Cho Ku Rei - Beth Yw'r Symbol Hwn?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Cho Ku Rei (Cho-Koo-Ray) yw'r symbol pŵer yn arferion iachau Reiki. Mae'n gweithredu fel catalydd i gyflymu a chryfhau'r broses iacháu Reiki. Mae'r Cho Ku Rei yn cynorthwyo iachâd Reiki trwy ddarparu amddiffyniad i'r ymarferydd a'r derbynnydd. Trwy ddwyn i gof y Cho Ku Rei, gall yr ymarferydd fanteisio'n llwyddiannus ar egni bywyd a'i sianelu i wahanol rannau o'r corff.

  Defnyddir y Cho Ku Rei yn bennaf ar y cyd â symbolau Reiki eraill ac mae'n ymdrechu i gefnogi ac atgyfnerthu eu pwerau. Mae'n fwyaf effeithiol pan gaiff ei ddefnyddio ar ddechrau neu ar ddiwedd sesiwn iachau.

  Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio tarddiad y Cho Ku Rei, ei nodweddion, a'i ddefnyddiau yn y broses o wella Reiki. .

  Symbolau Reiki wedi'u hysgythru ar gerrig palmwydd Selenite. Gwelwch nhw yma.

  Gwreiddiau Cho Ku Rei

  Mae'r Cho Ku Rei yn un o'r symbolau cyntaf a ddarganfuwyd gan Mikao Usui, ymarferydd iachaol Reiki o Japan. Mae llawer o feistri Reiki ar draws y byd yn ystyried y Cho Ku Rei fel y symbol mwyaf pwerus mewn iachâd .

  Mae'r Cho Ku Rei yn wahanol i lawer o'r symbolau Reiki eraill oherwydd nid yw wedi'i ysgrifennu yn Kanji Japaneaidd, ond yn Kana, math o wyddor sy'n adlewyrchu synau yn hytrach nag ystyr. Gan fod Cho Ku Rei wedi'i ysgrifennu yn Kana, mae'n anodd dirnad ei union ystyr fel y bwriadwyd gan Mikao Usui.

  Er hynny, mae dealltwriaeth gyffredin ymhlithMae Reiki yn meistroli bod Cho Ku Rei yn symbol pŵer yn bennaf.

  Nodweddion Cho Ku Rei

  • Mae'r Cho Ku Rei yn ymddangos fel troellog neu coil ac fe'i llunnir yn glocwedd ac yn wrthglocwedd.
  • Mae'r llinell lorweddol yn y Cho Ku Rei yn cynrychioli ffynhonnell egni Reiki
  • Mae'r llinell fertigol yn adlewyrchu llif yr egni
  • Mae'r troell yn dynodi'r saith chakra mawr o fewn y corff.

  Defnyddiau Cho Ku Rei

  Mae llawer o ddefnyddiau o Cho Ku Rei ym mhroses iachau Usui Reiki.

  • Grymuso Symbolau Eraill: Pan ddefnyddir y Cho Ku Rei ar y cyd â'r symbol emosiynol, neu'r symbol pellter, gall gynyddu eu pwerau a chynyddu effeithiolrwydd y broses iacháu.
  • Iachau Anhwylderau Penodol: Mae'r Cho Ku Rei yn cael ei dynnu ar rannau penodol o'r corff i wella neu drin anafiadau. Pan ddefnyddir y Cho Ku Rei gyda symbolau eraill, mae'n helpu i ailgyfeirio egni positif i fan penodol sydd angen ei wella.
  • Clirio Egni Negyddol: The Cho Ku Rei yn cael ei ddefnyddio mewn ystafell neu ei dynnu ar y waliau i gael gwared ar egni negyddol. Mae rhai ymarferwyr Reiki yn defnyddio'r Cho Ku Rei ar ôl sesiwn iachâd i sugno egni negyddol a allai fod wedi treiddio i'r amgylchoedd.
  • Amddiffyn: Y Cho Ku Rei yw yn cael ei dynnu ar yr ymarferydd neu chakras y derbynnydd yn ystod iachâd Reikiproses. Mae'r Cho Ku Rei yn gweithredu fel tarian ac nid yw'n gadael i egni negyddol basio i'r meddwl, y corff a'r enaid. Mae troell y Cho Ku Rei yn cael ei ddelweddu o amgylch corff y derbynnydd er mwyn ei amddiffyn yn gyfan gwbl o'r pen i'r traed.
  • Egni Selio: Y Cho Ku Rei yw a ddefnyddir i selio ynni mewn rhannau penodol o'r corff. Mae iachâd gweithredol yn dechrau unwaith y bydd yr egni wedi'i bacio'n dynn o fewn anaf neu glwyf.
  • Bwyd a Diodydd: Mae'r Cho Ku Rei yn ddefnyddiol iawn ar gyfer glanhau prydau o egni negyddol . Mae'r Cho Ku Rei hefyd yn cael ei ddelweddu dros fwyd a diodydd i wneud y pryd yn iachach a maethlon.
  • Egni Gormodol: Defnyddir cefn Cho Ku Rei i gael gwared ar ynni gormodol o fewn person neu ystafell. Anaml iawn y caiff Reverse Cho Ku Rei ei gychwyn, a dim ond ymarferwyr profiadol sy'n ei ddefnyddio i dawelu unigolion gorfywiog.
  • Rhwystr: Mae'r Cho Ku Rei yn gweithredu fel rhwystr i rwystro sylw neu fygythiadau digroeso gan ddieithriaid. Mae'r unigolyn yn tynnu'r symbol o'i flaen i greu tarian neu rwystr amddiffynnol.
  • Gwella Perthnasoedd: Mae'r Cho Ku Rei yn cael ei dynnu ar gardiau ac anrhegion i gryfhau'r berthynas rhwng y rhoddwr a'r derbynnydd. Pan fydd Cho Ku Rei yn cael ei ysgythru ar anrheg, mae bwriadau da'r rhoddwr yn cael eu datgelu.
  • >
   • Rhagosod Trouble: Defnyddir y Cho Ku Rei i amddiffyn eich hun mewn eiliadau oargyfwng. Er enghraifft, os oes anifail peryglus yn rhydd, mae'r dioddefwr yn tynnu'r symbol o'i flaen, i deimlo ambarél amddiffyniad. Gellir tynnu'r Cho Ku Rei hefyd mewn ystafell neu ar wrthrych ar gyfer atal anffawd a digwyddiadau sâl. Mae'n puro'r aer ac yn ei lenwi ag egni positif i rwystro datblygiadau egni maleisus.

   Yn Gryno

   Cho Ku Rei yw un o'r symbolau a ddefnyddir fwyaf gan ymarferwyr Reiki ledled y byd. Mae'n darparu amddiffyniad a diogelwch yn ystod arferion Reiki, sy'n gwneud y grefft o iachau yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.