Beth yw Boncugu Nazar? - Y cyfan sydd angen i chi ei wybod

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae gan bob diwylliant ofergoelion y tarddodd rhai ohonynt filoedd o flynyddoedd yn ôl. Mae cred yn y llygad drwg yn gyffredin yng ngwledydd Môr y Canoldir, ac mae nazar boncugu yn swyn Twrcaidd i amddiffyn rhywun rhag melltith y llygad drwg. Dewch i ni archwilio hen draddodiad y “glain llygad drwg” a'i symbolau heddiw.

  Beth yw'r Llygad Drwg?

  I ddeall beth yw'r nazar boncugu, mae angen i ni edrych ar beth yn union yw'r llygad drwg. Mae'r llygad drwg yn felltith a achosir gan “lacharedd” neu “syllu” genfigennus a chredir ei fod yn dod â lwc ddrwg, fel anffawd, salwch, trychineb, a hyd yn oed marwolaeth i'r person y mae'n cael ei gyfeirio ato. Credir bod rhywun sy'n cyflawni llwyddiant mawr hefyd yn denu cenfigen eraill, a all droi'n felltith i ddadwneud eich ffortiwn da.

  Mae'r gred hon yn y llygad drwg yn hynod o hen, ac mae ei tharddiad yn aneglur ac wedi'i gladdu. mewn hynafiaeth. Yn ôl Gwneuthuriad Bywyd: Trawsnewidiadau Diwylliannol yng Nghymdeithas Twrci , tarddodd y llygad drwg o fewn diwylliannau'r Dwyrain Agos yn ystod y cyfnod Neolithig tua 7000-3000 BCE. ac wedi lledaenu ledled y byd Môr y Canoldir hynafol a thu hwnt. Hyd yn oed heddiw, mae cysyniad y llygad drwg yn bodoli yng Nghanolbarth a Gorllewin Asia, America Ladin, Gorllewin Affrica, a Chanol America.

  Er mwyn cadw'r llygad drwg i ffwrdd, mae swynoglau amrywiol, talismans, a swyn lwc dda wedi dod i'r amlwg. . Y nazar boncugu ynun swyngyfaredd o'r fath.

  Beth yw'r Nazar Boncugu?

  Mae'r nazar boncugu yn tarddu o Dwrci. Yn deillio o dermau Arabeg, mae nazar yn golygu golwg a boncuk , neu boncuğu, yn golygu gleiniau . Felly, mae'n lain y llygad.

  Mae'r fersiwn Twrcaidd o'r nazar boncugu yn ei ddarlunio fel cylch o wydr glas tywyll gyda 3 chylch llai wedi'u gosod ynddo. Y rhain yw:

  1. “Pêl llygad” wen
  2. Iris glas golau,”
  3. “ Disgybl” du yn y canol

  Er ei fod yn aml yn cael ei alw'n y llygad drwg , y nazar boncugu yn syml yw'r swyn sydd i fod i wrthyrru, tynnu sylw, atal, a lleihau effaith y llygad drwg ar y gwisgwr. Mae hyn yn ei wneud yn symbol positif ac yn swyn lwc dda.

  Mae'r nazar boncugu weithiau'n cael ei baru â y llaw hamsa , wedi'i fewnosod yn y llaw. Mae'r llaw hamsa yn cynnwys llaw sy'n pwyntio i fyny neu i lawr, ac mae'n symbol o lwc dda, ffyniant a chyfiawnder. Pan ychwanegir y nazar boncugu at ganol y llaw hamsa, creodd y symbol dwbl ddelwedd ystyrlon, yn gwrthyrru drygioni ac yn cynnig amddiffyniad.

  Pam Mae'n Glas?

  Y gred bod “drwg mae'n debyg bod yr athronydd Groegaidd Plutarch wedi dylanwadu ar y gleiniau llygaid” a ddylai fod o liw glas, a ddywedodd mai llygaid glas oedd y rhai gorau i gyflwyno melltith y llygad drwg.

  Fodd bynnag, mae'n debygol oherwydd bod llygaid glas yn brin iawn yn ardal Môr y Canoldir. Hefyd, yrdarluniad o llygad glas Horus a ddarganfuwyd yn yr Aifft a chysylltiad y lliw ei hun â Tengri, duw awyr o'r Twrciaid a'r Mongoliaid hynafol, yn ôl pob tebyg wedi dylanwadu ar y symbolaeth.

  Y dyddiau hyn, mae'r ddelwedd drawiadol o'r llygad glas cobalt ym mhobman yn Nhwrci o serameg i garpedi, gemwaith, a dillad. Mewn gwirionedd, mae'n dal i fod yn draddodiad i Dyrciaid addurno babanod newydd-anedig â swyn o'r fath, ac mae'r symbol bellach yn cael ei gydnabod gan Ganol America i Ddwyrain Ewrop a Gorllewin Asia, gan ei wisgo fel gemwaith, ei osod ar ddrysau ffrynt, yn eu ceir, mewn bagiau llaw. , ac yn agos i feddiannau gwerthfawr eraill.

  Ystyr a Symbolaeth Nazar Boncugu

  Tra bod ofergoeliaeth ar y felltith yn amrywio ychydig o ddiwylliant i ddiwylliant, yr un yw'r syniad cyffredinol. Dyma’r dehongliadau ar gyfer y nazar boncugu:

  • Amddiffyn rhag Llygad Drygioni – Yn ôl ofergoeliaeth gyffredin, gall llewyrch cenfigen, boed yn fwriadol neu’n anfwriadol, fwrw melltith hyd yn oed os nid oes gan y person sy'n edrych yn fwriadol gymhellion drwg. Mewn gwirionedd, hyd yn oed yn yr hen Wlad Groeg a Rhufain, credid mai'r llygad drwg oedd y bygythiad mwyaf i unrhyw un a oedd yn cael ei ganmol yn ormodol. Mewn diwylliannau gwahanol, credir bod swynoglau a thalismon amrywiol fel nazar boncugu yn rhoi amddiffyniad ysbrydol.
  >
 • Symbol o Lwc – P'un a yw rhywun yn credu mewn llygad drwg ai peidio. , nazar boncugu wedi dod yn amath o swyn lwcus i ddod â ffortiwn da a chysur, yn ogystal ag i leddfu straen a phryder. Mae’n bwysig cofio nad y nazar boncugu yw’r llygad drwg ei hun; yn hytrach mae'n gwrthyrru'r llygad drwg.
 • Faith hwyliog – oeddech chi'n gwybod bod y nazar boncugu bellach wedi dod yn emoji? Crëwyd yr emoji nazar boncugu yn 2018, mae'n symbol o amddiffyniad a lwc dda ac yn dwyn i gof ddiwylliant Twrci.

  Nazar Boncugu mewn Emwaith a Ffasiwn

  Gemwaith yw'r ffurf fwyaf cyffredin o lwc dda swyn, ac mae nazar boncugu yn ymddangos fel tlws crog, swyn, a motiffau ar fedaliynau, mwclis, breichledau, anklets, modrwyau, a hyd yn oed clustdlysau. Mae'r symbol yn aml yn cael ei ddarlunio gyda chylchoedd consentrig glas a gwyn ond gellir ei addasu i gynnwys cerrig gemau neu arlliwiau niwtral.

  Tra bod rhai dyluniadau wedi'u gwneud o gleiniau gwydr a llinyn lledr, mae eraill wedi'u gwneud o arian neu aur. , ac yn aml yn serennog â diemwntau, saffir, lapis lazuli, a gemau eraill. Weithiau, mae'r nazar boncugu yn cael ei ddarlunio gyda symbolau a swyn crefyddol eraill.

  Mae Nazar boncugu wedi bod yn ymddangos ym mhobman a gellir ei weld hefyd mewn tatŵs, addurniadau cartref, brodwaith, a phrintiau graffeg ar wahanol eitemau ffasiwn, megis crysau-t, bagiau llaw, cadwyni allweddi, sgarffiau, ffrogiau, ac ategolion gwallt.

  Cwestiynau Cyffredin Ynglŷn â'r Nazar Boncugu

  Beth sy'n digwydd os bydd eich nazar boncugu yn torri neu'n cwympo?

  Mae llawer yn credu osmae eich amulet nazar boncugu wedi cracio, torri neu syrthio o'r lle mae'n hongian, mae'n golygu ei fod wedi cwblhau ei waith o'ch amddiffyn rhag y llygad drwg. Yn yr achos hwn, bydd yn rhaid i chi newid yr amulet gan nad yw'n effeithiol mwyach.

  Ble ydych chi'n hongian y nazar boncugu?

  Mae pobl yn aml yn dewis hongian y nazar boncugu am eu gwddf neu ei gwisgo fel breichled. Dyna pam mae gemwaith gyda'r nazar mor boblogaidd, gan ei fod yn cynnig amddiffyniad parhaus. Fodd bynnag, mae eraill yn dewis ei hongian dros ddrysau a mynedfeydd, gan y credir ei fod yn atal unrhyw naws negyddol pan ddaw rhywun i mewn. Mae lleoedd poblogaidd yn cynnwys cartrefi, swyddfeydd, mannau gwaith fel siopau a cherbydau.

  A yw llygad Twrci yn lwc dda?

  Ydy, rydym wedi dweud hynny droeon, ond mae'n werth ailadrodd. Mae'r nazar boncugu, neu lygad Twrcaidd, yn symbol o lwc dda ac amddiffyniad. Yn anffodus, mae llawer yn credu ei fod yn ‘lygad drwg’ ynddo’i hun. Mae hyn yn gamsyniad cyffredin yn y Gorllewin.

  Pwy sy'n credu yn y llygad drwg?

  Yn ôl arolwg a gynhaliwyd ym 1976, roedd dros draean o ddiwylliannau'r byd credwch yn y llygad drwg! A rhag ofn eich bod yn pendroni, credir bod y llygad drwg yn felltith sy'n cael ei bwrw arnoch chi os bydd rhywun yn edrych arnoch chi gyda chenfigen neu feddyliau sâl. Gellir bwrw'r llygad drwg yn anymwybodol.

  Yn Gryno

  Y mae cred yn y llygad drwg wedi parhau trwy'r byd i'r oes fodern,yn enwedig yn y Dwyrain Canol, Môr y Canoldir a Dwyrain Ewrop. Mae'r defnydd o nazar boncugu fel symbol o amddiffyniad yng nghymdeithas Twrci wedi'i wreiddio'n ddwfn mewn credoau diwylliannol, ond mae ganddo hefyd ddylanwad pwerus mewn bywyd modern, ffasiwn, a dylunio gemwaith.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.