20 o Greaduriaid Mytholegol Groegaidd Unigryw

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mytholeg Roegaidd yn llawn duwiau, demigodau, bwystfilod a bwystfilod croesryw, yn ddiddorol ac yn arswydus. anifeiliaid, yn bennaf cyfuniadau o harddwch benywaidd gyda chulni bwystfilod. Roeddent fel arfer yn ymddangos mewn straeon i arddangos doethineb, deallusrwydd, dyfeisgarwch ac weithiau gwendidau arwr.

  Dyma olwg ar rai o greaduriaid mwyaf poblogaidd ac unigryw chwedloniaeth Roegaidd.

  Roedd y Seirenau

  Y Seiren yn greaduriaid peryglus oedd yn bwyta dyn, gyda chyrff hanner aderyn a hanner-ddynes. Merched oedden nhw'n wreiddiol a oedd gyda'r dduwies Persephone wrth iddi chwarae yn y caeau nes iddi gael ei chipio gan Hades . Wedi'r digwyddiad, trodd mam Persephone, Demeter, hwy yn greaduriaid tebyg i adar a'u hanfon i chwilio am ei merch.

  Mewn rhai fersiynau, darlunnir y Seirenau fel rhan fenywaidd a rhan o bysgod, y môr-forynion enwog yr ydym ni gwybod heddiw. Roedd y Sirens yn enwog am eistedd ar greigiau a chanu caneuon yn eu lleisiau hardd, deniadol, swynol morwyr oedd yn eu clywed. Fel hyn, dyma nhw'n denu'r morwyr i'w hynys, gan eu lladd a'u difa.

  Typhon

  > Typhonoedd mab ieuengaf Tartarusa Gaea, a adnabyddir fel 'tad pob bwystfil' ac a oedd yn briod ag Echidna, dyn yr un mor frawychus.anghenfil.

  Tra bod ei ddarluniau'n amrywio yn dibynnu ar y ffynhonnell, yn gyffredinol, dywedwyd bod Typhon yn enfawr ac yn erchyll gyda channoedd o wahanol fathau o adenydd ar hyd ei gorff, llygaid yn tywynnu'n goch a chant o bennau draig yn blaguro. o'i brif ben.

  Brwydrodd Typhon â Zeus , duw y taranau, a'i gorchfygodd o'r diwedd. Yna cafodd ei fwrw naill ai i Tartarus neu ei gladdu dan Fynydd Etna am byth. Gwaed Medusa a dywalltodd pan gafodd ei dienyddio gan yr arwr Perseus .

  Gwasanaethodd y ceffyl Perseus yn ffyddlon nes i'r arwr farw, ac wedi hynny hedfanodd i Fynydd Olympus lle parhaodd i fyw. gweddill ei ddyddiau. Mewn fersiynau eraill, parwyd Pegasus â'r arwr Bellerophon, a'i dofi a'i farchogaeth i frwydr yn erbyn y Chimera anadl tân.

  Tua diwedd ei oes, gwasanaethodd Eos, duwies y wawr, a anfarwolwyd o'r diwedd fel cytser Pegasus yn awyr y nos.

  Satyrs

  Satyrs yn greaduriaid hanner bwystfil, hanner dyn a drigai yn y bryniau a coedwigoedd Gwlad Groeg hynafol. Roedd ganddyn nhw gorff uchaf dyn a chorff isaf gafr neu farch o'r canol islaw.

  Roedd Satyrs yn adnabyddus am eu hymrysondeb ac am fod yn hoff o gerddoriaeth, merched, dawnsio a gwin. Roeddent yn aml yn cyd-fynd â'r duwDionysus . Roeddent hefyd yn adnabyddus am eu hanallu i reoli eu ysgogiadau ac yn greaduriaid chwantus a oedd yn gyfrifol am dreisio meidrolion a nymffau di-ri.

  Medusa

  Ym mytholeg Roeg, roedd Medusa yn offeiriades hardd o Athena a gafodd ei threisio gan Poseidon yn nheml Athena.

  Wedi ei chythruddo gan hyn, Athena cosbodd Medusa trwy osod melltith arni, a'i throdd yn greadur erchyll â chroen gwyrddlas, yn gwingo nadroedd am wallt a'r gallu i droi unrhyw un a edrychai i'w llygaid yn garreg.

  Dioddefodd Medusa ar ei phen ei hun i lawer. flynyddoedd nes iddi gael ei dienyddio gan Perseus. Cymerodd Perseus ei phen wedi torri, gan ei ddefnyddio i amddiffyn ei hun, a'i roi i Athena, a'i gosododd ar ei aegis .

  Yr Hydra

  Y Lernaean Anghenfil sarffaidd gyda naw pen marwol oedd Hydra . Wedi'i geni i Typhon ac Echidna, roedd yr Hydra yn byw ger Llyn Lerna yn yr Hen Roeg ac yn aflonyddu ar y corsydd o'i chwmpas, gan hawlio llawer o fywydau. Anadlodd rhai o'i bennau dân ac un ohonynt yn anfarwol.

  Ni ellid trechu'r bwystfil arswydus gan mai torri un pen yn unig a barodd i ddau arall dyfu'n ôl. Roedd yr Hydra yn fwyaf enwog am ei brwydr yn erbyn yr arwr Heracles a'i lladdodd yn llwyddiannus trwy dorri ei phen anfarwol â chleddyf aur.

  Y Telynau

  Roedd yr Harpies yn greaduriaid mytholegol bach, hyll gyda wyneb gwraig a chorff aderyn, a elwir ypersonoliad o'r gwyntoedd storm. Cawsant eu galw yn ‘gwn Zeus’ a’u prif rôl oedd cario’r drwgweithredwyr i’r Furies (yr Erinyes) i’w cosbi.

  Roedd y Telynau hefyd yn cipio pobl a phethau oddi ar y Ddaear ac os byddai rhywun yn mynd ar goll, nhw oedd ar fai fel arfer. Nhw hefyd oedd yn gyfrifol am achosi newidiadau yn y gwyntoedd.

  Y Minotaur

  Roedd gan y Minotaur ben a chynffon tarw a chorff dyn . Roedd yn epil y Frenhines Cretan Pasiphae, gwraig y Brenin Minos , a tarw gwyn eira yr oedd Poseidon wedi'i anfon i'w aberthu iddo'i hun. Fodd bynnag, yn lle aberthu'r tarw fel y dylai fod wedi, caniataodd y Brenin Minos i'r anifail fyw. I'w gosbi, gwnaeth Poseidon i Pasiphae syrthio mewn cariad â'r tarw ac yn y diwedd ddwyn y Minotaur.

  Roedd gan y Minotaur awydd anniwall am gnawd dynol, felly carcharodd Minos ef mewn labyrinth a adeiladwyd gan y crefftwr Daedalus. Arhosodd yno nes iddo gael ei ladd maes o law gan yr arwr Theseus gyda chymorth Ariadne, merch Minos.

  Y Furies

  Orestes Ymlid gan y Cynddaredd gan William-Adolphe Bouguereau. Parth Cyhoeddus.

  Y Furies , a elwid hefyd yr ‘Erinyes’ gan y Groegiaid, oedd y duwiau benywaidd o ddialedd a dialedd a oedd yn cosbi drwgweithredwyr am gyflawni troseddau yn erbyn y drefn naturiol. Roedd y rhain yn cynnwys torri llw, traddodimatricide neu patricide a chamweddau eraill o'r fath.

  Alecto (dicter), Megaera (cenfigen), a Tisiphone (dialwr) oedd enw'r cynddaredd. Cawsant eu darlunio fel merched adenydd hyll iawn gyda seirff gwenwynig wedi'u plethu o amgylch eu breichiau, canolau a gwallt ac yn cario chwipiau a ddefnyddient i gosbi troseddwyr.

  Dioddefwr enwog y Furies oedd Orestes , mab Agamemnon, a gafodd ei darostwng ganddynt am ladd ei fam, Clytemnestra.

  Cyclopes

  >Y Cyclopes oedd epil Gaia ac Wranws. Roeddent yn gewri pwerus gyda chryfder aruthrol, pob un ag un llygad mawr yng nghanol eu talcennau.

  Roedd y Cyclopes yn adnabyddus am eu sgiliau crefft trawiadol ac am fod yn ofaint hynod alluog. Yn ôl rhai ffynonellau roedd ganddynt ddiffyg deallusrwydd ac roeddent yn fodau milain a drigai mewn ogofâu yn bwyta unrhyw ddyn y daethant ar ei draws.

  Un Cyclopes o'r fath oedd Polyphemus, mab Poseidon, a oedd yn adnabyddus am ei gyfarfyddiad ag Odysseus a'i ddynion.

  Y Chimera

  Ymddengys y Chimera ym mytholeg Roeg fel hybrid anadlu tân, gyda chorff a phen llew, pen gafr ar ei gefn, a phen neidr am cynffon, er y gallai'r cyfuniad hwn amrywio yn dibynnu ar y fersiwn.

  Roedd y Chimera yn byw yn Lycia, lle achosodd ddifrod a dinistr i'r bobl a'r tiroedd o'i hamgylch. Bwystfil dychrynllyd oedd yn anadlu tân acafodd ei ladd yn y pen draw gan Bellerophon . Wrth farchogaeth y ceffyl asgellog Pegasus, gwaywffonodd Bellerophon wddf fflamllyd y bwystfil â gwaywffon blaen plwm ac achosi iddo farw, gan dagu ar y metel tawdd.

  Griffins

  Griffins (wedi'i sillafu hefyd bwystfilod rhyfedd oedd griffon neu gryphon ) gyda chorff llew a phen aderyn, eryr yn nodweddiadol. Weithiau roedd ganddo gribau eryr fel ei draed blaen. Byddai Griffins yn aml yn gwarchod eiddo a thrysorau amhrisiadwy ym mynyddoedd Scythia. Daeth eu delw yn hynod boblogaidd yng nghelfyddyd a herodraeth Groeg.

  Cerberus

  Ganwyd i'r bwystfilod Typhon ac Echidna, Cerberus yn gorff gwarchod gwrthun â thri phen, cynffon sarff a phennau llawer o nadroedd yn tyfu o'i gefn. Gwaith Cerberus oedd gwarchod pyrth yr Isfyd, gan atal y meirw rhag dianc yn ôl i wlad y byw.

  Aelwyd hefyd yn Hound of Hades, ac yn y diwedd cipiwyd Cerberus gan Heracles fel un o'i Ddeuddeg Llafurwr. , a'u cymryd allan o'r isfyd.

  Y Centaurs

  Bwystfilod hanner ceffyl, hanner-dynol oedd y Centaurs a anwyd i frenin y Lapithiaid, Ixion, a Nephele. Gyda chorff ceffyl a phen, torso ac arfau dyn, roedd y creaduriaid hyn yn adnabyddus am eu natur dreisgar, barbaraidd a chyntefig.

  Mae'r Centauromachy yn cyfeirio at frwydr rhwng y Lapiths a'r Centaurs, digwyddiad lleDigwyddodd Theseus fod yn bresennol a thrymodd y raddfa o blaid y Lapiths. Cafodd y Centaurs eu gyrru i ffwrdd a'u dinistrio.

  Tra bod y ddelwedd gyffredinol o Centaurs yn negyddol, un o'r Centaurs enwocaf oedd Chiron, a oedd yn adnabyddus am ei ddoethineb a'i wybodaeth. Daeth yn athro i nifer o fawrion Groegaidd, gan gynnwys Asclepius , Heracles, Jason ac Achilles.

  Y Mormoiaid

  Yr oedd y Mormoiaid yn gymdeithion i Hecate, duwies Roegaidd dewiniaeth. Roedden nhw'n greaduriaid benywaidd oedd yn edrych fel fampirod ac yn dod ar ôl plant bach oedd yn camymddwyn. Gallent hefyd droi yn fenyw hardd a denu dynion i'w gwelyau i fwyta eu cnawd ac yfed eu gwaed. Yng Ngroeg yr Henfyd, byddai mamau yn adrodd straeon i'w plant am y Mormos er mwyn gwneud iddynt ymddwyn.

  Y Sffincs

  Roedd y sffincs yn greadur benywaidd gyda chorff llew, sef eryr adenydd, cynffon sarff a phen a bronnau gwraig. Anfonwyd hi gan y dduwies Hera i bla yn ninas Thebes lle ysodd unrhyw un na allai ddatrys ei phos. Pan ddatrysodd Oedipus, brenin Thebes y peth o'r diwedd, cafodd gymaint o sioc a siom nes iddi gyflawni hunanladdiad trwy daflu ei hun oddi ar fynydd.

  Charybdis a Scylla

  Charybdis, merch i Mr. duw'r môr Poseidon, wedi ei felltithio gan ei hewythr Zeus a'i daliodd a'i chadwyni i waelod y môr. Daeth yn anghenfil môr marwol ayn byw o dan graig ar un ochr i Gulfor Messina ac roedd arno syched digyfnewid am ddŵr y môr. Roedd hi'n yfed llawer iawn o ddŵr deirgwaith y dydd ac yn chwythu'r dŵr yn ôl allan eto, gan greu trobyllau a oedd yn sugno llongau i mewn o dan y dŵr, i'w doom.

  Roedd Scylla hefyd yn anghenfil ofnadwy oedd yn byw ar yr ochr arall o'r sianel o ddŵr. Nid yw ei rhiant yn hysbys, ond credir ei bod yn ferch i Hecate. Byddai Scylla yn difa unrhyw un a ddeuai’n nes at ei hochr hi o’r sianel gul.

  Dyma o ble y daw’r ddihareb rhwng Scylla a Charybdis , sy’n cyfeirio at wynebu dau yr un mor anodd, peryglus neu annymunol. dewisiadau. Mae braidd yn debyg i'r ymadrodd modern rhwng craig a lle caled.

  Arachne

  Minerva ac Arachne gan René-Antoine Houasse, 1706

  Roedd Arachne yn wehydd medrus iawn ym mytholeg Roeg, a heriodd y dduwies Athena i gystadleuaeth gwehyddu. Roedd ei sgiliau yn llawer gwell a chollodd Athena yr her. Gan deimlo'n sarhaus ac yn methu rheoli ei dicter melltithio Athena Arachne, gan ei throi'n gorryn mawr, erchyll, i'w hatgoffa nad oes un marwol yn cyfateb i'r duwiau.

  Lamia

  Roedd Lamia yn ddynes ifanc hardd iawn (medd rhai ei bod yn frenhines Libya) ac yn un o gariadon Zeus. Roedd gwraig Zeus Hera yn genfigennus o Lamia a lladdodd ei phlant i gydi wneud iddi ddioddef. Melltithiodd hi hefyd Lamia, gan ei throi'n anghenfil dieflig a oedd yn hela ac yn lladd plant eraill i wneud iawn am ei cholli ei hun.

  Y Graeae

  Perseus a'r Graeae gan Edward Burne-Jones. Parth Cyhoeddus.

  Tair chwaer oedd y Graeae a rannodd un llygad a dant rhyngddynt ac a chanddynt y gallu i weld y dyfodol. Eu henwau oedd Dino (ofn), Enyo (arswyd) a Pemphredo (larwm). Maent yn adnabyddus am eu cyfarfyddiad â'r arwr chwedlonol Perseus a gafodd y gorau ohonynt. Fe wnaeth Perseus ddwyn eu llygad, gan eu gorfodi i ddweud wrtho ble roedd tair eitem arbennig yr oedd eu hangen arno i ladd Medusa.

  Amlapio

  Dim ond rhai o'r rhai mwyaf poblogaidd yw'r rhain creaduriaid mytholeg Groeg. Yn aml, y creaduriaid hyn oedd y ffigurau a oedd yn caniatáu i arwr ddisgleirio, gan ddangos eu sgiliau wrth iddynt frwydro ac ennill. Fe’u defnyddiwyd yn aml hefyd fel cefndir i ddangos doethineb, dyfeisgarwch, cryfderau neu wendidau’r prif gymeriad. Yn y modd hwn, chwaraeodd y llu o angenfilod a chreaduriaid rhyfedd myth Groeg rôl bwysig, gan liwio'r fytholeg a rhoi cnawd ar led straeon yr arwyr.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.