Y Kelpie – Creadur Mytholegol yr Alban

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae’r kelpie yn greadur mytholegol ac yn un o wirodydd dyfrol enwocaf llên gwerin yr Alban. Y gred oedd bod môr-wiail yn aml yn trawsnewid yn geffylau ac yn aflonyddu ar nentydd ac afonydd. Gadewch i ni edrych ar y stori y tu ôl i'r creaduriaid hynod ddiddorol hyn.

  Beth yw Kelpies?

  Yn llên gwerin yr Alban, creaduriaid hardd a gymerodd ar ffurf ceffylau a bodau dynol oedd môr-wiail. Er eu bod yn edrych yn hardd a diniwed, roedden nhw'n greaduriaid peryglus a fyddai'n denu pobl i'w marwolaethau trwy ddod i'r lan. Byddent yn cymryd ar ffurf ceffyl, gyda chyfrwy a ffrwyn i ddenu sylw.

  Byddai'r rhai sy'n cael eu denu at harddwch yr anifail yn ceisio eistedd ar ei gyfrwy a'i farchogaeth. Fodd bynnag, unwaith y byddent yn eistedd ar y cyfrwy, byddent yn dod yn sefydlog yno, ac yn methu dod oddi ar y mynydd. Byddai'r kelpie wedyn yn carlamu'n syth i'r dŵr, gan fynd â'r dioddefwr i'w ddyfnderoedd lle byddai'n eu difa o'r diwedd.

  Byddai'r kelpies hefyd yn cymryd ffurf merched ifanc hardd ac yn eistedd ar greigiau wrth ymyl yr afon, yn aros am dynion ieuainc i ddyfod heibio. Yn debyg iawn i Sirens yr Hen Roeg, byddent wedyn yn hudo eu dioddefwyr diarwybod ac yn eu llusgo i'r dŵr i'w bwyta.

  Gwreiddiau Chwedl Kelpie

  Y kelpie mae tarddiad myth mewn mytholeg Geltaidd hynafol ac Albanaidd. Erys ystyr y gair ‘ kelpie’ yn ansicr, ond credirei fod yn deillio o’r gair Gaeleg ‘ calpa’ neu ‘ cailpeach’ sy’n golygu ‘ ebol’ neu ‘ heifer’ .

  Mae yna lawer o straeon am kelpies, un o'r rhai mwyaf cyffredin yw chwedl yr anghenfil Loch Ness. Fodd bynnag, nid yw'n glir o ble y tarddodd y straeon hyn mewn gwirionedd.

  Yn ôl rhai ffynonellau, mae'n bosibl bod gwreiddiau'r môr-wiail yn Sgandinafia hynafol, lle'r oedd aberthau ceffylau yn cael eu perfformio.

  Dywedodd y Llychlyn straeon am beryglus. gwirodydd dwr oedd yn bwyta plant bach. Pwrpas yr hanesion hyn oedd codi ofn ar blant i gadw draw o ddyfroedd peryglus.

  Yn debyg iawn i'r Boogeyman, roedd straeon y môr-wiail hefyd yn cael eu hadrodd i ddychryn plant i ymddygiad da. Dywedwyd wrthynt y byddai'r kelpies yn dod ar ôl plant oedd yn ymddwyn yn wael. yn enwedig ar y Sul. Roedd Kelpies hefyd yn cael eu beio am unrhyw farwolaethau a achosir mewn dŵr. Pe bai rhywun yn boddi, byddai pobl yn dweud eu bod wedi cael eu dal a'u lladd gan y môr-wiail.

  Gan y dywedir bod y kelpie ar ffurf dyn, yn draddodiadol, roedd yr hanes yn rhybuddio merched ifanc i fod yn wyliadwrus. dieithriaid ifanc, deniadol.

  Darluniau a Darluniau o Kelpies

  Y Kelpies: Cerfluniau Ceffylau 30-Metr-Uchder yn yr Alban

  Disgrifir y kelpie yn aml fel ceffyl mawr, cryf, a phwerus gyda chuddfan ddu (er mewn rhai straeon dywedir ei fod yn wyn). I bobl ddiarwybod sy'n mynd heibio,edrychai fel merlen goll, ond gellid yn hawdd ei hadnabod wrth ei mwng hardd. Yr hyn oedd yn arbennig am fwng y ceilp oedd ei fod bob amser yn diferu dŵr.

  Yn ôl rhai ffynonellau, roedd y kelpie yn hollol wyrdd gyda mwng du yn llifo a chynffon fawr yn cyrlio dros ei gefn fel olwyn odidog. Dywedir, hyd yn oed pan gymerodd ar ffurf ddynol, fod ei wallt bob amser yn parhau i ddiferu dŵr.

  Mae'r celpi wedi'i ddarlunio mewn llawer o weithiau celf trwy gydol hanes yn ei amrywiol ffurfiau. Roedd rhai artistiaid yn braslunio'r creadur fel morwyn ifanc yn eistedd ar graig, tra bod eraill yn ei ddarlunio fel ceffyl neu ddyn ifanc golygus.

  Yn Falkirk, yr Alban, cerfluniodd Andy Scott ddau ben ceffyl dur mawr tua 30 metr. uchel, a ddaeth i gael ei adnabod fel 'The Kelpies'. Cafodd ei adeiladu i ddod â phobl ynghyd nid yn unig o'r Alban a gweddill Ewrop, ond o bob cwr o'r byd.

  Straeon Sy'n Cynnwys Kelpies

  • Y Deg o Blant a'r Kelpie

  Mae yna nifer o straeon am y gwylpyn sy'n amrywio yn dibynnu ar y rhanbarth. Un o'r straeon mwyaf cyffredin ac adnabyddus am y creaduriaid mytholegol hyn yw'r stori Albanaidd am ddeg o blant a ddaeth ar draws ceffyl hardd wrth ymyl yr afon un diwrnod. Roedd y plant wedi eu swyno gan harddwch y creadur ac roedden nhw eisiau ei reidio. Fodd bynnag, dringodd naw ohonynt i gefn y ceffyl, tra bod y degfed yn cadw apellter.

  Cyn gynted ag yr oedd y naw o blant ar gefn y kelpie, glynasant ato ac ni allent godi. Erlidiodd y kelpie y degfed plentyn, gan geisio ei fwyaf anodd ei fwyta, ond buan yr oedd y plentyn yn dianc.

  Mewn fersiwn arall o'r stori, trawodd y degfed plentyn drwyn y creadur â'i fys a glynu wrth mae'n. Gan sylweddoli'r perygl yr oedd ynddo, torrodd y plentyn ei fys a'i rybuddio â darn o bren yn llosgi o dân a ganfu yn llosgi gerllaw.

  Mewn fersiwn mwy erchyll o'r chwedl, llaw gyfan y plentyn oedd glynu wrth y kelpie, felly tynnodd ei gyllell boced a'i thorri i ffwrdd wrth yr arddwrn. Trwy wneud hyn, llwyddodd i achub ei hun, ond cafodd ei naw ffrind eu llusgo o dan y dŵr gan y kelpie, byth i'w gweld eto.

  • Y Kelpie a’r Tarw Tylwyth Teg

  Mae’r rhan fwyaf o’r straeon yn adrodd am kelpies ar ffurf ceffylau hardd, ond prin yw’r hanesion creadur ar ffurf ddynol. Un stori o'r fath yw hanes y celpi a'r tarw tylwyth teg, a ddywedwyd i gadw plant draw o ochr y Loch.

  Dyma sut mae'r stori yn mynd:

  Unwaith, roedd yna deulu a yn byw ger llyn ac roedd ganddynt lawer o wartheg. Ymhlith eu gwartheg roedd un feichiog a roddodd enedigaeth i lo mawr, du. Roedd y llo yn edrych yn beryglus gyda ffroenau coch ac roedd ganddo dymer ddrwg hefyd. Roedd y llo hwn yn cael ei adnabod fel ‘tarw tylwyth teg’.

  Un diwrnod, un y ffermwrRoedd merch, a oedd yn gwybod popeth am kelpies, yn mynd am dro ar hyd y Lochside, gan gadw llygad am geffylau dŵr cyfrwy. Yn fuan, daeth ar draws llanc ifanc golygus â gwallt hir a gwên swynol.

  Gofynnodd y dyn ifanc i'r ferch am grib, gan ddweud ei fod wedi colli ei wallt, ac na allai ddatrys ei wallt. Rhoddodd y ferch ei rhai hi iddo. Dechreuodd gribo ei wallt ond wedyn ni allai gyrraedd y cefn felly penderfynodd ei helpu.

  Wrth iddi gribo ei wallt, sylwodd merch y ffermwr fod y gwallt yn llaith a bod gwymon a dail i mewn. y gwallt hwn. Roedd hyn yn rhyfedd iawn iddi ond yna dechreuodd sylweddoli nad oedd hwn yn ddyn ifanc cyffredin. Roedd yn rhaid iddo fod yn fwystfil o'r llyn.

  Dechreuodd y ferch ganu wrth gribo ac yn fuan roedd y dyn yn cysgu'n gyflym. Yn gyflym ond yn ofalus, cododd ar ei thraed a dechreuodd redeg adref mewn braw. Clywodd sŵn carnau y tu ôl iddi a gwyddai mai'r dyn oedd wedi deffro a throi'n geffyl i'w dal.

  Yn sydyn, ymosododd tarw tylwyth teg y ffermwr i lwybr y ceffyl a dechreuodd dau i ymosod ar ei gilydd. Yn y cyfamser, parhaodd y ferch i redeg nes ei bod gartref o'r diwedd, yn ddiogel ac yn gadarn. Ymladdodd y kelpie a'r tarw ac erlid ei gilydd i'r Lochside lle llithrodd a syrthio i'r dŵr. Ni welwyd mohonynt byth eto.

  • The Kelpie and the Laird of Morphie
  >Mae stori enwog arall yn adrodd haneskelpie a ddaliwyd gan Laird Albanaidd o'r enw Graham o Morphie. Defnyddiodd Morphie halter gyda chroes wedi'i stampio arno i harneisio'r creadur a'i orfodi i gario cerrig mawr, trymion yr oedd eu hangen arno i adeiladu ei balas.

  Unwaith y cwblhawyd y palas, rhyddhaodd Morphie y kelpie a'i melltithiodd am ei drin yn wael. diflannodd y teulu Laird yn ddiweddarach a llawer o bobl mai oherwydd melltith y môr-wiail oedd hynny.

  Beth Mae'r Kelpies yn ei Symboleiddio?

  Mae'n debyg bod tarddiad Kelpies yn gysylltiedig â dyfroedd gwyn ewynnog ympryd. afonydd a all hefyd fod yn beryglus i'r rhai sy'n ceisio nofio ynddynt. Maent yn cynrychioli peryglon y dwfn a'r anhysbys.

  Mae Kelpies hefyd yn symbol o ôl-effeithiau temtasiwn. Mae'r rhai sy'n cael eu denu at y creaduriaid hyn yn talu am y demtasiwn hwn gyda'u bywydau. Mae'n atgof i aros ar y trywydd iawn, heb wyro i ffwrdd i'r anhysbys.

  I ferched a phlant, roedd môr-wiail yn cynrychioli'r angen am ymddygiad da, a phwysigrwydd dilyn normau.

  Yn Gryno

  Roedd y môr-wiail yn greaduriaid dyfrol unigryw a pheryglus a oedd yn cael eu hystyried yn ddieflig ac yn ddrwg. Y gred oedd eu bod yn hela pob bod dynol am fwyd ac nad oedd ganddynt drugaredd i'w dioddefwyr. Mae chwedlau'r môr-wiail yn dal i gael eu hadrodd yn yr Alban a gwledydd Ewropeaidd eraill, yn enwedig ymhlith y rhai sy'n byw wrth ymyl llynnoedd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.