Vritra a Dreigiau Hindŵaidd Eraill

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Nid yw dreigiau mor amlwg mewn Hindŵaeth ag y maent mewn diwylliannau Asiaidd eraill ond byddai’n anghywir dweud nad oes dreigiau Hindŵaidd. Yn wir, mae un o'r mythau conglfaen mewn Hindŵaeth yn cynnwys Vritra a oedd yn Asura bwerus ac a bortreadwyd fel neidr enfawr neu ddraig tri phen.

  Mae Asuras, mewn Hindŵaeth, yn gythraul. -fel bodau a oedd yn gyson yn gwrthwynebu ac yn brwydro yn erbyn y Devas caredig. Fel un o'r Asuras amlycaf, roedd Vritra hefyd yn dempled i lawer o angenfilod a dreigiau tebyg i sarff mewn Hindŵaeth ac mewn diwylliannau a chrefyddau eraill.

  Myth Vedic Vritra ac Indra

  Adroddwyd myth Vritra ac Indra gyntaf yn y grefydd Vedic. Yn llyfr mythau Rig Veda, cafodd Vritra ei bortreadu fel bod drwg a oedd yn dal dyfroedd afonydd yn “wystl” yn ei naw deg naw o gaerau. Gall hyn ymddangos yn rhyfedd ac allan o gyd-destun ond roedd Vritra mewn gwirionedd yn ddraig a oedd yn gysylltiedig â sychder a diffyg glaw.

  Mae hyn yn gosod y ddraig Hindŵaidd mewn gwrthgyferbyniad llwyr â dreigiau Asiaidd eraill, sef yn nodweddiadol duwiau dŵr sy'n dod â glaw ac afonydd yn gorlifo yn hytrach na sychder. Mewn Hindŵaeth, fodd bynnag, mae Vritra a dreigiau eraill a bwystfilod tebyg i neidr fel arfer yn cael eu darlunio fel rhai drwg. Mae hyn yn cysylltu dreigiau Hindŵaidd â dreigiau'r Dwyrain Canol, Dwyrain Ewrop, a thrwyddynt - Gorllewin Ewrop fel yn yr holl ddiwylliannau hynny mae dreigiau ynhefyd yn cael eu hystyried yn ysbrydion drwg a/neu angenfilod.

  Yn myth Rig Veda, cafodd sychder Vritra ei atal maes o law gan y duw taranau Indra a ymladdodd ac a laddodd y bwystfil, gan ryddhau'r afonydd carchar yn ôl i'r wlad.<5

  Yn rhyfedd ddigon, mae'r myth Vedic hwn hefyd i'w weld yn gyffredin mewn llawer o ddiwylliannau eraill ledled y byd. Ym mytholeg Norsaidd, er enghraifft, mae'r duw taranau Thor yn brwydro â sarff y ddraig Jörmungandr yn ystod Ragnarok ac mae'r ddau yn lladd ei gilydd. Yn Shintoiaeth Japan mae'r duw storm Susano'o yn brwydro ac yn lladd y sarff wyth pen Yamata-no-Orochi, ac ym mytholeg Groeg, mae duw'r taranau Zeus yn ymladd â'r sarff Typhon .

  Nid yw'n glir i ba raddau y mae mythau'r diwylliannau eraill hyn yn gysylltiedig â myth Vedic Vritra neu'n eu hysbrydoli ganddo. Mae’n bosibl iawn bod y rhain i gyd yn fythau annibynnol gan fod angenfilod tebyg i sarff a dreigiau yn aml yn cael eu hystyried yn angenfilod i’w lladd gan arwyr pwerus (meddyliwch Heracles/Hercules a’r Hydra , neu Bellerophon a'r Chimera ). Mae'r cysylltiadau duw taranau ychydig yn rhy gyd-ddigwyddiadol, fodd bynnag, ac o ystyried bod Hindŵaeth yn rhagflaenu'r crefyddau a'r mythau eraill a bod cysylltiadau ac ymfudiadau hysbys rhwng y diwylliannau hyn, mae'n bosibl iawn bod myth Vritra wedi dylanwadu ar y diwylliannau eraill hyn hefyd.

  Fersiynau Diweddarach o Myth Vritra ac Indra

  Yn yCrefydd Biwranig ac mewn sawl fersiwn Hindŵaidd ddiweddarach arall, mae myth Vritra yn mynd trwy rai newidiadau. Mae gwahanol dduwiau ac arwyr yn ochri â Vritra neu Indra yn y gwahanol fersiynau o'r stori ac yn helpu i lunio'r canlyniad.

  Mewn rhai fersiynau, mae Vritra yn trechu ac yn llyncu Indra cyn cael ei orfodi i'w boeri allan ac ailafael yn yr ymladd. Mewn fersiynau eraill, rhoddir rhai anfanteision i Indra megis methu â defnyddio offer wedi'u gwneud o bren, metel, neu garreg, yn ogystal ag unrhyw beth oedd naill ai'n sych neu'n wlyb. buddugoliaeth dros y ddraig, hyd yn oed os yw ychydig yn fwy cywrain.

  Dreigiau Hindŵaidd eraill a Nāga

  Roedd Vritra yn dempled llawer o angenfilod tebyg i sarff neu ddraig mewn Hindŵaeth, ond roedd y rhain yn yn aml yn cael eu gadael heb eu henwi neu heb fod â rôl rhy amlwg ym mytholeg Hindŵaidd. Serch hynny, mae effaith myth Vritra ar ddiwylliannau a mythau eraill yn ymddangos yn eithaf arwyddocaol ynddo'i hun.

  Math arall o greadur draig Hindŵaidd sydd wedi cyrraedd diwylliannau eraill, fodd bynnag, yw'r Nāga. Roedd gan y lled-dduwiau dwyfol hyn gyrff hanner sarff a hanner dynol. Mae'n hawdd eu drysu ag amrywiad Asiaidd o'r creaduriaid mytholegol môr-forwyn a oedd yn hanner-dynol ac yn hanner pysgod, fodd bynnag, mae gan y Nāga wreiddiau ac ystyron gwahanol.

  O Hindŵaeth, gwnaeth y Nāga eu ffordd i mewn i Fwdhaeth a Jainiaeth hefyd ac yn amlwg yn y rhan fwyaf o'r Dwyrain-diwylliannau a chrefyddau Asiaidd. Credir hyd yn oed fod myth Nāga wedi cyrraedd y diwylliannau Mesoamericanaidd gan fod dreigiau a chreaduriaid tebyg i Nāga yn gyffredin yng nghrefydd y Maya hefyd.

  Yn wahanol i Vritra a bwystfilod tir eraill tebyg i sarff mewn Hindŵaeth, mae'r Roedd Nāga yn drigolion y môr ac yn cael eu hystyried yn greaduriaid pwerus ac yn aml yn llesol neu'n foesol amwys.

  Roedd gan y Nāga deyrnasoedd tanddwr helaeth, wedi'u taenellu â pherlau a thlysau, ac yn aml byddent yn dod allan o'r dŵr i frwydro yn erbyn eu gelynion tragwyddol , y lled-dduwiau tebyg i adar Garuda a oedd yn poenydio'r bobl yn aml. Roedd y Nāga hefyd yn gallu newid eu ffurf rhwng cwbl ddynol a chwbl sarff neu ddraig ac yn aml yn cael eu portreadu fel rhai â nifer o bennau cobra â hwd agored yn lle neu yn ychwanegol at eu pennau dynol.

  Mewn llawer diwylliannau, roedd y Nāga yn symbol o deyrnas y ddaear neu'r isfyd, fodd bynnag, yn aml nid oedd ganddynt unrhyw ystyr arbennig ychwaith ac roeddent yn cael eu hystyried yn greaduriaid mytholegol yn unig.

  Yn Gryno

  Er nad oeddent mor boblogaidd ag y dreigiau Ewropeaidd, mae dreigiau Hindŵaidd wedi cael dylanwad nodedig ar fythau dilynol yn ymwneud â dreigiau ac angenfilod. Chwaraeodd y Vritra, o bosibl y creadur mwyaf arwyddocaol tebyg i ddraig mewn Hindŵaeth, ran hollbwysig ym mythau a chwedlau Hindŵaeth ac mae'n parhau i ddioddef yn y diwylliant.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.