Mytholeg Hindŵaidd - Trosolwg Byr o'r Prif Lyfrau

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae mytholeg Hindŵaidd yn gysylltiedig yn agos â chrefydd a diwylliant Hindŵaidd. Mewn gwirionedd, mae llawer o arferion, defodau ac arferion Hindŵaidd yn deillio o'r mythau archdeipaidd. Mae'r mythau a'r epigau hyn wedi'u casglu a'u trosglwyddo ers dros dair mil o flynyddoedd.

  Mae mythau Hindŵaidd yn cwmpasu amrywiaeth o themâu, ac wedi bod yn destun dehongliadau a dadansoddiadau amrywiol. Nid straeon yn unig yw’r mythau hyn ond maent yn arweiniad athronyddol a moesol dwys i oedolion a phlant. Gadewch i ni edrych yn agosach ar y testunau mytholegol Hindŵaidd a'u harwyddocâd.

  Gwreiddiau Mytholeg Hindŵaidd

  Ni ellir darganfod union darddiad mythau Hindŵaidd, gan iddynt gael eu cynhyrchu a'u trosglwyddo ar lafar sawl mil o flynyddoedd. yn ôl. Serch hynny, mae haneswyr ac ysgolheigion yn casglu bod mythau Hindŵaidd yn tarddu o ddyfodiad yr Aryans, neu ymsefydlwyr Indo-Ewropeaidd, a ymfudodd i is-gyfandir India.

  Sefydlodd yr Aryans y ffurf gynharaf ar Hindŵaeth, a chynhyrchwyd nifer ohonynt. testunau llenyddol a chrefyddol. Yr hynaf o'r ysgrythurau hyn oedd y Vedas.

  Yr oedd cefndir amlwg yr Aryans, ynghyd â dylanwad diwylliannau lleol, yn esgor ar destunau mytholegol amlochrog, gyda haenau o ystyr dwys.

  Olynwyd y Vedas gan y Ramayana a Mahabharata, epig arwrol a enillodd gydnabyddiaeth eang ledled yr is-gyfandir. Yn y diweddaddasodd pob pentref a bro y myth i weddu i'w traddodiadau a'u harferion defodol eu hunain.

  Trwy'r mythau a'r straeon hyn, ymledodd Hindŵaeth i rannau eraill o India ac yn raddol enillodd fwy o ddilynwyr. Bu'r mythau hyn hefyd yn destun dehongliadau amrywiol gan seintiau ac asgetigiaid, a dynnodd i sylw'r gwahanol ystyron ac arwyddion dyfnach sydd wedi'u hymgorffori yn y testun.

  Y Vedas

  Y Vedas yw'r ysgrythurau Hindŵaidd hynaf, y tarddodd yr holl destunau a mythau eraill ohonynt. Fe'u hysgrifennwyd mewn Sansgrit Vedic hynafol rhwng 1500-1200 BCE.

  Hyrwyddodd y Vedas bwysigrwydd ac arwyddocâd gwirionedd, a gwasanaethodd fel canllaw i fyw bywyd pur a pharchus. Nid oedd gan y testunau un awdur unigol, ond cawsant eu llunio, eu hysgrifennu a'u trefnu gan Vyasa, sant mawr Hindŵaeth gynnar.

  Rhannodd Vyasa y Vedas yn bedair cydran: Rig-Veda, yr Yajur-Veda, y Sama- Veda a'r Atharva-Veda. Gwnaethpwyd y rhaniad hwn fel bod y dyn cyffredin yn gallu darllen a deall y testunau heb unrhyw anhawster.

  1- Rig-Veda

  Rig- Mae Veda yn golygu gwybodaeth o benillion, ac mae'n cynnwys casgliad o 1,028 o gerddi neu emynau. Mae'r adnodau hyn wedi'u grwpio ymhellach yn ddeg llyfr o'r enw mandalas . Mae emynau a cherddi'r Rig-Veda wedi'u cynllunio fel deisyfiadau i gyfathrebu â phrif dduwiau Hindŵaeth. Fe'u hadroddir fel arfer i ennillbendithion a ffafrau oddi wrth y duwiau a'r duwiesau.

  Mae'r Rig Veda hefyd yn rhoi arweiniad cam-wrth-gam ar sut i gael gwynfyd ysbrydol trwy yoga a myfyrdod.

  2- Yajur-Veda

  Yn Sansgrit, ystyr Yajur Veda yw addoliad a gwybodaeth. Mae gan y Veda hwn tua 1,875 o adnodau sydd i'w llafarganu cyn offrymau defodol. Rhennir yr Yajur yn ddau gategori eang, yr Yajurveda du a'r Yajurveda gwyn. Mae'r du yn cynnwys penillion di-drefn, tra bod gan y gwyn siantiau ac emynau wedi'u strwythuro'n dda.

  Gellir ystyried yr Yajur-Veda hefyd yn gofnod hanesyddol, gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth am fywyd amaethyddol, cymdeithasol ac economaidd Vedic. Cyfnod.

  3- Sama-Veda

  Ystyr Sama-Veda yw cân a gwybodaeth. Mae’n destun litwrgaidd sy’n cynnwys 1,549 o benillion a siantiau swynol. Mae'r Veda hwn yn cynnwys rhai o alawon hynaf y byd, ac fe'i defnyddir ar gyfer galw defodol a llafarganu. Mae rhan gyntaf y testun yn cynnwys casgliad o alawon, ac mae gan yr ail gasgliad o benillion. Rhaid canu'r penillion gyda chymorth y doniau cerddorol.

  Mae haneswyr ac ysgolheigion yn credu mai o'r Sama- Veda y tarddodd dawns a cherddoriaeth glasurol. Darparodd y testun reolau ar gyfer canu, llafarganu, a chanu offerynnau cerdd.

  Mae rhannau damcaniaethol y Sama-Veda wedi dylanwadu ar nifer o ysgolion cerddorol Indiaa cherddoriaeth Carnatig yn arbennig.

  Yr Upanishads

  Testunau Vedic diweddar a gyfansoddwyd gan Saint Ved Vyasa yw'r Upanishads. Dyma'r ysgrythurau Hindŵaidd a ddarllenir amlaf. Maent yn delio â chwestiynau athronyddol ac ontolegol, megis bod, dod a bodolaeth. Prif gysyniadau'r Upanishad yw Brahman, neu Ultimate Reality, a'r Atman, neu enaid. Mae'r testun yn datgan bod pob unigolyn yn Atman, sy'n uno â'r Brahman yn y pen draw, hynny yw, y Realiti goruchaf neu'r Gwirionedd Terfynol.

  Mae'r Upanishads yn arweiniad i gael llawenydd ac ysbrydolrwydd yn y pen draw. Trwy ddarllen y testun, gall unigolyn gael gwell dealltwriaeth o'i Atman neu ei Hunan.

  Er bod rhai cannoedd o Upanishadiaid, credir mai'r rhai cyntaf yw'r pwysicaf, ac fe'u gelwir yn Mukhya Upanishads.

  Y Ramayana<8

  Mae'r Ramayana yn epig Hindŵaidd hynafol a ysgrifennwyd yn y 5ed ganrif CC, gan sant Valmiki. Mae ganddo 24,000 o adnodau, ac mae'n adrodd hanes Ram, Tywysog Ayodhya.

  Ram yw etifedd Dasaratha, brenin Ayodhya. Ond er ei fod yn fab hynaf a mwyaf ffafriol y brenin, nid yw'n cael cyfle i esgyn i'r orsedd. Mae ei lysfam gyfrwys, Kaikeyi, yn perswadio Dasaratha i drosglwyddo'r orsedd i'w mab, Bharatha. Mae hi’n llwyddiannus yn ei hymgais, ac mae Ram, ynghyd â’i wraig brydferth Sita, yn cael eu halltudio iy goedwig.

  Er bod Ram a Sita yn cael llawenydd mewn bywoliaeth syml, asgetig, buan iawn y caiff eu hapusrwydd ei chwalu gan Ravana, y brenin cythreuliaid. Mae Ravana yn herwgipio Sita ac yn mynd â hi ar draws y môr i Lanka. Mae Ram, sy'n cael ei boeni a'i ddigio oherwydd colli ei anwylyd, yn addo trechu a lladd y brenin-cythraul.

  Gyda chymorth sawl mwnci-dduw, mae Ram yn adeiladu pont dros y môr, ac yn cyrraedd Lanka. Yna mae Ram yn trechu'r brenin cythreulig, Ravana, ac yn dychwelyd adref i hawlio'r orsedd. Mae ef a'i frenhines Sita yn byw yn hapus am rai blynyddoedd ac yn cenhedlu dau fab.

  Mae'r Ramayana yn parhau i fod yn berthnasol hyd yn oed heddiw, ac mae Hindŵiaid yn edrych arno fel testun cysegredig, sy'n cyfleu pwysigrwydd Dharma (dyletswydd) a chyfiawnder.

  Y Mahabharata<8

  Ysgrifennwyd y Mahabharata gan Saint Ved Vyas yn y 3edd ganrif CC. Mae ganddi gyfanswm o 200,000 o linellau pennill unigol, yn ogystal â sawl darn o ryddiaith, sy’n golygu mai hon yw’r gerdd epig hiraf yn y byd. O fewn Hindŵaeth, gelwir y Mahabharata hefyd yn bumed Veda.

  Mae'r epig yn adrodd y frwydr rhwng dau deulu brenhinol, y Pandavas a Kauravas, sy'n ymladd dros orsedd Hastinapura. Mae'r Kauravas yn gyson yn genfigennus o sgiliau a galluoedd y Pandavas, ac yn ceisio eu dileu dro ar ôl tro. Mae'r Pandavas yn goresgyn y rhwystrau hyn ac yn y pen draw yn ennill Rhyfel Kurukshetra. Llwyddant i lywodraethu yr ymerodraeth am rai blynyddoedd, ayn y pen draw esgyn i'r nefoedd ar ôl marwolaeth Krishna.

  Prif thema'r Mahabharata yw cyflawni eich dyletswydd sanctaidd neu dharma. Mae unigolion sy'n mentro i ffwrdd o'u llwybr penodedig yn cael eu cosbi. Felly, mae'r Mahabharata yn ailadrodd yr egwyddor y mae'n rhaid i bob unigolyn ei derbyn, a chyflawni'r dyletswyddau a roddwyd iddo.

  Bhagvad Gita

  Y Bhagvad Gita , a elwir hefyd y Gita, yn rhan o'r Mahabharata. Mae'n cynnwys 700 o linellau ac mae wedi'i gyfansoddi ar ffurf sgwrs rhwng y Tywysog Arjuna, a'i gerbyd, yr Arglwydd Krishna. Mae'r testun yn archwilio agweddau athronyddol amrywiol megis bywyd, marwolaeth, crefydd a dharma (dyletswydd).

  Daeth y Gita yn un o'r testunau mwyaf poblogaidd oherwydd ei rendro syml o brif gysyniadau athronyddol. Roedd hefyd yn rhoi arweiniad i bobl yn eu bywydau o ddydd i ddydd. Roedd y sgyrsiau rhwng Krishna ac Arjuna yn archwilio themâu gwrthdaro, ansicrwydd ac amwysedd. Oherwydd ei hesboniadau syml a'i harddull sgwrsio, enillodd y Gita adnabyddiaeth eang ledled y byd.

  Y Puranas

  Casgliad o destunau yw Puranas sy'n ymdrin ag ystod eang o themâu megis cosmogoni, cosmoleg, seryddiaeth, gramadeg ac achau duwiau a duwiesau. Maent yn destunau amrywiol sy'n cynnwys traddodiadau naratif clasurol a gwerin. Mae sawl hanesydd wedi galw'r Puranas yn wyddoniaduron, oherwyddeu hystod helaeth o ran ffurf a chynnwys.

  Mae'r Puranas wedi llwyddo i gyfuno arferion diwylliannol elitaidd a llu cymdeithas India. Oherwydd hyn, maent yn un o'r testunau Hindŵaidd sy'n cael eu canmol a'u parchu fwyaf.

  Credir hefyd eu bod wedi paratoi'r ffordd ar gyfer ffurfiau dawns glasurol Indiaidd fel y Bharatanatyam a Rasa Leela.

  >Yn ogystal, mae'r gwyliau mwyaf enwog a elwir yn Diwali a Holi yn deillio o ddefodau'r Puranas.

  Mytholeg Hindŵaidd mewn Diwylliant Poblogaidd

  Mae mythau Hindŵaidd wedi'u hail-greu a'u hail-ddychmygu mewn ffurfiau gor-syml ar gyfer oedolion a phlant. Mae sianeli teledu fel Pogo a Cartoon Network wedi creu sioeau animeiddiedig ar gyfer cymeriadau epig fel Bheem, Krishna, a Ganesha .

  Yn ogystal, mae cyfresi llyfrau comig fel Amar Chitra Kadha hefyd wedi ceisio darparu ystyr hanfodol epigau trwy ddeialogau syml a chynrychioliadau graffeg.

  Trwy symleiddio'r ystyron dyfnach o fewn yr epigau, mae'r comics a'r cartwnau wedi gallu cyrraedd cynulleidfa fwy, a chreu mwy o ddiddordeb ymhlith plant.<3

  Mae awduron ac awduron Indiaidd hefyd wedi ceisio ailysgrifennu'r mythau, a'u cyflwyno mewn rhyddiaith ffuglen. Mae The Palace of Illusions Chitra Banerjee Divakaruni yn destun ffeministaidd sy'n edrych ar y Mahabharata o safbwynt Draupadi. Mae'r ShivaMae Trioleg a ysgrifennwyd gan Amish Tripathi yn dychmygu myth Shiva drwy roi tro modern iddo.

  Yn Gryno

  Mae chwedloniaeth Hindŵaidd wedi ennill arwyddocâd a chydnabyddiaeth fyd-eang. Mae wedi dylanwadu ar nifer o grefyddau eraill, systemau cred, ac ysgolion meddwl. Mae mytholeg Hindŵaidd yn parhau i dyfu, wrth i fwy a mwy o bobl addasu ac ail-greu'r straeon hynafol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.