Olokun - Orisha o Ddyfnderoedd y Cefnfor

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ym mytholeg Iorwba, Olokun oedd orisha (neu ysbryd) dyfroedd y ddaear a dyfnder y cefnfor lle nad oedd y golau byth yn disgleirio. Roedd yn cael ei ystyried yn rheolwr yr holl gyrff dŵr ar y ddaear ac roedd ganddo hyd yn oed awdurdod dros y duwiau dŵr eraill. Roedd Olokun yn cael ei barchu fel gwryw, benyw neu androgynaidd yn dibynnu ar y lleoliad.

  Pwy Oedd Olokun?

  7>Toddiad cwyr Olokun. Gweler yma.

  Yn ol y mythau, dywedid mai Olokun oedd tad Aje, orisha cyfoeth a gwaelod y cefnfor. Er bod y rhan fwyaf o bobl yn credu bod Olokun yn dduwdod gwrywaidd, roedd yr Affricaniaid yn aml yn ei ystyried yn wrywaidd, yn fenyw neu'n dduwdod androgynaidd. Felly, mae rhyw Olokun fel arfer yn dibynnu ar y grefydd y mae'r orisha yn cael ei addoli ynddi.

  Yng nghrefydd Iorwba, dywedwyd bod Olokun, ar ffurf merch, yn wraig i'r mawr Ymerawdwr Oduduwa. Roedd hi'n aml yn ddig ac yn genfigennus o lawer o wragedd eraill ei gŵr a dywedir iddi greu Cefnfor yr Iwerydd mewn ffit o gynddaredd.

  Mewn rhai adroddiadau, dywedir bod Olokun yn ŵr neu'n gariad i Yemaya , mam dduwies fawr y cefnfor a bu iddynt nifer o blant gyda'i gilydd. Fodd bynnag, mae rhai ffynonellau'n nodi nad oedd gan Olokun unrhyw gariadon, gwragedd na phlant a'i fod yn byw ar ei ben ei hun yn ei balas o dan y môr.

  Roedd Olokun yn orisha pwerus a oedd yn uchel ei barch a'i ofn gan fod ganddo'r gallu i wneud hynny.dinistrio unrhyw beth oedd ei eisiau trwy ryddhau dyfnder y cefnfor. Gallai ei groesi olygu dinistr y byd fel na fyddai unrhyw dduwdod na dynol yn meiddio gwneud hynny. Er ei fod yn orisha ymosodol a phwerus iawn, roedd hefyd yn ddoeth iawn ac yn ystyried awdurdod yr holl orishas dŵr eraill ym mytholeg Iorwba . Ef hefyd oedd yn rheoli'r holl gyrff dŵr, mawr neu fach, gan mai ei barth ydoedd.

  Mythau am Olokun

  Roedd Olokun, ar ryw adeg, yn anfodlon â'r ddynoliaeth oherwydd ei fod yn credu bod y nid oedd bodau dynol yn ei barchu fel y dylent. Felly, penderfynodd gosbi dynolryw, trwy anfon tonnau llanw i gladdu'r tir a phopeth arno o dan ddŵr. Ufuddhaodd y dŵr i'w orchmynion a dechreuodd y cefnfor chwyddo. Mae tonnau aruthrol yn dechrau goresgyn y wlad a gwelodd y bobl a oedd yn byw ymhell o'r arfordir y mynyddoedd o ddŵr yn dod tuag atynt, gan olygu marwolaeth benodol. Rhedodd y ddau mor bell ag y gallent mewn ofn.

  Yn y fersiwn hwn o'r stori, gwelodd yr orishas i gyd beth oedd yn digwydd a phenderfynwyd bod yn rhaid atal Olokun rhag achosi unrhyw ddifrod pellach ac felly gofynnwyd am y cyngor o Orunmila, orisha doethineb, dewiniaeth a gwybodaeth. Dywedodd Orunmila wrthynt y byddent angen cymorth Ogun, rhyfelwr pwerus a oedd yn rhagorol mewn gwaith metel, i wneud y gadwyn fetel hiraf y gallai o bosibl ei gwneud.

  Yn y cyfamser, plediodd y bobl â Obatala , creawdwr cyrff dynol, yn gofyn iddo ymyrryd ac achub eu bywydau. Aeth Obatala i gwrdd ag Ogun gyntaf a chymerodd y gadwyn hir iawn yr oedd Ogun wedi'i gwneud. Yna safodd rhwng y cefnfor a'r bobl, gan ddisgwyl am Olokun.

  Pan glywodd Olokun fod Obatala yn ei ddisgwyl, daeth i farchogaeth ton enfawr, gan ddal ei wyntyll arian. Gorchmynnodd Obatala iddo roi'r gorau i'r hyn yr oedd yn ei wneud. Yn ôl rhai fersiynau o'r stori, roedd gan Olokun barch dwfn at Obatala ac addawodd roi'r gorau i'w gynllun i ddod â dynoliaeth i ben. Fodd bynnag, mewn fersiynau eraill, daliodd Obatala Olokun â'r gadwyn a'i ddal ar waelod y môr ag ef.

  Mewn fersiwn arall o'r stori, Yemaya, Mam Dduwies y cefnfor a siaradodd ag Olokun ac a'i tawelodd ef. Wrth iddo dawelu, cilio wnaeth y tonnau anferth, gan adael ar ei ôl berlau hardd a chwrelau ar wasgar ar hyd y traeth, yn anrhegion i ddynolryw.

  Addoliad Olokun

  Roedd Olokun yn orisha pwysig yng nghrefydd Iorwba. , ond ni chwaraeodd ond rhan fechan yng nghrefydd yr Affro-Brasiliaid. Roedd y bobl yn addoli Olokun ac yn gwneud allorau yn eu cartrefi er anrhydedd i'r orisha. Dywedir y byddai pysgotwyr yn gweddïo arno’n ddyddiol, gan ofyn am daith ddiogel ar y môr ac roedden nhw’n ei addoli’n ffyddlon rhag ofn ei ddigio. Hyd yn oed heddiw, mae Olokun yn cael ei barchu mewn rhanbarthau fel Lagos.

  //www.youtube.com/embed/i-SRJ0UWqKU

  InBriff

  Nid oes llawer yn hysbys am Olokun ar wahân i'r mythau uchod. Er nad ef oedd hoff orisha pawb, roedd yn dal i gael ei barchu'n fawr gan fodau dynol ac orishas fel ei gilydd. Hyd yn oed heddiw, pan fo’r môr yn chwyddo, neu’r tonnau’n rhemp, mae pobl yn credu mai oherwydd bod Olokun yn ddig ac os na fyddai wedi’i gadwyno yn nyfnder y môr, ni fyddai’n oedi cyn llyncu’r holl dir. a dynoliaeth.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.