Symbolau Gwybodaeth a Beth Maen nhw'n Ei Olygu

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Gellir dod o hyd i symbolau gwybodaeth, dirnadaeth a dirnadaeth ym mhob cornel o'r byd. Er bod rhai o'r symbolau hyn yn enwog ac yn cael eu defnyddio'n gyffredin ledled y byd, mae eraill yn llai adnabyddus ac yn gyfyngedig i'r wlad, y grefydd neu'r diwylliant penodol y maent yn tarddu ohonynt.

  Yn yr erthygl hon, byddwn yn disgrifio rhai o'r symbolau gwybodaeth enwocaf gan gynnwys eu symbolaeth, o ble y daethant a sut y cânt eu defnyddio heddiw.

  Tylluan

  Efallai y symbol mwyaf adnabyddadwy o doethineb, mae'r dylluan wedi'i defnyddio ers yr hen amser i gynrychioli doethineb a gwybodaeth. Yng Ngwlad Groeg hynafol, roedd y dylluan yn symbol o Athena, duwies doethineb.

  Mae’r ‘hen dylluan ddoeth’ yn gallu gweld yn y nos, sy’n symbol o’i gallu i ddirnad yr hyn nad yw eraill yn ei wneud. Mae ganddo lygaid mawr sy'n cymryd y byd i mewn, ac mae ei natur dawel yn caniatáu iddo arsylwi ar y byd o'i gwmpas. Roedd yr hen Roegiaid yn meddwl bod gan dylluanod olau arbennig o'i fewn a oedd yn caniatáu iddi fordwyo'r byd gyda'r nos, a oedd yn cryfhau ei gysylltiad â doethineb a goleuedigaeth.

  Llyfr

  Mae llyfrau wedi bod gysylltiedig â dysg, gwybodaeth a dirnadaeth ers yr hen amser. Mae llawer o logos addysg yn cynnwys llyfrau, tra bod y rhan fwyaf o grefyddau yn cynnwys eu llyfrau sanctaidd fel symbol o oleuedigaeth a gwybodaeth. Mae gwrthrychau sy'n gysylltiedig â llyfrau ac ysgrifennu, megis beiros, papur, plu a sgroliau hefyd yn cael eu defnyddio'n aml fel symbolau ogwybodaeth.

  Bwlb Golau

  Ers ei ddyfeisio, mae bylbiau golau wedi cael eu defnyddio i gynrychioli syniadau, creadigrwydd a gwybodaeth. Daw hyn o'i gysylltiad â golau, a ddefnyddir i gynrychioli dealltwriaeth.

  Mae gweld y golau yn golygu deall, tra nad yw'r ymadroddion y goleuadau ymlaen neu dim-witted yn golygu nad yw person yn deall. Gan fod y bwlb golau yn rhoi golau i ni, ac yn ein helpu i ddeall, dyma'r symbol delfrydol o wybodaeth.

  Lotus

  Defnyddir y blodyn lotws yn aml yn ysbrydolrwydd y Dwyrain a Bwdhaeth i gynrychioli doethineb, goleuedigaeth ac ailenedigaeth. Daw’r cysylltiad hwn o allu’r lotws i aros wedi’i wreiddio mewn tail a budreddi ac eto i godi uwchlaw ei amgylchedd a blodeuo mewn harddwch a phurdeb. Mae'r lotws bob amser yn ymestyn i fyny, yn wynebu'r haul. Yn y cyd-destun hwn, mae'r lotws yn cynrychioli person sy'n ymestyn tuag at ddoethineb a goleuedigaeth, gan fynd y tu hwnt i ymlyniad i wrthrychau materol a chwantau corfforol.

  Mandala

  Mae cylch Mandala yn batrwm geometrig, sy'n cynrychioli'r bydysawd. Mae'n symbol hynod bwysig mewn Bwdhaeth, gyda sawl dehongliad. Un o'r ystyron hyn yw doethineb. Mae cylch allanol y Mandala yn cynnwys cylch o dân sy'n cynrychioli doethineb. Mae tân a doethineb ill dau yn arwydd o anmharodrwydd: tân, ni waeth pa mor fawr fydd yn marw yn y pen draw yn union fel bywyd ei hun. Yn yr un modd, mae doethineb rhywun yn gorweddwrth ddeall a gwerthfawrogi cyflwr anhyderusrwydd (nid oes dim yn para am byth). Tra bod y tân yn llosgi pob amhuredd, gall symud trwy dân losgi i ffwrdd anwybodaeth rhywun, sy'n cael ei weld fel amhuredd, gan adael y person yn wybodus ac yn ddoethach.

  Mimir

  Mae'r Mimir yn ffigwr enwog ym mytholeg y Gogledd, yn adnabyddus am ei wybodaeth helaeth a'i ddoethineb. Yn gynghorydd i'r duwiau, dienyddiwyd Mimir gan Odin, a gadwodd y pen trwy ei bêr-eneinio â pherlysiau. Yna siaradodd Odin swyn dros ei ben, gan roi'r pŵer iddo siarad fel y gallai ei gynghori a datgelu iddo holl gyfrinachau'r bydysawd. Mae pennaeth Mimir wedi troi'n symbol Norsaidd enwog, traddodiadol o wybodaeth a doethineb. Dywedir bod Odin yn dal i geisio arweiniad a chyngor gan y pennaeth.

  Pryn copyn

  I bobl Acan Ghana, Gorllewin Affrica, mae'r pry copyn yn symbol o'r duw mawr Anansi, y dywedir ei fod yn ymddangos ar ffurf corryn. Ystyrir Anansi yn dduw pob gwybodaeth. Yn ôl llên gwerin Akan, roedd yn dwyllwr clyfar iawn a oedd am gasglu mwy o wybodaeth ac nid oedd am ei rannu ag unrhyw un arall.

  Yn y Byd Newydd, daeth Anansi yn ei ffurf pry cop humanoid yn symbol o oroesiad a gwrthwynebiad i'r caethweision, oherwydd y modd y trodd y llanw ar ei erlidwyr trwy ddefnyddio ei gyfrwystra a'i driciau. Diolch iddo, mae'r pry cop yn parhau i fod yn symbol pwysig o wybodaethyn ogystal â chreadigedd, gwaith caled a chreadigaeth.

  Saraswati

  Mae Saraswati yn dduwies Hindŵaidd enwog o wybodaeth, celf, doethineb a dysg. Mae hi'n cario pustaka (llyfr) yn symbol o wir wybodaeth, a phot o ddŵr, y dywedir ei fod yn symbol o soma , diod sy'n cymryd un tuag at wybodaeth. Mae ei henw yn golygu hi sy'n meddu dŵr , hi a chanddi leferydd neu wybodaeth sy'n puro. Mae Saraswati yn aml yn cael ei phortreadu fel merch ifanc hardd wedi'i gwisgo mewn sari gwyn, sy'n symboli mai hi yw'r ymgorfforiad o wybodaeth, ac yn eistedd ar lotws gwyn sy'n symbol o wybodaeth a realiti goruchaf.

  Biwa

  Offeryn cerdd Japaneaidd tebyg i ffliwt yw'r Biwa. Fe'i cysylltir yn gyffredin â Benten, duwies Bwdhaidd Japan o bopeth sy'n llifo fel gwybodaeth, dŵr, cerddoriaeth a geiriau. Oherwydd ei gysylltiad â Benten, mae'r offeryn hwn wedi troi'n symbol o wybodaeth a doethineb yn niwylliant Japan.

  Gamayun

  Bod chwedlonol mewn llên gwerin Slafaidd yw Gamayun, a ddarlunnir ar ffurf aderyn â phen menyw. Gyda'i alluoedd proffwydol, mae'r Gamayun yn byw ar ynys yn y dwyrain, gan gyflwyno proffwydoliaethau a negeseuon dwyfol i bobl.

  Er bod y Gamayun yn ffigwr Slafaidd, cafodd ei hysbrydoli gan fytholeg Roegaidd. Mae hi'n gwybod popeth am yr holl greadigaeth gan gynnwys arwyr, meidrolion a duwiau. Oherwydd higwybodaeth helaeth a gallu i weld y dyfodol a dweud ffortiwn mae hi wedi cael ei defnyddio ers tro fel symbol o wybodaeth a doethineb.

  Coesyn Gwenith

  Ystyrir coesyn gwenith fel symbol o wybodaeth mewn rhai diwylliannau oherwydd ei gysylltiad â duwies gwybodaeth - Nisaba. Yn ninasoedd hynafol Eres ac Umma yn Sumeria, roedd y duw Nisaba yn cael ei addoli i ddechrau fel duwies grawn. Fodd bynnag, dros amser, wrth i ysgrifennu ddod yn fwyfwy pwysig at ddibenion dogfennu'r fasnach rawn yn ogystal â staplau eraill, daeth Nisaba yn gysylltiedig â gwybodaeth, ysgrifennu, cyfrifeg a llenyddiaeth. Oherwydd bod coesyn grawn yn un o'i symbolau, daeth i gynrychioli gwybodaeth.

  Tyet

  Mae'r Tyet yn symbol poblogaidd o'r Aifft sy'n gysylltiedig ag Isis , duwies fawr yn yr hen grefydd Eifftaidd. Roedd hi’n adnabyddus am ei phwerau hudol ac yn bennaf am ei gwybodaeth wych ac fe’i disgrifiwyd fel bod yn ‘glyfar na miliwn o dduwiau’. Mae ei symbol, y Tyet , yn cynrychioli lliain clymog sy'n debyg o ran siâp i yr Ankh , hieroglyff Eifftaidd enwog arall sy'n symbol o fywyd. Yn y Deyrnas Newydd Eifftaidd, roedd yn arfer cyffredin i gladdu mummies gyda swynoglau Tyet i'w hamddiffyn rhag pob peth niweidiol yn y byd ar ôl marwolaeth. Oherwydd ei gysylltiad ag Isis, daeth y Tyet yn symbol o wybodaeth.

  Ibis oRoedd Thoth

  Thoth yn hen dduw gwybodaeth, doethineb ac ysgrifennu Eifftaidd a oedd yn arwyddocaol ym mytholeg yr Aifft, yn chwarae sawl rôl fel rhoi barn i'r ymadawedig, gan gynnal cydbwysedd y bydysawd ac yn gwasanaethu fel ysgrifennydd y duwiau. Yn wreiddiol roedd Thoth, a oedd yn dduw lleuad, yn cael ei gynrychioli gan ‘ddisg lleuad’ ond yn ddiweddarach fe’i darluniwyd fel Ibis, aderyn cysegredig yng nghrefydd yr hen Aifft. Roedd yr Ibis eisoes yn symbol enwog o ddoethineb a gwybodaeth ac roedd yr Eifftiaid yn ei barchu'n fawr. Daeth Ibis Thoth yn noddwr i'r ysgrifenyddion addysgedig iawn a oedd yn gyfrifol am weinyddiaeth y wlad.

  Nyansapo

  Mae'r Nyansapo yn symbol o bobl Akaniaid Gorllewin Affrica . Yn golygu ‘cwlwm doethineb’, mae Nyansapo yn cynrychioli’r cysyniadau o wybodaeth, dyfeisgarwch, deallusrwydd ac amynedd. Defnyddir y symbol hwn fel arfer i fynegi'r gred, os yw person yn wybodus ac yn ddoeth, bod ganddo'r potensial i ddewis y dulliau gorau o gyflawni ei nodau. Yma, defnyddir y gair ‘doeth’ mewn cyd-destun penodol, sy’n golygu ‘gwybodaeth, profiad a dysgu eang yn ogystal â’r gallu i gymhwyso’r rhain at ddibenion ymarferol’.

  Kuebiko

  Ym mytholeg Japan, mae'r Kuebiko yn dduwdod Shinto o wybodaeth, amaethyddiaeth ac ysgolheictod, a gynrychiolir fel bwgan brain sy'n ymwybodol o'i amgylchoedd ond yn methu â symud. Er ei fodnid yw'n meddu ar y gallu i gerdded, mae'n sefyll yn llonydd trwy'r dydd ac yn arsylwi popeth sy'n digwydd o'i gwmpas. Mae'r arsylwi tawel hwn yn rhoi gwybodaeth iddo am y byd. Mae gan y Kuebiko gysegrfa wedi'i chysegru iddo yn Sakurai, Nara, a elwir yn gysegrfa Kuebiko.

  Diya

  Lamp olew sy'n frodorol i is-gyfandir India yw diya ac a ddefnyddir yn aml yn gwyliau crefyddol Zoroastrian, Hindŵaidd, Sikh a Jain fel seremoni Kushti neu Diwali. Mae ystyr i bob rhan o'r Diya.

  Mae'r wic yn cynrychioli pechodau ac mae'r wick yn cynrychioli'r Atman (neu'r hunan). Mae goleuni'r diya yn symbol o wybodaeth, gwirionedd, gobaith a buddugoliaeth daioni dros ddrygioni.

  Y neges y mae'n ei rhoi yw, yn ystod y broses o gyrraedd goleuedigaeth (a gynrychiolir gan oleuni), bod yn rhaid i'ch hunan gael gwared ar bopeth bydol. nwydau yn union fel sut y byddai wick ysgafn yn llosgi olew i ffwrdd.

  Crynhoi…

  Drwy gydol hanes, mae symbolau wedi cael eu defnyddio fel dull o gyfleu ystyr a meithrin emosiynau yn ffordd na ellir ei chyflawni trwy ddisgrifiad neu esboniad llwyr. Mae'r symbolau uchod yn parhau i gael eu defnyddio ledled y byd i gynrychioli gwybodaeth a doethineb, gyda llawer yn cael eu darlunio mewn gwaith celf, gemwaith, tatŵs ac eitemau addurniadol eraill.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.