Perlysieuyn Rosemary - Ystyr a Symbolaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae Rosmarinus officinalis, a elwir hefyd yn rhosmari, yn blanhigyn bytholwyrdd sy'n perthyn i Lamiaceae, teulu'r mintys. Mae'n frodorol i ranbarth Môr y Canoldir, ond bellach mae'n cael ei dyfu'n eang mewn gwledydd sydd â hinsoddau cymharol gynnes.

  Fodd bynnag, ar wahân i'w ddefnyddiau ymarferol, mae rhosmari hefyd yn dal symbolaeth ac ystyr.

  Darllenwch ymlaen i ddysgu mwy am hanes rhosmari, sut mae'n cael ei ddefnyddio, a'r hyn y mae fel arfer yn ei symboleiddio mewn diwylliannau amrywiol.

  Gwreiddiau Rhosmari

  Mae'r enw Lladin Rosmarinus officinalis yn golygu gwlith y môr , sy'n cyfeirio at y ffaith ei fod fel arfer yn ffynnu orau wrth dyfu ger y cefnfor.

  Tra bod yr enw Rosemary yn deillio o enw ei genws, mae chwedl bod yn ychwanegu esboniad arall. Yn unol â hynny, pan ffodd y Forwyn Fair o'r Aifft, cymerodd loches wrth ymyl llwyn rhosmari. Ar un achlysur, taflodd ei clogyn dros y planhigyn a daeth ei holl flodau gwyn yn las. Oherwydd hyn, galwyd y llysieuyn yn Rhosyn Mair er nad yw ei flodau yn edrych fel rhosyn .

  Mae'r defnydd o rosmari yn mynd mor bell. yn ôl fel 500 CC. pan oedd yr hen Rufeiniaid a Groegiaid yn ei ddefnyddio fel llysieuyn meddyginiaethol a choginiol. Roedd beddrodau Eifftaidd wedi sychu sbrigyn o rosmari sy'n dyddio'n ôl i 3,000 CC Ysgrifennodd Dioscorides, ffarmacolegydd a meddyg o Wlad Groeg, hefyd am briodweddau iachâd rhagorol rhosmari yn ei opus De MateriaMedica, testun a wasanaethodd fel y safon aur ar gyfer adnabod a defnyddio perlysiau meddyginiaethol am dros fil o flynyddoedd.

  Mae Rosemary yn dal i gael ei ddefnyddio'n helaeth heddiw, gyda rhosmari sych fel arfer yn cael ei allforio o wledydd fel Moroco, Sbaen, a Ffrainc . Mae'n hawdd ei dyfu mewn hinsoddau cymedrol, felly mae rhai pobl hefyd yn tyfu'r llwyn hwn yn eu gerddi.

  Ym 1987, patentodd grŵp o ymchwilwyr o Brifysgol Rutgers gadwolyn a oedd yn deillio o rosmari. Yn cael ei adnabod fel rosmaridiphenol , mae hwn yn gwrthocsidydd gwych y gellir ei ddefnyddio mewn pecynnu plastig a cholur.

  Heddiw, mae arogl dymunol y perlysiau hyfryd hwn yn ei wneud yn ychwanegiad gwych at bersawr a cholur. Mae rhai pobl hefyd yn ei ddefnyddio mewn aromatherapi, gan honni y gall olew hanfodol rhosmari helpu i wella gweithrediad yr ymennydd a lleddfu straen.

  Ystyr a Symbolaeth Rhosmari

  Mae hanes hir a chyfoethog rhosmari wedi ei helpu i gronni sawl ystyr dros y blynyddoedd. Dyma rai o'r cysyniadau a'r teimladau mwyaf poblogaidd y mae'r llysieuyn rhosmari yn eu symboleiddio.

  Coffa

  Mae cysylltiad Rhosmari â chofio yn dyddio'n ôl sawl canrif. Mae'r perlysieuyn wedi cael ei ddefnyddio mewn angladdau i goffau'r ymadawedig. Mewn rhai diwylliannau, mae galarwyr yn dal sbrigyn rhosmari ac yn eu taflu i'r eirch, tra mewn eraill, mae'r coesau'n cael eu rhoi yn nwylo'r meirw. Yn Awstralia, mae pobl yn gwisgo sbrigau rhosmari i anrhydeddu'r meirwAnzac Day.

  Yn y clasur erioed Hamlet, mae Ophelia yn sôn am rosmari er coffadwriaeth, gan ddatgan:

  “Mae rhosmari, hynny er coffadwriaeth.

  <2 Gweddïwch chi, cariad, cofiwch…”

  Defnyddiodd William Shakespeare hefyd fel symbol o goffâd mewn llinell arall o The Winter's Tale. Yn Romeo a Juliet, gosodwyd rhosmari ar feddrod Juliet fel symbol o golled a choffadwriaeth.

  Ffyddlondeb

  Mae Rosemary hefyd yn cael ei ystyried yn symbol o ffyddlondeb. Roedd cariadon yn arfer cyfnewid sbrigyn o rosmari i addo teyrngarwch a ffyddlondeb. Fe'i defnyddiwyd hefyd mewn gwahanol seremonïau sy'n dathlu cariad a chyfeillgarwch, er enghraifft mewn priodasau a phartïon.

  Mewn priodasau, mae rhosmari weithiau wedi'i drochi mewn aur, wedi'i glymu â rhuban, a'i roi fel cofroddion i westeion. Mae rhai hefyd yn credu pe bai toriadau rhosmari o dusw priodferch yn cael eu plannu ac yn gwreiddio, mae'n arwydd y bydd y berthynas yn llwyddiannus ac y byddai'r briodferch yn llwyddo i gadw'r cartref i redeg.

  Oracle of Love 9>

  Yn y gorffennol, credai rhai y gallai rhosmari eu harwain at eu hunig gariad. Er mwyn cyflawni hyn, byddent yn rhoi rhywfaint ohono o dan eu gobennydd, gan obeithio y byddai'n datgelu hunaniaeth eu cyd-enaid neu wir gariad yn eu breuddwyd. Roeddent yn credu mai 21 Gorffennaf oedd y diwrnod gorau i wneud hyn oherwydd ei fod yn dod o dan Noswyl Magdalen.

  Defnyddiau Coginio oRosemary

  Defnyddir Rosemary i ychwanegu blas unigryw a chymhleth i fwyd, gyda blas ychydig yn chwerw sy'n ategu cig fel hwyaden cyw iâr, cig oen, selsig a stwffin. Fe'i defnyddir yn gyffredin i sesno seigiau fel caserolau, cawliau, saladau a stiwiau. Mae hefyd yn mynd yn dda gyda madarch, tatws, sbigoglys, a'r rhan fwyaf o rawn.

  I baratoi rhosmari, mae'r dail fel arfer yn cael eu rinsio o dan ddŵr rhedegog oer ac yna'n sych. Mae'r dail yn cael eu tynnu oddi ar eu coesau ac yna'n cael eu hychwanegu at y ddysgl, er bod yn well gan rai ddefnyddio sbrigiau cyfan o rosmari yn lle cig a stiwiau. darperir gwybodaeth feddygol ar symbolsage.com at ddibenion addysgol cyffredinol yn unig. Ni ddylid defnyddio'r wybodaeth hon mewn unrhyw ffordd yn lle cyngor meddygol gan weithiwr proffesiynol.

  Mae Rosemary yn adnabyddus am ei fanteision iechyd amrywiol. Mae'n gyfoethog mewn cyfansoddion gwrthlidiol a gwrthocsidyddion, gan ei wneud yn ffordd wych o wella cylchrediad y gwaed a'ch system imiwnedd. Mae hefyd yn ymladd yn erbyn radicalau rhydd, sef gronynnau niweidiol a all niweidio'ch celloedd. Yn ogystal â hyn, mae rhosmari hefyd yn feddyginiaeth cartref poblogaidd ar gyfer diffyg traul.

  Mae astudiaethau'n dangos y gall arogl rhosmari wella canolbwyntio a chof. Mae'n cynnwys cyfansoddyn o'r enw asid carnosig , a all amddiffyn yr ymennydd rhag y niwed posibl y gall radicalau rhyddachos.

  Mae peth ymchwil hefyd sy'n dadlau y gallai rhosmari helpu i frwydro yn erbyn canser. Yn unol â hynny, gall detholiad rhosmari arafu lledaeniad celloedd canser mewn lewcemia a chanser y fron. Gall ychwanegu rhosmari at gig eidion wedi'i falu hefyd leihau cyfryngau sy'n achosi canser a all ddatblygu yn y cig wrth goginio.

  Gofalu am Rosmari

  Gall y llwyn lluosflwydd hwn dyfu hyd at fetr o uchder, ond gall eraill dyfu gall ddod mor dal â 2 fetr. Mae gan Rosemary ddail hir sy'n edrych fel nodwyddau pinwydd bach, a blodau bach glas y mae gwenyn yn eu caru. Maent yn blanhigion gwych i ddechreuwyr gan eu bod yn gallu gwrthsefyll y rhan fwyaf o afiechydon a phlâu. Fodd bynnag, gallant gael heintiau ffwngaidd fel llwydni powdrog pan fyddant yn cael eu tyfu mewn hinsoddau llaith.

  Wrth dyfu planhigion rhosmari, mae'n bwysig eu gosod dim llai na 2 droedfedd oddi wrth ei gilydd a'u rhoi mewn ardal sy'n cael digon o heulwen. . Mae angen cymysgedd potio sy'n draenio'n dda ar y planhigyn hefyd gyda lefel pH o 6.0 i 7.0. Bwydwch rhosmari yn rheolaidd gyda bwyd planhigion hylifol, a gwnewch yn siŵr eich bod yn gadael i'r pridd sychu rhwng dyfrio i osgoi pydredd gwreiddiau.

  Wrth gynaeafu coesynnau rhosmari, defnyddiwch bâr o welleifiau garddio miniog, glân i'w torri. Os yw'r planhigyn eisoes wedi sefydlu, gallwch eu torri'n aml.

  Amlapio

  Fel y rhan fwyaf o berlysiau, mae blas hyfryd ac arogl perlysiau rhosmari yn eu gwneud yn ychwanegiad gwych i'r rhan fwyaf o brydau. Mae ganddynt hefyd fanteision iechyd rhagorol,gan eu gwneud yn hanfodol bwysig ym mhob gardd. Yn ogystal â hyn, mae ystyron symbolaidd rhosmari, megis coffadwriaeth, cariad, a ffyddlondeb, yn gwneud y llysieuyn hwn yn blanhigyn tŷ deniadol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.