Beth Yw Symbol Chai - Hanes ac Ystyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Un o'r arwyddluniau amlycaf yn y diwylliant Iddewig , mae'r symbol Chai yn cynnwys llythrennau Hebraeg ysgrifenedig sy'n ffurfio'r gair chai . Gadewch i ni edrych ar sut y daeth yr enw hwn yn gysylltiedig â rhifyddiaeth a defod dostio, ynghyd â'i ystyron a'i ddefnyddiau symbolaidd heddiw.

  Hanes Symbol Chai

  Ynganu fel arfer ag a Mae sain kh , c hai yn air Hebraeg sy'n golygu bywyd , yn fyw neu byw . Weithiau, cyfeirir ato yn y ffurf luosog chaim . Mae'r symbol yn cynnwys dwy lythyren Hebraeg, chet (ח) a yud (י). Cyn belled yn ôl â'r gwreiddiau Iddewig cynharaf, defnyddiwyd y llythrennau fel symbolau yn eu ffydd. Hyd yn oed os oes ganddo wreiddiau hynafol, ni ddaeth yn gysylltiedig â'r diwylliant Iddewig tan yr 20fed ganrif.

  • Symbol Chai mewn Diwylliant Iddewig
  2> Mae amddiffyn bywyd yn cael ei ystyried yn un o brif egwyddorion Iddewiaeth. O'r herwydd, gellir dod o hyd i'r symbol chai ym mhobman mewn cyd-destunau Iddewig, o bensaernïaeth Iddewig i baentiadau, gemwaith a gwrthrychau cysegredig eraill. Fodd bynnag, gellir olrhain ei ddefnydd fel arwydd gweledol yn ôl i Sbaen ganoloesol. Gwisgwyd y symbol hefyd fel amulet yn ystod y 18fed ganrif yn Nwyrain Ewrop.

  Mae'r symbol i'w weld yn gyffredin wedi'i arysgrifio ar mezuzot , cas addurniadol bach yn dal memrwn wedi'i rolio gyda thestunau cysegredig, wedi'i osod ar fframiau drysau neu hongian yn ycynteddau adeiladau. Gan fod y darn yn cynnwys y symbol cysegredig, credir ei fod yn gwahanu cartref y gofod cysegredig a'r byd allanol annuwiol.

  • Y Gair Chai a'r Ddefod Tostio
  • <1

   Dywed llawer o ysgolheigion fod yr arfer o dostio wedi datblygu o ddefodau crefyddol sy’n cynnwys cynnig gwin neu waed i dduwiau, ynghyd â gweddïau i geisio bendithion, iechyd a bywyd hir. Mae eraill yn credu ei fod yn tarddu o ofn gwenwyno. Yn y diwylliant Iddewig, gelwir y llwncdestun ar gyfer diodydd alcoholig yn l'chaim , sy'n dod o'r gair chai ac yn cyfieithu fel i fywyd .

   I’r gymuned Iddewig, mae’r gair cysegredig yn atseinio â’u deiseb at eu duw am ganiatáu eu pledion, yn enwedig yn ystod gwyliau. Y rhan fwyaf o'r amser, mae'n cael ei wneud yn ystod priodasau, Blwyddyn Newydd Iddewig neu Rosh Hashanah , yn ogystal â defodau dod i oed ar gyfer bechgyn a merched, a elwir yn bar mitzvah a bat mitzvah yn y drefn honno. Dywedir y gair chai yn gyffredin yn yr Yom Kippur , sef dydd sanctaidd y cymod ac edifeirwch i'r Iddewon.

   • Yr Ymadrodd Am Yisrael Chai!

   Ym 1942, cynlluniodd yr Almaen Natsïaidd dan arweiniad Adolf Hitler i ddinistrio Iddewon yn Ewrop, a adwaenir yn fwy cyffredin fel yr Holocost. Mae'r ymadrodd Iddewig poblogaidd Am Yisrael Chai yn cael ei gyfieithu fel Mae pobl Israel yn byw . Fe'i defnyddir yn gyffredin fel adatganiad dros barhad y bobl Iddewig ac Israel fel cenedl, yn ogystal â gweddi o fath.

   • Mewn Rhifyddiaeth Hebraeg
   Yn mathemateg ddwyfol o'r enw gematria , mae gan y llythrennau yn yr wyddor Hebraeg werthoedd rhifiadol cyfatebol, sy'n gysylltiedig â chysyniadau cysegredig. Credir y gellir olrhain yr arferiad yn ôl i tua’r 8fed ganrif C.C.C. ym Mesopotamia, ond dim ond rhwng 10 a 220 OG y dechreuodd yr astudiaeth yn ystod y Cyfnod Mishnaic.

   Mae gan y symbol chai werth o 18 — yn cynnwys chet gyda gwerth 8, a yud gyda gwerth 10—sy’n cael ei ystyried yn gysegredig yn niwylliant yr Iddewon. Mae Chai wedi'i gysylltu â thestunau o'r Kabbalah, ysgol gyfriniaeth Iddewig, ac mae hefyd yn ymddangos sawl gwaith yn y Beibl.

   Ystyr Symbol Chai

   Does dim amheuaeth bod y symbol yn arwyddocaol i ffydd a diwylliant Iddewig. Dyma rai o'i ystyron.

   • Symbol o Fywyd – Mae'n cynrychioli pwysigrwydd bywyd ac yn ein hatgoffa o fyw ac amddiffyn bywyd. Gall hefyd olygu bod Duw yn berffaith fyw, a'i gredinwyr yn fyw yn ysbrydol.

    Mae arwyddocâd chai yn amlwg yn y gyfraith Iddewig, lle mae bywyd yn bwysicach na dilyn gorchmynion a thraddodiadau llym. Er enghraifft, caniateir i weithwyr meddygol proffesiynol ateb galwadau meddygol ac achub bywydau yn ystod eu Saboth, tra bod yn rhaid i'r gweddill ymatal rhag gweithio.Hefyd, nid yw'r henoed a merched beichiog i fod i ymprydio ar achlysur Yom Kippur neu Ddydd y Cymod.

   • Chet yw'r wythfed llythyren o'r wyddor Hebraeg sydd hefyd yn gysylltiedig â defod yr enwaediad, a wneir yn aml ar yr wythfed dydd o fywyd plentyn.
   • Yud yw'r 10fed llythyren a llythyren leiaf yr wyddor Hebraeg, sy'n ei gwneud yn gysylltiedig â gostyngeiddrwydd . Mae hefyd yn golygu llaw neu fraich, a dyna pam mae'r llythyren wedi'i modelu ar ôl llaw.
   • Symbol o Lwc – Yn seiliedig ar y gematria, mae gan y symbol gwerth 18, sy'n cael ei ystyried yn arwydd da. Mewn cylchoedd Iddewig, ystyrir y traddodiad o roi rhoddion o arian, rhoddion, neu gyfraniadau elusennol mewn lluosrifau o chai megis 18, 36, 54 ac yn y blaen yn lwc dda a chyfeirir ato fel roi Chai . Mae'r rhif 36 yn cael ei ystyried yn chai dwbl .

   Isod mae rhestr o ddewisiadau gorau'r golygydd sy'n cynnwys cadwyn gadwyn symbol chai.

   Dewisiadau Gorau'r Golygydd<4 ENSIANTH Hebraeg Chai Necklace Mwclis Chai Iddewig Symbol Bywyd Pendant Iddewig... Gweler Hwn Yma Amazon.com Pendant Seren Ddewi wedi'i Gwneud â Llaw gyda Symbol Bywyd Hebraeg Chai mewn... Gweler Hwn Yma Amazon.com Seren David Necklace Sterling Silver Hebraeg Chai (Bywyd) Abalone Shell Pendant... See This Here Amazon.com Diweddariad diwethaf ar: Tachwedd 24, 20224:18 yb

   Symbol Chai yn y Cyfnod Modern

   Mae'r symbol chai i'w weld yn gyffredin ar bensaernïaeth Iddewig, cerfluniau, paentiadau, a hyd yn oed mewn darnau ffasiwn a gemwaith. Mewn gwirionedd, mae'r symbol chai yn aml yn cael ei wisgo ar ffurf tlws crog mwclis, medaliwn, swynoglau, breichledau, neu fodrwyau. Weithiau, mae hyd yn oed yn dod gyda symbolau poblogaidd eraill fel y Seren Dafydd , neu'r Hamsa Hand .

   Mae'r mezuzah neu'r mezuzot gydag arysgrif chai yn dal i fod. addurn cartref cyffredin. Mae llawer o eitemau modern wedi'u haddurno â'r symbol gan gynnwys crysau-t, siolau a mygiau. Mewn diwylliant pop, cafodd symbolaeth chai a llwncdestun l'chaim sylw yn y ffilm gerdd epig Americanaidd Fiddler on the Roof ym 1971.

   Yn Gryno

   Fel symbol o fywyd, erys y Chai yn gynrychiolaeth o gredo a diwylliant Iddewig, gan ei wneud yn un o symbolau mwyaf cysegredig y grefydd, ac yn fotiff poblogaidd mewn gweithiau celf amrywiol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.