Alstroemeria – Ystyr a Symbolaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae Alstroemerias yn flodau hardd gyda arlliwiau bywiog a all ddenu sylw unrhyw un. Ar wahân i'w ymddangosiad swynol, mae'r blodyn hefyd yn adnabyddus am ei symbolaeth a all helpu i fynegi eich emosiynau neu'ch teimladau twymgalon, yn enwedig o'i roi ar yr eiliad iawn. I roi gwell golwg i chi, dyma beth sydd angen i chi ei wybod am alstroemeria.

  Beth yw Astroemerias?

  Alstroemeria yw'r genws o blanhigion blodeuol o dan yr Alstroemeriaceae teulu. Rhoddwyd ei enw gan Klaus Alstromer, barwn o Sweden a ddarganfuodd y planhigyn yn Chile.

  Mae Alstroemerias yn adnabyddus am ffurfiant inflorescence, sef clwstwr o flodau ar un gangen. Yn nodweddiadol, mae'r blodau hyn yn blodeuo yn ystod tymor yr haf, ond mae rhai mathau'n blodeuo yn yr hydref. Ar wahân i hynny, daw'r blodyn mewn arlliwiau amrywiol, gan gynnwys gwyn, melyn, porffor, pinc, oren a choch. Mae gan rai mathau newydd batrymau streipiog.

  Dechreuodd Alstroemeria yn Ne America ac fe'i daethpwyd i Ewrop yn y 18fed ganrif, gan eu gwneud ar gael yn rhyngwladol. Heddiw, mae mwy na 50 o fathau o alstroemeria. Y mathau mwyaf poblogaidd o'r blodyn hwn yw'r lili Periw ( Alstroemeria pelegrina ), lili Brasil (Alstroemeria caryophyllacea), l ily o'r Nîl ( Alstroemeria ligtu ), a lili'r parot ( Alstroemeria pulchella ). Un oy rhesymau am boblogrwydd y blodyn yw ei luoedd o liwiau a bywyd fâs hir.

  Ystyr a Symbolaeth Alstroemeria

  Mae gan Alstroemeria sawl ystyr symbolaidd, sy'n cynnwys y canlynol:

  • Cyfeillgarwch - Mae'r blodyn alstroemeria yn symbol o gyfeillgarwch . Y rheswm yw bod ei ddail yn troi allan o'u gwaelod wrth iddynt dyfu wyneb i waered. Fel y dail, mae ffrindiau'n profi ambell dro a thro, sy'n eu galluogi i dyfu a chryfhau eu cyfeillgarwch.
  >
 • Defosiwn - Fel dail troellog y planhigyn blodeuol hwn, mae gan briodasau natur gymhleth, ac mae cyplau yn profi troeon trwstan. Serch hynny, ni fydd yr heriau hyn ond yn cryfhau eu perthynas cyhyd â'u bod yn parhau i fod yn ymroddedig i'w gilydd. Am y rheswm hwn, mae alstroemeria yn cael ei ddefnyddio fel symbol o ddefosiwn tragwyddol rhwng parau priod.
   • Cymorth – Mae Alstroemeria yn cael ei ystyried yn symbol o gydgefnogaeth, ac mae'n arwydd o gefnogaeth pobl. y gallu i helpu ei gilydd ar adegau anodd.
     Survival - Mae Alstroemeria yn symbol o oroesi oherwydd gall y planhigyn ffynnu mewn amodau amgylcheddol amrywiol. Hefyd, gall y planhigyn hefyd oresgyn nifer o heriau.
      Cyfoeth, Ffyniant, a Lwc - Mewn rhai diwylliannau, mae'r blodau hyfryd hwn yn symbol o lwc, ffyniant a chyfoeth. Fel y cyfryw, gall fod yn cynhesu tŷ gwychrhodd.

     Fel y crybwyllwyd, daw alstroemeria mewn arlliwiau gwahanol, ac mae gan bob lliw ei ystyr ei hun.

     • Gwyn – Yn gyffredinol , alstroemeria gwyn yn symbol o ysbrydolrwydd, cariad, purdeb, a chefnogaeth. O'r herwydd, mae'r blodyn yn cael ei ddefnyddio'n aml mewn priodasau oherwydd ei fod yn cynrychioli'r cariad rhwng dau berson. Hefyd, gall yr amrywiaeth gwyn fod yn arwydd o gyfeillgarwch pur.
     • Melyn – Mae'r alstroemeria melyn yn symbol o egni, optimistiaeth, llawenydd a hapusrwydd. Am y rheswm hwn, gall y blodyn swynol hwn fod yn addurn gwych i ddod â phositifrwydd ac optimistiaeth i'r cartref. Gallwch chi hefyd roi'r blodau hwn i'ch ffrindiau i'w hatgoffa o'r eiliadau hapus rydych chi wedi'u treulio gyda'ch gilydd.
     • Pinc - Mae'r alstroemeria pinc yn cynrychioli chwareusrwydd, rhamant, cariad, a theimladau tyner. Oherwydd ei ystyr, mae'r blodau hardd hwn yn anrheg berffaith i'ch rhywun arbennig, yn enwedig os yw'ch perthynas wedi blodeuo o gyfeillgarwch i gariadon.
     • Oren - Fel y mathau melyn, oren alstroemeria yn sefyll am angerdd ac egni cadarnhaol, gan ei wneud yn addurn cartref gwych.
     • Coch – Fel y rhan fwyaf o flodau lliw coch, mae’r alstroemeria coch yn symbol o gariad , rhamant, ac angerdd. O'r herwydd, gall fod yn anrheg ardderchog i'ch person arwyddocaol arall, yn enwedig os ydych chi am ddweud Rwy'n caru chi mewn ffordd hwyliog ac angerddol.
     • Porffor – Mae'r alstroemeria porffor fel arfer yn cael ei roi i bobl osgeiddig a chain oherwydd ei fod yn symbol o uchelwyr a breindal. Am y rheswm hwn, mae llawer o werthwyr blodau yn defnyddio'r blodyn hyfryd hwn fel llenwad mewn amrywiol drefniadau blodau, gan gynnwys corsages, boutonnieres, a thuswau priodas. Yn ogystal, gellir ei ddefnyddio hefyd mewn canolbwyntiau ac addurniadau cartref oherwydd gall bara cyhyd â phythefnos fel blodyn wedi'i dorri. Yn olaf, nid oes gan alstroemeria arogl. Fel y cyfryw, gall fod yn ddewis amgen gwych i flodau persawrus, yn enwedig os oes gan y derbynnydd alergedd.

      Pryd i Roi Alstroemeria?

      Gall Alstroemerias fod yn anrhegion gwych oherwydd eu bod yn pelydru harddwch a all godi hwyliau person; fodd bynnag, nid yw'r blodyn ar gyfer pob achlysur oherwydd ei ystyr. Felly, pryd ddylech chi roi'r blodau bywiog hwn?

      • Pen-blwyddi - Gall Alstroemerias, yn benodol y mathau oren a melyn, fod yn anrheg pen-blwydd ardderchog i'ch teulu a'ch ffrindiau oherwydd eu bod yn symbol o positifrwydd, llawenydd, a hapusrwydd. Pan roddir yn anrheg, rydych yn cyfathrebu eich bod yn dymuno llawenydd a hapusrwydd ar gyfer y gweinydd penblwydd. alstroemerias coch yn anrhegion gwych. Y rheswm yw y gall y blodyn fynegi eich cariad a'ch hoffter tuag at yderbynnydd.
        Anrheg Gwella’n Iach – Fel symbol o gefnogaeth a goroesiad, gellir rhoi alstroemerias i’ch anwyliaid sy’n teimlo’n sâl neu’r rhai sy’n wynebu anawsterau mewn bywyd . Bydd y blodyn nid yn unig yn mynegi eich cefnogaeth. Gall hefyd fod yn atgoffa bod gan y derbynnydd y cryfder i oroesi a goresgyn heriau bywyd.
     • Cynhesu Tai – Mae Alstroemeria yn anrheg cynhesu tŷ ardderchog oherwydd gall ddod ag egni positif i gartref.

     Meddyliau Terfynol

     Ar y cyfan, gall alstroemeria fod yn anrheg wych i'ch teulu a'ch ffrindiau, ac oherwydd bod gan y blodau hardd sawl ystyr, mae'n anrheg briodol am wahanol achlysuron. P'un a ydych chi'n ei gynnwys yn eich tusw priodas, neu'n chwilio am flodau ffres i'ch cartref, mae alstroemeria yn cynnig rhywbeth i bawb.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.