Ba Symbol o'r Hen Aifft - Beth Oedd e?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae'r Ba yn un o'r symbolau Aifft mwyaf rhyfedd yn weledol yn ogystal â delwedd a ddefnyddir yn llai aml. Mae hynny oherwydd bod iddo ddiben penodol iawn, o gymharu â symbolau eraill a arferai fod ag ystyron eang a haniaethol megis iechyd, ffyniant, sefydlogrwydd, ac yn y blaen.

  Roedd y Ba yn symbol o agwedd ar enaid person ymadawedig. Gall ystyr y Ba fod braidd yn gymhleth, felly gadewch i ni ei dorri i lawr.

  Gwreiddiau, Symbolaeth, ac Ystyr Symbol Ba

  Cynrychiolaeth Ba gan Jeff Dahl

  Mae'r Ba yn rhan annatod o fywyd ar ôl marwolaeth yr hen Eifftiaid. Roedd yr Eifftiaid yn credu mewn bywyd ar ôl marwolaeth yn ogystal ag yn yr ymadawedig yn gallu rhyngweithio â'r byd byw ar ôl eu marwolaeth. Y rhan olaf honno oedd lle daeth y Ba i mewn.

  Mae ystyr y Ba yn fwy cymhleth na dim ond ei alw’n “enaid”. Eglurhad gwell fyddai fod y Ba yn un agwedd ar yr enaid ynghyd a'r Ka. Fodd bynnag, mae gwahaniaethau rhwng y cysyniadau hyn:

  • Ka – The Ka yw’r bywyd a roddir i’r person pan gaiff ei eni – hanfod ysbrydol yn ystod bywyd
  • Ba – Mae hyn yn cyfeirio at bersonoliaeth yr ymadawedig a adawyd ym myd y byw – yr hanfod corfforol ar ôl marwolaeth

  Yn draddodiadol, delweddwyd y Ba fel hebog gyda dynol. pen. Y syniad y tu ôl i'r ffurf adar hon oedd y byddai Ba yn hedfan oddi wrth yr ymadawedigbeddrod person bob bore ac yn effeithio ar fyd y byw trwy gydol y dydd. Bob nos, byddai'r Ba yn hedfan yn ôl at y bedd ac yn aduno â chorff yr ymadawedig am y noson.

  Yn y mythau hŷn, roedd y Ba yn cael ei briodoli i'r teulu brenhinol Eifftaidd yn unig fel pharaohs a chredir bod eu breninesau byddwch fel duw. Yn nes ymlaen, daeth pobl i’r gred fod gan bob person “Ba”, gan gynnwys y cominwyr.

  Credir hefyd mai’r Ba oedd un o’r rhesymau dros yr arfer o fymieiddio. Roedd mumïau, eu beddrodau, ac yn aml dim ond delwau o'r ymadawedig pan nad oedd modd adennill eu corff, i fod i helpu'r Ba i ddod o hyd i weddillion yr ymadawedig bob nos.

  Mewn llawer o fythau, roedd gan y duwiau eu hunain Bau hefyd. (lluosog o Ba) gwirodydd. Ac yn eu hachos nhw, roedd eu Ba hefyd yn hollol unigryw na’r hebog pen-dynol “safonol” o bobl. Er enghraifft, yn ôl mythau pobl Heliopolis, yr aderyn bennaidd oedd Ba y duw Ra (ffigur chwedlonol tebyg i aderyn tebyg o ran disgrifiad i y Ffenics Groeg neu y Simurgh Persiaidd ). Ac ym Memphis, y gred oedd bod tarw Apis - nid hyd yn oed aderyn - yn Ba naill ai'r duw Osiris neu'r duw greawdwr Ptah .

  Serch hynny, yr hebog tebyg i Ba gyda phen dynol yw'r cynrychioliad gweledol mwyaf adnabyddus o'r ysbryd. Roedd yn gred gyffredin i Eifftiaid i gyd trwy gydol eu hanes hira gellir gweld symbolau Ba mewn unrhyw feddrod sydd mewn cyflwr da. Oherwydd bod gan y Ba ystyr mor benodol, fodd bynnag, ni ddefnyddiwyd y symbol Ba mewn gwirionedd y tu allan i'r cyd-destun hwn.

  Y Ba mewn Celf

  Yn yr hen Aifft, canolbwyntiwyd ar gynrychioliadau gweledol y Ba. yn gyfan gwbl ar feddrodau, sarcophagi, yrnau angladd, ac eitemau angladd a marwdy eraill. Mewn celf fwy cyfoes, nid yw'r Ba hefyd yn cael ei ddefnyddio mor aml â symbolau enwog eraill yr Aifft. Fodd bynnag, nid oes unrhyw reswm pam na ddylai fod.

  Os ydych chi'n gwerthfawrogi ei ystyr a'i symbolaeth, gall y Ba greu darn addurniadol hardd ac unigryw. Gall tatŵau gyda'r symbol Ba hefyd fod yn arbennig o drawiadol a phwerus gan ei fod i fod i gynrychioli ysbryd a phersonoliaeth rhywun. Gall hefyd edrych yn wych fel crogdlws neu glustdlysau a gall weithio fel tlws, dolenni llawes, neu ategolion dillad eraill.

  Cwestiynau Cyffredin Am y Ba

  Beth yw'r gwahaniaeth rhwng y Ba a'r Ka?

  Y Ka yw'r bywyd a roddir i'r person pan gaiff ei eni a'i hanfod ysbrydol. Y Ba yw'r ysbryd sy'n crwydro fel hanfod corfforol y person ar ôl iddo farw.

  Beth yw rhannau eraill enaid yr Eifftiaid?

  Yr Hen Eifftiaid yn credu bod gan berson bum rhan i’w enaid – Ren (eich enw), Ka (hanfod ysbrydol), Ib (calon), Ba a Sheut (cysgod). Mae hyn yn debyg i sut rydyn ni'n meddwl am y corff dynol felyn cynnwys llawer o rannau.

  Yn Gryno

  Mae’r Ba yn gysyniad unigryw o’r Hen Aifft ac yn un nad yw’n cyfieithu’n hawdd y tu allan i’r cyd-destun penodol hwn. Fodd bynnag, fel symbol o bersonoliaeth, gellir ei werthfawrogi hyd yn oed yn y byd modern sydd ohoni.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.