Beth Oedd Jariau Canopig yr Hen Aifft?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Roedd defodau marwdy yn rhan sylfaenol o ddiwylliant yr hen Aifft ac yn cynnwys sawl cam mewn proses hir. O fewn y broses mymieiddio, roedd defnyddio Jariau Canopig yn gam hollbwysig. Bu'r jariau hyn yn allweddol yn nhaith yr ymadawedig, trwy'r Isfyd gan y byddent yn sicrhau y byddai'r person yn gyflawn pan fyddai'n dod i mewn i'r byd ar ôl marwolaeth.

  Beth Oedd Jariau Canopig?

  Jariau Canopig yn gyntaf ymddangos yn yr Hen Deyrnas ac yn amrywio trwy gydol hanes. Fodd bynnag, nid oedd y nifer byth yn amrywio - roedd pedwar jar i gyd bob amser.

  Y jariau oedd y derbynwyr y gosododd yr Eifftiaid organau hanfodol yr ymadawedig ynddynt. Roedd yr arfer hwn yn rhan o'r broses mymieiddio a'r defodau marwdy. Credai'r Eifftiaid fod yn rhaid cadw rhywfaint o viscera (h.y. organau mewnol y corff) yn y jariau hyn gan ei fod yn angenrheidiol ar gyfer bywyd ar ôl marwolaeth.

  Roedd y Jariau Canopig yn nodweddiadol wedi'u gwneud allan o glai. Yn ddiweddarach, gwnaed y jariau â deunyddiau mwy soffistigedig, gan gynnwys alabastr, porslen ac aragonit. Roedd gan y jariau gaeadau symudadwy. Byddai'r rhain yn esblygu i gynnwys siâp duwiau amddiffynnol, a elwir yn Pedwar Mab Horus , duw'r awyr.

  Isod mae rhestr o brif ddetholion y golygydd sy'n cynnwys Canopic Jars.

  Dewisiadau Gorau'r GolygyddJFSM Inc Cŵn Anubis Eifftaidd Prin Coffa Wrn Jar Canopig Gweler Hwn YmaAmazon.comLlestri Anrhegion o'r Môr Tawel Jar Canopig Duamutef Eifftaidd Hynafol Addurn Cartref Gweler Hyn YmaAmazon.comOwMell Duw Eifftaidd Jar Canopig Duamutef, 7.6 modfedd Cerflun Jar Storio Eifftaidd,... Gweler YmaAmazon.com Diweddariad diwethaf oedd ar: Tachwedd 23, 2022 12:15 am

  Diben y Jariau Canopig

  Yn ôl rhai cyfrifon, yr hen Aifft oedd y gwareiddiad cyntaf i gredu mewn rhyw fath o fywyd ar ôl marwolaeth. Y galon oedd sedd yr enaid, felly sicrhaodd yr Eifftiaid ei fod yn aros y tu mewn i'r corff. Fodd bynnag, roedd yr Eifftiaid yn credu bod y coluddion, yr afu, yr ysgyfaint, a'r stumog yn organau angenrheidiol ar gyfer y meirw yn y byd ar ôl marwolaeth. Am y rheswm hwn, roedd gan yr organau hyn le arbennig yn y broses mymieiddio. Gosodwyd pob un o'r pedair organ hyn yn ei Jar Canopig ei hun.

  Er mai swyddogaeth glasurol y Jariau Canopig oedd cadw'r organau hyn, mae cloddiadau wedi dangos na ddefnyddiodd yr Eifftiaid y Jariau Canopig fel cynhwysydd yn yr Hen Deyrnas. Roedd llawer o Jariau Canopig a gloddiwyd wedi'u difrodi ac yn wag ac maent yn ymddangos yn llawer rhy fach i ddal organau. Mae'r dystiolaeth yn awgrymu i'r jariau hyn gael eu defnyddio fel eitemau symbolaidd, yn hytrach nag fel gwrthrychau ymarferol, yn ystod defodau'r marwdy cynnar.

  Datblygiad y Jariau Canopig

  Yn yr Hen Deyrnas, mae'r arfer o roedd mymïo yn ei gamau cynnar. Yn yr ystyr hwnnw, roedd gan y Jariau Canopig a ddefnyddiwyd yn ystod yr amser hwnnwdim byd i'w wneud â'r rhai sydd i ddod. Roeddent yn jariau syml gyda chaeadau confensiynol.

  Yn y Deyrnas ganol, wrth i'r broses mymieiddio ddatblygu, newidiodd y Jariau Canopig hefyd. Roedd gan gaeadau'r cyfnod hwn addurniadau fel pennau dynol wedi'u cerflunio. Mewn rhai achosion, nid pennau dynol oedd yr addurniadau hyn, ond pen Anubis, duw marwolaeth a mymieiddio.

  O'r 19eg linach ymlaen, roedd gan y Canopig Jars gysylltiadau â Phedwar Mab y duw Horus. Roedd pob un ohonynt yn cynrychioli jar ac yn amddiffyn yr organau y tu mewn iddo. Ar wahân i'r duwiau hyn, roedd gan bob organ a'i Jar Canopig cyfatebol hefyd amddiffyniad duwies benodol.

  Wrth i dechnegau pêr-eneinio ddatblygu, dechreuodd yr Eifftiaid gadw'r organau y tu mewn i'r cyrff. Erbyn cyfnod y Deyrnas Newydd, symbolaidd yn unig oedd pwrpas y jariau eto. Roedd ganddyn nhw'r un pedwar duw wedi'u cerflunio ar eu caeadau o hyd, ond roedd eu ceudodau mewnol yn rhy fach i gadw organau. Yn syml, Poriau Ffug oedd y rhain.

  //www.youtube.com/watch?v=WKtbgpDfrWI

  Y Jariau Canopig a Meibion ​​Horus

  Pob un o'r pedwar meibion ​​Horus oedd â gofal am amddiffyn organ a chafodd ei ddelw wedi'i cherflunio ar y Jar Canopig cyfatebol. Roedd pob duw yn ei dro yn cael ei amddiffyn gan dduwies, a oedd yn gweithredu fel cydymaith i'r jar dduw-organ cyfatebol.

  • Hapi oedd y duw babŵn a gynrychiolai'r Gogledd. Efe oedd yamddiffynnydd yr ysgyfaint ac yng nghwmni'r dduwies Nephthys.
  • Duamutef oedd y duw jacal oedd yn cynrychioli'r Dwyrain. Ef oedd gwarchodwr y stumog a'i warchodwraig oedd y dduwies Neith.
  • Imsety oedd y duw dynol a gynrychiolodd y De. Ef oedd gwarchodwr yr iau, ac roedd y dduwies Isis yn gwmni iddo.
  • Qebehsenuef oedd y duw hebog a gynrychiolodd y Gorllewin. Ef oedd amddiffynnydd y coluddion a chafodd ei amddiffyn gan y dduwies Serket.

  Roedd y duwiau hyn yn arwydd nodedig o'r Jar Canopig o'r Deyrnas Ganol ymlaen.

  Symboledd y Jariau Canopig

  Tystiodd y Jariau Canopig i bwysigrwydd y bywyd ar ôl marwolaeth i'r Eifftiaid. Roeddent yn cynrychioli amddiffyn, cwblhau , a parhad i'r ymadawedig wrth iddynt groesi drosodd i'r byd ar ôl marwolaeth. Cysylltodd yr Eifftiaid y Jariau Canopig â chladdu a mymieiddio iawn.

  O ystyried pwysigrwydd mymieiddio yn yr hen Aifft, roedd y Jariau Canopig yn eitem ac yn symbol arwyddocaol. Roedd ei gysylltiadau â gwahanol dduwiau yn rhoi rôl ganolog i'r jariau yn y defodau marwdy. Yn yr ystyr hwn, roedd yr eitemau hyn yn amhrisiadwy i'r Eifftiaid. Roeddent yn cynnig amddiffyniad i'r organau ac yn sicrhau bywyd yr ymadawedig yn y byd ar ôl marwolaeth.

  Amlapio

  Roedd y Jariau Canopig yn arwyddocaol i'r Eifftiaiddiwylliant gan eu bod yn gredinwyr cadarn o fywyd ar ôl marwolaeth. Roedd y broses o dynnu’r organau allan a’u diogelu ar gyfer bywyd tragwyddol yn un o gamau mwyaf sylweddol y broses mymieiddio. Yn yr ystyr hwn, roedd gan y jariau hyn rôl fel ychydig o eitemau eraill yn yr Hen Aifft. Ymddangosodd The Canopic Jars yng nghyfnod cynnar y diwylliant hwn ac arhosodd yn nodedig trwy gydol ei hanes.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.