Idun - Duwies Norwyaidd Ieuenctid, Adnewyddu ac Anfarwoldeb

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ym mytholeg Norsaidd, mae Idun yn dduwdod pwysig, sy’n chwarae rhan arwyddocaol yn y mythau. Yn dduwies ieuenctid ac adnewyddiad, Idun yw'r dduwies sy'n rhoi anfarwoldeb i'r duwiau. Fodd bynnag, er ei phwysigrwydd, ychydig iawn o wybodaeth sydd am Idun ac erys yn un o dduwiau mwyaf aneglur y Llychlynwyr.

  Pwy yw Idun?

  Enw Idun (wedi'i sillafu Iðunn yn Hen Norwyeg) yn cyfieithu i Erioed Ifanc, Adnewyddwr, neu Yr Un Adnewyddol . Arwydda hyn ei chysylltiad ag ieuenctyd ac anfarwoldeb.

  Duwies ieuenctyd ac yn wraig i dduw barddoniaeth Bragi , disgrifir Idun fel morwyn ifanc a hardd â gwallt hir, diniwed edrych, yn nodweddiadol yn dal basged o afalau yn ei dwylo.

  Afalau Idun

  Mae Idun yn fwyaf enwog am ei afalau arbennig. Tra bod y ffrwythau hyn, a elwir epli, fel arfer yn cael eu dehongli fel afalau, gallent fod yn unrhyw fath o ffrwyth gan nad yw'r byd Saesneg afal yn dod o'r Hen Norseg epli.

  Y naill ffordd neu'r llall, yr hyn sy'n arbennig am epli Idun yw eu bod yn ffrwythau a roddodd eu hanfarwoldeb i'r duwiau. Roedd yn rhaid i'r duwiau fwyta'r afalau hyn os oeddent am gadw eu hieuenctid a gwella eu hirhoedledd. Mae hwn yn gysyniad hynod ddiddorol am ddau reswm gwahanol:

  • Mae’n gwneud Idun yn un o’r duwiau pwysicaf yn y pantheon Norsaidd oherwydd hebddi hi ni fyddai’r duwiau eraill yn gallubyw cyhyd ag y gwnânt.
  • Bu'n dyneiddio'r duwiau Llychlynnaidd hyd yn oed ymhellach gan ei fod yn golygu nad ydynt yn naturiol anfarwol – dim ond bodau byw pwerus ydyn nhw.

  Afalau Idun don 'ddim yn esbonio hirhoedledd bodau eraill mewn mythau Llychlynnaidd fel gelynion arferol y duwiau - y cewri anfarwol a'r jötnar. Nid yw ychwaith yn cael ei esbonio sut y bu i'r duwiau oroesi cyhyd ag y gwnaethant cyn i Idun gael ei eni.

  Ar yr un pryd, nid yw'n glir iawn pryd y ganed Idun hyd yn oed na phwy oedd ei rhieni. Mae hi'n ymddangos yn dduwdod eithaf ifanc yn hanesyddol, ac felly hefyd ei gŵr Bragi. Fodd bynnag, fe allai'n iawn fod yn hŷn.

  Herwgipio Idun

  Un o'r mythau Norsaidd enwocaf ac yn sicr chwedl fwyaf adnabyddus Idun yw Herwgipio Idun . Mae'n stori syml ond mae'n dangos yn glir bwysigrwydd y dduwies i weddill y duwiau Æsir/Aesir.

  Yn y gerdd, mae'r cawr Thjazi yn cipio Loki yn y coed yn Jötunheimr ac yn bygwth lladd y duw oni bai i Loki ddod ag Idun a'i ffrwyth iddo. Addawodd Loki a dychwelodd i Asgard. Daeth o hyd i Idun a dweud celwydd wrthi, gan ddweud ei fod wedi dod o hyd i ffrwythau yn y goedwig oedd hyd yn oed yn fwy rhyfeddol na hi epli . Credodd yr Idun ymddiriedus y duw twyllodrus a dilynodd ef i'r coed.

  Wedi iddynt agoshau, ehedodd Thjazi drostynt wedi eu gwisgo fel eryr, a chipio Idun a'i basged o epli i ffwrdd. Yna dychwelodd Loki i Asgard ond daeth gweddill y duwiau Æsir yn ei erbyn. Roedden nhw'n mynnu bod Loki yn dod ag Idun yn ôl gan fod eu bywydau i gyd yn dibynnu arno.

  Wedi'i gorfodi i fynd yn ôl i'r goedwig unwaith eto, mae Loki yn gofyn i'r dduwies Freyja roi benthyg ei siâp hebog iddo. Cytunodd y dduwies Vanir a thrawsnewidiodd Loki ei hun yn hebog, hedfan i Jötunheimr, gafael yn Idun yn ei ysgafelloedd, a hedfan i ffwrdd. Trawsnewidiodd Thjazi yn eryr eto a mynd ar ei ôl, gan ennill yn gyflym ar yr hebog a duwies yr adnewyddiad.

  Llwyddodd Loki i fynd yn ôl i Asgard mewn pryd, fodd bynnag, a chododd y duwiau Æsir rwystr o fflamau yn unig. tu ôl iddo, gan achosi Thjazi i hedfan yn syth i mewn iddo a llosgi i farwolaeth.

  Yr hyn sy'n ddiddorol yw, er mai dyma stori enwocaf Idun, nid yw hi'n chwarae rhan weithredol ynddi. Dyw hi ddim yn cael ei thrin gymaint fel cymeriad, heb sôn am brif gymeriad, yn ei stori ei hun ond yn hytrach fel gwobr i’w chipio a’i hailgipio. Fodd bynnag, mae'r gerdd yn pwysleisio pwysigrwydd y dduwies i holl bantheon y duwiau Llychlynnaidd a'u goroesiad.

  Symboledd Idun

  Fel duwies ieuenctid ac adfywiad, mae Idun yn yn aml yn gysylltiedig â'r gwanwyn a ffrwythlondeb. Mae’r cysylltiadau hyn yn ddamcaniaethol ar y cyfan ac nid oes llawer o dystiolaeth i awgrymu bod hyn yn wir. Yn y mythau Norsaidd eu hunain, mae ei hystyr yn canolbwyntio'n bennaf arni epli.

  Mae llawer o ysgolheigion wedi edrych am gymariaethau rhwng duwiau Idun ac Indo-Ewropeaidd neu Geltaidd ond damcaniaethol yw'r rhain hefyd. Mae rhai damcaniaethau yn tynnu cyfochrog rhwng Idun a'r dduwies Nordig Vanir Freyja - ei hun yn dduwies ffrwythlondeb. Gan mai duwiau'r Vanir yw'r cymheiriaid mwy heddychlon i'r Æsir rhyfelgar, mae'r cysylltiad hwnnw'n gredadwy ond yn ddamcaniaethol o hyd.

  Pwysigrwydd Idun mewn Diwylliant Modern

  Fel un o'r duwiau Llychlynnaidd mwy aneglur , Nid yw Idun yn cael sylw yn aml mewn diwylliant modern. Mae hi wedi bod yn destun llawer o gerddi, paentiadau, a cherfluniau yn y gorffennol. Yn y blynyddoedd diwethaf, ni fu llawer o bwyslais ar Idun mewn gweithiau llenyddol.

  Roedd opera Richard Wagner Der Ring des Nibelungen (Cylch y Nibelungs) yn cynnwys duwies o'r enw Freia a oedd yn cyfuniad o'r dduwies Vanir Freyja a'r dduwies Æsir Idun.

  Amlapio

  Mae Idun yn ffigwr diddorol ym mytholeg Norsaidd. Mae hi'n bwysig iawn gan ei bod yn rheoli anfarwoldeb trwy ei hafalau, ond ar yr un pryd, prin yw'r crybwylliadau amdani ym mytholeg Norseg yn ei gwneud hi'n dduwdod aneglur ac anhysbys.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.