Ystyr Pwerus Tatŵs Gwifren Adfachog

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Crëwyd y weiren bigog fel deunydd ffensio yng Ngorllewin America yn ystod y 1800au hwyr, a defnyddiwyd gwifren bigog yn y pen draw mewn gwersylloedd rhyfel a charchardai. Mae delwedd weiren bigog yn gysylltiedig â rhyfel, ffoaduriaid, caethiwed, ond mae hefyd yn arwydd o wydnwch, dewrder, cryfder ac anorchfygolrwydd yr ysbryd dynol. Gadewch i ni edrych ar pam mae weiren bigog yn creu dyluniad tatŵ pwerus .

  Beth Mae Tatŵs Gwifren Abigog yn ei Olygu?

  Cryfder a Dewrder

  Yn ein hatgoffa o ffens sy’n boenus i’w chroesi, mae tatŵ weiren bigog yn cynrychioli cryfder y bobl sydd wedi goresgyn profiadau trawmatig mewn bywyd. Mae'n gynrychiolaeth berffaith o ddewrder, gan fod weiren bigog yn beryglus - gall dorri'ch croen, achosi gwaedu a hyd yn oed farwolaeth. Mae llawer o filwyr yn dewis gwisgo’r tatŵ i symboleiddio eu dewrder a’u cryfder.

  Ffydd ac Ysbrydolrwydd

  Llawer o weiren bigog gysylltiol â choron ddrain Gorfodwyd Iesu i wisgo o’r blaen ei farwolaeth, gan ei wneud yn gynrychioliad o ffydd Gristnogol. Efallai bod gan bobl resymau gwahanol am yr hyn y mae tatŵ weiren bigog yn ei gynrychioli yn eu bywydau, ond mae eu ffydd yn un ohonyn nhw. Efallai eu bod wedi cael llawer o brofiadau poenus a chaledi mewn bywyd, ond maent yn credu y bydd eu duw yn eu helpu.

  Symbol o Warchodaeth

  Dehongliadau modern o weiren bigog gall tatŵ gynnwys amddiffyniad, sy'n deillio o'r defnydd ymarferol oweiren bigog a ffensys razor rhuban fel diogelwch rhag tresmaswyr. Gall tatŵ weiren bigog hefyd ddangos bod y gwisgwr yn ceisio amddiffyn ei hun rhag poen emosiynol a siomedigaethau a ddaw mewn perthynas afiach.

  Carchar, Dioddefaint a Chaethiwed

  Mae gan datŵ weiren bigog hefyd arwyddocâd tywyllach, gan fod rhai yn ei ddefnyddio i gynrychioli eu hamser yn y carchar. Mewn rhai diwylliannau, fe’i defnyddir gan euogfarnau sydd wedi’u dedfrydu am oes, lle maent yn cysylltu nifer y pigau â nifer y blynyddoedd y byddant yn eu treulio yn y carchar. Dywedir hyd yn oed ei fod yn symbol o'r Ail Ryfel Byd a'i garcharorion.

  Mewn rhai cyd-destunau, gall weiren bigog symboleiddio'r boen a'r dioddefaint mewn cariad, yn enwedig os bu rhywun yn gaeth mewn perthynas gamdriniol. I rai, mae'n cynrychioli poen cariad di-alw. Yn hanesyddol, mae weiren bigog wedi rheoli rhai rhanbarthau a thiroedd, ac wedi parhau i gael ei defnyddio'n helaeth mewn carchardai a llochesi meddwl i atal carcharorion rhag dianc. Mae'n debyg i sut y gall perthynas gamdriniol reoli bywyd rhywun.

  Colled a Marwolaeth

  I rai, mae weiren bigog yn symbol o'r boen y mae pobl yn ei brofi oherwydd colli rhywun y maent yn ei ddioddef. cariad. Weithiau, gellir personoli tatŵs weiren bigog gan gynnwys enw neu ben-blwydd y person yn y dyluniad. Gall hefyd fod yn datŵ coffaol i rywun, gan ddangos na fyddwch byth yn anghofio'r person beth bynnagy boen o'i gofio ef neu hi.

  Mathau o Tatŵs Gwifren bigog

  Mae yna sawl amrywiad o datŵs weiren bigog, ac mae rhai dyluniadau yn ymgorffori symbolau eraill fel croes , calon, neu unrhyw beth a all fod yn bersonol i'r gwisgwr. Dyma rai ohonyn nhw:

  Tatŵ Braich Braich Gwifren Adfach

  Mae’r rhan fwyaf o datŵs yn darlunio’r weiren bigog a geir mewn carchardai, cloddiau, ar ben waliau, neu unrhyw le sydd angen ei amddiffyn o'r tu allan. Mae'r tatŵau hyn yn aml yn cael eu cadw'n syml, wedi'u dylunio'n nodweddiadol gan ddefnyddio inc du a llwyd ac yn cynnwys y wifren wedi'i lapio o amgylch y fraich gyfan. I gael dyluniad mwy graffig a neges gryfach, gall dyluniad weiren bigog ag effaith gwasgariad gwaed fod yn opsiwn gwych, fel petai'r weiren bigog yn tyllu i'r croen.

  Gwifren bigog a Tatŵ Calon<4

  Mae yna lawer o ddehongliadau ar gyfer weiren bigog ar ffurf calon, neu weiren bigog yn lapio calon. I rai, mae'n dangos y teimlad o fod yn gaeth mewn perthynas neu briodas. Ar nodyn mwy cadarnhaol, gall hyn hefyd ddangos y bydd y person yn aros mewn cariad waeth beth fo'r heriau y mae'n eu hwynebu mewn perthynas.

  Barbed Wire gyda Rose Tattoo

  Mae yna lawer o ffyrdd i ymgorffori rhosyn gyda thatŵ weiren bigog. Mae rhai yn darlunio'r gwifrau fel coesyn y rhosyn , tra bod eraill yn amlygu harddwch y blodyn wedi'i amgylchynu gan weiren bigog. Mae'r ddau arwyddlun hyn yn mynd yn dda gyda'i gilyddgan fod gan bob rhosyn ei ddrain. Gellir gosod y dyluniad hwn yng nghefn y gwddf, ar yr ysgwyddau, neu hyd yn oed ar asgwrn coler.

  Gwifren bigog gyda chroes

  Mae rhai o'r dyluniadau yn darlunio bigog gwifren ar ffurf croes, yn ogystal â weiren bigog o amgylch croes. I rai, mae'n dangos eu ffydd ddisigl a'u hymddiriedaeth yn eu duw, yn ogystal â sut y maent wedi goresgyn profiad heriol fel Cristion.

  Hanes Byr o Weiren Abigog

  At i ddechrau, defnyddiwyd cloddiau o lwyni wedi'u plannu fel ffensys i ddiogelu cnydau a chadw da byw, ar hyd cribau pridd, pren a cherrig - ond nid oeddent i gyd yn ddigonol. Erbyn 1865, dyfeisiwyd weiren bigog gan Louis François Janin fel ateb ffensio effeithiol. Roedd yn cynnwys dwy wifren wedi'u troelli â pigyn siâp diemwnt a'r bwriad oedd cadw da byw i ffwrdd o erddi a chaeau'r iard gefn.

  Yn y pen draw, defnyddiwyd gwifren bigog yn helaeth yn ystod y rhyfel i atal y gelyn rhag ymwthio i diriogaethau, yn ogystal â i gadw carcharorion mewn gwersylloedd crynhoi. Er enghraifft, yn ystod y gyfundrefn drefedigaethol Sbaenaidd yng Nghiwba, rhannodd y llywodraethwr milwrol yr ynys yn barthau strategol a dal sifiliaid Ciwba yn y carchar wedi'u hamgylchynu gan wifrau bigog. Yng ngwersylloedd crynhoi a marwolaeth y Natsïaid, cafodd gwifrau bigog eu trydaneiddio.

  Oherwydd ei gysylltiad â thrais yn y gorffennol, llwyddodd rhai gwledydd fel Sweden i osgoi defnyddio weiren bigog mewn ffoaduriaid.cyfleusterau prosesu. Y dyddiau hyn, mae'n cael ei weld fel mesur diogelwch cyffredin ar eiddo preifat i gadw tresmaswyr draw.

  Sêr gyda Tatŵs Barbed Wire

  Os ydych chi'n dal i fod ar y ffens (dim ffug wedi'i fwriadu) am gael tatŵ weiren bigog, gadewch i'r enwogion hyn eich ysbrydoli:

  • Ym 1996, penderfynodd seren y ffilm Americanaidd Barb Wire Pamela Anderson gael tatŵ weiren bigog ar gyfer y ffilm - yn lle cael y colur mae pobl yn paentio'r dyluniad ar ei braich bob dydd. Yn y pen draw, daeth yn ddarn eiconig i'r actores ac yn cael ei ystyried yn ffasiynol gan lawer. Yn ddiweddarach penderfynodd gael gwared arno, ond ni ddylai'r ffaith hon eich rhwystro rhag cael un.
  • Cantores canu gwlad Americanaidd Blake Shelton yn chwarae tatŵ weiren bigog gyda olion traed anifeiliaid. Esboniodd y cynllun gan ddweud mai llwybrau ceirw wedi'u hamgylchynu gan wifrau pigog yw'r bwriad.
  • Os ydych chi eisiau rhywbeth mwy cynnil, cewch eich ysbrydoli gan bigog minimalaidd Justine Skye tatŵ gwifren. Mae'r gantores Americanaidd yn chwarae'r dyluniad o amgylch ei bys modrwy dde yn union fel modrwy, efallai'n arwydd o ymrwymiad (a phoen?) perthynas.
  • Cantores Seisnig Cheryl Cole hefyd yn brolio tatŵ weiren bigog, yn ei addurno â motiffau cleff trebl a rhosyn. Mae'r symbol cerddorol yn cynrychioli ei gyrfa gerddoriaeth, tra bod y dyluniad rhosod yn dangos ei chariad at y blodau.
  • Gweld bigogtatŵ gwifren yn teimlo'n frawychus yn enwedig pan mae'n tatŵ wyneb. Dewisodd rapiwr Americanaidd Post Malone ddyluniad weiren bigog ar ei dalcen, ynghyd â’r ymadrodd “aros i ffwrdd” wedi’i datŵio uwchben ei ael.

  Yn Gryno

  Fel y gwelsom, nid dyluniad ar hap yn unig yw tatŵ weiren bigog, gan ei fod yn gysylltiedig yn ddwfn â chryfder, dewrder a ffydd person sydd wedi goresgyn profiadau poenus mewn bywyd. Mae yna lawer o ffyrdd i bersonoli'r tatŵ gyda symbolaeth arall i'w wneud yn wirioneddol unigryw a'ch un chi.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.