Duwiau a Duwiesau Cyfoeth – Rhestr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Drwy gydol hanes, mae pobl wedi addoli duwiau a duwiesau sy’n gysylltiedig â chyfoeth er mwyn dianc rhag tlodi, gwneud mwy o arian, neu ddiogelu eu henillion. Mae llawer o ddiwylliannau'n cynnwys duwiau cyfoeth a chyfoeth fel rhan o'u mytholeg a'u llên gwerin.

  Roedd rhai gwareiddiadau hynafol yn addoli duwiau a duwiesau cyfoeth lluosog tra bod gan eraill un yn unig. Weithiau, roedd rhai duwiau a oedd yn cael eu haddoli mewn un grefydd yn cael eu trosglwyddo i un arall.

  Yn yr erthygl hon, rydym wedi crynhoi rhestr o dduwiau a duwiesau cyfoeth amlycaf, pob un ohonynt wedi chwarae rhan bwysig yn eu mytholegau neu grefyddau priodol.

  Iona (Rhufeinig)

  Roedd y Rhufeiniaid yn cymryd eu cyllid mor ddifrifol fel bod ganddyn nhw sawl duw yn gysylltiedig â chyfoeth. Janus, y duw dau-wyneb , oedd y duw arian. Fe'i darluniwyd ar lawer o ddarnau arian Rhufeinig gyda'i wynebau yn edrych i'r cyfeiriad arall - un i'r dyfodol, a'r llall i'r gorffennol. Roedd yn dduw cymhleth, yn dduw dechreuadau a diweddiadau, pyrth a thramwyfeydd, a deuoliaeth.

  Ionawr hefyd oedd yr un o'r enw Ionawr, pan orffennodd yr hen flwyddyn a dechrau'r flwyddyn newydd. Ffaith ddiddorol am Janus yw nad oedd ganddo gymar ym mytholeg Groeg. Tra bod y rhan fwyaf o'r duwiau a'r duwiesau Rhufeinig wedi'u cymryd yn uniongyrchol o'r pantheon Groegaidd, arhosodd Janus yn nodweddiadol Rufeinig.

  Plutus (Groeg)

  Roedd Plutus naill ai'n fab iDemeter ac Iasus, Persephone a Hades, neu Tyche, duwies ffortiwn. Roedd yn dduw cyfoeth Groegaidd sydd hefyd i'w gael ym mytholeg Rufeinig. Roedd yn aml yn cael ei ddrysu gyda'r duw Rhufeinig Plwton, sef Hades ym mytholeg Groeg a duw'r isfyd.

  Roedd gwahaniaeth sylweddol yn y ffordd roedd Groegiaid a Rhufeiniaid yn gweld cyfoeth. Tra roedd y Rhufeiniaid yn mwynhau casglu aur, arian, eiddo, a phriodweddau, roedd gan y Groegiaid ddywediad: ' Monos ho sophos, plousios ', y gellir ei gyfieithu fel ' yn unig yr hwn sydd â gwybodaeth (sophia) , yn gyfoethog' . Yr oedd eu hathroniaeth yn seiliedig yn fwy ar gyflawniadau ysbrydol a throsgynnol nag ar bleserau daearol.

  Mae enw Plutus yn tarddu o’r gair Groeg ‘ploutos’ sy’n golygu cyfoeth. Mae nifer o eiriau Saesneg yn tarddu o Plwton, gan gynnwys plutocracy neu plutarchy, sef gwlad neu dalaith lle mai dim ond pobl o gyfoeth mawr neu incwm sy'n rheoli cymdeithas.

  Mercwri (Rhufeinig)

  Mercwri oedd amddiffynnydd siopwyr, masnachwyr, teithwyr, a lladron. Roedd yn un o'r deuddeg duw pwysicaf yn y pantheon Rhufeinig, a adnabyddir fel y Dii Consentes . Ei rôl oedd arwain eneidiau’r ymadawedig ar eu taith i’r Isfyd, ond roedd hefyd yn adnabyddus am ei alluoedd cerddorol.

  Roedd mercwri yn chwaraewr telynegol hyfedr a gafodd y clod hefyd am ddyfeisio'r offeryn, a gwnaeth hynny trwy ychwanegu tannau a wnaedo dendonau anifeiliaid i blisgyn crwban. Aeth Julius Caesar mor bell ag ysgrifennu yn ei Commentarii de Bello Gallico ( Y Rhyfeloedd Gallig ), mai ef oedd y duw mwyaf poblogaidd oll ym Mhrydain a Gâl, a ystyrir yn y rhanbarthau hyn. fel dyfeisiwr nid yn unig cerddoriaeth ond y celfyddydau i gyd.

  Lakshmi (Hindw)

  Mae'r enw Lakshmi yn golygu ' Hi sy'n arwain at nod rhywun' , y dduwies hon yw un o brif dduwiesau Hindŵaeth. Mae ei pharth yn cynnwys cyfoeth, gallu, ffortiwn, a ffyniant, yn ogystal â chariad, harddwch, a llawenydd. Mae hi'n un o dair duwies y Tridevi , y drindod sanctaidd o dduwiesau Hindŵaidd, ynghyd â Parvati a Saraswati.

  Mae Lakshmi yn aml yn cael ei darlunio fel gwraig hardd yn gwisgo sari coch ac aur , yn sefyll ar ben blodyn lotws sy'n blodeuo. Mae ganddi bedair llaw, pob un yn cynrychioli prif agweddau bywyd dynol yn ôl Hindŵaeth - dharma (y llwybr da), kama (dymuniad), artha ( pwrpas), a moksha (goleuedigaeth).

  Mewn temlau ledled India, darlunnir Lakshmi ynghyd â'i phartner Vishnu. Mae ymroddwyr yn aml yn gweddïo ar y dduwies ac yn gadael offrymau, yn y gobaith o ennill cyfoeth a ffyniant. Fel gyda'r Groegiaid, nid oedd cyfoeth i'r Hindŵiaid yn gyfyngedig i arian ac mae'r amlygiadau niferus o Lakshmi yn profi hyn. Er enghraifft, roedd Veera Lakshmi yn sefyll am ‘ gyfoeth dewrder’ , VidyaRoedd Lakshmi yn ' gyfoeth gwybodaeth a doethineb' , ac roedd Vijaya Lakshmi yn cael ei harddel oherwydd dyfarnwyd iddi ' gyfoeth buddugoliaeth' .<3

  Aje (Iorwba)

  Mae'r Iorwba yn un o'r tri grŵp ethnig mwyaf yn Nigeria fodern, ac yn y 13eg a'r 14eg Ganrif, dyma oedd un o'r ymerodraethau mwyaf pwerus yn y byd. Yn ôl mythau Yoruba, byddai Aje, duwies cyfoeth a helaethrwydd, yn ymddangos mewn marchnadoedd pentref yn ddirybudd ac yn bendithio'r rhai sy'n deilwng. Mae hi'n dewis pwy mae hi'n ei fendithio, yn aml yn dewis y rhai sy'n ei haddoli ac yn gwneud gweithredoedd da.

  Pan fydd y dduwies Aje yn mynd heibio i stondin rhywun, roedd y person hwnnw'n rhwym o wneud elw trawiadol y diwrnod hwnnw. Weithiau, byddai Aje yn ymwneud yn barhaol â busnes rhywun, gan eu gwneud yn gyfoethog iawn yn y broses. Aje hefyd oedd dduwies gwaelod y Cefnfor, lle daeth cyfoeth ar ffurf perlau gwerthfawr a physgod.

  Jambhala (Tibetan)

  Fel llawer o dduwiau a duwiesau y rhestr hon, Roedd gan Jambhala lawer o wynebau gwahanol. Mae’r ‘ pump Jambhalas ’, fel y’u gelwir, yn amlygiadau o dosturi Bwdha, gan helpu’r byw ar eu llwybr i oleuedigaeth. Fodd bynnag, yn wahanol i'r duwiau eraill a restrir yma, eu hunig bwrpas yw helpu'r tlawd a'r dioddefaint, nid y rhai sydd eisoes yn gyfoethog.

  Cedwir llawer o gerfluniau o Jambhala mewn tai er mwyn eu hamddiffyn a'u ffyniant.mae ffurfiau gwahanol yn eithaf dychmygol. Darlunir y Jambhala Gwyrdd yn sefyll ar gorff, yn dal mongows yn ei law chwith; Mae Jambhala gwyn yn eistedd ar lew eira neu ddraig, yn poeri allan diemwntau a mwclis; Mae Melyn Jambhala , y mwyaf pwerus o'r pump, yn eistedd gyda'i droed dde uwchben malwen a'i droed chwith ar flodyn lotws, yn dal mongows sy'n chwydu trysor.

  Caishen (Tsieineaidd) Roedd

  Caishen (neu Tsai Shen) yn dduwdod arwyddocaol iawn ym mytholeg Chineaidd , crefydd werin, a Thaoaeth. Fe'i darlunnir yn nodweddiadol yn marchogaeth teigr du mawr ac yn dal gwialen aur, ond mae hefyd wedi'i ddisgrifio ag offeryn a allai droi haearn a charreg yn aur pur.

  Er bod Caishen yn dduwdod gwerin Tsieineaidd enwog, mae hefyd yn cael ei barchu fel Bwdha gan lawer o Fwdhyddion Tir Pur. Mae weithiau'n cael ei adnabod fel Jambhala, yn enwedig mewn ysgolion Bwdhaidd esoterig.

  Yn ôl y chwedl, mae Tsai Shen yn disgyn o'r nefoedd bob Blwyddyn Newydd lleuad i arsylwi ar ei ddilynwyr yn goleuo arogldarth yn offrymau ac yn gwahodd duw cyfoeth i'w cartrefi. Ar y diwrnod arbennig hwn, maen nhw'n bwyta twmplenni y credir eu bod yn cynrychioli'r ingotau hynafol. Ar ôl cael cynnig aberthau, mae Tsai Shen yn gadael y Ddaear ar ail ddiwrnod Blwyddyn Newydd y lleuad.

  Njord (Norseg)

  Njord oedd duw cyfoeth, y gwynt, a'r môr yn Norsegmytholeg . Edrychid arno hefyd fel dwyfoldeb ‘cyfoeth-bestowal’ a ffyniant. Byddai'r bobl Nordig yn aml yn gwneud offrymau i Njord i alw am ei gymorth mewn morwriaeth a hela, gan obeithio cael arian o'r moroedd.

  Drwy gydol Sgandinafia, roedd Njord yn dduwdod pwysig a chanddo lawer o drefi ac ardaloedd wedi'u henwi ar ei ôl. Yn wahanol i'r rhan fwyaf o'r duwiau eraill ym mytholeg Norsaidd, roedd yn dyngedfennol i oroesi Ragnarok, diwedd y cosmos a phopeth ynddo, ac roedd i fod i gael ei aileni. Mae'n parhau i fod yn un o'r duwiau Norsaidd mwyaf parchedig y parhaodd y trigolion lleol i'w addoli ymhell i'r ddeunawfed ganrif.

  Yn Gryno

  Roedd llawer o’r duwiau ar y rhestr hon ymhlith y rhai pwysicaf yn eu mytholegau priodol, gan adlewyrchu pwysigrwydd arian a chyfoeth i fodau dynol ym mhobman. Er gwaethaf hyn, mae’r cysyniad o gyfoeth yn amrywio o le i le, o ymagwedd fwy materol i gysyniad cwbl symbolaidd o ‘fod yn gyfoethog’. Waeth beth yw cysyniad rhywun o ffyniant, mae'n siŵr y bydd o leiaf un duw neu dduwies ar y rhestr hon a all wneud iddo ddigwydd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.