Symbolaeth Lliw Beige - Beth Mae'n Ei Olygu?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae'r lliw llwydfelyn yn arlliw braidd yn niwtral, yn aml yn cael ei ystyried yn ddiflas ac yn undonog. Fodd bynnag, mae'n lliw hardd, tawel ac ymlaciol sydd â llawer o gynodiadau cadarnhaol a buddion seicolegol. Gadewch i ni gloddio ychydig i hanes y lliw llwydfelyn, ei symbolaeth a sut mae'n cael ei ddefnyddio heddiw.

  Hanes y Lliw Llwydfelyn

  7>Hollti Pren <3

  Defnyddiwyd y gair 'beige' gyntaf yn Ffrainc rywle yng nghanol y 19eg ganrif. Dyna'r enw a roddwyd ar liw gwlân, sydd yn naturiol â lliw tebyg i hufen. Er bod y lliw llwydfelyn wedi'i ddefnyddio ers cannoedd o flynyddoedd, ar ôl brown a melyn, dim ond ym 1887 y cafodd ei enw yn Saesneg. defnyddiwyd llwydfelyn filoedd o flynyddoedd yn ôl. Cymysgodd yr artistiaid pigmentau brown, melyn a llwyd neu wyn gyda'i gilydd i wneud arlliwiau brown ysgafnach, tywyllach neu wahanol yn unig. Mae hyn yn golygu bod llwydfelyn yn cael ei ddefnyddio lawer cyn iddo gael ei enw.

  Yn 2010, darganfuwyd amrywiaeth fawr o arlliwiau brown golau a golau brown ac mae'r rhain i gyd yn ffitio i'r categori llwydfelyn. Y dyddiau hyn, mae beige yn lliw hynod boblogaidd a ddefnyddir mewn addurno a dylunio cartref. Y prif reswm dros ei boblogrwydd yw ei fod yn darparu cydbwysedd rhagorol o dawelwch, niwtraliaeth a chysur sy'n ddelfrydol ar gyfer eich cartref.

  Beth Mae'r Lliw Llwydfelyn yn ei Symboleiddio?

  Beige yw acyfuniad o lwyd golau / golau, melyn a brown, a ystyrir yn gyffredin yn lliw melynaidd golau. Nid yw'n un union fath o liw gan fod ganddo wahanol raddau ac arlliwiau.

  Mae beige yn lliw hyblyg, dibynadwy a cheidwadol sy'n cynnig cynhesrwydd brown a pheth oer a chreisionllyd gwyn. Er ei fod yn lleddfol ac yn adfywiol, mae hefyd yn aml yn cael ei ystyried yn ddiflas ac yn ddiflas.

  Mae beige yn cynrychioli byd gwaith. Gan fod llwydfelyn yn lliw tawel, syml a phlaen, fe'i defnyddir yn aml mewn dyluniadau mewnol cartrefi, ysgolion, swyddfeydd ac ysbytai. Mae'n symbol o'r byd gwaith. Dyluniwyd hyd yn oed y cyfrifiaduron cyntaf yn y lliw llwydfelyn.

  Mae beige yn gryf ac yn egnïol. Mae beige yn lliw sy'n cyfeirio at gryfder ac egni gan ei fod yn lliw priddlyd a ddefnyddir fel arfer ar gyfer dylunio mewnol. Mae'n lliw dibynadwy y gellir ymddiried ynddo.

  Mae beige yn gysylltiedig â bwyd blasus. Yn gyffredinol, mae bwydydd lliw llwydfelyn, pwdinau a danteithion yn flasus. Mae rhai bwydydd yn cynnwys mille-feuille, pwdin reis, sglodion Ffrengig, tatws stwnsh a physgod a sglodion. Dyna pam mae cysylltiad agos rhwng y lliw a blasusrwydd.

  Beige mewn breuddwydion: Mae rhai yn credu y gallai breuddwydio am eitemau lliw llwydfelyn fod ag ystyr cadarnhaol neu negyddol yn eich bywyd. Mae'n dangos eich bod chi'n gallu gweld y gwir fel y mae a'ch bod chi'n ddigon deallus i ddarganfod rhai rhywunymddygiad troseddol neu amhriodol.

  Symboledd Llwydfelyn mewn Diwylliannau Gwahanol

  • Mewn rhai diwylliannau Dwyrain ac Asiaidd mae llwydfelyn, fel brown, yn cael ei gysylltu'n gyffredin â galar.
  • Yn horoscopes Tsieineaidd, defnyddir arlliwiau tywyllach o beige i gynrychioli'r ddaear. Mae'r Tsieineaid hefyd yn ystyried arlliwiau tywyllach o llwydfelyn i fod yn lliwiau diwyd a sylfaen.
  • Yn Ewrop , roedd llwydfelyn yn gysylltiedig â gwladaidd, plaender a thlodi. Yn debyg i frown, mae'n cael ei ystyried yn un o'r lliwiau lleiaf poblogaidd.

  Personoliaeth Lliw Llwydfelyn – Beth Mae'n Ei Olygu

  Mae bod yn bersonoliaeth llwydfelyn yn golygu eich bod chi'n rhywun y mae ei hoff liw yn llwydfelyn. Os yw hyn yn wir, efallai yr hoffech chi edrych ar y rhestr ganlynol o nodweddion cymeriad sydd i'w cael yn gyffredin ym mhob personoliaeth llwydfelyn. Wrth gwrs mae pob unigolyn yn unigryw ond o ran seicoleg lliw, canfuwyd bod llawer o bobl sy'n caru'r un lliw yn rhannu rhai nodweddion cyffredin. Felly gadewch i ni fynd ymlaen i weld pa rai o'r rhain sy'n berthnasol i chi.

  • Mae pobl sy'n caru llwydfelyn yn tueddu i ganolbwyntio ar y pethau syml a sylfaenol mewn bywyd fel ffrindiau, teulu a chysuron syml.
  • Mae'n well ganddyn nhw ymdoddi i'r dyrfa yn hytrach na sefyll allan.
  • Nid yw personoliaethau llwydfelyn yn naturiol fyrbwyll ond efallai bod ganddyn nhw dueddiadau obsesiynol cymhellol ar gyfer hylendid aglendid.
  • Maen nhw'n gallu addasu ac yn ei chael hi'n hawdd cyd-dynnu'n gyfeillgar ag eraill.
  • Mae ganddyn nhw natur ddibynadwy a dibynadwy.
  • Dydyn nhw ddim yn colli eu pennau mewn sefyllfaoedd anodd. Mae personoliaethau llwydfelyn yn dueddol o gadw'u cŵl hyd yn oed yn y sefyllfaoedd gwaethaf sy'n nodwedd sy'n fwyaf deniadol i bobl amdanyn nhw.
  • Ar yr ochr negyddol, maen nhw'n ymddiried yn fawr a gall hyn eu gadael yn agored i dwyll.<12
  • Maen nhw'n ddeallus ac yn cael y newyddion diweddaraf bob amser. Maen nhw'n ymddiddori ym mhopeth sy'n digwydd yn y byd a'u meysydd diddordeb.
  • Maen nhw'n empathetig iawn i'r pwynt lle mae gweld rhywun arall yn dioddef yn gallu effeithio arnyn nhw'n emosiynol.
  • Maen nhw'n hoffi cynllun ar gyfer popeth.

  Agweddau Positif a Negyddol ar y Lliw Llwydfelyn

  Er efallai nad ydym yn sylweddoli hynny, mae lliw yn rym hynod bwerus sydd o'n cwmpas ym mhob man. yn ein bywydau. Gall rhai lliwiau wneud i ni deimlo mewn ffordd arbennig ac nid yw llwydfelyn yn eithriad.

  Gan fod llwydfelyn yn cynnwys brown a melyn, mae ganddo rinweddau tebyg i'r ddau liw. Gall ennyn ymdeimlad o ddibynadwyedd a chryfder ac fe'i gwelir yn aml fel lliw solet, dibynadwy a sefydlog. Gall hyd yn oed roi ymdeimlad o sicrwydd a diogelwch i chi. Mae lliw pastel sy'n trosglwyddo llonyddwch a harmoni, llwydfelyn yn cael effaith weledol sy'n tawelu ac yn lleddfol ac y gellir ei ddefnyddio i leddfugorbryder.

  Ar yr anfantais, gall gormod o lwydfelyn wneud ichi deimlo’n unig ac yn drist fel eich bod mewn anialwch sy’n eich ynysu oddi wrth weddill y byd. Mae'n hysbys bod arlliwiau tywyllach o beige yn achosi teimladau negyddol fel iselder, syrthni a diffyg cymhelliant. Felly, mae'n bwysig cofio ei gydbwyso ac osgoi amgylchynu'ch hun â gormod o'r lliw.

  Amrywiadau o'r Lliw Beige

  • Hufen: mae gan yr amrywiad hwn o beige naws lliw hufen ac mae'n lliw brown melynaidd golau iawn. Mae hefyd yn lliw hufen a gynhyrchir gan wartheg sy'n pori ar borfeydd naturiol.
  • Sidan heb ei gannu: dyma un o'r lliwiau Japaneaidd traddodiadol sydd wedi bod yn cael eu defnyddio ers 660 CE.
  • Bwff: arlliw golau, melyn-frown o beige, mae'r lliw hwn wedi cael ei enw o liw naturiol lledr cyn iddo gael ei liwio i liw arall. Fe'i defnyddiwyd gyntaf ym 1686 yn y London Gazette.
  • Tywod yr Anialwch: mae'r lliw hwn yn arlliw dyfnach o lwydfelyn – melyn golau oren. Yn y 1960au, disgrifiwyd y lliw fel arlliw o ‘beige’ gan y American Telephone & Cwmni telegraff. Cyfeirir ato'n gyffredin fel lliw'r anialwch.
  • Ecru: mae hwn yn amrywiad melyn llwydaidd o lwydfelyn a ddefnyddir i gyfeirio at ffabrig fel lliain a sidan yn y cyflwr heb ei gannu. Mae’r gair ‘ecru’ yn llythrennol yn golygu ‘heb ei gannu’ neu ‘amrwd’.
  • Khaki: Khaki,fel ecru, mae hefyd yn lliw melyn brown golau sy'n cael ei ddefnyddio'n boblogaidd ar gyfer gwisgoedd y fyddin a dibenion cuddliw ledled y byd.
  • Ffrangeg llwydfelyn: dyma liw gwlân naturiol, wedi'i gneifio'n ffres. 12>
  • Modd llwydfelyn: mae hwn yn amrywiad tywyll iawn o'r lliw llwydfelyn, sy'n fwy o frown olewydd ysgafn. Defnyddiwyd ei enw fel enw lliw am y tro cyntaf ym 1928.

  Defnyddio Llwydfelyn mewn Ffasiwn a Emwaith

  Os ydych yn chwilio am eitem ddilledyn sydd â ' proffesiynol', 'awdurdodol' a 'chyfrifol' wedi'i ysgrifennu drosto, llwydfelyn yw un o'r lliwiau gorau y gallech chi eu dewis. Ar y llaw arall, os nad ydych yn edrych i sefyll allan ac mae'n well gennych ymdoddi i'r dorf, mae'r lliw hwn yn berffaith ar gyfer hynny hefyd.

  Er bod llawer o bobl yn ystyried llwydfelyn fel lliw undonog a diflas, mae'n lliw undonog mewn gwirionedd. hynod boblogaidd yn y byd ffasiwn. Gan ei fod yn geidwadol ac yn gynnil, fe'i hystyrir yn 'ddiamser' mewn ffasiwn. I unrhyw un sydd eisiau gwisgo gwisg glasurol a fydd yn para, beige yw'r dewis cywir yn unig.

  O ran ffasiwn, does dim byd diflas am y lliw hwn. Yn wir, mae rhai dylunwyr yn honni ei fod yn swyno'ch steil a'ch cwpwrdd dillad ac yn diffinio'ch personoliaeth.

  Mae'r lliw llwydfelyn yn cydweddu'n dda iawn â bron unrhyw dôn croen ac mae'n eithaf hawdd ei gydweddu â lliwiau eraill. Gallwch chi ei baru'n hawdd â coch, du neu felan. Gan ei fod yn niwtral, nid oes ganddo unrhyw bethlliwiau cyflenwol y mae'n gweithio orau gyda nhw. Mae ei baru â lliwiau mwy cryf yn syniad gwych gan y bydd yn eistedd yn ôl ac yn caniatáu i'r acenion wneud yr holl waith. 'dim llawer o symbolaeth y tu ôl iddo mewn gwirionedd. Fodd bynnag, gan ei fod yn deillio o felyn, brown a llwyd, gallai fod ag ystyron tebyg i'r lliwiau hynny. Yn cael ei weld fel lliw anniddorol a blaen yn y gorffennol, mae ei boblogrwydd yn cynyddu bob dydd ac mae'n parhau i gael ei ddefnyddio'n helaeth ledled y byd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.