Maat - Duwies yr Aifft a'i Phluen Gwirionedd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Maat neu Ma’at yw un o dduwiau pwysicaf yr Aifft. Yn dduwies gwirionedd, trefn, cytgord, cydbwysedd, moesoldeb, cyfiawnder, a chyfraith, cafodd Maat ei hanrhydeddu a'i hanwylo trwy'r rhan fwyaf o deyrnasoedd a chyfnodau hynafol yr Aifft.

  Mewn gwirionedd, y dduwies gyda'i llofnod “Feather of Truth” mor ganolog i ffordd o fyw yr Eifftiaid nes bod ei henw wedi dod yn apeliadol yn yr Aifft – Maat oedd egwyddor graidd moeseg a moesoldeb yn y rhan fwyaf o gymdeithasau Eifftaidd.

  Isod mae rhestr o prif ddewisiadau'r golygydd yn cynnwys cerflun Maat.

  Dewis Gorau'r GolygyddCasgliad Uchaf Cerflun Maat Asgellog Eifftaidd 6 modfedd mewn Efydd Cast Oer Gweld Hwn YmaAmazon.comAnrhegion & Addurn Aifft Duwies Cyfiawnder yr Aifft MAAT Cerflun Dol Bach... Gweler Hwn YmaAmazon.comCasgliad Uchaf Satue Maat Eifftaidd Hynafol - Duwies Gwirionedd Eifftaidd Addurnol... Gweler Hwn YmaAmazon.com Diwethaf roedd y diweddariad ar: Tachwedd 24, 2022 12:14 am

  Pwy oedd Maat?

  Maat yw un o dduwiau'r Aifft hynaf y gwyddys amdano - y cofnodion cynharaf sy'n sôn amdani, y felly- o'r enw Pyramid Texts, yn mynd yn ôl i dros 4,000 o flynyddoedd yn ôl, tua 2,376 BCE. Mae hi'n ferch i duw'r haul Ra ac mae'n rhan annatod o un o chwedlau creu'r Aifft.

  Yn ôl y myth hwn, daeth y duw Ra allan o domen gyntefig y greadigaeth. a gosododd ei ferch Maat (yn cynrychioli cytgord a threfn) i mewnlle ei fab Isfet (yn cynrychioli anhrefn). Mae ystyr y myth yn glir – mae Anrhefn a Threfn ill dau yn blant Ra a sefydlodd y byd trwy ddisodli Anrhefn â Threfn.

  Unwaith y sefydlwyd trefn, rôl llywodraethwyr yr Aifft oedd cadw trefn, h.y. i gwnewch yn siwr fod Maat yn byw ymlaen yn y deyrnas. Aeth ymroddiad y bobl a'r pharaoh i Maat mor bell nes i lawer o lywodraethwyr yr Aifft ymgorffori Maat yn eu henwau a'u teitlau - Arglwydd Maat, Anwylyd Maat, ac yn y blaen.

  2> Roedd Maat yn cael ei hystyried yn gymar benywaidd i Thoth, y duw pen Ibis

  Yn ystod cyfnodau diweddarach yr Aifft, roedd y dduwies Maat hefyd yn cael ei hystyried yn gymar neu'n wraig benywaidd 6>y duw Thoth , ei hun yn dduw doethineb, ysgrifennu, hieroglyffiau, a gwyddoniaeth. Dywedid weithiau hefyd fod Thoth yn ŵr i y dduwies Seshat , duwies sgrifennu, ond yr oedd yn ymwneud yn bennaf â Maat.

  Roedd rôl Maat yn ymestyn i fywyd ar ôl marwolaeth hefyd, nid yn unig yn teyrnas y byw. Yno, yn nhir yr Aifft o'r meirw o'r enw Duat , cafodd Maat hefyd y dasg o helpu Osiris i farnu eneidiau'r meirw. Roedd hyn yn pwysleisio ymhellach ei rôl fel “cyflafareddwr gwirionedd.”

  Cafodd y dduwies ei hun, fodd bynnag, ei phortreadu fel bod corfforol hefyd, nid fel cysyniad yn unig. Yn y rhan fwyaf o'i phortreadau, fe'i dangoswyd fel menyw denau, weithiau'n cario ankh a/neu staffac weithiau ag adenydd aderyn o dan ei breichiau. Bron bob amser, fodd bynnag, roedd ganddi bluen sengl ynghlwm wrth ei gwallt trwy fand pen. Hon oedd Pluen y Gwirionedd enwog.

  Pluen y Gwirionedd a Phluen y Gwirionedd

  Roedd pluen Maat yn llawer mwy nag affeithiwr cosmetig. Hwn oedd yr union offeryn Osiris a ddefnyddiwyd yn Neuadd y Gwirionedd i farnu eneidiau’r ymadawedig am eu teilyngdod.

  Fel y mae’r chwedl yn mynd, wedi i’r ymadawedig gael ei “baratoi” gan Anubis , byddai eu calon yn cael ei gosod ar raddfa a'i phwyso yn erbyn Plu Gwirionedd Maat. Dywedwyd mai'r galon oedd yr organ sy'n cario'r enaid dynol – dyna pam y byddai offeiriaid a gweision Anubis yn tynnu'r rhan fwyaf o organau eraill o gorff yr ymadawedig yn ystod y broses mymïo ond yn gadael yn y galon.

  Pe bai'r ymadawedig wedi yn byw bywyd cyfiawn, byddai eu calon yn ysgafnach na Phluen Gwirionedd Maat a byddai eu henaid yn cael mynd trwy Lyn Lili ac i Faes y Cyrs, a elwir weithiau yn Baradwys yr Aifft.

  Pe bynnag byddai eu calon yn drymach na phluen Maat, byddai eu henaid yn cael ei daflu ar lawr Neuadd y Gwirionedd lle byddai'r duw wyneb crocodeil Amenti (neu Ammit) difa calon y person a byddai ei enaid yn peidio â bod. Nid oedd Uffern ym mytholeg yr Aifft ond roedd yr Eifftiaid yn ofni cyflwr diffyg bodolaeth hynnydigwyddodd i'r rhai ni allent wrthsefyll prawf y meirw.

  Maat fel Egwyddor Foesegol

  Rôl bwysicaf Maat, fodd bynnag, oedd fel egwyddor foesegol gyffredinol a rheol bywyd. Yn union fel Bushido oedd cod moesol y samurai a'r cod sifalrig yn god ymddygiad marchog Ewropeaidd, Maat oedd y system foesegol y dylai pob Eifftiwr ei dilyn, nid dim ond y fyddin neu'r teulu brenhinol.

  Yn ôl Maat, roedd disgwyl i'r Eifftiaid fod yn onest bob amser a gweithredu gydag anrhydedd ym mhob mater a oedd yn ymwneud â'u teuluoedd, eu cylchoedd cymdeithasol, eu hamgylchedd, eu cenedl a'u llywodraethwyr, a'u haddoliad o'r duwiau.

  Yn cyfnodau diweddarach yr Aifft, roedd egwyddor Maat hefyd yn pwysleisio amrywiaeth a'i gofleidio. Gan fod ymerodraeth yr Aifft wedi tyfu i ymgorffori llawer o wahanol deyrnasoedd ac ethnigrwydd, dysgodd Maat fod pob dinesydd o'r Aifft i gael ei drin yn dda. Yn wahanol i’r Hebreaid tramor, nid oedd yr Eifftiaid yn ystyried eu hunain yn “bobl ddewisol y duwiau. Yn hytrach, dysgodd Maat iddynt fod yna gytgord Cosmig sy'n cysylltu pawb a bod egwyddor Maat yn cadw'r byd i gyd rhag llithro'n ôl i gofleidio anhrefnus ei brawd Isfet.

  Ni wnaeth hynny atal y pharaohs Eifftaidd rhag gwylio eu hunain fel duwiau, wrth gwrs. Fodd bynnag, roedd Maat fel egwyddor gyffredinol yn dal i fod yn berthnasol i fywydau dinasyddion yr Aifft.

  Amlapio

  Erys Maattrosiad pwysig o'r drefn ddwyfol a sefydlwyd pan grewyd y byd. Mae hyn yn ei gwneud yn un o dduwiau pwysicaf yr Aifft.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.