Dullahan – Marchog Dirgel Di-ben

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae’r rhan fwyaf o bobl wedi clywed am y marchog di-ben – mae ei stori wedi’i hanfarwoli mewn nofelau lluosog a gweithiau celf eraill. Ond ychydig sy'n sylweddoli bod y myth o darddiad Celtaidd ac yn dod atom o Iwerddon. Felly, pwy yn union yw'r marchog dirgel hwn, ac a yw ei chwedlau gwreiddiol mor arswydus â'u hailadrodd modern?

  Pwy Yw'r Dullahan?

  Marchog di-ben ceffyl du mawr, mae'r Dullahan yn ei gario ei ben pydru a phosphoric o dan ei fraich neu wedi'i strapio i'w gyfrwy. Mae'r marchog yn ddyn fel arfer ond, mewn rhai mythau, gall y Dullahan fod yn fenyw hefyd. Yn wryw neu'n fenyw, mae'r marchog heb ben yn cael ei ystyried yn ymgorfforiad o'r duw Celtaidd Crom Dubh, Y Cam Tywyll .

  Weithiau, byddai'r Dullahan yn marchogaeth ar wagen angladd yn lle ar un. ceffyl. Byddai’r wagen yn cael ei thynnu gan chwe cheffyl du, a byddai’n cael ei llenwi a’i haddurno â gwahanol wrthrychau angladdol. Byddai'r Dullahan hefyd bob amser yn cario chwip o asgwrn cefn dynol yn ei law rydd a byddai'n defnyddio'r arf brawychus hwn i daro unrhyw un sy'n meiddio cwrdd â syllu ei ben datgysylltiedig.

  Beth yw'r Dullahan's Pwrpas?

  Fel y banshee, mae'r Dullahan yn cael ei weld fel cynhaliwr marwolaeth. Byddai'r marchog yn marchogaeth o dref i dref ac yn marcio pobl am farwolaeth, naill ai drwy bwyntio atynt neu drwy ddweud eu henw, gyda chwerthin yn dod trwy ei ben gwenu.

  Yn wahanol i'r banshee sy'n cyhoeddi'r cyfan.trasiedi sydd ar fin digwydd, mae gan y Dullahan asiantaeth dros ei weithredoedd - mae'n dewis pwy sy'n mynd i farw. Mewn rhai mythau, gallai'r Dullahan hyd yn oed ladd y person sydd wedi'i farcio'n uniongyrchol trwy dynnu'r enaid allan o'i gorff o bellter.

  Beth os Cyfarfyddwch â'r Dullahan?

  Os yw'r marchog heb ben wedi marcio rhywun ar gyfer marwolaeth does dim byd y gallwch chi ei wneud - mae eich tynged wedi'i selio. Fodd bynnag, os cewch siawns ar y beiciwr, mae'n bur debyg mai chi fydd ei darged nesaf, hyd yn oed os nad oedd wedi eich cael chi yn ei olygon i ddechrau.

  Pobl sydd wedi gweld Dullahan yn agos a phersonol yn cael eu marcio ar gyfer marwolaeth. Os ydyn nhw'n “lwcus”, bydd y beiciwr ond yn pigo un o'i lygaid â thrawiad o'i chwip. Fel arall, gall y Dullahan gael cawod mewn gwaed dynol cyn iddo reidio chwerthin.

  Pryd Mae'r Dullahan yn Ymddangos?

  Mae'r rhan fwyaf o ymddangosiadau'r Dullahan yn digwydd yn ystod rhai gwyliau a dyddiau gwledd, fel arfer yn y hydref o gwmpas amser y cynhaeaf a gŵyl Samhain. Trosglwyddwyd y traddodiad hwn yn ddiweddarach i lên gwerin America lle cysylltwyd delwedd y marchog heb ben â Calan Gaeaf . Yn amlwg nid yw’r pen pwmpen y mae’n ei roi fel arfer yn yr Unol Daleithiau yn rhan o’r myth Celtaidd gwreiddiol.

  Nid yw’r cysylltiad rhwng y Dullahan a gwyliau’r cynhaeaf yn golygu na allai ymddangos ar adegau eraill. Roedd ofn y Dullahan flwyddyn o gwmpas a byddai pobl yn adrodd straeony Dullahan unrhyw adeg o'r flwyddyn.

  A ellir atal y Dullahan?

  Ni all yr un porth cloedig rwystro carlam y marchog di-ben ac ni all unrhyw heddoffrwm ei ddyhuddo. Y cwbl a all y rhan fwyaf o bobl ei wneud yw cyrraedd adref ar ôl machlud haul a byrddio eu ffenestri, rhag i'r Dullahan eu gweld, ac na fyddent yn ei weld.

  Yr un peth sy'n gweithio yn erbyn y Dullahan yn aur, ond nid fel llwgrwobrwyo, gan nad oes gan y marchog bendigedig ddiddordeb mewn cyfoeth. Yn lle hynny, mae'r Dullahan yn cael ei wrthyrru gan y metel. Gall hyd yn oed un darn aur, os caiff ei chwifio ar y Dullahan, ei orfodi i farchogaeth ac aros i ffwrdd o'r lle hwnnw am ychydig o amser.

  Symbolau a Symboledd y Dullahan

  Fel y banshee, mae'r Dullahan yn symbol o ofn marwolaeth ac ansicrwydd y nos. Nid yw byth yn ymddangos yn ystod y dydd a dim ond ar ôl machlud yr haul y mae'n marchogaeth.

  Un ddamcaniaeth am gychwyn chwedl Dullahan yw ei gysylltiad â'r duw Celtaidd Crom Dubh. Roedd y duw hwn yn cael ei addoli i ddechrau fel duw ffrwythlondeb ond roedd hefyd yn cael ei addoli'n arbennig gan y brenin Celtaidd hynafol Tighermas. Bob blwyddyn, wrth i'r stori fynd yn ei blaen, byddai Tighermas yn aberthu pobl i ddyhuddo'r duw ffrwythlondeb trwy ddirywiad mewn ymgais i warantu cynhaeaf hael.

  Unwaith i Gristnogaeth gyrraedd Prydain yn y 6ed ganrif, fodd bynnag, addoli Crom Daeth i ben, a chyda hynny hefyd yr aberthau dynol. Y tebygolyr esboniad am chwedl Dullahan yw bod pobl yn credu bod ymgnawdoliad neu negesydd y Crom Dubh dig bellach yn crwydro caeau Iwerddon bob hydref, gan hawlio'r aberthau y mae Cristnogaeth wedi'u gwadu iddo.

  Pwysigrwydd y Dullahan mewn Diwylliant Modern

  Mae chwedl y Dullahan wedi cyrraedd sawl rhan o lên gwerin y Gorllewin dros y blynyddoedd ac wedi ei hanfarwoli hefyd mewn gweithiau llenyddol di-ri. Y rhai mwyaf enwog yw nofel Mayne Reid The Headless Horseman , The Legend of Sleepy Hollow gan Washington Irving, yn ogystal â nifer o straeon Almaeneg gan y Brodyr Grimm.

  Mae yna lawer mwy o ymgnawdoliadau cyfoes o'r cymeriad hefyd, megis:

  • Anime Monster Musume
  • Y Durarara!! nofel ysgafn a chyfresi anime
  • Ffilm antur ffantasi 1959 Darby O'Gill and the Little People gan Walt Disney
  • Cyfweliadau â Monster Girls manga

  Amlapio

  Er efallai nad yw'r enw Dullahan yn adnabyddus, mae delwedd y marchog heb ei ben wedi dod yn rhan annatod o ddiwylliant modern, wedi'i gynnwys mewn ffilmiau, llyfrau, manga a mathau eraill o gelfyddyd. Mae’n ddiogel dweud bod y creadur Celtaidd hwn yn fyw ac yn iach yn y gymdeithas heddiw.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.