Medusa - Symboleiddio Grym y Benywaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Un o'r ffigurau mwyaf adnabyddus ym mytholeg Groeg , Medusa hefyd yw'r enwocaf ymhlith y Gorgons , tair anghenfil benywaidd erchyll gyda nadroedd i'w gwallt, a'r gallu i droi rhywun yn garreg dim ond wrth edrych arnynt.

  Tra bod llawer wedi clywed am Medusa fel anghenfil erchyll, nid oes llawer yn gwybod am ei hanes diddorol, teimladwy, hyd yn oed. Mae Medusa yn fwy nag anghenfil yn unig - mae hi'n gymeriad amlochrog, a gafodd ei chamwedd. Dyma olwg agosach ar stori Medusa a'r hyn mae hi'n ei symboleiddio heddiw.

  Hanes Medusa

  Darlun artistig o Medusa gan Necklace Dream World. Gweler yma.

  Daw'r enw Gorgon o'r gair gorgos, sy'n golygu erchyll mewn Groeg. Medusa oedd yr unig un ymhlith y chwiorydd Gorgon a oedd yn farwol, er nad yw sut y gallai hi fod yr unig ferch farwol a anwyd i fodau anfarwol yn cael ei esbonio'n glir. Dywedir mai Gaia yw mam holl chwiorydd Gorgon tra mai Forcis yw'r tad. Fodd bynnag, mae ffynonellau eraill yn dyfynnu Ceto a Phorcys fel rhieni'r Gorgons. Y tu hwnt i'w genedigaeth, prin yw'r sôn am y Gorgons fel grŵp ac ychydig a wyddys amdanynt.

  Roedd harddwch Medusa mor rhyfeddol nes i hyd yn oed Poseidon ei hun ei chael hi'n anorchfygol a cheisio ei hudo. . Fodd bynnag, pan nad oedd hi'n dychwelyd ei serchiadau, ymosododd arni a'i threisio i'r dde y tu mewn i deml a gysegrwyd i dduwies Athena.Deffrowyd y dduwies â dicter gan yr hyn a ddigwyddodd y tu mewn i'w neuaddau cysegredig.

  Am ryw reswm anhysbys, ni chosbodd Athena Poseidon am y trais rhywiol a gyflawnodd. Gallai fod oherwydd bod Poseidon yn ewythr iddi ac yn dduw pwerus y môr, a oedd yn golygu, yn dechnegol, mai dim ond Zeus allai gosbi Poseidon am ei drosedd. Efallai hefyd fod Athena yn genfigennus o harddwch Medusa a’r atyniad a oedd gan ddynion tuag ati. Beth bynnag oedd yr union reswm, trodd Athena ei digofaint at Medusa a'i chosbi trwy ei throi'n anghenfil erchyll, a nadroedd yn tyfu o'i phen, a syllu marwol a fyddai'n troi unrhyw un yn garreg ar unwaith pe byddent yn edrych i'w llygaid.<5

  Mae rhai straeon yn dweud bod Medusa, o ganlyniad i'r treisio, wedi rhoi genedigaeth i Pegasus , y ceffyl asgellog, yn ogystal â Chrysaor , arwr y cleddyf aur. Fodd bynnag, dywed adroddiadau eraill i'w dau blentyn godi o'i phen ar ôl iddi gael ei lladd gan Perseus.

  Perseus yn dal pen Medusa

  A demigod, mab Zeus a Danae, Perseus. yn un o arwyr mwyaf mytholeg Groeg. Anfonwyd ef ar gyrch i ladd Medusa, a chyda chymorth y duwiau a'i ddeallusrwydd, ei ddewrder, a'i nerth, llwyddodd i ddod o hyd iddi a'i dienyddio trwy ddefnyddio ei darian fel drych ac osgoi cyswllt llygad uniongyrchol wrth frwydro â hi.

  Hyd yn oed ar ôl ei dienyddio, roedd pen Medusa yn llonyddnerthol. Defnyddiodd Perseus ei phen wedi'i dorri fel arf pwerus i ladd yr anghenfil môr, Cetus. Yn y diwedd llwyddodd i achub Andromeda, y dywysoges o Ethiopia oedd i fod i gael ei haberthu i anghenfil y môr. Byddai hi'n dod yn wraig iddo ac yn esgor ar blant iddo.

  Medusa Trwy'r Oesoedd

  Darluniwyd Medusa yn wreiddiol yn ystod y cyfnod Archaic bron yn ddoniol. Wedi ei phaentio ar grochenwaith ac weithiau wedi ei gerfio yn gofgolofnau angladdol, yr oedd hi yn greadur ofnadwy yr olwg gyda llygaid chwyddedig, barf lawn, a thafod loliaidd.

  Medusa yn Effesus, Twrci

  Yn ystod y Yn y cyfnod clasurol, dechreuodd y cynrychioliadau o Medusa newid, ac roedd ei nodweddion yn fwy a mwy benywaidd. Roedd ganddi groen llyfnach a daeth ei gwefusau'n fwy siâp. Rhoddodd artistiaid clasurol weddnewid iddi ac ychydig ganrifoedd yn ddiweddarach, roedd ysgrifenwyr Rhufeinig a Helenaidd hefyd yn dehongli ei stori yn wahanol mewn ymgais i egluro ei tharddiad.

  Cymerodd artistiaid sylw o'r newidiadau hyn a'u cynnwys yn eu gweithiau, gan wneud y delweddau o Medusa yn fwy dynol. Fodd bynnag, mae ei thynged wedi'i selio a waeth faint o weddnewidiadau y mae hi wedi mynd drwyddynt, mae hi'n dal i farw dan law Perseus.

  Gwersi o Stori Medusa

  • Distewi Pwerus Merched - Gellir gweld dienyddiad Medusa fel symbol o dawelu merched pwerus sy'n lleisio eu teimladau. Fel y mae'r erthygl hon o Fôr yr Iwerydd yn ei nodi: “Yn niwylliant y Gorllewin,yn hanesyddol dychmygwyd menywod cryf fel bygythiadau sy'n gofyn am goncwest a rheolaeth gan ddynion. Medusa yw'r symbol perffaith o hyn.”

  • Diwylliant Treisio – Mae Medusa wedi cael ei stigmateiddio ac wedi cael ei beio heb gyfiawnhad am ganlyniadau chwant dynion. Cafodd ei beio’n annheg am “bryfocio” duw â’i harddwch. Yn lle cosbi ei chamdriniwr, cosbodd Athena, duwies doethineb yn ôl y sôn, hi trwy ei throi’n anghenfil erchyll. Gellir dweud bod Medusa yn gynrychiolaeth hynafol o stigma rhywiol sy'n dal i ddigwydd heddiw. Mae'n dal yn destun dadlau bod dioddefwyr trais rhywiol yn aml yn cael eu beio am y treisio ac, mewn rhai diwylliannau, yn cael eu pardduo, eu halltudio a'u labelu'n 'nwyddau wedi'u difrodi' gan gymdeithas.

  • Femme Fatale - Medusa yw'r femme fatale archetypal. Mae Medusa yn symbol o farwolaeth, trais, ac awydd erotig. Ar un adeg roedd hi'n harddwch hudolus fe'i trowyd yn wrthun ar ôl iddi gael ei threisio gan dduw. Cymaint yw ei harddwch fel na allai hyd yn oed dynion pwerus wrthsefyll ei swyn. Gall fod yr un mor hudolus a pheryglus, ac mewn rhai achosion, gall fod yn angheuol. Mae hi'n parhau i fod yn un o'r merched angheuol mwyaf adnabyddadwy hyd yn oed heddiw.

  Medusa yn y Cyfnod Modern

  Fel un o wynebau mwyaf adnabyddadwy mytholeg Roegaidd, mae Medusa wedi'i gynrychioli'n helaeth yn y byd modern a modern. celf hynafol. Mae ei hwyneb hefyd yn hollbresennol ar gloriau llyfrau mytholeg,yn enwedig rhai Bulfinch ac Edith Hamilton. Crybwyllwyd hi a'i chwiorydd hefyd yn un o weithiau llenyddiaeth enwocaf ein hoes, A Tale of Two Cities gan Charles Dickens.

  Rihanna ar glawr GQ. Ffynhonnell

  Mae merched pwerus modern wedi gwisgo pen llawn nadroedd gyda balchder i ddarlunio pŵer, rhywioldeb, a chydnabyddiaeth o'u rôl ddatblygol mewn cymdeithas a gwleidyddiaeth. Mae rhai o'r enwau benywaidd enwocaf wedi'u cysylltu â delwedd Medusa, gan gynnwys Rihanna, Oprah Winfrey a Condoleezza Rice.

  Mae Medusa hefyd yn cael ei bortreadu ar y logo enwog Versace, wedi'i amgylchynu gan y patrwm ystum. Ymhlith yr enghreifftiau eraill lle mae Medusa i'w gweld mae Baner Sisili ac ar arfbais Dohalice, Gweriniaeth Tsiec.

  Ffeithiau Medusa

  1- Pwy oedd rhieni Medusa?

  Phorcys a Keto oedd rhieni Medusa, ond weithiau'n cael eu hadnabod fel Forcis a Gaia.

  2- Pwy oedd brodyr a chwiorydd Medusa?

  Stheno ac Euryale (y ddwy chwaer Gorgon arall)

  3- Faint o blant oedd gan Medusa?

  Roedd gan Medusa ddau o blant o'r enw Pegasus a Chrysaor

  4- Pwy oedd tad plant Medusa?

  Poseidon, duw y moroedd. Beichiogodd hi pan gafodd ei threisio yn nheml Athena.

  5- Pwy laddodd Medusa?

  Perseus sylfaenydd Mycenae a llinach Perseid.

  6- Beth mae'n ei wneud Medusa yn symboli?

  Mae symbolaeth Medusa yn agored idehongliad. Mae rhai damcaniaethau poblogaidd yn cynnwys Medusa fel symbol o ddiffyg grym merched, drygioni, cryfder ac ysbryd ymladd. Mae hi hefyd yn cael ei gweld fel symbol amddiffynnol oherwydd ei gallu i ddinistrio'r rhai sydd yn ei herbyn.

  7- Beth yw symbolau Medusa?

  Symbolau Medusa yw ei phennaeth nadroedd a'i syllu angheuol.

  8- Pam mae pen Medusa wedi'i ddarlunio ar logos a darnau arian?

  Mae Medusa yn cynrychioli grym a'r gallu i ddinistrio'ch gelynion. Mae hi'n aml yn cael ei hystyried yn ffigwr cryf. Mae ei phen yn cael ei weld fel symbol amddiffynnol ac fe'i defnyddiwyd hyd yn oed gan y Chwyldro Ffrengig fel symbol o ryddhad a rhyddid Ffrainc.

  9- A oedd gan Medusa adenydd?

  Mae rhai darluniau'n dangos bod gan Medusa adenydd. Mae eraill yn dangos ei bod hi'n brydferth iawn. Nid oes darlun cyson o Medusa, ac mae ei phortread yn amrywio.

  10- A oedd Medusa yn dduwies?

  Na, Gorgon oedd hi, un o dair chwaer erchyll. . Fodd bynnag, dywedodd mai hi oedd yr unig Gorgon marwol, a aned i fodau anfarwol.

  Yn Gryno

  Ffigur hardd, peryglus, pwerus ac eto’n drasig – dyma rai o’r geiriau a ddefnyddir i ddisgrifio Medusa. Cymaint yw ei hapêl fel ei bod yn dychryn ac yn synnu ar yr un pryd. Ond er bod llawer yn gweld Medusa fel anghenfil, mae ei stori gefn yn ei dangos fel dioddefwr chwant ac anghyfiawnder. Bydd ei hapêl ddiymwad yn parhau wrth i'w stori gael ei hadrodd o un genhedlaeth i'r llall.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.