Undduwiaeth vs. Amldduwiaeth – Cymhariaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae undduwiaeth a Pholytheistiaeth yn dermau ymbarél a ddefnyddir i gategoreiddio a grwpio gwahanol draddodiadau crefyddol.

  Er y gall fod yn ddefnyddiol defnyddio’r termau eang hyn, yr hyn y mae rhywun yn ei ddarganfod yn gyflym yw bod hyd yn oed arwyneb mae archwiliad gwastad o'r rhan fwyaf o draddodiadau crefyddol yn gwneud eu categoreiddio yn fwy cymhleth.

  Mae'r canlynol yn archwiliad cyffredinol o undduwiaeth ac amldduwiaeth gyda pheth trafodaeth ar y naws ac enghreifftiau byr o'r crefyddau a roddir yn fwyaf cyffredin yn y categorïau hyn.

  Beth yw Undduwiaeth?

  Undduwiaeth yw'r gred mewn un Bod Goruchaf. Yr un Duw hwn sy'n gyfrifol am greu'r byd. Mae rhai crefyddau undduwiol yn gulach neu'n llymach ar y cysyniad hwn o Dduw nag eraill. Gall hyn arwain at ddadlau ynghylch natur ac addoliad categorïau eraill o fodau ysbrydol.

  Mae undduwiaeth lem neu gyfyng yn deall nad oes ond un duw personol i'w addoli. Gellir galw hyn hefyd yn undduwiaeth ecsgliwsif.

  Mae undduwiaeth ehangach neu fwy cyffredinol yn ystyried duw fel un grym goruwchnaturiol neu gyfres o dduwiau sy'n rhannu undod cyffredin. Mae panentheistiaeth yn fersiwn o undduwiaeth eang lle mae'r ddwyfol yn byw o fewn pob rhan o'r greadigaeth.

  Mae rhai cyfundrefnau crefyddol yn anodd eu categoreiddio i undduwiaeth yn erbyn amldduwiaeth.

  Mae'r term Henotheistiaeth yn dynodi addoliad un Duw goruchaf heb wadu bodolaeth bosibl arallduwiau llai. Yn yr un modd, monoatriaeth yw'r gred mewn llawer o dduwiau gyda dyrchafiad un duw sy'n cael ei addoli'n gyson.

  Mae llawer o enghreifftiau o hyn yn bodoli yn yr hen fyd ac yn cael eu hystyried yn undduwiaeth proto cynnar. Fel arfer byddai un Duw yn cael ei ddyrchafu uwchben pantheon o Dduwiau gan frenin neu reolwr gwareiddiad hynafol am gyfnod.

  Crefyddau Undduwiol Mawr

  >Farvahar – Symbol o Zoroastrianiaeth

  Mae crefyddau Abrahamaidd, Iddewiaeth, Cristnogaeth ac Islam i gyd yn cael eu hystyried yn grefyddau undduwiol. Mae Islam ac Iddewiaeth ill dau yn adrodd hanes Abraham yn gwrthod addoli eilun ei deulu a'i ddiwylliant ym Mesopotamia hynafol o blaid addoliad unigryw Allah neu'r ARGLWYDD yn y drefn honno. Mae'r ddwy grefydd yn gul a chaeth eu golwg undduwiol am Dduw personol, hollalluog, hollwybodol, a hollbresennol.

  Ystyrir Cristnogaeth hefyd yn undduwiol, fodd bynnag y gred fod Duw yn driw (Tad, Mab, Ysbryd Glân ) yn peri i rai edrych arno fel un ehangach yn ei undduwiaeth neu geisio ei gategoreiddio fel amldduwiaeth.

  Oherwydd ehangder y gwahanol safbwyntiau o fewn Hindŵaeth, mae'n anodd ei gategoreiddio. Mae’r rhan fwyaf o draddodiadau yn pwysleisio bod Duw yn un, yn ymddangos mewn sawl ffurf ac yn cyfathrebu mewn sawl ffordd. Gellid ystyried hyn fel undduwiaeth neu banentheistiaeth. Dwy o'r prif sectau Hindŵaeth sy'n pwysleisio safbwynt undduwiol o Dduw yw Vaishnavisma Shaiviaeth.

  Fel un o'r crefyddau hynaf a arferir yn barhaus, mae Zoroastrianiaeth wedi dylanwadu ar Iddewiaeth, Cristnogaeth, Islam, ac eraill. Mae'r grefydd hon yn seiliedig ar ddysgeidiaeth Iran hynafol, Zoroaster. Mae'n anodd dyddio pryd yr oedd yn byw, ond roedd Zoroastrianiaeth yn amlwg yn niwylliant hynafol Iran erbyn y 6ed ganrif CC. Mae rhai'n dadlau bod ganddi wreiddiau sy'n mynd mor bell yn ôl â'r 2il fileniwm CC, gan osod Zoroaster yn gyfoeswr i Abraham.

  Mae cosmoleg Zoroastrian yn dal deuoliaeth radical rhwng da a drwg gyda goresgyniad y drwg gan dda yn y pen draw. Y mae un duwdod, Ahura Mazda (Arglwydd Doeth) sef y goruchaf.

  Beth yw Polytheistiaeth?

  8>Rhai o'r llu duwiau Hindŵaidd

  Fel undduwiaeth, mae amldduwiaeth yn gweithredu fel ambarél mawr ar gyfer systemau cred a chosmolegau amrywiol. Yn gyffredinol addoli duwiau lluosog ydyw. Mae'r arfer gwirioneddol o addoli duwiau lluosog yn ei wahaniaethu oddi wrth systemau undduwiol sy'n gadael y posibilrwydd o dduwiau eraill yn agored. Eto i gyd, gellir gwahaniaethu rhwng amldduwiaeth feddal a chaled.

  Mae amldduwiaeth galed yn dysgu bod yna dduwiau gwahanol lluosog yn hytrach na phersonoli grymoedd amrywiol yn unig. Mae'r syniad bod pob duw yn un yn gysyniad amldduwiol neu banentheistig meddal a wrthodwyd gan gredoau amldduwiol caled.

  Mae cosmolegau polytheistig yn aml yn gymhleth, gydallawer math a lefel o fodau dwyfol. Mae llawer o'r duwiau hyn yn gysylltiedig â grymoedd naturiol fel haul, lleuad , duwiau dŵr ac awyr. Mae duwiau eraill yn gysylltiedig â syniadau fel cariad, ffrwythlondeb, doethineb, y greadigaeth, marwolaeth a bywyd ar ôl marwolaeth. Mae'r duwiau hyn yn arddangos personoliaeth, nodweddion cymeriad a phwerau neu alluoedd unigryw.

  Crefyddau Polytheistic Mawr

  Mam dduwies ddaear Neopaganaidd, Gaia

  Mae tystiolaeth anthropolegol a chymdeithasegol i gefnogi’r syniad bod ffurfiau cynharaf bodau dynol ar grefydd yn amldduwiol. Roedd crefyddau diwylliannau hynafol adnabyddus fel yr Eifftiaid, Babiloniaid, Asyriaid, a Tsieineaidd yn ymarfer amldduwiaeth ynghyd â Groegiaid a Rhufeiniaid yr hynafiaeth glasurol. Mae gwreiddiau crefyddau Abrahamaidd undduwiol wedi'u gosod yn erbyn tirwedd o'r cymdeithasau amldduwiol hyn.

  Fel y soniwyd uchod, mae'n anodd categoreiddio Hindŵaeth fel un sy'n gweddu o dan undduwiaeth neu amldduwiaeth. Mae rhai o'i thraddodiadau mwyaf cyffredin yn cael eu portreadu fel rhai monotheistig er y byddent yn disgyn i ddealltwriaeth ehangach o'r term hwnnw sy'n cyfleu'r cysyniad bod pob duw yn esgoriad neu'n lluosog o fod goruchaf. Eto i gyd, mae llawer o Hindŵiaid yn arfer amldduwiaeth, parch at dduwiau lluosog.

  Mudiad amldduwiol mwy modern yw Neopaganiaeth. Mae yna wahanol ffurfiau ar y symudiad hwn, a'r mwyaf adnabyddus yw Wica. Ymlynwyr o'r rhainmae systemau cred yn ceisio adennill crefyddau coll eu cyndeidiau. Maent yn gweld crefyddau undduwiol, a Christnogaeth yn arbennig, fel rhai sydd wedi gwladychu a chyfethol crefydd pobl hynafol brodorol. Mae addoliad neopagan yn canolbwyntio ar seremonïau a defodau a ymarferir mewn safleoedd amrywiol megis cylchoedd cerrig hynafol a thomenni pridd.

  Cryno

  Undduwiaeth a ddeellir yn gyffredinol yw addoli un duwdod tra bod amldduwiaeth yn addoliad i dduwdod. duwiau lluosog. Fodd bynnag, mae'r union beth mae un yn ei olygu wrth sengl neu luosog yn cael ei gynnil a'i ddeall yn wahanol gan wahanol grefyddau.

  Yn gyffredinol, mae gan grefyddau amldduwiol olwg fwy a mwy cymhleth ar y goruwchnaturiol oherwydd nifer y duwiau. Mae'r duwiau hyn yn aml yn gysylltiedig â grymoedd naturiol neu nodweddion dynol fel cariad a doethineb. Mae tystiolaeth gref mai amldduwiol oedd y crefyddau cyntaf a hynaf a arferir gan fodau dynol.

  Mae crefyddau undduwiol yn amrywio yn eu dealltwriaeth o'r hyn y mae'n ei olygu i addoli un bod goruchaf, ond mai bod fel arfer yw creawdwr popeth ac yn arddangos hollwybod , hollbresennol a hollalluog.

  Mae'r crefyddau Abrahamaidd i gyd yn undduwiol ynghyd â rhai grwpiau llai megis Zoroastrianiaeth. Mae'r rhain yn dueddol o fod â dysgeidiaeth foesegol gref, golwg ddeuol o'r cosmos ac yn gweld eu hunain yn sefyll yn erbyn amldduwiaeth.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.