Ceffyl y Ddraig Tsieineaidd - Longma

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ym mytholeg Tsieineaidd, mae Longma yn greadur chwedlonol gyda phen draig a chorff ceffyl wedi'i orchuddio â chloriannau draig.

  Y gred oedd bod gweld Longma yn argoel da a ymgorfforiad o bren mesur mytholegol clodwiw o Tsieina hynafol. Roedd ceffyl y ddraig yn gysylltiedig ag un o'r Tri Sofran a'r Pum Ymerawdwr, y grŵp o dduwiau a llywodraethwyr chwedlonol Tsieina gynhanesyddol.

  Longma mewn Mytholeg Tsieineaidd

  Y gair Mae longma yn deillio o'r ddau air Tsieinëeg, long sy'n golygu ddraig a ma , y gellir eu cyfieithu fel ceffyl . Ymhellach, cyfeirir at longma weithiau fel person amlwg , ac mae'r gair hefyd yn ymddangos yn yr idiom Tsieineaidd longma jingshen , sy'n golygu yr ysbryd egnïol mewn henaint .

  • Syniadau Cynnar am Longma

  Mae ceffyl y ddraig yn ymddangos mewn llawer o destunau clasurol Tsieineaidd, ond mae ei ymddangosiad amlycaf yn y myth o Hetu a Luoshu. Yn Tsieina hynafol, roedd Hetu, Siart yr Afon Felen, a Luoshu, Ysgrifau neu Arysgrif Afon Luo, yn ddiagramau cosmolegol a ddefnyddiwyd i ddisgrifio'r gydberthynas rhwng hectagramau y Llyfr o Newidiadau, yr hyn a elwir yn Yijing, a'r bydysawd a'r bywyd ar y Ddaear. Defnyddir y rhain hefyd yn Feng Shui .

  Mae'r diagramau hyn wedi'u nodi gyntaf yn y Llyfr Dogfennau, a elwir yn Shangshu. Llyfr y Dogfennau neu'r Dogfennau oMae hynafiaeth yn perthyn i un o'r pum clasur hynafol. Casgliadau o ddarlithiau a phregethau gweinidogion a llywodraethwyr pwysig o'r cyfnod chwedlonol yw'r hen glasuron Tsieineaidd hyn. Yn ôl y llyfrau hyn, carreg jâd oedd Hetu ac arni wyth trigram wedi'u harysgrifio.

  • Y Longma yn Ymddangos i Ymerawdwyr

  Yn ôl yr ysgolhaig Kong Anguo o gyfnod Han, daeth y ceffyl draig chwedlonol, o'r enw Longma, i'r amlwg o'r Afon Felen gyda phatrwm yr wyth trigram hyn ar ei gefn. Enwodd yr ymerawdwr mytholegol Fu Xi y patrwm ar gefn y ceffyl Afon Siart neu Diagram.

  Parhaodd y ceffyl draig i ymddangos yn ystod rheolau'r ymerawdwyr rhinweddol, megis Shun, Yao, ac Yu yn rheolaidd ac fe'i hystyriwyd i fod yn arwydd ffafriol ac yn arwydd o lwc dda. Nid oedd y ceffyl gwyrthiol, y cyfeirir ato'n aml fel yr unicorn, yn ymddangos yn ystod oes a theyrnasiad Confucius, a ddehonglwyd fel proffwydoliaeth amseroedd anhyfryd.

  Yn debyg i Longma, y ​​crwban draig, a elwir Longgui, dod allan o Afon Luo, yn cario'r arysgrif sanctaidd ar ei gefn. Yn union fel ceffyl y ddraig, dim ond yn ystod teyrnasiad y llywodraethwyr rhinweddol yr ymddangosodd y crwban hefyd ac ni welwyd erioed pan oedd dynion hunanol yn llywodraethu'r wlad.

  • Dehongli'r Arysgrifau

  Dehonglodd y llywodraethwyr doeth y ddwy arysgrif, Siart yr Afon Felen ac Arysgrif yAfon Luo a'u defnyddio i fodelu eu rheol yn ôl y dystiolaeth a ganfuwyd yn y diagramau. Mae rhai yn credu mai Fu Xi ddyfeisiodd y patrymau hyn a threfnu'r diagramau yn ôl y cytserau seren a welodd.

  Y Tebygrwydd â Chreaduriaid Mytholegol Eraill

  Yn llên gwerin Tsieina, y ddraig-march, neu Longma, wedi'i gysylltu'n gyffredin â'r creaduriaid mytholegol eraill, megis:

  • Qilin

  Y Qilin fel y'i gelwir, neu yn Japaneaidd, mae Kirin yn greadur chwedlonol poblogaidd tebyg i geffyl y ddraig yn Niwylliannau Dwyrain Asia.

  Yn union fel ceffyl y ddraig, mae Qilin yn cynnwys anifeiliaid gwahanol. Mae'r darlun mwyaf cyffredin o'r bod mytholegol hwn yn cynnwys corff carw, ych, neu geffyl, a phen y ddraig Tsieineaidd. Mae ei gorff wedi'i orchuddio â graddfeydd pysgod ac wedi'i amgylchynu gan dân. Cyfeirir ato'n aml fel yr unicorn Tsieineaidd ers iddo gael ei ddarlunio fel un ag un corn.

  Yn debyg i Longma, roedd Qilin yn cael ei ystyried yn fwystfil caredig. Credid bod ei ymddangosiad yn arwydd o lwc ac yn arwydd o lwc dda. Credid hefyd mai dim ond yn ystod teyrnasiad llywodraethwyr da, caredig, a haelionus y gellid ei weld, ac a fyddai'n ymddangos ychydig cyn marw neu eni saets.

  • Tianma

  Yn llên gwerin Tsieineaidd, gelwir Tianma yn geffyl asgellog gyda'r gallu i hedfan. Cyfeirir ato’n aml fel y ceffyl nefol .Mae’n cael ei ddarlunio gan amlaf fel creadur chwedlonol gyda nodweddion tebyg i ddraig ac roedd yn gysylltiedig â gwahanol ffenomenau serol. Yn hanesyddol, roedd y ceffylau neidr ehedog nefol hyn yn cael eu dathlu am eu gallu a'u maint ac yn aml yn gysylltiedig â Han Wudi, ymerawdwr llinach Han.

  • Yulong
  • <1

   Mae'r ceffyl draig wen enwog yn un o dri mab Brenin y Ddraig ac yn brif gymeriad y nofel Journey to the West . Roedd y mynach Xuanzang yn ei farchogaeth yn ystod ei genhadaeth i adalw'r ysgrythurau o'r Gorllewin. Yn y nofel, roedd ceffyl y ddraig wen yn drosiad ac yn symbol o ewyllys meddylgar a gwyliadwrus a chryfder meddyliol. Mytholeg Roegaidd, bwystfil benywaidd a anadlodd dân oedd Chimera . Mae Chimera yn debyg i Longma, gan ei fod yn cynnwys gwahanol anifeiliaid: pen llew, corff gafr, a chefn a chwedl y ddraig. Er ei fod yn debyg o ran ymddangosiad, nid yw Chimera yn ddim byd tebyg i geffyl y ddraig. Mae hi'n cael ei hystyried yn greadur maleisus a ddinistriodd Lycia a Caria ac a gafodd ei dinistrio yn y pen draw gan Ballerophon .

   • Pegasus
   Yn ôl Mytholeg Roeg, roedd Pegasus yn geffyl dwyfol asgellog. Fel un o'r creaduriaid mytholegol amlycaf, mae Pegasus, yn debyg iawn i geffyl y ddraig, yn aml yn cael ei ddarlunio fel un hynod bwerus a charedig.

   Symbolaeth Longma

   Mae Longma yn unoac mae'n cydgysylltu'r prif gredoau Tsieineaidd am geffylau a dreigiau .

   • Symboledd y Ceffyl yn Niwylliant Tsieina

   Yn niwylliant Tsieina , mae ceffylau yn cael eu hystyried fel yr anifeiliaid pwysicaf ac yn ysbrydoliaeth i lawer o gerddi, paentiadau, caneuon a cherfluniau. Mae'r anifeiliaid mawreddog hyn yn symbol o ryddid cyffredinol, gan fod marchogaeth ceffyl yn cael ei ystyried yn weithred o ryddhau eich hun o'u hataliadau a'u rhwymiadau eu hunain. Mae ceffylau hefyd yn cynrychioli symudiad, teithio, a phŵer.

   Mewn sêr-ddewiniaeth Tsieineaidd, y ceffyl yw seithfed arwydd y Sidydd, sy'n symbol o annibyniaeth, cryfder a harddwch. Ystyrir bod y bobl a aned ym mlwyddyn y ceffyl yn siriol, yn frwdfrydig, yn hynod weithgar, ac yn uchel eu hysbryd.

   • Symboledd y Ddraig mewn Diwylliant Tsieineaidd

   Yn debyg i geffylau, mae dreigiau hefyd yn cael eu gweld fel symbolau o bŵer addawol a nerthol yn nhraddodiadau Dwyrain Asia. Maent yn cynrychioli cryfder, pŵer, ac iechyd, ac yn aml yn cael eu gweld fel arwydd o lwc dda. Yn y gymdeithas ffiwdal, roeddent yn aml yn cael eu cysylltu ag ymerawdwyr, gan symboleiddio eu rheolaeth a'u hawdurdod sofran.

   Felly, gallwn ddod i'r casgliad bod Longma, ceffyl y ddraig, yn cydgysylltu'r dehongliadau hyn ac yn symbol o'r ysbryd egnïol, cryfder a rhyddid o bobl Tsieineaidd. Yn Feng Shui, mae Longma yn cael ei weld fel symbol o amddiffyniad , pŵer, digonedd, a phob lwc, yn enwedig mewn

   I grynhoi

   Yn chwedloniaeth a chwedloniaeth hynafol Tsieina, mae'r march-ddraig, neu Longma, yn greadur cyfriniol a mawreddog a oedd yn uchel ei barch a'i barch fel arwydd o lwc dda. . Mae'r ceffyl hwn, gyda phen a chloriannau draig, yn parhau i fod yn symbol o rym a rhyddid ac yn aml yn cael ei weld fel ysbryd yr Afon Felen.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.