Storm – Ystyr a Symbolaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae stormydd yn ennyn delweddau o awyr dywyll, mellt a tharanau bygythiol, a llifogydd dinistriol. Gyda delweddau o'r fath, nid yw'n syndod bod meddyliau a theimladau negyddol fel arfer yn gysylltiedig â stormydd. Fe'i hystyrir fel arfer yn symbol o drawma, anhrefn, anhawster, ac weithiau, hyd yn oed iselder. Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy am yr hyn y mae tywydd stormus yn ei olygu fel arfer.

  Symboledd Stormydd

  Fel digwyddiadau naturiol trawiadol, mae stormydd yn ennyn parchedig ofn a dychryn. Dros amser, mae'r digwyddiadau tywydd hyn wedi dod i ddal symbolaeth ddwfn. Dyma rai o'r ystyron hyn:

  • Anhrefn - Mae stormydd yn dod ag anhrefn ac anrhagweladwyedd gyda nhw. Yn aml, mae’n anodd dweud pa mor ddrwg fydd y storm a sut olwg fydd ar y canlyniad. Oherwydd hyn, mae stormydd yn aml yn cael eu defnyddio i gynrychioli cyfnod anodd a dwys ym mywyd person. Dywediadau fel Mae un ffrind mewn storm yn werth mwy na mil o ffrindiau yn yr heulwen, neu Er mwyn sylweddoli gwerth yr angor mae angen i ni deimlo straen y storm cyfeiriwch at y symbolaeth hon o stormydd.
  • Ofn – Mae stormydd yn achosi ofn ac ansicrwydd, oherwydd peryglon mellt, synau brawychus y taranau, a'r difrod a'r dinistr y gellir ei achosi. Mae yna ymdeimlad o ddiymadferthedd a cholli rheolaeth, oherwydd yn aml, yr unig beth sydd ar ôl i'w wneud yw aros am y storm.
  • Negatifrwydd – Mae stormydd yn dod ag awyr dywyll gyda nhwa thywydd tywyll, yn tynu sirioldeb awyr heulog, las. Fel glaw , maen nhw'n gallu gwneud i bobl deimlo'n ddiflas, ac yn isel.
  • Newid – Mae stormydd yn cynrychioli newid cyflym a sydyn. Mae'r rhain yn ddigwyddiadau tywydd anrhagweladwy weithiau a gallant synnu pobl.
  • Amharu – Mae stormydd yn symbol o aflonyddwch, newid a gweithgarwch dwys. Mae'r ymadrodd tawelwch cyn y storm yn cael ei ddefnyddio i ddynodi cyfnod o newid sydd ar ddod.

  Storm mewn Mytholeg

  > Norseg God of Thunder a Mellt

  Yn y rhan fwyaf o fytholegau, mae stormydd a thywydd gwael fel arfer yn cael eu priodoli i dduwdod. Cyfeirir atynt hefyd fel duwiau storm, ac fe'u darlunnir fel arfer fel bodau pwerus yn gwisgo taranau a mellt . Tra bod y duwiau hyn fel arfer yn cael eu cenhedlu'n bigog a swil, mae eu duwiau gwynt a glaw fel arfer yn fwy addfwyn ac yn fwy maddau.

  Mae ofn pobl o dduwiau o'r fath i'w weld yn y defodau roedden nhw'n arfer eu perfformio i ddyhuddo'r duwiau ac i ofyn am well tywydd. Mae archeolegwyr wedi darganfod sawl safle aberthol ym Mesoamerica sy'n profi'r naratif hwn.

  Hyd yn hyn, mae'r mwyaf a ddarganfuwyd wedi bod ym Mheriw, lle aberthwyd 200 o anifeiliaid a 140 o blant yng nghanol y 1400au. Yn ystod y cyfnod hwn, dioddefodd gwareiddiad Chimú o dywydd eithafol, gyda glaw trwm yn arwain at gwymp amaethyddol a fflachlifoedd.

  Rhai duwiau storm.o bob rhan o'r byd yn cynnwys:

  • Horus – Duw yr Aifft o stormydd, haul, a rhyfel
  • Thor – Y duw Llychlynnaidd taranau a mellt
  • Tempestas – duwies Rufeinig stormydd a digwyddiadau tywydd anrhagweladwy
  • Raijin – Duw stormydd a’r môr yn Japan
  • Tezcatlipoca – duw Astecaidd y corwyntoedd a’r gwyntoedd
  • Audra – duw stormydd Lithwania

  Stormiau yn Llenyddiaeth

  Mae gweithiau llenyddol enwog yn defnyddio stormydd fel trosiadau, gan osod naws a naws pob pennod. Mae King Lear William Shakespeare yn enghraifft berffaith, lle defnyddir storm fellt a tharanau i ychwanegu drama at yr olygfa lle rhedodd y brenin poenydio i ffwrdd oddi wrth ei ferched drygionus. Ar ben hynny, defnyddiwyd y storm i adlewyrchu cyflwr seicolegol y Brenin Lear, o ystyried y cythrwfl emosiynol yr oedd yn mynd drwyddo. Mae hefyd yn cynrychioli tranc ei deyrnas.

  Yn Wuthering Heights Emily Bronte, defnyddir storm hefyd i osod naws y nofel. Mae Bronte yn disgrifio'n fedrus sut mae storm ffyrnig yn ysgwyd dros y lle ar y noson y mae'r prif gymeriad Heathcliff yn rhedeg oddi cartref. Mae'r storm gandryll yn symbol o deimladau cythryblus y rhai sy'n byw yn Wuthering Heights, gyda'r tywydd ar ei uchaf wrth i'w hemosiynau gryfhau.

  Mae stormydd hefyd yn elfennau cyffredin mewn llenyddiaeth Gothig. Mae'n ychwanegu mwy o amheuaeth i'r stori, gan ganiatáu i ddihirod guddio aprif gymeriadau i golli pethau y gellir eu gweld fel arall. Gellir hyd yn oed ddefnyddio sŵn stormydd mellt a tharanau i guddio sŵn ymosodwr yn ymgripio i fyny un o'r cymeriadau neu i ddal prif gymeriadau mewn sefyllfaoedd annymunol. Mae'r priodoleddau hyn yn gwneud storm yn ddyfais lenyddol ddelfrydol ar gyfer rhagfynegi pethau i ddod.

  Stormiau mewn Ffilmiau

  Fel llyfrau, mae stormydd yn cael eu defnyddio fel arfer i ddarlunio teimladau o aflonyddwch neu ychwanegu mwy o amheuaeth at golygfa. Gan fod corwyntoedd yn afreolus ac yn anrhagweladwy, maent yn eu hanfod yn frawychus, gan eu gwneud yn ychwanegiad perffaith i ffilmiau arswyd a ffilmiau trychineb amheus. Er enghraifft, yn y ffilm The Day After Tomorrow , mae storm enfawr yn arwain at gyfres o ddigwyddiadau trychinebus sy'n rhoi bodau dynol ar fin diflannu.

  Ffilm arall sy'n dangos pa mor wael yw'r tywydd. yn cael ei ddefnyddio fel grym antagonistaidd yw Y Storm Berffaith . Mae’n canolbwyntio ar wrthdaro dynol yn erbyn natur, gyda grŵp o bysgotwyr ar y môr yn ymbaratoi wrth iddynt gael eu dal mewn storm berffaith. Er nad oes ganddyn nhw unman i redeg, maen nhw'n cael trafferth brwydro yn erbyn y tywydd garw a'i wneud yn ôl yn fyw.

  Yn ffilm drosedd 2002 Road to Perdition, defnyddir noson stormus i osod yr olygfa am un o'r eiliadau mwyaf cofiadwy yn y ffilm. Mae Sullivan yn ambushi ac yn lladd Rooney, ei hen fos. Yma, mae yr ystorm yn cael ei defnyddio fel arwydd rhag-ddywedol o bethau drwg yn dyfod, gan ei gwneyd yn aenghraifft glasurol o gael cymylau tywyll dros y gorwel, sy'n awgrymu efallai na fydd pethau'n dod i ben yn dda i'r prif gymeriad.

  Mae The Last Samurai , ffilm ryfel epig, hefyd yn cynnwys golygfa fythgofiadwy a saethwyd i mewn glaw trwm. Mae Nathan Algren (Tom Cruise) yn cael ei herio i frwydr cleddyf lle mae'n cwympo dro ar ôl tro ond yn ceisio ei orau i sefyll ar ei draed bob tro. Yn yr olygfa hon, defnyddir y glaw i ddynodi penderfyniad y prif gymeriad, heb adael i hyd yn oed yr amodau anoddaf wanhau ei benderfyniad. Mae'n symbol na fydd unrhyw beth yn atal y cymeriad rhag gwneud yr hyn y mae'n meddwl y mae angen iddo ei wneud.

  Storm mewn Breuddwydion

  Mae rhai yn dweud pan fyddwch chi'n breuddwydio am storm, mae'n golygu eich bod chi wedi profi neu yn profi teimladau o sioc neu golled. Gall hefyd gynrychioli dicter, ofn, neu deimladau negyddol eraill yr ydych wedi'u cadw'n llawn y tu mewn. Efallai mai dyma ffordd eich meddwl isymwybodol o ddweud wrthych am wynebu eich ofn neu fynegi eich dicter neu dristwch heb ddal yn ôl.

  Os ydych chi'n breuddwydio am eich hun yn cysgodi rhag storm, mae'n symbol o'ch amynedd yn ystod cyfnod anhrefnus neu annymunol. sefyllfa yn eich bywyd. Fe allech chi fod yn aros i rywun ymlacio neu ddal allan nes bod pa bynnag galedi rydych chi'n ei brofi yn chwythu drosodd o'r diwedd. Yn wahanol i'r freuddwyd flaenorol, mae'r un hon yn ffafriol oherwydd mae'n golygu y bydd gennych y cryfder yn y pen draw i fynd trwy'r cythryblustywydd.

  I'r gwrthwyneb, os ydych chi'n breuddwydio amdanoch chi'ch hun yn aros am storm, mae'n golygu eich bod chi'n disgwyl cael ffrae gyda ffrind neu rywun o'ch teulu. Wrth i chi ragweld y drafferth bragu, rydych chi'n meddwl sut y bydd dweud newyddion drwg neu rywbeth annymunol wrth y person hwnnw yn achosi ymladd neu wrthdaro rhyngoch chi'ch dau. Mae rhybudd o'r fath yn rhoi cyfle i chi feddwl a oes rhaid i chi golli'r ffa neu gadw pethau i chi'ch hun.

  Ar wahân i deimladau negyddol dan ormes neu sefyllfaoedd anhrefnus, efallai y bydd gennych chi freuddwyd hefyd am storm oherwydd rhai. newidiadau annisgwyl ond cadarnhaol yn eich bywyd. Gall newidiadau yn eich perthynas neu'ch arian arwain at freuddwydion o'r fath. Er enghraifft, os ydych chi'n breuddwydio am ganlyniad storm, mae'n golygu eich bod chi wedi gallu goroesi'r amseroedd drwg a chael bywyd llawer gwell na'r hyn oedd gennych chi'n flaenorol.

  Amlapio

  Dim ond rhai o'r dehongliadau mwyaf poblogaidd o stormydd mewn llenyddiaeth, ffilmiau a breuddwydion yw'r rhain. P'un a ydych am ddehongli'r storm ofnadwy honno yn eich breuddwyd neu'n syml eisiau gwylio ffilm drychineb tra'n swatio tra bod tywydd gwael yn cynddeiriog y tu allan, bydd gwybod beth mae stormydd yn ei symboleiddio yn rhoi gwell syniad i chi o'r hyn sydd ar y gweill i chi.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.