Y Traddodiad o Malu Platiau: Dathliad Distryw

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae yna lawer o draddodiadau gwahanol o gwmpas y byd, ac mae gan bob un ei ystyr ei hun. Mae'r traddodiad o dorri platiau yn un sydd wedi bodoli ers canrifoedd. Mae'r traddodiad hwn i'w weld amlaf yng Ngwlad Groeg a rhannau eraill o Ewrop.

  Felly, beth mae'r traddodiad hwn yn ei olygu? A pham mae pobl yn parhau i wneud hynny? Daliwch ati i ddarllen i ddarganfod.

  Pam Mae Groegiaid yn Torri Platiau?

  Gellir gweld malu platiau fel ffordd o ollwng dicter a straen. Mewn byd cyflym, gall fod yn anodd rhyddhau’r holl egni adeiledig hwnnw, felly gall malu plât neu wydr roi ymdeimlad o dawelwch i chi wedyn. Ond rydyn ni'n eithaf sicr nad dyna pam na sut y tarddodd yr arferiad hwn.

  Yn ôl ysgolheigion Groegaidd, yn yr hen amser, roedd platiau'n cael eu malu fel defod i nodi'r diwedd a'r dechrau. Dyna pam yng Ngwlad Groeg mae Blwyddyn Newydd yn cael ei dathlu trwy dorri platiau - mae'n ffordd o groesawu'r flwyddyn newydd fel dechrau.

  Yn yr Hen Roeg, byddai pobl yn ysgrifennu eu dymuniadau ar ddarn o bapur a'u rhoi o dan eu platiau . Wrth iddynt dorri eu plât, credent y byddai eu dymuniad yn dod yn wir.

  Dywedir hefyd fod sŵn y platiau'n torri yn atal ysbrydion drwg. Dywedir mai po uchaf yw'r sŵn, mwyaf effeithiol yw hi i gadw anlwc i ffwrdd.

  Yn ogystal, mae platiau malu hefyd yn mynegi helaethrwydd, ffrwythlondeb , a chyfoeth. Mewn rhai diwylliannau, mae hefyd yn arwydd o lwc dda os yw'rmae darnau o'r plât sydd wedi torri yn fwy.

  Mae malu platiau yn cael ei weld fel ffordd o ddod â lwc dda . Dywedir po fwyaf o sŵn a wnewch, y mwyaf o lwc a gewch. Dyna pam y bydd Groegiaid yn malu eu platiau yn ystod digwyddiadau fel priodasau ac achlysuron arbennig eraill.

  Yn olaf, mae malu platiau yn llawer o hwyl! Mae’n gyfle i ollwng yn rhydd a chael ychydig o hwyl. Os ydych chi erioed yng Ngwlad Groeg neu mewn rhan arall o Ewrop yn ystod achlysur arbennig, peidiwch â synnu os gwelwch bobl yn malu platiau. Mae'n draddodiad sydd wedi bodoli ers canrifoedd, ac mae'n sicr o barhau am lawer mwy.

  Y dyddiau hyn, mae'r traddodiad hwn wedi cymryd mwy o hwyl ac ystyr Nadoligaidd. Mae pobl yn malu platiau mewn priodasau, penblwyddi, ac achlysuron arbennig eraill fel ffordd o ollwng yn rhydd a chael ychydig o hwyl. Ond mae'r platiau a'r gwydr y maen nhw'n eu torri heddiw wedi'u gwneud o ddeunyddiau diogel fel nad yw pobl yn brifo eu hunain.

  Mae'r arferiad o dorri platiau hefyd wedi'i fabwysiadu gan ddiwylliannau eraill. Yn Tsieina, er enghraifft, mae'n gyffredin gweld pobl yn malu sbectol yn ystod priodasau. Dywedir bod sŵn y gwydr yn torri yn symbol o lwc dda a phriodas hir-barhaol.

  Gwahardd y Practis Oherwydd Diogelwch

  O ystyried y ffaith y gall malu platiau fod yn beryglus i unrhyw un sy'n cymryd rhan mewn y traddodiad, gwaharddodd llywodraeth Groeg y traddodiad hwn yn 1969. Wedi'r cyfan, gall torri gwydr a serameg fod yn hynodperyglus.

  Cafodd y gyfraith ei rhoi ar waith i amddiffyn pobl rhag cael eu hanafu. Fodd bynnag, nid oedd yn atal pobl rhag parhau â'r traddodiad. Disodlwyd y platiau gan flodau, a byddai pobl yn eu taflu ar y ddaear yn lle eu malu. Yna cyflwynwyd napcynnau papur, a chawsant eu taflu i'r awyr.

  Cyflwyno Potiau Clai Diogel

  Yn y pen draw, codwyd y gyfraith, a chaniatawyd i bobl dorri platiau unwaith eto. Mae'r platiau traddodiadol bellach yn cael eu disodli gan blatiau clai rhad ond diogel. Maen nhw'n hawdd i'w glanhau ac nid ydyn nhw mor beryglus â phlatiau gwydr.

  Roedd y ffilm “ Never on Sunday ” yn arddangos golygfa chwalu platiau, gan wneud y traddodiad hyd yn oed yn fwy poblogaidd, ac mae nawr atyniad i dwristiaid yng Ngwlad Groeg. Dechreuodd pobl wneud copïau plastr o blatiau a'u gwerthu i dwristiaid.

  Magu Platiau a'r Flwyddyn Newydd

  Mae malu platiau wedi dod yn ffordd boblogaidd o ddathlu'r Flwyddyn Newydd. Bob blwyddyn, mae pobl yn ymgynnull ar y strydoedd ac yn malu platiau. Maen nhw'n credu po uchaf yw'r sŵn, y mwyaf o lwc fydd ganddyn nhw yn y flwyddyn i ddod.

  Gan ei fod yn gysylltiedig â dechrau a diwedd pethau, mae rhai pobl yn credu y gall malu platiau hefyd eu helpu i gael gwared ar arferion drwg. Maen nhw’n ysgrifennu eu haddunedau Blwyddyn Newydd ar ddarn o bapur ac yn ei roi o dan eu plât. Wrth iddyn nhw dorri'r plât, maen nhw'n credu y bydd eu harferion drwg yn cael eu dinistrio ar hydag ef.

  Beth Sy'n Digwydd i'r Platiau?

  Mae'r platiau'n cael eu casglu a'u hailgylchu fel arfer. Mae'r arian a godir o ailgylchu yn cael ei ddefnyddio i ariannu gwahanol elusennau. Felly, nid yn unig y mae'r traddodiad hwn yn hwyl, ond mae hefyd at achos da.

  Mae'r platiau hyn wedi'u gwneud o glai ailgylchadwy, sy'n ddiogel i'r amgylchedd. Maen nhw hefyd yn fioddiraddadwy, felly does dim rhaid i chi boeni amdanyn nhw'n mynd i safle tirlenwi.

  Os ydych chi'n chwilio am ffordd hwyliog ac unigryw i ddathlu achlysur arbennig, beth am geisio malu rhai platiau? Mae’n siŵr o fod yn brofiad cofiadwy na fyddwch chi a’ch ffrindiau byth yn ei anghofio. Pwy a wyr, efallai y byddwch chi hyd yn oed yn dechrau traddodiad newydd!

  Poblogrwydd y Traddodiad

  Mae’r traddodiad o dorri platiau wedi dod i mewn i wledydd eraill, ac mae bellach yn ffordd boblogaidd o ddathlu achlysuron arbennig . Mewn bwytai a bariau, mae malu platiau wedi dod yn beth. Fel arfer, cacennau penblwydd oedd yn cael eu malu, ond erbyn hyn platiau yw hi.

  Mae'r cyfryngau cymdeithasol hefyd wedi chwarae rhan hanfodol wrth ledaenu'r gair am y traddodiad unigryw hwn. Mae pobl yn postio fideos a lluniau ohonyn nhw eu hunain yn malu platiau, ac mae'n prysur ddod yn duedd.

  Amlapio

  Felly, dyna chi! Mae'r traddodiad o dorri platiau yn ffordd hwyliog ac unigryw o ddathlu achlysuron arbennig, a gallwn ddiolch i'r Groegiaid am yr arferiad diddorol hwn. Os ydych yn chwilio am ffordd newydd a chyffrousi ddathlu, beth am geisio malu rhai platiau?

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.