Symbolau Poblogaidd Brodorol America (Rhestr A)

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae symbolau Brodorol America yn arddangos diwylliant, straeon a gwerthoedd y bobl oedd yn byw ac yn ffynnu yn yr America ymhell cyn dyfodiad yr Ewropeaid. Mae'r symbolau hyn yn dangos pa mor bwysig oedd natur i'r Americanwyr Brodorol yn ogystal â phwysigrwydd gwirodydd, bondiau perthynas a naratifau diwylliannol.

  Isod mae rhestr o 16 o symbolau poblogaidd Americanwyr Brodorol a ddefnyddiwyd ar gyfer dillad, marcio eu tir, a tatŵio ar eu cyrff sy'n cynrychioli gwahanol agweddau o'u bywydau.

  Saeth

  Y saeth yw un o'r symbolau pwysicaf i'r Americaniaid Brodorol oherwydd ei phwysigrwydd wrth hela a chasglu. Mae'r saeth yn gwasanaethu fel un o'u heiddo mwyaf gwerthfawr oherwydd ei fod wedi eu galluogi i chwilio am fwyd o bellter diogel ac amddiffyn eu llwyth rhag ysglyfaethwyr a gelynion eraill. Mae saeth sengl yn golygu amddiffyniad, ond gall hefyd olygu cyfeiriad, symudiad, grym a phŵer. Ar wahân i'r cynrychioliadau hyn, mae gan leoliad a nifer y saethau hefyd wahanol ystyron sy'n cynnwys y canlynol:

  • Saeth yn pwyntio i'r chwith: i atal ysbrydion drwg
  • Saeth yn pwyntio i'r dde: amddiffyniad
  • Saethau'n pwyntio i gyfeiriadau cyferbyniol: amser y rhyfel
  • Saeth Groes: cyfeillgarwch a chyfeillgarwch
  • Saethau wedi'u bwndelu gyda'i gilydd: cryfder mewn niferoedd
  • Arrow wedi torri a Saeth yn pwyntio i lawr: heddwch

  Pen saeth

  Blaen pigfain y saeth yw'r pen saeth, a ddefnyddir i ymdrin â'r ergyd olaf i ysglyfaethwr neu elyn. Fodd bynnag, i Americanwyr Brodorol, nid arf yn unig yw pennau saethau ond maent hefyd yn cael eu gwisgo fel mwclis neu dalisman a all warchod y gwisgwr rhag unrhyw ysbrydion drwg. Dyna pam ei fod hefyd yn cael ei ystyried yn symbol pwysig ar wahân i'r saeth ei hun. Mae'n dynodi amddiffyniad, amddiffyniad, a bywiogrwydd. Mae'r rhan fwyaf o dlysau pen saeth wedi'u gwneud o asgwrn, carreg, gemau gwerthfawr, a metel.

  Arth

  Fel grŵp ysbrydol cyffredinol o bobl, mae Americanwyr Brodorol yn defnyddio llawer o anifeiliaid yn eu symbolau, ac yn un o y rhai mwyaf cyffredin yw eirth. Credir bod eirth yn amddiffynwyr y deyrnas anifeiliaid ac felly'n cael eu trin â pharch. Mae hefyd yn cael ei barchu fel symbol o ddewrder, cryfder ac arweinyddiaeth. Mae eirth yn uchel eu parch gan lawer o lwythau ac mae rhai ohonyn nhw hyd yn oed yn galw eu heirth rhyfelwyr gorau am fod â'r gallu uchaf i amddiffyn eu llwyth rhag unrhyw fath o niwed. Mae eraill hyd yn oed yn credu y gallant dynnu pŵer o gryfder arth dim ond trwy freuddwydio am un, ei fwyta, neu trwy gyffwrdd â'r anifail yn unig.

  Brothers

  Mae symbol y brodyr yn dangos dau ffigur sy'n yn cael eu cysylltu wrth y traed. Mae hyn yn symbol o gael taith debyg neu rannu'r un llwybr bywyd. Mae hefyd yn pwysleisio cydraddoldeb, cysylltiad a theyrngarwch rhwngpobl.

  Pili pala

  Er nad yw'r glöyn byw mor bwysig ag eirth i Americanwyr Brodorol, mae'n dal i fod yn un symbol uchel ei barch oherwydd credir bod gloÿnnod byw yn negeswyr o fyd yr ysbrydion. Yn dibynnu ar liw'r glöyn byw, gall neges y creaduriaid hyn fod yn symbol o ffortiwn da neu'n arwydd drwg. Dyma rai o'r ystyr y tu ôl i liwiau pili-pala fel y credir gan bobl Brodorol America:

  • Gwyn: pob lwc
  • Coch / Brown: digwyddiad pwysig
  • Melyn: arweiniad
  • Du: salwch neu newyddion drwg

  Ar wahân i'r ystyron sy'n gysylltiedig â lliw y pryfed hyn, mae Americanwyr Brodorol hefyd yn credu y gall glöynnod byw ddod â chysur pan fyddant yn glanio ar eich ysgwydd. Mae rhai llwythau yn cysylltu glöynnod byw â breuddwydion a chwsg da, tra bod eraill yn cysylltu'r creaduriaid hardd hyn â stori eu creu.

  Cross

  Mae llwythau brodorol America yn defnyddio symbol y groes a'i hamrywiaethau i gynrychioli tarddiad y byd, gyda'i phedwar bar yn cynrychioli'r cyfarwyddiadau cardinal: gogledd, de, dwyrain, a gorllewin . Mae'r symbol hwn wedyn yn dynodi bywyd neu gynhaliaeth bywyd sy'n ein hatgoffa o gadw cydbwysedd natur a'i phedair elfen .

  Coyote

  Ar gyfer Brodorol America, y Dywedir mai Coyote yw'r ysbryd twyllodrus. Mae arwyddocâd y symbol coyote yn amlwg yn ei ddefnydd eangyn benodol ar gyfer llwythau de-orllewinol Brodorol America fel y Zuni a'r Navajo. Er bod y Coyote yn cael ei ystyried yn anifail pwerus a chysegredig mae'n aml yn cael ei ddarlunio fel bod direidus, a dyna pam ei fod yn gysylltiedig â hunanoldeb, trachwant a thwyll.

  Gweision y neidr

  Roedd gwas y neidr yn gyffredin yn y tiroedd lle roedd Brodorion America yn byw. Roeddent i'w gweld yn aml ger gwlyptiroedd a chyrff eraill o ddŵr. Mae gweision y neidr yn cynrychioli hapusrwydd, purdeb, cyflymder a thrawsnewid. Credwyd bod y pryfed penodol hyn yn nymffau dŵr a drawsnewidiodd i fod yn “feddygon nadroedd”.

  Plu Eryr ac Eryr

  Roedd eryrod yn anifeiliaid gwerthfawr i bobl Brodorol America. Defnyddiwyd plu eryrod ar gyfer eu dillad a'u penwisg. Trowyd eu hesgyrn yn offerynnau cerdd a ddefnyddiwyd ar gyfer defodau a seremonïau. Heblaw am eu defnydd ymarferol, credid hefyd fod gan eryrod ryw fath o gysylltiad arbennig â byd yr ysbryd trwy weledigaethau. Defnyddiwyd plu eryrod hefyd mewn defodau pwysig a oedd yn caniatáu i'w doethion bennu'r gwirionedd. Felly, roedd eryrod yn dynodi dewrder, gonestrwydd, doethineb, a gwirionedd.

  Heartline

  Mae symbol llinell y galon yn gyffredin ymhlith gemwaith Brodorol America yn enwedig mewn mwclis. Roedd symbol llinell y galon yn cynrychioli grym bywyd anifeiliaid. Mae'r symbol yn cynnwys creadur tebyg i arth gyda saeth yn rhedeg o'i geg ac yn troellog i'w galon.Nid eirth yn unig sy'n cael eu defnyddio gan rai calonnau ond dyma'r math mwyaf cyffredin. Ar wahân i ddefnyddio llinellau calon fel crogdlysau, mae llawer o ryfelwyr Brodorol America hefyd yn dewis cael y rhain i mewn i'w croen i'w hatgoffa o sut mae eu calon mor gryf ag arth.

  Kokopelli

  Kokopelli yw'r enw ar dduwdod Brodorol America sy'n gysylltiedig â ffrwythlondeb. Fe'i darlunnir yn aml fel dyn crïo, dawnsio yn chwarae ffliwt, ac yn aml mae'n cynnwys phallus mawr. Mae'r Kokopelli yn symbol o ffrwythlondeb dynol a phlanhigion ond mae hefyd wedi'i gysylltu â dichellwaith fel y coyote oherwydd ei natur fympwyol.

  Dyn yn y Drysfa

  Dywedwch y gwir, mae yna lawer o ystyron tu ôl i symbol y dyn yn y ddrysfa. Mae'n amrywio o lwyth i lwyth. Ond yn gyffredinol, mae'r symbol yn cynrychioli bywyd dyn, gyda sawl tro a thro. Mae The Man in the Maze yn cynnwys dyn sy’n edrych fel ei fod ar fin mynd i mewn i ddrysfa gymhleth. Mae’r dyn yn cynrychioli person neu lwyth sydd ar fin cychwyn ar ei daith mewn bywyd tra bod y ddrysfa ei hun yn cynrychioli’r heriau y mae’n eu cyfarfod ar hyd y ffordd. Mae canol y ddrysfa, neu ei gornel olaf yn cynrychioli marwolaeth a chylch bywyd dynol yn ailadrodd ei hun.

  Llygad Dyn y Feddyginiaeth / Llygad Shaman

  Llygad siaman neu lygad y Feddyginiaeth Gellir egluro dyn mewn tair rhan. Yn gyntaf, credir mai byd ffisegol neu fyd y dyn cyffredin yw'r rhombws allanol. Y mewnolyn y cyfamser mae rhombus yn cynrychioli'r byd ysbrydol sy'n weladwy i'r Shamaniaid yn unig. Mae'r dot canol yn cynrychioli llygad y Shaman ei hun sy'n golygu yn y bôn y gall y rhai sydd â llygad Dyn Meddygaeth syllu nid yn unig ar y byd corfforol ond ar y byd ysbrydol hefyd. Dyma'r rheswm y gall siamaniaid Brodorol America berfformio gweithredoedd ysbrydol fel iachâd a defodau.

  Seren y Bore

  Mae seren y bore yn cynnwys cylch bach wedi'i amgylchynu gan nifer o belydrau pigog. Mae Americanwyr Brodorol yn ystyried seren y bore yn symbol o obaith ac arweiniad oherwydd dyma'r golau mwyaf disglair yn yr awyr yn ystod y wawr bob amser. Mae rhai llwythau hyd yn oed yn anrhydeddu seren y bore fel symbol o burdeb ysbrydol a dewrder tra bod eraill yn ei gysylltu ag atgyfodiad arwyr syrthiedig.

  Wyneb yr Haul

  Mae symbol Wyneb yr Haul yn cynrychioli un o'r rhai pwysicaf duwiau llwyth y Zuni sef yr Haul Tad. Gan mai ffermio amaethyddol yw eu prif ffynhonnell bywoliaeth, creodd y llwyth arbennig hwn symbol a fyddai'n cynrychioli'r helaethrwydd, y sefydlogrwydd, y gobaith, yr egni a'r hapusrwydd y mae'r haul yn eu rhoi iddynt yn enwedig yn ystod tymor y cynhaeaf. Dyna pam mae wyneb yr haul yn edrych yn debyg iawn i seren y bore ond mae ganddo gylch mewnol mwy gydag wyneb siâp geometrig i gynrychioli wyneb yr haul. aderyn ar gyfer y Brodorion America. Mae hyn yn fawreddogaderyn yn cymryd ei enw o'r gred ei fod yn ddigon cryf i wneud synau taranllyd pryd bynnag y mae'n fflapio ei adenydd. Roedd yr Americanwyr Brodorol hefyd yn credu y gallai adar taranau saethu mellt o'u llygaid. Mae'r aderyn taran yn arwydd o ryfel ac yn symbol o ogoniant a grym.

  Amlapio

  Nid yw'r uchod yn rhestr hollgynhwysfawr o symbolau Brodorol America o bell ffordd. Fodd bynnag, maent yn dangos yr hyn yr oedd llwythau Brodorol America yn ei werthfawrogi a'i gadw'n gysegredig. O elfennau naturiol fel yr haul, i anifeiliaid fel y glöyn byw a'r arth a symbolau dynol gan gynnwys saethau a symbol brodyr, mae'r delweddau hyn yn dyst i'r modd y canfu'r Americanwyr Brodorol ystyr yn eu byd a'i gynrychioli trwy symbolau syml ond dwys. .

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.