynnwys Agamemnon a Menelaus, ond dewisodd Menelaus. Yna priododd Agamemnon â merch Tyndareus ei hun, Clytemnestra .

  Gofynnodd Tyndereus, mewn ymgais i gadw heddwch ymhlith holl wŷr Helen, i bob un o’i chyfreithwyr dyngu Llw Tyndareus. Yn ôl y llw, byddai pob un o’r gwrthwynebwyr yn cytuno i amddiffyn ac amddiffyn y gŵr a ddewiswyd gan Helen.

  Unwaith i Tyndareus a’i wraig Leda gamu i lawr o’u gorseddau, daeth Menelaus yn Frenin Sparta gyda Helen yn frenhines iddo. Buont yn teyrnasu ar Sparta am flynyddoedd lawer, a bu iddynt ferch gyda'i gilydd o'r enw Hermione. Fodd bynnag, ni orffennwyd y felltith ar dŷ Atreus ac roedd Rhyfel Caerdroea ar fin cychwyn.

  Gwreichionen Rhyfel Caerdroea

  Profodd Menelaus yn frenin mawr a llwyddodd Sparta o dan ei lywodraeth. Fodd bynnag, bu storm yn bragu ym myd y duwiau.

  Cynhaliwyd gornest harddwch rhwng y duwiesau Hera , Aphrodite ac Athena lle'r oedd Paris , y Tywysog Caerdroea, yn farnwr. Llwgrwobrwyodd Aphrodite Paris trwy addo llaw Helen iddo, y marwol harddaf yn fyw, gan anwybyddu'n llwyr y ffaith ei bod eisoes yn briod â Menelaus.

  Yn y pen draw, ymwelodd Paris â Sparta i hawlio ei wobr. Nid oedd Menelaus yn ymwybodol o gynlluniau Paris a thra ei fod allan o Sparta, yn mynychu angladd, cymerodd ParisHelen. Nid yw'n eglur a gymerodd Paris Helen trwy rym neu a aeth hi gydag ef o'i wirfodd, ond y naill ffordd neu'r llall, dihangodd y ddau i Troy.

  Wedi dychwelyd i Sparta, cynddeiriogodd Menelaus a galwodd ar lw di-dor Tyndareus, gan ddwyn y cyfan allan. o gyn-filwyr Helen i ymladd yn erbyn Troy.

  Lansiwyd mil o longau yn erbyn dinas Troy. Arweiniodd Menelaus ei hun 60 o longau Lacedaemonaidd o Sparta yn ogystal â'r dinasoedd cyfagos.

  Menelaus yn Rhyfel Caerdroea

  Menelaus yn dwyn Corff Patroclus

  Am wyntoedd ffafriol, dywedwyd wrth Agamemnon y byddai'n rhaid iddo aberthu ei ferch Iphigenia , ac argyhoeddodd Menelaus, a oedd yn awyddus i gychwyn ar y daith, ei frawd i wneud yr aberth. Yn ôl rhai ffynonellau, achubodd y duwiau Iphigenia cyn iddi gael ei haberthu ond dywed eraill fod yr aberth yn llwyddiannus.

  Pan gyrhaeddodd y lluoedd Troy, aeth Menelaus ymlaen ag Odysseus i adennill ei wraig. Fodd bynnag, gwrthodwyd ei gais ac arweiniodd hyn at ryfel a barhaodd am ddeng mlynedd.

  Yn ystod y rhyfel bu'r duwiesau Athena a Hera yn gwarchod Menelaus ac er nad oedd yn un o ymladdwyr mwyaf Groeg, mae'n dywedodd ei fod wedi lladd saith o arwyr Caerdroea enwog gan gynnwys Podes a Dolops.

  Ymladd Menelaus a Pharis

  Un o'r brwydrau pwysicaf a wnaeth Menelaus yn enwog oedd ei frwydr unigol â Pharis. Yr oedda drefnwyd yn ddiweddarach o lawer yn y rhyfel, yn y gobaith y byddai canlyniad y rhyfel yn dod i ben. Nid Paris oedd y mwyaf o ymladdwyr Trojan. Roedd yn ddeheuig ar y cyfan gyda'i fwa nag ag arfau ymladd agos ac yn y pen draw collodd y frwydr i Menelaus.

  Roedd Menelaus ar fin rhoi ergyd lofruddiaeth i Baris pan ymyrrodd y dduwies Aphrodite, gan dorri gafael Menelaus ar Baris a gan ei warchod mewn niwl fel y gallai gyrraedd diogelwch y tu ôl i furiau ei ddinas. Byddai Paris yn mynd ymlaen i farw yn ystod Rhyfel Caerdroea, ond roedd ei oroesiad yn y frwydr hon yn golygu y byddai'r rhyfel yn parhau.

  Menelaus a Diwedd Rhyfel Caerdroea

  Daeth Rhyfel Trojan i ben yn y pen draw gyda y Ceffyl pren Troea. Syniad Odysseus oedd hwn ac roedd ganddo geffyl pren pant wedi’i wneud yn ddigon mawr i sawl rhyfelwr guddio y tu mewn iddo. Gadawyd y ceffyl wrth byrth Troy a chymerodd y Trojans ef i mewn i'r ddinas, gan ei chamgymryd am heddoffrwm gan y Groegiaid. Roedd y rhyfelwyr oedd yn cuddio y tu mewn iddi yn agor giatiau’r ddinas i weddill byddin Groeg ac arweiniodd hyn at gwymp Troy.

  Erbyn hynny, roedd Helen yn briod â Deiphobus, brawd Paris, gan fod Paris wedi’i lladd. Lladdodd Menelaus Deiphobus trwy ei dorri'n araf yn ddarnau, ac o'r diwedd aeth â Helen yn ôl gydag ef. Mewn rhai ffynonellau, dywedir bod Menelaus eisiau lladd Helen ond roedd ei harddwch mor fawr nes iddo faddau iddi.

  Ar ôl i Troy gael ei gorchfygu, teithiodd y Groegiaid adref ondbu oedi am flynyddoedd lawer oherwydd eu bod wedi esgeuluso offrymu unrhyw aberth i dduwiau Trojan. Ni allai'r rhan fwyaf o'r Groegiaid gyrraedd adref o gwbl. Dywedir i Menelaus a Helen grwydro o amgylch Môr y Canoldir am bron i wyth mlynedd cyn y gallent ddychwelyd i Sparta.

  Wedi iddynt ddychwelyd adref o'r diwedd, daliasant i deyrnasu gyda'i gilydd ac roeddent yn hapus. Dywedir i Menelaus a Helen fynd i'r Elysian Fields ar ôl marw.

  Ffeithiau am Menelaus

  1- Pwy oedd Menelaus? <7

  Menelaus oedd brenin Sparta.

  2- Pwy oedd cymar Menelaus?

  Roedd Menelaus yn briod â Helen, a gafodd ei hadnabod fel Helen o Troy ar ôl ei chipio/rhyddhad.

  3- Pwy yw rhieni Menelaus?

  Mab i Atreus ac Aerope yw Menelaus.

  4- Pwy yw brodyr a chwiorydd Menelaus?

  Mae gan Menelaus un brawd enwog – Agamemnon .

  Yn Gryno

  Er bod Menelaus yn un o yr arwyr llai adnabyddus ym mytholeg Roeg, roedd yn un o'r rhai cryfaf a dewraf oll. Yr oedd hefyd yn un o'r ychydig iawn o arwyr Groegaidd a fu fyw hyd ddiwedd ei ddyddiau mewn heddwch a dedwyddwch.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.