Symbol Chnoubis – Tarddiad ac Ystyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae Chnoubis, neu Xnoubis, yn eicon solar Gnostig o'r Aifft, a geir amlaf wedi'i arysgrifio ar gemau, talismans, a swynoglau fel symbol amddiffynnol. Mae'r ddelwedd yn cynnwys ffigwr cyfansawdd o sarff pen llew, gyda naill ai saith neu ddeuddeg pelydryn o heulwen yn tarddu o'i phen. Weithiau, mae'r symbol hefyd yn ymgorffori deuddeg arwydd y Sidydd. Mae'r symbol hwn yn cynrychioli iechyd a goleuedigaeth yn ogystal â chylch tragwyddol bywyd, marwolaeth ac ailenedigaeth. Gadewch i ni edrych yn agosach.

  Tarddiad y Chnoubis

  Roedd Gnosticiaeth yn system gred a oedd yn cynnwys casgliad o syniadau a systemau crefyddol hynafol. Daeth i'r amlwg yn y ganrif 1af OC ymhlith Cristnogion cynnar a grwpiau Iddewig.

  Yn Gnosticiaeth, roedd y Chnoubis yn gysylltiedig â'r Demiurge, creawdwr goruchaf y byd materol a dynoliaeth. Aeth Demiurge wrth lawer o enwau, megis Ialdabaoth, Samael, Saklas, a Nebro, a chafodd ei adnabod gan Gnostics fel duw digofus yr Hen Destament.

  Etifeddodd Gnostics eu diwinyddiaeth astral gan yr hen Eifftiaid . Roedd Demiurge yn y 13eg nef - teyrnas y setiau unigryw o gytserau seren a elwir yn decans. Y gred oedd bod y sêr hyn yn bodoli uwchben y planedau a thu hwnt i gytser y Sidydd. Defnyddiodd yr hen Eifftiaid y decanau i rannu amser yn oriau a'u cysylltu â'r duwiau mwyaf pwerus oherwydd eu bod yn sefyll ar eu pennau eu hunain, nid yncytserau. Fe wnaethon nhw nodi'r hoff un, decan y dychmygwyd ei bod yn neidr ben llew gyda phelydrau'r haul yn pelydru o'i phen. Enwasant y decan hwn Chnoubis.

  Cymerodd y Gnostics drosodd y ddelwedd hon i ddarlunio Demiurge. Felly, gellir olrhain tarddiad Chnoubis yn ôl i'r decan Eifftaidd, wedi'i gysylltu â thŷ Leo.

  Roedd Chnoubis hefyd yn gysylltiedig ag Abraxas , creadur â phen cyw iâr a corff sarff. Cyn ei ddarostwng, roedd ganddo safle yn y nef yn delio â phrosesau bywyd, marwolaeth, ac atgyfodiad.

  Gwreiddiau'r Enw Chnoubis

  Roedd Gnostics yn hoff o chwarae geiriau. Yn eirdarddiad y gair Chnoubis (sydd hefyd wedi'i sillafu fel Khnoubis, Kanobis, a Cannabis, ymhlith eraill), gallwn ddod o hyd i'r geiriau “ch (ka neu khan),” “noub,” ac “is.”

  <0
 • Mae’r gair ch neu khan yn air Hebraeg am ‘tywysog.’ Mae’r gair Perseg “khan” yn golygu ‘brenin neu lywodraethwr brenhiniaeth.’ Yn yr un modd, yn mewn llawer rhan o Ewrop ac Asia, mae’r termau “chan, khan, neu kain” yn dynodi ‘tywysog, brenin, pen, neu bennaeth.’
 • Ystyr y gair noub yw ysbryd neu enaid
 • Mae'r gair yw yn golygu am neu i fod yn bresennol . T
 • Felly, gallem ddweud y gellir dehongli Chnoubis fel 'bod yn Rheolwr Gwirodydd' neu 'Enaid y Byd.'

  Ystyr Symbolaidd Chnoubis

  Mae delwedd Chnoubis yn gyffredina ddarganfuwyd wedi'u hysgythru ar gemau Gnostig a talismans wedi'u gwneud o garreg lled werthfawr, yn dyddio'n ôl i'r ganrif 1af. Mae'n cynnwys tair rhan: corff sarff, pen y llew, a'r goron o belydrau.

  • Y Sarff

  Mae sarff y Chnoubis yn cynrychioli y ysgogiadau daear ac is. Dyma un o'r symbolau anifail hynaf a mwyaf cymhleth. Oherwydd ei phortread mewn llawer o chwedlau hynafol, chwedlau gwerin, a chaneuon, mae'r sarff yn ennyn ofn a pharch.

  Mae seirff yn cael eu hystyried yn symbol o'r Ddaear oherwydd eu bod yn cropian ar y ddaear. Oherwydd eu cynefin naturiol ymhlith chwyn a phlanhigion, a’r siâp phallic, maent yn cynrychioli’r ysgogiadau naturiol a’r grym creu bywyd , ac maent yn symbolau o ffrwythlondeb, ffyniant, a ffrwythlondeb . . 3>

  Er yr hen amser, roeddynt hefyd yn cael eu hystyried yn symbol iachâd cysegredig . Credid bod eu gwenwyn yn adferol, a'u gallu i ollwng croen yn symbol o ailenedigaeth, adnewyddiad, a thrawsnewid. mae'r pen wedi'i goroni â phelydrau'r haul yn cynrychioli grymoedd solar, goleuedigaeth, ac amddiffyniad. Dewisodd llawer o ddiwylliannau hynafol y symbol o lew fel porthor a gwarcheidwad cosmig. Oherwydd eu lliwiau a’u mwng, roedd llewod yn ymdebygu i’r haul ac yn aml yn cael eu cysylltu â’r haul neu rym duwiol. dywedir ei fod yn symbol o y saithplanedau, y saith llafariad Groeg, a saith lliw y sbectrwm gweladwy.

  Gall agwedd esoterig y saith planed gynrychioli teimladau ysbrydol ac ymgorffori'r saith chakras. Pan fyddant mewn cydbwysedd perffaith, maent yn creu ymdeimlad o gariad, tosturi, a haelioni.

  Dywedir bod y pelydrau yn cynrychioli'r saith llafariad Groeg, a oedd ynddo'i hun yn dalisman yn aml. cario yn yr hen amser. Roedd yr Hen Roegiaid yn credu bod cysylltiad rhwng y saith llafariad a'r saith planed. Mae’n dynodi ein cysylltiad dwfn â natur a’r ddolen ddiddiwedd o enedigaeth, marwolaeth, ac ailenedigaeth.

  Yn olaf, mae’r trydydd cysyniad o belydrau’r haul yn perthyn i liwiau’r sbectrwm gweladwy – y enfys. Gan fod enfys i'w gweld yn aml ar ôl glaw, pan fydd yr haul yn brecio drwy'r cymylau, maen nhw'n symbol o heddwch, tangnefedd, ac undod . Mae pob lliw yn cyfeirio at syniad gwahanol, gan gynnwys fioled fel symbol ar gyfer gwirod, glas ar gyfer cytgord, gwyrdd ar gyfer natur, melyn i'r haul, oren ar gyfer iachâd, a choch am oes.

  Chnoubis Fel Swyn Pob Lwc

  Mae symbol Chnoubis i'w gael yn aml ar dalismans a swynoglau - darnau bach o emwaith sy'n amddiffyn rhag afiechyd ac egni negyddol, ac yn hyrwyddo hirhoedledd, iechyd, a bywiogrwydd.

  Rhai o'r llu iachaol ac amddiffynnol y rolau a neilltuir i'r duw pen llew hwn yw:

  – i iacháu poenau ac afiechydon y stumog

  – ihybu ffrwythlondeb, ac amddiffyn beichiogrwydd a genedigaeth

  – gwella’r gallu i wella’n gorfforol ac yn ysbrydol

  – i sicrhau llesiant, a dod â ffortiwn da

  – i defnyddio pwerau dwyfol, megis hirhoedledd, bywiogrwydd, a chryfder

  – i ddenu heddwch, gwybodaeth, doethineb, a nirvana

  – i wella ei anhwylderau, trwy amsugno egni negyddol, a dod â chariad i mewn bywyd y gwisgwr

  Nid dim ond symbol o iachâd a goleuedigaeth yw Chnoubis. Mae hefyd yn gysylltiedig â phrosesau bywyd - genedigaeth, marwolaeth ac atgyfodiad. Gan ei fod yn gysylltiedig ag Abraxas, mae'n gysylltiedig â chreu a diddymu, pwerau sy'n perthyn i'r dwyfol yn unig. Mewn ffordd, dyma'r pwerau rydyn ni'n eu harfer yn feunyddiol, trwy iachâd a goleuedigaeth.

  I grynhoi

  Mae'r sarff penllew yn ffigwr symbolaidd a geir yn yr Aifft, Groeg, a Traddodiadau Gnostig. Credir bod y creadur yn dal doethineb dwyfol ac yn uno pwerau corfforol ac ysbrydol. O'r herwydd, mae Chnoubis yn arwyddlun o iachâd a goleuedigaeth. Mae'n symbol o'r egni anweledig sy'n ein cysylltu â'r byd naturiol ac ysbrydol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.