Ystyr a Dyluniadau Tatw Ewynnol

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae’r rhan fwyaf ohonom yn edrych ymlaen at weld gwenoliaid pan ddaw’r gwanwyn, ond mae cymaint mwy amdanyn nhw. Mae gwenoliaid yn nodedig am eu hediad cryf a heini, ond maen nhw hefyd yn gysylltiedig â morwyr a'r môr. Er bod arwyddocâd diwylliannol yn amrywio, maen nhw'n cynrychioli pethau da mewn bywyd a fydd yn eich ysbrydoli ar gyfer tatŵ.

  Beth mae Tatŵs Swallow yn ei olygu?

  Cariad a Teyrngarwch<9

  Yn yr Hen Roeg, roedd gwenoliaid yn cael eu hystyried yn gysegredig i Aphrodite , duwies cariad. Dim ond un cymar sydd gan yr adar hyn am oes, sy'n eu cysylltu â theyrngarwch a ffyddlondeb. Os ydych chi am ddangos eich defosiwn i'ch rhywun arbennig, mae tatŵ llyncu yn ddewis ystyrlon.

  Cynrychiolaeth o Daith

  Drwy gydol hanes, nid yw'r adar hyn byth yn methu â syfrdanu ni gyda'u mudo ar draws cyfandiroedd. Hyd yn oed os ydyn nhw’n adar y tir ac mae’n well ganddyn nhw fudo dros y tir, maen nhw’n gallu croesi cyrff mawr o ddŵr. mae'n rhyfeddol sut maen nhw'n teithio o Ogledd America i Ganol a De America. Yn Ewrop, mae gwenoliaid o wahanol rannau o Ewrop yn hedfan i wahanol gyrchfannau.

  Yn fwy na hynny, roedd y tymor hwylio hefyd wedi'i nodi gan ddychweliad y gwenoliaid. Mae yna sawl cerdd Roegaidd sy'n dangos bod ganddyn nhw gysylltiad agos â hwylio. Roedd rhai hyd yn oed yn credu bod y creaduriaid hyn yn helpu i dawelu'r môr. I lawer, mae tatŵ llyncu yn atgof o forwr yn dychwelyd o'r môr, neu ateithiwr yn dychwelyd adref. Pan fyddwch chi'n teimlo ar goll yn nhaith eich bywyd, bydd tatŵ llyncu yn eich ysbrydoli i fynd yn ôl ar y trywydd iawn.

  Diogelwch ac Amddiffyn

  Yn niwylliant America ac Ewrop, byddai morwyr yn aml yn cael tatw wennol goffaol ar eu brest wedi iddynt deithio 5,000 o filltiroedd ar y môr, ac un arall am y 5,000 o filltiroedd nesaf. I lawer, mae'r tatŵ yn mynegi profiad y morwr - ond gellir ei weld hefyd fel talisman, gan sicrhau bod y gwisgwr yn dychwelyd yn ddiogel i dir sych. Mae hyn oherwydd bod morwyr yn aml yn dod o hyd i wenoliaid ymhell o dir, yn teithio ar draws y moroedd.

  Rhyddid ac Annibyniaeth

  Ar y dechrau, roedd morwyr yn ffafrio tatŵs gwenoliaid, ond yn fuan daethant yn boblogaidd mewn tatŵau euogfarn hefyd. Erbyn dechrau'r 20fed ganrif, roedd tatŵs llyncu yn dod o hyd i'w ffordd i mewn i ddiwylliant carchardai, gyda gangsters a throseddwyr yn chwarae ar eu dwylo. Mae adar yn gyffredinol yn gynrychiolaeth o ryddid, felly nid yw'n syndod bod carcharorion yn eu caru. Os ydych chi am ennyn y syniad o annibyniaeth a rhyddid yng nghelf eich corff, mae gwenoliaid yn aderyn ystyrlon i fynd amdano.

  Symbol o Lwc

  Mewn llawer diwylliannau, mae'n cael ei ystyried yn lwc dda pan fydd gwennol ysgubor yn adeiladu nyth yn eich cartref. Wedi'r cyfan, mae'r adar hyn yn arbennig iawn o ran ble maen nhw'n adeiladu eu nythod. Credir eu bod yn symbol o lwyddiant, bendithion a hyd yn oed plant. Mewn gwirionedd, mae gan lawer o feirdd Tsieineaidddeyrngedau ysgrifenedig i'r adar hyn, a chysegrwyd cân y plant Gwennol Fach iddynt.

  Gorfoledd a Hapusrwydd

  Mewn rhai ardaloedd, yn enwedig yn Slavonia, credir mai gwenoliaid yw'r aderyn a anfonwyd gan dduw, gan ddod â golau a llawenydd i'r byd. Gan fod yr adar hyn yn las eu lliw, maen nhw hefyd yn cael eu defnyddio i gynrychioli'r awyr las a hapusrwydd.

  Symbol o Wanwyn

  Mae llawer yn cysylltu dyfodiad ac ymadawiad llyncu gyda newid y tymhorau. Yn Ewrop a rhannau eraill o'r byd, mae'r aderyn yn cynrychioli dyfodiad y gwanwyn. Fodd bynnag, nid y wennol ddu ar ei phen ei hun sy’n cyfarch y tymor newydd, gan fod disgwyl i’r blodyn llygadryn, sy’n deillio o’i enw o’r aderyn, flodeuo hefyd. Mewn gwirionedd, mae'r enw celandine yn Seisnigedig o chelidon , sef y term Groeg am wennol .

  Gwenoliaid vs Aderyn y To

  Mae gwenoliaid ac adar y to yn aml yn ddryslyd, yn enwedig o ran cynlluniau tatŵ. Y peth cyntaf y dylech ei gofio yw bod gan y gwenoliaid gynffon fforchog fel arfer, tra bod gan adar y to cynffonnau crwn rheolaidd.

  Mae'r ddau aderyn hyn yn fach, ond mae gwenoliaid yn sylweddol fwy nag adar y to. O ran eu lliwiau, fel arfer mae gan wennol blu glas llachar ar y cefn, sy'n cyferbynnu â'i isgorff gwyn. Ar y llaw arall, anaml y daw adar y to mewn lliwiau heblaw llwyd neu frown, gyda'r gwrywod yn caelrhediadau brown ar y frest.

  Mae gwahanol fathau o wenoliaid ar draws y byd, ond yn gyffredinol mae ganddyn nhw silwetau tebyg, a nodweddir gan gorff siâp côn, adenydd hir a pigfain, a chynffon ddofn fforchog - mewn a siâp U neu V. I'r gwrthwyneb, mae gan adar y to gorff stociog, adenydd byrrach ac ehangach, a chynffon fach, gron. Mae gwenoliaid ac adar y to yn adar cân a gellir eu canfod ledled y byd, ac eithrio yn y rhanbarthau oeraf. Mae gan y ddau aderyn symbolaeth debyg, megis llawenydd a rhyddid, ond y wennol ddu yw'r un sy'n gysylltiedig â chariad, ffyddlondeb, lwc, teithio, morwyr a'r môr.

  • Nodyn: Mae yna nifer o fathau o wenoliaid felly gallant fod yn wahanol o ran lliw a ffurf. Ceir gwenoliaid clogwyni, gwenoliaid fioled-wyrdd a gwenoliaid coed. Fodd bynnag, y wennol ysgubor ( Hirundo rustica ) yw’r wennol ddu ac ymfudwyr pellter hir mwyaf cyffredin y byd sy’n teithio yn y gaeaf i chwilio am dymheredd cynhesach. Mae ganddo'r corff lliw glas nodweddiadol a'r gynffon fforchog ac fe'i darlunnir yn gyffredin mewn tatŵs.

  Mathau o Datŵs Gwenolyn

  Mae tatŵau gwenoliaid wedi dod yn fotiff morol poblogaidd i forwyr ers hynny. y 19eg ganrif ac yn parhau i fod yn thema boblogaidd mewn celf corff. Mewn gwirionedd, maen nhw'n ddewis aml i deithwyr ac anturwyr. Dyma rai ysbrydoliaethau tatŵbyddwch yn siŵr o garu:

  Gwennol wrth Hedfan

  Mae’r wennol ddu yn un o’r adar harddaf a mwyaf gosgeiddig yn y byd. Os ydych chi wedi'ch swyno gan eu hediad aerobatig, efallai y byddwch chi'n darlunio'r aderyn yn hedfan yn eich tatŵ. Gwnewch yn siŵr bod y dyluniad yn adnabyddadwy gyda'i adenydd onglog a'i gynffonau fforchog dwfn. Mae tatŵ llyncu wrth hedfan hefyd yn berffaith i'ch atgoffa o'ch rhyddid, annibyniaeth a thaith bywyd.

  Tatŵ Gwenolyn Lliwgar

  Os ydych chi'n edmygu harddwch yr adar hyn , meddyliwch am ddarlun go iawn o wenoliaid yn eu gwir liwiau. Er bod y wennol wen yn cael ei darlunio'n gyffredin â chefnau glas ac isgyrff gwyn, efallai y byddwch hefyd yn meddwl am rywogaethau eraill o'r aderyn. Mae'r wennol werdd fioled yn ymffrostio yn ei chefn efydd gwyrddlas a'i chynffon borffor dywyll, tra bod y wennol goch yn cael ei hadnabod fwyaf am ei thonau glas tywyll a chochlyd.

  A Swallow with Compass

  Os ydych yn grwydryn yn eich calon, meddyliwch am gyfuno delwedd yr aderyn â chwmpawd yn eich tatŵ i'ch atgoffa o'ch angerdd am deithio ac antur. Teithiwr yw'r wennol, sy'n mudo o un lle i'r llall, tra bydd cwmpawd yn eich tywys i ben eich taith. Gall hefyd fod yn ffordd o “ennill eich gwennol,” wrth i chi ymweld â’r lleoedd ar eich rhestr bwced!

  Tatŵ Gwenolyn Minimalaidd

  Os ydych chi eisiau rhywbeth cynnil, meddyliwch am gael silwét yr aderyn yn lleo'i gael mewn lliwiau llawn. Mae tatŵ llyncu minimalaidd yn fenywaidd a chain, ac mae ganddo hefyd ystyr cariad, rhyddid, llawenydd a lwc. diwylliant hwylio gyda'u hystwythder a'u patrymau mudo . Erbyn diwedd y 18fed ganrif, credir bod y fforiwr Prydeinig James Cook wedi dod â thatŵio i Brydain ar ôl iddo ddod o Polynesia, ond mae llawer yn awgrymu mai morwyr oedd yn gwneud hynny ymhell cyn yr amser hwn.

  Hyd yn oed os nad oedd morwyr Prydeinig yn gwneud hynny. yn gwisgo tatŵs cymhleth fel rhai Polynesiaid, roedden nhw'n nodedig am chwaraeon dyluniadau bach fel gwenoliaid ac adar y gog. Roedd y ddau aderyn hyn weithiau'n drysu â'i gilydd - ond mae cyfeiriadau'n dweud bod y tatŵ yn aml yn darlunio llyncu pan ddaw at ei symbolau, ei nodweddion, ei olwg a'i ymddygiad.

  Yn fwy na hynny, mae'r rhan fwyaf o'r dyluniadau yn darlunio fforchog cynffon sy'n o wennol. I rai morwyr, mae'r tatŵ yn dangos eu bod am efelychu gallu'r aderyn i deithio ar draws y môr, yn ogystal â brolio eu profiad hwylio. Mae llawer hefyd yn dewis y tatŵ i symboleiddio'r gobaith o ddychwelyd yn ddiogel o fordaith. Yn y pen draw, defnyddir gwennol wrth ffo i ddarlunio'r syniadau o ryddid, gan ei wneud yn thema boblogaidd yn niwylliant carchardai.

  Symboledd Gwenolyn mewn Diwylliannau Gwahanol

  Trwy hanes, y wennol ddu wedi bod yn gysylltiedig âofergoelion a chredoau amrywiol, sy'n ei gwneud yn thema boblogaidd mewn gweithiau celf a llenyddol. Oeddech chi'n gwybod bod y wennol ddu hefyd yn aderyn cenedlaethol Awstria ac Estonia?

  Yn Niwylliant yr Hen Roeg

  Mewn paentiad Minoaidd o'r enw Ffresco'r Gwanwyn , darlunnir gwenoliaid yn dawnsio gyda lilïau o ddinas o'r Oes Efydd, a ddinistriwyd gan ffrwydrad folcanig trychinebus yn 1646 BCE. Yn y diwedd, credai’r bardd Groeg Hesiod fod yr adar hyn yn arwydd o’r gwanwyn, ac mae haneswyr eraill yn dyfalu bod bodau dynol cynnar wedi gwylio am wenoliaid fel arwydd o’r gwanwyn.

  Ysgrifennodd Athenaeus o Naucratis, rhethregydd Groegaidd yn y 3edd ganrif OC, fod roedd pobl Rhodes wrth eu bodd â gwenoliaid a hyd yn oed yn cynnal gŵyl iddyn nhw. Dywedir y byddai plant yn canu ac yn rhoi rhywfaint o fwyd i'r adar hyn. Yn wir, fe'i hystyriwyd yn lwcus pe bai'r aderyn yn nythu yn eich tŷ. Does dim rhyfedd, buan iawn y gwnaeth y Rhodiaid boteli persawr teracota ar ffurf gwenoliaid.

  Yn niwylliant y Rhufeiniaid

  Roedd gwenoliaid yn cael eu harsylwi gan y Rhufeiniaid, yn enwedig Pliny yr Hynaf a Marcus Varro. Cynghorodd yr awdur amaethyddol Columella ffermwyr i baratoi ar gyfer plannu pan fyddai'r adar hyn yn dychwelyd. Hyd yn oed os oeddent yn wyllt, credai Pliny eu bod yn gysegredig i dduwiau. Dywedodd hefyd fod dynion yn dysgu'r grefft o wneud clai a briciau trwy eu gwylio, a bod rhieni wedi sylwi ar yr adar hyn yn gofalu am eu cywion yn y tŷ.

  Awdur Rhufeinig, Aelian,yn disgrifio’r adar hyn yn rhannu tŷ â bodau dynol, ac yn dweud y dylai bodau dynol yn gyfnewid am hynny estyn lletygarwch i’r creaduriaid pluog hyn. Wedi'r cyfan, gwyddys bod gwenoliaid yn addfwyn ac yn addfwyn. Does dim rhyfedd eu bod yn fotiff cyffredin mewn celf Rufeinig, a oedd yn eu darlunio mewn hedfan draddodiadol, yn ogystal â gorffwys o gwmpas y tŷ.

  Yn Niwylliant Ewropeaidd

  Yn William Mae trasiedi Shakespeare, Antony a Cleopatra , y wennol yn cael ei darlunio fel arwydd o drychineb sydd i ddod. Mae'r stori'n dweud bod gwenoliaid yn nythu yn llong Cleopatra, a gredwyd i fod yn arwydd o'u gorchfygiad ym Mrwydr Actium. Yn ôl yr hanes, trechodd yr arweinydd Rhufeinig Octavian luoedd Cleopatra, brenhines yr Aifft, a'r cadfridog Rhufeinig Mark Antony.

  Dylanwadodd y stori hon ar gynrychiolaeth ddiwylliannol yr aderyn yn Ewrop, ond erys yn symbol o gariad mewn llawer o ddiwylliannau. Mewn cartrefi Portiwgaleg, mae ffigurau ceramig gwenoliaid yn boblogaidd. Creodd yr artist Rafael Bordallo Pinheiro nifer o wenoliaid ceramig hyd yn oed, a ddaeth yn y pen draw yn symbol Portiwgaleg go iawn. Gan fod yr adar hyn yn paru am oes, daethant yn gysylltiedig â gwerthoedd fel cariad, teulu a chartref.

  Sêr gyda Tatŵs Gwenolyn

  Dyma rai enwogion sy'n brolio tatŵs llyncu:

   Mae gan actor Americanaidd
  • Johnny Depp datŵ llyncu ar ei fraich dde. Roedd llawer yn meddwl bod yr actor yn chwarae tatŵ aderyn y to, ers hynnymae enw'r aderyn yn ein hatgoffa o'r cymeriad Capten Jack Sparrow yn y gyfres ffilm Pirates of the Caribbean a boblogeiddiwyd ganddo. Fodd bynnag, mae dyluniad y tatŵ ei hun yn cynnwys cynffon fforchog llyncu.
  • Os ydych yn finimalydd, cewch eich ysbrydoli gan datŵ llyncu Hilary Duff . Mae gan gyn-seren Lizzie McGuire gynllun gwenoliaid hyfryd ar ei braich. Mae hyd yn oed yn cynnwys yr ymadrodd Stand by me sydd wedi ei ysgrifennu oddi tano.
  • Mae gan Reese Witherspoon ddau wenoliaid ar ei abdomen isaf. Ychwanegwyd yr adar at ochrau ei thatŵ seren ar ôl iddi briodi Jim Toth. ei wddf, gan gynnwys y gair am byth . Mae llawer o gefnogwyr yn gweld y tatŵ yn gyfarwydd, gan fod Shawn Mendez wedi bod yn siglo dyluniad llyncu tebyg ar ei law dde, a ddyluniwyd gan yr artist tatŵ o Toronto, Livia Tsang. Mae'n cynrychioli cariad y canwr o Ganada tuag adref a theithio.

  Yn Gryno

  Fel y gwelsom, mae tatŵs llyncu yn ystyrlon iawn i forwyr, gan gynrychioli eu profiad hwylio yn ogystal â gwasanaethu fel amddiffyniad ar gyfer dychwelyd yn ddiogel. Os ydych chi'n ddigon ffodus i weld yr adar hyn yn agos, byddwch chi'n hawdd eu hadnabod gyda'u cynffon fforchog ddwfn a'u plu glas tywyll. Cofiwch eu bod nhw hefyd yn symbolau o gariad, teyrngarwch, lwc a rhyddid.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.