Cacen Briodas - Beth Mae'n Ei Symboleiddio?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Un o’r pethau mwyaf hwyliog o drefnu a threfnu priodas yw blasu a dewis y gacen. Mae llawer o gyplau yn aros yn eiddgar am y seremoni torri cacennau, naill ai i arogli ychydig o hufen ar wyneb eu partneriaid, neu i fwynhau'r llawenydd o fwyta gyda'u teulu. Daw cacennau priodas mewn amrywiaeth o flasau, siapiau, lliwiau a dyluniadau, gan gynnig digon o opsiynau i'r cwpl ddewis ohonynt. Ond nid dim ond ychydig o adloniant blasus yw cael cacen briodas, mae'n draddodiad hanesyddol sy'n llawn ystyron symbolaidd.

  Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio tarddiad y gacen briodas, ei harwyddocâd crefyddol, y gwahanol ystyron symbolaidd sy'n gysylltiedig â chacennau priodas, a'r gwahanol fathau o gacennau.

  Gwreiddiau'r Gacen Briodas

  Bara Haidd Rhufain Hynafol

  Gellir olrhain y traddodiad o gael cacen briodas yr holl ffordd yn ôl i Rufain hynafol, ond roedd yr arferiad … a ddywedwn … yn wahanol i’r hyn yr ydym wedi arfer ag ef heddiw.

  Yn oes y Rhufeiniaid, y byddai'r priodfab yn cymryd torth o fara haidd ac yn ei dorri dros ben y briodferch. Safodd y bara fel symbol o burdeb a gwyryfdod y briodferch. Wrth dorri'r bara, roedd y priodfab yn cyhoeddi ei bod hi o hyn ymlaen yn mynd i fod o dan ei warchodaeth ac y byddai'n rhan o'i fywyd yn emosiynol ac yn gorfforol. Roedd hefyd yn symbol o ffrwythlondeb. Byddai gwesteion yn ceisio codi briwsion o'r bara i'w rannu yn ypob lwc.

  Pai Briodferch o'r 16eg Ganrif

  Yn Ewrop yr 16eg ganrif, roedd pastai priodferch, pryd sawrus, yn cael ei weini mewn priodasau. Roedd gan y pastai gyfuniad o grwst melys a chig - gan gynnwys wystrys, mins, bara melys a mwy. Roedd pastai'r briodferch yn cael ei ystyried yn arwyddlun o lwc dda, ac roedd disgwyl i'r holl westeion ei fwyta fel mynegiant o'u bendith tuag at y cwpl. Roedd yn gyffredin i guddio modrwy yn y pastai, a phwy bynnag fyddai'n dod o hyd i'r fodrwy yn eu sleisen o bastai fyddai'r nesaf i briodi (yn debyg iawn i'r arferiad taflu tusw heddiw).

  Bysys Stacked Middle Ages

  Yn ystod yr Oesoedd Canol, roedd yn gyffredin i greu pentwr o byns sbeislyd yn cydbwyso ar ben ei gilydd i greu pentwr uchel. Disgwylid i'r cwpwl gusanu dros y pentwr hwn o byns, a phe llwyddasant i wneud hyn yn llwyddianus heb dorri'r tŵr byns i lawr, yr oedd yn arwydd y byddai eu priodas yn hir a ffrwythlon.

  18fed Teisen Ganrif Briodasferch

  Yn Oes Fictoria, disodlwyd cacennau sawrus ar gyfer cacennau ffrwythau ac eirin. Roedd cacennau ffrwythau yn symbol o ffrwythlondeb, a daethant yn hynod boblogaidd oherwydd bod cymdeithas Fictoraidd yn ystyried bod cwpl llewyrchus i gael llawer o blant. Dyma hefyd yr amser pan ddymunwyd eisin gwyn fel symbol o burdeb y briodferch a'i statws cymdeithasol. Hyd yn oed heddiw, mae hwn yn opsiwn traddodiadol ac yn cael ei roi mewn priodasau ledled y byd.

  Yroedd cacen briodas yn arwyddocaol nid yn unig i'r briodferch a'r priodfab, ond hefyd i forynion a oedd yn ymweld. Traddodiad yn ordeinio morwynion i gadw darn o deisen briodas o dan eu gobennydd. Dywedwyd bod y weithred hon yn dod â breuddwydion i forwyn ei darpar ŵr.

  Ystyr Symbolaidd Cacennau Priodas

  Mae cacennau priodas wedi ennill llawer o ystyron symbolaidd dros yr oesoedd. Mae rhai o’r rhai mwyaf arwyddocaol fel a ganlyn:

  • Symbol o Hapusrwydd

  Mae torri’r gacen briodas wedi dod yn symbol o gwblhau, perffeithrwydd a hapusrwydd. Mae'n un o'r tasgau cyntaf y mae'r cwpl yn ei wneud gyda'i gilydd ac mae'n dynodi eu hundeb fel un.

  • Symbol o Gyfoeth

  Roedd cacennau priodas a symbol o gyfoeth yn oes Fictoria. Po fwyaf o haenau oedd gan gacen, y cyfoethocaf y credid oedd y teulu. Roedd eisin hefyd yn elfen brin a drud, a’r teuluoedd cefnog yn sicrhau bod y cacennau’n cael eu trochi ynddynt. Hyd yn oed heddiw, mae cacennau priodas mawr a chywrain yn symbol o gyfoeth a ffyniant.

  • Symbol o Purdeb

  Erbyn dechrau'r 18fed ganrif, gwyn Daeth yn ddewis poblogaidd ar gyfer priodasau, yn enwedig ar ôl dyweddïad y Frenhines Victoria i'r Tywysog Albert. O hyn allan, roedd cacennau priodas wedi'u barugog a'u rhew mewn gwyn, i adlewyrchu gwyryfdod a phurdeb y briodferch. Mae cacennau priodas gwyn yn cael eu ffafrio yn gyffredinol fel pwyslais o'r undeb pur ac ysbrydol rhwng yy briodferch a'r priodfab.

  • Symbol o'r Cyfamod
  Mae llawer o Gristnogion yn credu bod y weithred o fwydo cacen i bob un. mae un arall yn dynodi ymrwymiad y cwpl i'w gilydd ac i'w priodas. Mae'n cael ei weld fel cytundeb i gadw at gyfreithiau'r cyfamod priodas sanctaidd.
  • Symbol o Lwc

  Roedd y deisen briodas yn symbol o lwc dda i'r cwpl a'r gwesteion. I'r cwpl roedd yn symbol o undeb hir, hapus a heddychlon. I'r gwesteion, dywedwyd bod bwyta'r gacen addawol yn dod â lwc ac yn eu helpu i gyflawni dyheadau eu calon.

  • Symbol o Epil

  Yn yr 17eg a’r 18fed ganrif, torrodd y briodferch y gacen briodas fel datganiad ei bod yn barod i ildio ei phurdeb a esgor ar blant ei phriod. Arbedwyd haen uchaf y gacen briodas ar gyfer bedydd plentyn y dyfodol.

  • Symbol Cydymaith

  Yn y cyfnod cyfoes, cacen briodas yn adlewyrchu cariad, partneriaeth, a chwmnïaeth. Mae'r briodferch a'r priodfab yn dal y gyllell gyda'i gilydd i symboleiddio eu cefnogaeth a'u hymrwymiad i'w gilydd. Mae'r cwpl yn ei fwydo i'w gilydd mewn mynegiant o ofal a chyfuniad.

  Mathau o Gacennau Priodas

  Er na ellir byth newid swyn a harddwch cacennau priodas traddodiadol, y dyddiau hyn mae priodferched a gwasbaddon yn dewis dyluniadau sy'n adlewyrchu eu harddull eu hunain apersonoliaethau.

  Cacennau Tal

  • Mae gan gacennau priodas tal sawl haen ac maent yn soffistigedig a mawreddog i syllu arnynt.
  • Y rhain cacennau yn ddewis perffaith ar gyfer priodas sydd â llawer o westeion.

  Cacennau Mini

  • Mae cacennau bach yn gacennau â blas gwahanol sy’n cael eu rhoi i westeion unigol.
  • Maen nhw yr opsiwn gorau ar gyfer y briodferch a'r priodfab nad ydyn nhw eisiau cadw at un blas neu sydd ddim eisiau'r drafferth o dorri'r gacen yn ddarnau unigol.

  Cacen Briodas Blodau<8

  • Cacennau blodau yw'r math mwyaf poblogaidd o gacen briodas ac maent wedi'u haddurno'n gyfoethog ag amrywiaeth o flodau.
  • Gall y cynllun blodau ategu unrhyw thema priodas a dyma'r opsiwn gorau ar gyfer y rhai sydd eisiau cacen gain am wobr fforddiadwy.
  Cacennau Priodas Newydd-newydd
  • Mae cacennau priodas newydd-deb yn steiliau unigryw o gacennau neu crwst. Toesenni, macarŵns, a marshmallows yw'r crwst a ffafrir yn gyffredin.
  • Mae'r mathau hyn o gacennau yn ddymunol ar gyfer cyplau sydd â blas unigryw a gwahanol.

  Cacennau Priodas wedi'u Paentio<8

  • Mae cacennau priodas wedi’u paentio yn ddewis perffaith i gyplau sydd eisiau personoli eu cacen briodas mewn modd artistig.
  • Gellir gwneud cacennau wedi’u paentio â llaw i weddu i briodas â thema neu ddangos arddull unigryw’r briodferch a’r priodfab.

  Priodas SiocledCacennau

  • Mae cacennau siocled yn ddelfrydol ar gyfer y rhai y mae'n well ganddynt gacennau gael eu llenwi â siocled meddal, melfedaidd.
  • I'r rhai sy'n dal eisiau cadw'r traddodiad o gael gwyn cacen briodas, gallant ddewis cacennau siocled gwyn.

  Cacennau Priodas Noeth

  • Cacennau priodas noethlymun yn cael eu haddurno â ffrwythau ffres a blodau llachar, y dewis perffaith ar gyfer priodas thema haf.
  • Fe'u dymunir hefyd gan y rhai y mae'n well ganddynt ffrwythau ffres na siwgr a hufen.

  Cacennau Metelaidd

  • Cacenau metelaidd wedi eu gwydro ag aur, arian neu efydd. Mae'r cacennau symudliw hyn yn edrych yn bwerus a mawreddog.
  • Maent yn opsiwn gwych ar gyfer priodasau thema a phriodasau traddodiadol fel ei gilydd.

  Yn Gryno

  Nid yw priodas byth yn gyflawn heb gacen ysblenydd a hardd. Mae cacennau wedi bod yn elfen bwysig ac arwyddocaol mewn priodasau ers yr hen amser, a thra bod ystyr y gacen briodas wedi newid o fod yn symbol o burdeb a ffrwythlondeb i symbol o undeb a hapusrwydd, mae’n parhau i fod yr un mor bwysig ac mor annatod o priodasau ag erioed.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.