Duwiesau Cariad - Rhestr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Drwy gydol hanes, mae bron pob diwylliant wedi datblygu mytholegau sy'n darlunio gwahanol dduwiau cariad. Mae’r mythau hyn yn adlewyrchu barn y diwylliannau hyn ar gariad, rhamant, priodas, harddwch a rhywioldeb. Yn y rhan fwyaf o ddiwylliannau hynafol, roedd duwiau cariad fel arfer yn fenywaidd gan fod sefydliad priodas, yn ogystal â harddwch a rhywioldeb, yn cael eu hystyried yn barth menyw yn bennaf. Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych yn agosach ar y duwiesau cariad mwyaf amlwg ar draws diwylliannau.

  Aphrodite

  Aphrodite oedd duwies cariad, rhywioldeb a rhywioldeb Groeg hynafol harddwch. Hi oedd cymar Groegaidd y dduwies Rufeinig Venus. Mae Aphros yn Groeg yn golygu ewyn , a chredid fod Aphrodite wedi ei eni allan o ewyn y môr. Yn ôl y chwedl, torrodd Cronus organau cenhedlu ei dad, Wranws, a'u taflu i'r môr. O'r ewyn gwaedlyd rhosyn Aphrodite. Am y rheswm hwn, anrhydeddwyd y dduwies yn eang fel amddiffynwr y môr a morwyr. Yn Sparta, Cyprus, a Thebes, roedd hi hefyd yn cael ei addoli fel duwies rhyfel. Serch hynny, roedd hi'n cael ei hadnabod yn bennaf fel duwies harddwch, cariad, ffrwythlondeb, yn ogystal â phriodas. Er bod ei chwlt ar y cyfan yn foesol gaeth a difrifol, bu cyfnod pan welodd puteiniaid y dduwies fel eu noddwr.

  Branwen

  Mae Branwen, a adnabyddir hefyd fel White Raven, yn dduwies Gymreig i serch a phrydferthwch a garai ei chanlynwyr drostitosturi a haelioni. Mae hi'n ferch i Llyr a Phenardim. Brawd yw Bran Fendigaid, cawr brenin Lloegr a Thiroedd y Lluoedd Arfog, a'i gŵr yw Matholwch, brenin Iwerddon.

  Ynghyd â Ceridwen ac Arianrhod, mae hi'n frawd iddi. rhan o dduwies Driphlyg Afalon. Mae Branwen yn cynrychioli agwedd forwynol y triawd ers iddi gael ei phortreadu fel merch hardd ac ifanc. Fel Gwraig athrodedig ei hun, gelwir y dduwies yn noddwr gwragedd camdriniol, gan eu rhyddhau o gaethiwed a'u bendithio â dechreuadau newydd.

  Frigga

  Ym mytholeg Norsaidd , Frigga neu Frigg, sef yr hen air Norseg am anwylyd , oedd duwies cariad, priodas, a mamolaeth. Fel gwraig Odin , duw doethineb, a Brenhines Asgard, cartref yr ysbrydion dwyfol, roedd Frigga yn dduwdod amlwg iawn.

  Credwyd mai Frigga oedd wrth y llyw. o edau'r cymylau ac roedd, felly, yn cael ei addoli fel duwies yr awyr hefyd. Am y rheswm hwn, roedd hi'n cael ei darlunio fel arfer yn gwisgo clogyn awyr-las hir. Yn ôl y chwedl, er bod gan y dduwies dduw doethineb fel ei gŵr wrth ei hymyl, byddai'n aml yn drech na hi ac yn rhoi cyngor iddo'n rheolaidd ar lawer o faterion. Roedd hi hefyd yn gallu rhagweld y dyfodol ac yn adnabyddus am ei phroffwydoliaethau. Tybia rhai mai y pumed dydd o'r wythnos, sef dydd Gwener, a enwydar ei hôl hi, a dyma'r amser mwyaf ffafriol i briodi.

  Hathor

  Yng nghrefydd yr hen Aifft, Hathor oedd duwies cariad, awyr, a ffrwythlondeb ac fe'i hystyrid yn noddwr merched. Roedd gan ei chwlt ganolfan yn Dandara yr Aifft Uchaf, lle'r oedd hi'n cael ei haddoli ynghyd â Horus .

  Roedd y dduwies hefyd wedi'i chysylltu'n agos â Heliopolis a'r duw haul Ra . Y gred oedd bod Hathor yn un o ferched Ra. Roedd hi hefyd yn cael ei hystyried yn Llygad Ra , a oedd, yn ôl mytholeg yr Aifft, yn gymar benywaidd i dduw'r haul a'r grym treisgar a'i hamddiffynodd rhag y rhai oedd yn bygwth ei reolaeth.

  Hathor yn cael ei darlunio yn fwyaf cyffredin fel gwraig gyda chyrn buwch gyda disg haul rhyngddynt, yn cynrychioli ei nodweddion nefol. Droeon eraill byddai'n cymryd ffurf buwch, yn symbol o'i rôl fel mam.

  Hera

  Yng nghrefydd yr hen Roeg, Hera oedd duwies cariad a phriodas. a gwarchodwr merched a genedigaeth. Uniaethodd y Rhufeiniaid Hera â'u duwies Juno. Fel gwraig Zeus , roedd hi hefyd yn cael ei haddoli fel Brenhines y Nefoedd. Yn ôl y myth, roedd y dduwies yn ferch i'r ddwy dduwdod Titan, Rhea a Cronus , a Zeus yn frawd iddi. Yn ddiweddarach, daeth yn gymar Zeus a chafodd ei hystyried yn gyd-reolwr duwiau'r Olympiaid.

  Chwaraeodd Hera ran bwysig yn Groegllenyddiaeth, lle'r oedd hi'n cael ei darlunio'n aml fel gwraig ddialgar a chenfigenus Zeus, yn ymlid ac yn ymladd yn erbyn ei gariadon niferus. Fodd bynnag, roedd ei chwlt yn canolbwyntio ar y cartref a'r aelwyd gyda pherthnasoedd teuluol yn ganolbwynt iddi. Roedd hi hefyd yn cael ei hystyried yn noddwr nifer o ddinasoedd yng Ngwlad Groeg.

  Inanna

  Inanna, a elwir hefyd yn Ishtar, yn ôl yr Akkadians, oedd duwies Sumerian hynafol cariad, ffrwythlondeb, cnawdolrwydd, cenhedlu , ond hefyd rhyfel. Roedd hi hefyd yn gysylltiedig â'r seren foreol , y gwrthrych nefol disgleiriaf yn y boreau a'r hwyr, ac roedd yn aml yn cael ei huniaethu â'r dduwies Rufeinig Venus. Galwodd y Babiloniaid, Akkadiaid, ac Asyriaid hi hefyd yn Frenhines y Nefoedd .

  Canolbwynt ei chwlt oedd ei chanolbwynt yn Nheml Eanna yn ninas Uruk, ac ystyrid hi yn nawddsant iddi. Roedd cwlt y dduwies yn cael ei addoli i ddechrau gan y Sumerians ac roedd yn gysylltiedig â defodau rhywiol gwahanol. Yn ddiweddarach fe'i mabwysiadwyd gan y grwpiau Dwyrain-Semitaidd, gan gynnwys Babiloniaid, Akkadiaid, ac Asyriaid, a chafodd ei barchu'n arbennig gan yr Asyriaid, a oedd yn ei haddoli fel dwyfoldeb uchaf eu pantheon.

  Mae myth amlycaf Inanna yn ymwneud â ei disgyniad a dychwelyd o'r Isfyd Sumerian hynafol, Kur. Yn ôl y myth, ceisiodd y dduwies goncro teyrnas ei chwaer Ereshkigal, a oedd yn llywodraethu dros yr Isfyd. Fodd bynnag, ofer oedd ei choncwestwrth iddi gael ei chanfod yn euog o falchder a'i chondemnio i aros yn yr Isfyd. Ond dridiau yn ddiweddarach, achubodd Enki, gyda chymorth dau fodau androgynaidd, hi, a chymerwyd ei gŵr Dumuzud yn ei lle.

  Juno

  Yn y grefydd Rufeinig, Juno oedd duwies cariad a phriodas ac fe'i hystyrid yn brif dduwies ac yn gymar benywaidd Jupiter. Mae hi'n cyfateb i Hera. Addolwyd Juno fel rhan o driawd Capitoline, ynghyd â Minerva ac Iau, a gychwynnwyd gan y brenhinoedd Etrwsgaidd.

  Fel amddiffynnydd genedigaeth, a elwir Juno Lucina, roedd gan y dduwies deml wedi'i chysegru iddi ar y Esquiline Hill. Fodd bynnag, roedd hi'n cael ei hadnabod yn bennaf fel noddwr merched, yn gysylltiedig â holl egwyddorion bywyd benywaidd, priodas yn fwyaf cyffredin. Credai rhai mai'r dduwies oedd angel gwarcheidiol pob merch a bod gan bob gwraig ei juno ei hun, yn union fel yr oedd gan bob dyn athrylith .

  Lada

  Lada oedd duwies y gwanwyn, cariad, awydd rhywiol, ac erotigiaeth ym mytholeg Slafaidd. Ei brawd gwrywaidd oedd ei brawd Lado, ac roedd rhai grwpiau Slafaidd yn ei haddoli fel y fam dduwies. Wedi dyfodiad Cristnogaeth, y gred oedd i'w chwlt gael ei drosglwyddo i addoli'r Forwyn Fair.

  Mae ei henw yn deillio o'r gair Tsiec lad , sy'n golygu harmoni, trefn , deall , a gellir cyfieithu'r gair fel hardd neu ciwt yn yPwyleg. Ymddangosodd y dduwies gyntaf yn y 15fed a'r 16eg ganrif fel y dduwies wyryf o ffrwythlondeb a chariad a nawdd priodasau, cynhaeafau, teulu, merched yn ogystal â phlant.

  Mae hi’n ymddangos mewn llawer o chwedlau a chaneuon gwerin Rwsiaidd lle mae hi’n cael ei phortreadu fel dynes dal a chyffrous yn ei chysefin, gyda gwallt hir ac aur wedi’i wehyddu fel coron o amgylch ei phen. Ystyriwyd hi yn ymgorfforiad o ieuenctid tragwyddol a harddwch dwyfol, ac yn symbol o famolaeth.

  Oshun

  Yng nghrefydd Iorwba Gorllewin Affrica, mae Oshun yn >orisha neu ysbryd dwyfol, yn llywyddu dros ddyfroedd croyw, cariad, ffrwythlondeb, a rhywioldeb benywaidd. Fel un o'r orishas mwyaf parchus ac amlwg, mae'r dduwies yn gysylltiedig ag afonydd, dewiniaeth, a thynged.

  Ystyrir Oshun yn noddwr Afon Osun yn Nigeria, a enwyd ar ei hôl. Mae'r afon yn llifo trwy ddinas Oshogbo, lle mae'r Llwyn Cysegredig, o'r enw Osun-Osogbo, wedi'i chysegru iddi ac yn cael ei hystyried yn brif noddfa'r dduwies. Mae gŵyl bythefnos o'r enw Gŵyl Osun-Osogbo yn cael ei dathlu bob blwyddyn ym mis Awst er anrhydedd iddi. Mae'n digwydd ar lannau Afon Osun, yn agos at y dduwies 'Grove Sanctaidd.

  Parvati

  Yn Hindŵaeth, Parvati, sydd yn yr iaith Sansgrit yn golygu Merch y Mynydd , yw duwies garedig cariad, priodas, defosiwn, magu plant, a ffrwythlondeb. Y dduwiesadwaenid hefyd fel Uma, ac yr oedd yn briod â Shiva, duw goruchaf Hindŵaeth.

  Dywed y chwedl i Shiva syrthio mewn cariad â Parvati gan ei bod yn ferch i fynydd mawr Himalaya a bu iddynt ddau fab . Ganed eu mab cyntaf, Kumara, allan o had Shiva heb ei hasiantaeth. Yn ddiweddarach, heb gymeradwyaeth ei gŵr, creodd y dduwies eu plentyn arall, y duw pen eliffant, o'r enw Ganesha.

  Roedd y dduwies yn aml yn cael ei darlunio fel gwraig hardd ac aeddfed a bob amser gyda'i chymar, fel ei gydymaith yn arsylwi ei berfformiadau gwyrthiol. Ysgrifennwyd llawer o'r Tantras, testunau cysegredig o sectau Hindŵaidd yn anrhydeddu Shiva, fel deialogau rhwng Shiva a Parvati. Mae llawer o bobl yn credu bod Parvati yn rhan anhepgor o gwlt Shiva, yn cael effaith ddofn ar ei fywyd ac yn ei wneud yn gyflawn.

  Sri Lakshmi

  Sri Lakshmi, y cyfeirir ati weithiau fel Sri , sy'n golygu ffyniant , neu Lakshmi , sy'n golygu ffortiwn da , yw'r Dduwies Hindŵaidd sy'n gysylltiedig â chariad, harddwch a chyfoeth. Yn ôl y chwedl, mae hi'n briod â Vishnu, ac yn debyg iawn i'r Groeg Aphrodite, hefyd wedi'i geni allan o'r môr.

  Mae Lakshmi yn dduwies hynod barchus ac annwyl yn Hindŵaeth, a'r duw Cyfeirir at Vishnu yn aml fel Gŵr Lakshmi . Gelwir y dduwies hefyd yn Dduwies Lotus, gyda'r blodyn Lotus yn brif symbol iddi, yn cynrychiolidoethineb, helaethrwydd, a ffrwythlondeb. Mae hi hefyd yn aml yn cael ei darlunio â bwced wedi'i llenwi â reis a darnau arian aur yn cwympo allan o'i dwylo.

  Venus

  Venus yw duwies Rhufeinig hynafol cariad a harddwch, sy'n gysylltiedig â'r Aphrodite Groeg. I ddechrau, roedd Venus yn gysylltiedig â ffrwythlondeb, caeau wedi'u trin, a gerddi, ond yn ddiweddarach priodolwyd bron pob agwedd ar ei chymar Groegaidd. Yn y cyfnod cynnar, roedd ganddi ddwy deml Ladin wedi'u cysegru iddi, ac nid oedd cofnod o'i haddoliad yn y calendr Rhufeinig hynaf. Yn ddiweddarach, daeth ei chwlt yr amlycaf yn Rhufain, yn deillio o'i theml yn yr Ardea Lladin.

  Yn ôl y chwedl, roedd Venus yn ferch i Iau a Dione, yn briod â Vulcan, a bu iddynt un mab, Ciwpid. Roedd hi'n adnabyddus am ei materion rhamantus a'i chynllwynion gyda meidrolion a duwiau a chafodd agweddau benywaidd cadarnhaol a negyddol eu priodoli. Ar yr un pryd, fodd bynnag, roedd hi hefyd yn cael ei hadnabod fel Venus Verticordia ac yn noddwr diweirdeb merched ifanc. Mae hi'n cael ei phortreadu'n gyffredin fel menyw ifanc hardd gyda chromliniau swmpus a gwên fflyrt. Y darlun mwyaf enwog ohoni yw'r cerflun Venus de Milo , a elwir hefyd yn Aphrodite de Milos .

  I Lapio

  Rydyn ni wedi casglu'r duwiesau cariad mwyaf amlwg o wahanol ddiwylliannau ledled y byd. Er bod y mythau o'u cwmpas yn amrywio mewn sawl ffordd, mae'r mwyafrif o'r rhainyr un yw duwiau yn eu hanfod, yn llywyddu dros berthnasau cariad, ffrwythlondeb, prydferthwch, a mamolaeth. Gellir dod o hyd i'r cysyniadau hyn ledled y byd mewn mytholegau gwahanol, sy'n dynodi eu pwysigrwydd a'u cyffredinolrwydd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.