Beth Yw Y Banshee?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae'r banshees yn un o'r bodau mytholegol Celtaidd mwyaf enwog ym mytholeg Iwerddon heddiw. Maen nhw – neu amrywiadau a dehongliadau ohonyn nhw – i’w gweld mewn llyfrau cyfoes di-ri, ffilmiau, a gweithiau ffuglen a diwylliant eraill. Hyd yn oed heddiw, mae’r ymadrodd ‘sgrechian fel banshee’ yn cael ei ddefnyddio’n aml. Ond beth yw tarddiad y myth Banshee a beth oedd y creaduriaid arswydus hyn yn ei gynrychioli mewn gwirionedd?

  Pwy Yw'r Banshee?

  Mae Banshee bob amser yn fenywaidd a byth yn wrywaidd ond dyna un o'r ychydig bethau diriaethol gwyddom amdanynt. Mae'r rhan fwyaf o agweddau eraill ar eu bodolaeth yn ddirgel ac wedi bod ers eu cychwyn - dyna ran fawr o'r rheswm pam eu bod mor arswydus. neu yn unrhyw un o'r diasporas Celtaidd eraill ynghylch beth yw'r banshee, byddech wedi cael sawl ateb gwahanol. Nid oes consensws ar y myth banshee, sy'n esbonio'r holl amrywiadau sy'n bodoli.

  Un llinyn cyffredin rhwng yr holl fersiynau hyn yw hyn:

  Gweld banshee yn bersonol neu hyd yn oed clywed sgrech banshee o bell yn golygu eich bod chi neu rywun agos atoch yn mynd i farw yn fuan iawn.

  Y Banshee's Many Different Looks

  Tra'n fenyw bob amser, gall banshee edrych yn wahanol iawn. Mae rhai yn dweud bod banshees bob amser yn hen ac yn gam, gyda'u hwynebau a'u dwylo wedi'u gorchuddio â chrychaua gwallt hir gwyn yn llifo ar eu hôl.

  Yn ôl mythau eraill, mae banshees yn edrych fel merched canol oed neu hyd yn oed merched ifanc. Fel arfer yn dal ac yn denau gyda breichiau a bysedd hir, nid yw'r “banshee ifanc” hyn yn llai brawychus na'u hamrywiadau hŷn.

  Nid yw'r banshees eu hunain i'w gweld yn heneiddio, wrth gwrs – does dim mythau am banshee yn heneiddio. Mae rhai mythau yn eu darlunio'n wahanol.

  Mae gan bob banshees nifer o nodweddion union yr un fath, fel eu llygaid arswydus coch, yn ôl pob tebyg â'r lliw hwn oherwydd crio di-baid y banshee. Peth arall sydd ganddynt yn gyffredin yw eu ffrogiau hir, arswydus – yn aml yn dameidiog a charpiog, maent bob amser yn llifo yn yr awyr hyd yn oed pan nad oes gwynt i’w symud. Mae llawer o’r mythau hŷn yn darlunio’r banshee yn glir mewn gwyn ond mae mythau diweddarach eraill hefyd yn eu portreadu mewn dillad llwyd neu dywyll – byth mewn lliw.

  Yn rhyfedd ddigon, mae rhai mythau hefyd yn sôn y gallai’r banshee newid siâp hefyd – fel arfer fel brain, gwencïod, neu garlymod – pob anifail sy'n gysylltiedig â gwrachod a dewiniaeth. Mae'r rhan fwyaf o'r mythau banshee yn eu portreadu fel bod yn hollol debyg i ddyn o ran golwg.

  Ysbryd, Gwrach, Tylwyth Teg, Neu Rywbeth Arall Gyda'i Gilydd?

  Nid yw union natur y banshee yn glir. Yn gyffredinol fe'u hystyrir yn ysbryd ac yn gynhaliwr marwolaeth ond p'un a ydynt yn ysbryd person byw, yn dylwyth teg tywyll o ryw fath, yn wrach, neu'n rhywbeth gwahanol.mater o anghydfod.

  Mae rhai mythau’n awgrymu mai ysbrydion merched sydd wedi marw yw’r banshees maen nhw’n eu disgrifio. Mae eraill yn eu portreadu fel gwrachod “byw” neu ysbrydion gwrach. Yn amlach na pheidio, fodd bynnag, mae'r banshee yn cael ei ystyried yn fath arbennig o fod ynddo'i hun. Amlygiad o dynged, yn rhagfynegi dyfodol tywyll.

  Y Gwragedd Cryf A Tharddiad Myth Banshee

  Nid yw union darddiad y banshee yn glir – nid oes un awdur na ffynhonnell y gallwn glod gyda dyfeisio'r myth hwn. Fodd bynnag, mae'r cysylltiad rhwng y banshees a'r hen draddodiad Celtaidd o ymofyn i'w weld yn eithaf amlwg.

  Dull traddodiadol o fynegi galar yn Iwerddon yw Keening. Daw'r gair keen o'r gair Gaeleg caoineadh sy'n golygu i wylo neu i wylo . A dyna'n union yr arferai merched brwd ei wneud mewn angladdau - i wylo a chanu caneuon angladd.

  Mae hyn yn cyd-fynd yn uniongyrchol iawn rhwng merched brwd a'r banshees a bortreadwyd eu hunain fel hen wragedd a oedd yn crio pan oedd yn agos at farwolaeth. . Yr unig wahaniaeth yw y byddai gwaedd banshee yn dod cyn marwolaeth rhywun, naill ai'n ei achosi neu'n ei ragfynegi, tra bod merched brwd yn crio mewn angladdau.

  Mae'r cysylltiad rhwng merched brwd a banshees yn fwy amlwg fyth pan ystyriwch fod yr olaf yn cael ei henwi ar ôl y cyntaf – term arall roedd pobl yn ei ddefnyddio am wingo merched ganrifoedd yn ôl oedd bean sidhe, neu tylwyth teg yn Gaeleg. Roeddent yn cael eu galw oherwydd bod tylwyth teg yn cael ei ystyried yn gantorion mwy dawnus na phobl, a bod pob merch frwd yn gantorion da. A dyna'n union beth mae banshee yn ei olygu hefyd – ffa sidhe, tylwyth teg.

  A Banshee's Shriek

  Ar wahân i'w hymddangosiad arswydus, nodwedd arall fwyaf adnabyddadwy'r banshee yw ei dychryn. shriec. Cymysgedd rhwng cri, sgrech, ac – weithiau – cân, gellid clywed sgrech banshee o filltiroedd i ffwrdd a byddai’n dychryn hyd yn oed y person mwyaf caled.

  Nid oedd y sgrech ei hun i weld yn achosi dim. niwed uniongyrchol i'r rhai a'i clywodd, fodd bynnag. Yn wahanol i fodau mytholegol eraill, ni wnaeth y banshees barlysu, hypnoteiddio, troi at garreg, na lladd y rhai yr oeddent yn sgrechian arnynt. Roedd eu sgrechiadau'n arswydus dim ond oherwydd bod pobl yn gwybod beth a ddilynodd - marwolaeth, rywbryd yn fuan, o achos nad oedd yn ymddangos yn perthyn iddo.

  Nid yw'n glir ychwaith ai'r banshees achosodd y farwolaeth gyda'u sgrechiadau neu dim ond ei “gyhoeddi”, mewn a ffordd. Roedd pobl yn eu casáu'n naturiol oherwydd ystyr eu hymddangosiad ond mae'r rhan fwyaf o fythau'n portreadu'r banshee fel rhyw fath o “negesydd cosmig”, nid gwir achos y fent trasig.

  Gellir llunio paralel diddorol rhwng sgrech y banshee a sgrechiadau uchel rhai anifeiliaid brodorol o Iwerddon megis llwynogod, brain, a chwningod. Mewn llawer o achosion, byddai plant ac oedolioncamgymryd sgrech anifail arbennig o uchel am sgrechian banshee, a byddai'n ffoi mewn braw rhag rhywbeth mor ddiniwed â chwningen.

  Mae hyn hyd yn oed yn fwy chwilfrydig unwaith y byddwn yn ystyried bod rhai mythau'n portreadu banshees fel sifftwyr galluog a allai hefyd ar ffurf brân neu wenci.

  Banshees a'r Morrigan

  Mae rhai pobl yn cysylltu'r myth banshee â'r Morrigan – duwies rhyfel y drindod Gwyddelig, marwolaeth, a thynged. Nid yw'r cysylltiad hwn yn gyffredin ac ymddengys ei fod yn deillio'n bennaf o rai ciwiau gweledol a thematig:

  • Mae'r Morrigan yn gysylltiedig â chigfrain a'r banshees â brain
  • Mae'r Morrigan yn fenyw dywyll ac felly hefyd y banshees
  • Mae'r Morrigan yn dduwies marwolaeth a thynged tra bod banshees yn proffwydo marwolaeth gyda'u sgrechiadau

  Mae'r rhain i gyd yn ymddangos yn gyd-ddigwyddiadol gan mwyaf, a does dim un. cysylltiad uniongyrchol rhwng y Morrigan a'r myth banshee.

  A yw Banshees yn Dda neu'n Drygioni?

  Yn seiliedig ar bopeth rydym wedi'i drafod uchod gall fod ychydig yn aneglur a oedd banshees da, drwg, neu ddim ond yn foesol ddiamwys. Ac mae'r ateb hwnnw'n dibynnu ar y myth penodol.

  Mewn rhai mythau, roedd y banshees yn cael eu portreadu fel ysbrydion atgas a gwallgof a oedd i'w gweld yn melltithio person neu eu teulu. Mae'r mythau hynny'n aml yn dangos y banshee fel achos gwirioneddol y trychineb sydd ar ddod. Weithiau mae rheswm amlwg dros ycasineb banshee – fel arfer y person neu ei ragflaenydd yn gwneud cam â’r ysbryd banshee yn ei bywyd dynol blaenorol. Droeon eraill, mae'r banshees yn ymddangos yn atgas fel rhan o'u natur yn unig.

  Mae pam y byddai pobl yn dychmygu banshees fel drygioni yn eithaf clir - does neb yn hoffi newyddion drwg, ac rydyn ni'n aml yn casáu'r negesydd.

  Fodd bynnag, mae llawer o fythau eraill yn portreadu'r banshees yn foesol llwyd neu hyd yn oed yn dda. Yn y mythau hynny, mae'r banshee fel arfer yn cael ei bortreadu fel menyw brydferth sy'n wirioneddol drist am y farwolaeth sydd ar ddod. Nid yw'r banshee yn achosi'r farwolaeth ac nid yw wrth ei bodd - mae hi'n sylwedydd trist iawn ac yn broffwydes o'r hyn sy'n dyngedfennol.

  Ystyr a Symbolaeth Banshees

  The banshee's symbolaeth yw marwolaeth a thristwch. Am ganrifoedd lawer, roedd y myth Banshee yn rhan o holl drefi a phentrefi Iwerddon, a llawer o rai eraill ledled Prydain. Roedd ymddangosiad banshee bob amser yn ddiamwys – roedd yn golygu bod marwolaeth yn dod yn fuan i hawlio anwylyd.

  Ac o ystyried bod y rhan fwyaf o bentrefi a chymunedau yn dynn ar y pryd ac nid oedd y disgwyliad oes ar gyfartaledd yn hynny. gwych, nid yw'n syndod bod pobl yn credu mai gweld cysgod yn y tywyllwch, neu glywed sgrech yng nghanol y nos yn ddi-os oedd achos marwolaeth cymydog wythnos yn ddiweddarach.

  Yn syml, y myth banshee yn un o'r achosion cliriaf o ofergoeliaeth pobl mewn unrhyw ddiwylliant acrefydd.

  Pwysigrwydd Banshees mewn Diwylliant Modern

  Mae Banshees wedi bod erioed yn bresennol yn llên gwerin ehangach Ewrop ac America ers canrifoedd. Maen nhw neu eu hamrywiadau wedi bod yn rhan o weithiau ffuglen di-ri fel llyfrau, llyfrau comig, ffilmiau, sioeau teledu, animeiddiadau, caneuon, gemau fideo, ac eraill.

  Mae'n bosib na allwn restru pob un ohonynt ond mae rhai o'r rhai mwyaf nodedig yn cynnwys penodau lluosog o Scooby-Doo! , cyfres deledu animeiddiedig 1999 Roswell Conspiracies: Aliens, Myths and Legends , ffilm Disney 1959 Darby O'Gill a'r Bobl Fach , ac eraill.

  Mae yna hefyd gemau fideo amrywiol fel Warcraft 3 a World of Warcraft, RuneScape, Puyo Puyo, God of War: Cadwyni Olympus, Phasmophobia, Final Fantasy, a llawer o rai eraill sydd hefyd yn cynnwys gwahanol fathau o greaduriaid tebyg i banshee.

  Mae cyfres gomig Marvel's X-Men hefyd yn cynnwys cymeriad o'r enw Banshee, a DC mae gan gomics gymeriad tebyg o'r enw Silver Banshee. Mae yna hefyd gyfresi teledu fel Charmed, Teen Wolf, Supernatural, The Chilling Adventures of Sabrina , a llawer o rai eraill sydd hefyd yn cynnwys banshees.

  Wrapping Up <5

  Hyd yn oed heddiw, mae'r myth banshee yn adnabyddus, yn rhagflaenydd i lawer o chwedlau arswyd. Mae'r ddelwedd o fenyw wedi'i gwisgo mewn gwyn, yn crwydro'r coedwigoedd â gwallt hir yn llifo, wedi bodoli mewn diwylliannau ers milenia, ac orhain, mae'r banshee yn parhau i fod yn un o'r rhai mwyaf poblogaidd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.