Nereids - Nymphs Môr Groeg

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ym mytholeg Groeg, nymffau môr, neu wirodydd dŵr oedd y Nereids. Roedd sawl duwdod gwahanol yn gysylltiedig â dŵr megis Oceanus a Poseidon a oedd yn ddau o'r duwiau pwysicaf. Fodd bynnag, roedd y Nereids ar lefel llawer is o bwysigrwydd. Roeddent yn cyfateb i dduwiau môr eraill fel y Naiads, y Potamoi a'r Oceanids.

  Pwy oedd y Nereids?

  Yn ôl ffynonellau hynafol, roedd cyfanswm o tua 6000 o Eigionidau a Potamoi, ond dim ond tua 50 o Nereids. Roeddent i gyd yn ferched i Nereus, duw hynafol y môr, a Doris, un o'r Oceanids. Roedd y Nereidiaid yn dduwiesau ifanc hardd a welwyd yn gyffredin yn chwarae o gwmpas ymhlith tonnau Môr y Canoldir neu'n gorwedd yn yr haul ar y brigiadau creigiog.

  Dywedid bod y Nereidiaid yn ffigurau caredig, a oedd yn adnabyddus am helpu morwyr a physgotwyr coll. I ddiolch i'r Nereidiaid, roedd gan y rhan fwyaf o'r harbyrau a'r porthladdoedd pysgota ledled yr Hen Roeg gysegrfa wedi'i chysegru i'r duwiesau hyn.

  Prif rôl y Nereidiaid oedd gweithredu fel gweinyddion Poseidon felly roedden nhw i'w gweld yn gyffredin yn ei gwmni. , a hyd yn oed yn cario ei drident iddo. Er eu bod yn gysylltiedig â Môr y Canoldir i gyd, dywedwyd eu bod wedi'u canolbwyntio'n arbennig â'r man lle'r oedd gan eu tad ei balas, y Môr Aegean.

  Rhoddwyd enwau i'r Nereidiaid a oedd yn cynrychioli personoliad neu benodol.priodoledd y môr. Er enghraifft, y Nereid Melite oedd personoliad y moroedd tawel, roedd Eulimene yn cynrychioli llochesu da ac roedd Actaea yn gynrychioliadol o lan y môr. Mae'r rhan fwyaf o'r Nereidiaid yn parhau i fod yn anhysbys i'r mwyafrif o bobl a dim ond ychydig sydd â'u henwau'n enwog.

  Nereids nodedig

  • Amffitrit – Brenhines y Môr

  Mae Amffitrit Nereid yn un o'r nymffau môr enwocaf ym mytholeg Groeg oherwydd ei bod yn wraig i Poseidon, duw môr yr Olympiad. I ddechrau, ni chymerodd Amphitrite yn garedig â Poseidon i geisio ei gwneud yn wraig iddo a byddai'n ffoi i eithafion pellaf y cefnfor pryd bynnag y byddai'n ceisio mynd ati. Er na allai Poseidon ddod o hyd iddi, cafodd ei darganfod gan dduw'r dolffiniaid, Delphin. Siaradodd Delphin ag Amffitrit a'i hargyhoeddi i briodi Poseidon. Roedd Delphin yn argyhoeddiadol iawn a dychwelodd Amffitrit i Poseidon a briododd ac felly daeth yn Frenhines y Môr.

  • Thetis – Mam Achilles

  Mae'n debyg bod y Nereid Thetis yn fwy enwog na'i chwaer Amphitrite oherwydd roedd hi'n hysbys fel arweinydd y Nereids. Dywedwyd hefyd mai Thetis oedd y harddaf oll, a hyd yn oed Zeus a Poseidon yn cael eu denu ati. Fodd bynnag, ni allai'r naill na'r llall gael eu ffordd gyda hi oherwydd proffwydoliaeth y byddai mab Thetis yn dod yn fwy pwerus na'i dad. Nid Poseidon na Zeus chwaitheisiau hynny a threfnodd Zeus i’r Nereid gael ei phriodi â Peleus, arwr marwol o Roeg.

  Fodd bynnag, nid oedd gan Thetis ddiddordeb mewn priodi marwol ac fel ei chwaer Amffitrit, ffodd rhag blaenau Peleus. Yn y diwedd daliodd Peleus hi a chytunodd i'w briodi. Byddai digwyddiadau eu gwledd briodas yn arwain at y Rhyfel Trojan enwog.

  Cafodd Thetis a Peleus fab, ac yn union fel y dywed y broffwydoliaeth, eu mab, arwr Groegaidd o'r enw Achilles , troi allan i fod yn fwy nerthol na'i dad. Tra bod Achilles yn dal yn faban, ceisiodd Thetis ei wneud yn anfarwol gan ddefnyddio ambrosia a thân i losgi'r rhan farwol ohono i ffwrdd. Fodd bynnag, daeth Peleus i wybod am hyn a chafodd sioc o'i gweld yn dal y plentyn dros y fflamau. Bu’n rhaid i Thetis ffoi yn ôl i balas ei thad.

  Er i Thetis ffoi, daliodd ati i wylio ei mab a phan ddechreuodd Rhyfel Caerdroea, ceisiodd ei guddio. Fodd bynnag, cafodd ei ddarganfod gan Odysseus .

  Yn ôl myth a gododd yn ddiweddarach, daliodd Thetis ei afael ar y baban Achilles wrth ei sawdl a'i drochi yn yr Afon Styx a lle bynnag y cyffyrddodd y dyfroedd. ef, aeth yn anfarwol. Yr unig ran ohono fethodd â chyffwrdd â'r dŵr oedd ei sawdl ac arhosodd y rhan honno'n farwol. Yn y mythau ynghylch Rhyfel Caerdroea, dywedwyd bod yr arwr mawr Achilles wedi marw o saeth i'w sawdl.

  • Galatea – Creawdwr MôrMae Ewyn

  Galatea yn Nereid enwog arall sydd, fel ei chwiorydd, hefyd yn cael ei erlid gan ŵr enwog, y Cyclops Polyephemus. Dyma un o’r straeon serch mwyaf poblogaidd sy’n sôn am y Galatea hardd nad oedd yn caru Polyphemus ond a oedd wedi colli ei chalon i Acis , bugail marwol. Polyphemus yn lladd Acis ac yna trawsnewidiodd Galatea gorff ei chariad marw yn afon.

  Mae sawl fersiwn o'r chwedl ac mewn rhai roedd Galatea yn hoff iawn o Polyphemus. Yn y fersiynau hyn, nid dyn milain oedd Polyphemus ond dyn caredig a sensitif a byddai'r cydweddiad rhyngddynt wedi bod yn un addas iawn.

  Dial y Nereids

  Y Nereids , yn union fel y duwiau eraill yn y pantheon Groegaidd, yr oeddent yn gyflym i golli eu tymer wrth gael eu lladd. Mae'r stori'n gorgyffwrdd â chwedl y demigod Groegaidd Perseus ar adeg pan oedd Cepheus yn Frenin Aethiopia.

  Roedd gan Cepheus wraig hardd o'r enw Cassiopeia ond roedd hi'n cydnabod pa mor hardd oedd hi ac roedd hi'n caru. i frolio am ei golwg. Aeth hi hyd yn oed mor bell â dweud ei bod hi'n harddach o lawer nag unrhyw un o'r Nereids.

  Roedd hyn yn gwylltio nymffau môr Nereid a chwynasant wrth Poseidon. Er mwyn dyhuddo nhw, anfonodd Poseidon Cetes, anghenfil môr, i ddinistrio Aethiopia. I dawelu Cetes, bu'n rhaid i Cepheus aberthu ei ferch brydferth, Andromeda . Yn ffodus i'r dywysoges, roedd Perseus yn dychwelydo'i ymchwil am y gorgon pen Medusa . Defnyddiodd y pen i droi Cetes yn garreg ac achubodd y dywysoges Andromeda.

  Theseus a'r Nereidiaid

  Mewn chwedl arall yn ymwneud â'r Nereidiaid, gwirfoddolodd Theseus i gael ei aberthu i'r teulu. Minotaur , yr hanner tarw, hanner dyn a oedd yn byw yn y Labyrinth . Gydag ef yr oedd saith o ferched a chwech o fechgyn eraill a oedd i gyd i'w haberthu. Pan welodd Minos, brenin y Cretan, y merched, cafodd ei ddenu gan un ohonyn nhw oedd yn brydferth iawn. Penderfynodd ei chadw gydag ef yn lle gadael iddi gael ei haberthu i'r Minotaur.

  Fodd bynnag, ar y pwynt hwn, camodd Theseus i fyny, gan ddatgan ei fod yn fab i Poseidon a safodd yn erbyn penderfyniad Mino. Pan glywodd Minos ef, cymerodd fodrwy aur a'i thaflu i'r cefnfor, gan herio Theseus i'w hadalw i brofi mai mab Poseidon ydoedd mewn gwirionedd. roedd yn chwilio am y fodrwy, daeth ar draws y palas Nereids. Roedd nymffau'r môr yn hapus i'w weld ac fe wnaethon nhw nofio allan i'w gyfarch. Fe wnaethon nhw ei drin yn dda iawn a hyd yn oed gynnal parti iddo. Yna, rhoesant fodrwy Minos a choron yn llawn o emau iddo i brofi mai mab Poseidon ydoedd mewn gwirionedd a'i anfon yn ôl i Creta.

  Mewn Defnydd Modern

  Heddiw, mae'r mae'r term 'nereid' yn cael ei ddefnyddio'n gyffredin ar gyfer pob tylwyth teg, môr-forwyn a nymff yn llên gwerin Groeg, ac nid dim ond am nymffau'r môr.

  Un o'rlleuadau'r blaned cafodd Neifion ei enwi yn 'Nereid' ar ôl nymffau'r môr ac felly hefyd Llyn Nereid yn Antarctica.

  Yn Gryno

  Er bod cyfanswm o 50 Nereid, dim ond sôn yr ydym wedi'u crybwyll. rhai o'r rhai pwysicaf ac adnabyddus yn yr erthygl hon. Fel grŵp, roedd y Nereids yn symbol o bopeth sy’n garedig a hardd am y môr. Yr oedd eu lleisiau melus yn hyfryd i wrando arnynt a'u prydferthwch yn ddiderfyn. Maent yn parhau ymhlith creaduriaid mwyaf diddorol chwedloniaeth Roeg.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.