Atlas - Titan Dygnwch ym Mytholeg Roeg

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Pan fyddwn yn meddwl am y gair Atlas , mae’r rhan fwyaf ohonom yn meddwl am lyfrau lliwgar o fapiau. Mewn gwirionedd, enwyd yr union gasgliadau hynny o fapiau ar ôl y Duw Groegaidd, Atlas, a gosbwyd gan Zeus i ddwyn yr awyr ar ei ysgwyddau. Atlas yw un o dduwiau mwyaf unigryw a diddorol mytholeg Groeg. Mae ganddo ran mewn anturiaethau amrywiol, ond y rhai mwyaf diddorol yw ei gyfarfyddiadau â Zeus , Heracles, a Perseus .

  Hanes Atlas

  Mae gan haneswyr a beirdd straeon gwahanol i'w hadrodd, o ran gwreiddiau'r duw Groeg Titan, Atlas. Yn ôl y naratif amlycaf, roedd Atlas yn fab i Iapetus a Clymene, y duwiau cyn-Olympaidd. Bu'n dad i nifer o blant, a'r rhai nodedig oedd Hesperides, Hyades, Pleiades, a Calypso.

  Mewn persbectif arall, ganed Atlas i'r Duw Olympaidd Poseidon a Cleito. Yna daeth yn frenin Atlantis, ynys chwedlonol a ddiflannodd o dan y môr.

  Mae haneswyr eraill yn honni bod Atlas mewn gwirionedd yn dod o ranbarth yn Affrica, ac yn ddiweddarach daeth yn frenin arni. Daeth y naratif hwn yn fwyfwy amlwg yn ystod yr Ymerodraeth Rufeinig, pan ddechreuodd y Rhufeiniaid gysylltu Atlas â Mynyddoedd yr Atlas.

  Atlas a'r Titanomachy

  Digwyddiad mwyaf arwyddocaol a nodedig ym mywyd Atlas oedd y Titanomachy, brwydr ddeng mlynedd rhwng y Titans a'r Olympiaid. Roedd yr Olympiaid eisiaudymchwel y Titans ac ennill rheolaeth ar y ddaear a'r nefoedd, a arweiniodd at ryfel. Roedd Atlas yn ochri â'r Titans, ac roedd yn un o'r rhyfelwyr mwyaf medrus a chryf. Bu'r frwydr rhwng yr Olympiaid a'r Titaniaid yn hir a gwaedlyd, ond yn y diwedd trechwyd y Titaniaid.

  Tra bod y rhan fwyaf o'r Titaniaid a orchfygwyd yn cael eu hanfon i Tartarus, cafodd Atlas gosb wahanol. Er mwyn ei gosbi am ei rôl yn y rhyfel, gorchmynnodd Zeus i Atlas ddal yr awyr nefol i fyny am dragwyddoldeb. Dyma sut mae Atlas yn cael ei ddarlunio amlaf – gan ddwyn pwysau’r byd ar ei ysgwyddau gyda golwg ar ddioddefaint ymddiswyddo.

  Atlas a Perseus

  Mae llawer o feirdd a llenorion yn adrodd y cyfarfyddiad rhwng Atlas a Pherseus. Perseus, un o arwyr mwyaf Groeg. Yn ôl iddynt, crwydrodd Perseus i diroedd a meysydd Atlas, a geisiodd ei yrru i ffwrdd. Daeth Perseus yn ddig gan agwedd ddigroeso Atlas a defnyddiodd ben Medusa i’w droi’n garreg. Yna trawsnewidiodd Atlas yn gadwyn o fynyddoedd mawr, a adwaenir bellach fel Mynyddoedd yr Atlas.

  Mae fersiwn arall yn adrodd y cyfarfyddiad rhwng Atlas a Perseusin mewn ffordd wahanol. Yn ol y traethiad hwn, yr oedd Atlas yn frenin ar deyrnas fawr a llewyrchus. Aeth Perseus i Atlas mewn angen am amddiffyniad a lloches. Pan glywodd Atlas fod mab i Zeus wedi dod, fe'i gwaharddodd rhag mynd i mewn i'w diroedd. Ni adawodd Atlas Perseus i mewn iddodeyrnas, o herwydd ofn prophwydoliaeth, ynghylch un o feibion ​​Zeus. Pan wrthododd Atlas gyfaddef Perseus, aeth yn ddig iawn a throdd Atlas yn fynydd.

  Mae'r ddau fersiwn hyn ychydig yn wahanol o ran y ffordd y caiff y stori ei hadrodd. Fodd bynnag, mae'r ddwy stori yn ymwneud ag agwedd Atlas tuag at Perseus, a chynddaredd yr olaf, sy'n trawsnewid Atlas yn gadwyn o fynyddoedd.

  Atlas a Hercules

  Roedd Atlas wedi cyfarfyddiad nodedig iawn â'r duw Groegaidd Heracles. Yn ôl mytholeg Groeg, roedd gan Heracles ddeg llafur i'w cwblhau, ac roedd un ohonynt yn ymwneud ag Atlas. Roedd yn ofynnol i Heracles gael afalau aur gan yr Hesperides, a oedd yn ferched i Atlas. Gan fod y llwyn afalau yn cael ei warchod gan Ladon, draig rymus a dieflig, roedd angen help Atlas ar Heracles i gyflawni'r dasg.

  Gwnaeth Heracles gytundeb ag Atlas, y byddai'n meddiannu ac yn dal y nefoedd tra oedd Atlas byddai'n dod o hyd iddo rai o'r afalau aur hynny o'r Hesperides. Cytunodd Atlas yn rhwydd, ond dim ond oherwydd ei fod eisiau twyllo Heracles i ddal yr awyr am byth. Unwaith y cafodd Atlas yr afalau, fe wirfoddolodd i'w danfon ei hun i helpu Heracles.

  Roedd yr Heracles deallus, gan amau ​​mai tric oedd hyn, ond wedi penderfynu chwarae ymlaen, cytunodd i awgrym Atlas, ond gofynnodd iddo ddal. y nefoedd am ddim ond moment, fel y gallai fyned yn fwy cysurus, a dwyn y pwyso'r awyr am gyfnod hirach o amser. Cyn gynted ag y cymerodd Atlas y nefoedd oddi ar ysgwyddau Heracles, cymerodd Heracles yr afalau a rhedeg i ffwrdd.

  Mewn fersiwn arall o'r stori, adeiladodd Heracles ddwy golofn i ddal yr awyr, a rhyddhau Atlas o'i faich.<7

  Galluoedd Atlas

  Yn yr holl chwedlau a hanesion am Atlas, fe'i disgrifir fel Duw cryf, cyhyrog, a oedd â'r gallu i ddal y nefoedd nefol i fyny. Yn y frwydr rhwng y Titaniaid a'r Olympiaid, roedd Atlas yn cael ei ystyried yn un o'r rhyfelwyr cryfaf. Credir hefyd bod Atlas yn llawer cryfach, hyd yn oed na'r Heracles nerthol, a oedd wedi bod angen help Athena i ddal yr awyr. Mae gallu corfforol Atlas wedi cael ei edmygu’n fawr a’i ddefnyddio fel arwyddlun o gryfder a dyfalbarhad.

  Faith lai hysbys yw bod Atlas hefyd yn hysbys i fod yn ddyn deallus. Yr oedd yn fedrus iawn mewn ystod eang o bynciau megis athroniaeth, mathemateg, a seryddiaeth. Yn wir, mae llawer o haneswyr yn honni mai ef a ddyfeisiodd y sffêr nefol cyntaf, ac astudiaeth seryddiaeth.

  Arwyddocâd Cyfoes Atlas

  Heddiw, mae’r idiom “ yn cario pwysau’r byd ar ysgwyddau rhywun ” yn cael ei ddefnyddio i gyfeirio at bobl sydd â bywyd beichus neu gyfrifoldebau blinedig. Mae'r idiom hwn wedi dod yn derm poblogaidd ar gyfer seicolegwyr cyfoes, sy'n ei ddefnyddio i ddiffinio plentyndod o broblemau, llafur abeichiau.

  Y motiff dygnwch hwn hefyd yw prif thema “Atlas Shrugged”, nofel a ysgrifennwyd gan Ayn Rand. Yn y nofel, mae Ayn yn defnyddio trosiad Atlas i ddisgrifio ecsbloetio cymdeithasol ac economaidd. Yn y llyfr, dywed Francisco wrth Rearden, am roi'r pwysau ar ei ysgwyddau i lawr, a chymryd rhan yn y streic, yn hytrach na gwasanaethu pobl sy'n ecsbloetio'r bobl yn unig er eu diddordebau eu hunain.

  Atlas in Art and Diwylliant Modern

  Mewn celf a chrochenwaith Groegaidd, mae Atlas yn cael ei ddarlunio'n bennaf ynghyd â Heracles. Gellir dod o hyd i ddelwedd gerfiedig o Atlas hefyd mewn teml yn Olympia, lle mae'n sefyll yng ngerddi'r Hesperides. Mewn celf a phaentiadau Rhufeinig, darlunnir Atlas fel un sy'n dal y ddaear neu'r awyr nefol i fyny. Yn y cyfnod modern, mae Atlas wedi'i ail-ddychmygu mewn gwahanol ffyrdd, ac mae'n ymddangos mewn sawl paentiad haniaethol.

  Os ydych chi'n meddwl tybed sut y daeth Atlas i gysylltiad â mapiau, mae'n dod oddi wrth Gerardus Mercator, cartograffydd o'r 16eg ganrif, a gyhoeddodd ei sylwadau am y ddaear o dan y teitl Atlas . Mewn diwylliant poblogaidd, mae Atlas yn cael ei ddefnyddio fel motiff dygnwch, i fynd y tu hwnt i boen corfforol ac emosiynol.

  Isod mae rhestr o brif ddewisiadau'r golygydd sy'n dangos cerflun Atlas.

  Gorff y golygydd Dewisiadau Dyluniad Veronese 9" Atlas Tal yn Cario Cerflun Sfferen Nefol Resin Cast Oer... Gweler Hwn Yma Amazon.com Veronese Design 12 3/4 InchAtlas penlinio'n dal y Nefoedd Resin Cast Oer... Gweld Hwn Yma Amazon.com Veronese Design Atlas Titan Groeg 9 modfedd Cario Cerflun y Byd Oer Oer... Gweld Hwn Yma Amazon.com Roedd y diweddariad diwethaf ar : Tachwedd 23, 2022 12:13 am

  Ffeithiau Atlas

  1- Beth yw duw Atlas?

  Atlas oedd Titan dygnwch , cryfder a seryddiaeth.

  2- Pwy yw rhieni Atlas?

  Rhieni Atlas yw Iapetus a Clymen

  3- Pwy ydy cymar Atlas?

  Pleione a Hesperis yw cymar Atlas.

  4- Oes gan Atlas blant?

  Oes, Atlas mae ganddo nifer o blant gan gynnwys yr Hesperides, Hyades, Pleiades, Calypso a Dione.

  5- Ble mae Atlas yn byw?

  Yn yr ymyl gorllewinol o Gaia lle mae'n cario'r awyr.

  6- Pam mae Atlas yn cario'r sffêr nefol ar ei ysgwyddau?

  Mae hyn oherwydd iddo gael ei gosbi gan Zeus am ei rôl yn ystod y Titanomachy lle ochrodd gyda'r Titans yn erbyn yr Olympiaid.

  7- Pwy Sy'n Yn brodyr a chwiorydd las?

  Roedd gan Atlas dri o frodyr a chwiorydd – Prometheus, Menoetius ac Epimetheus.

  8- Beth yw ystyr yr enw Atlas?

  Mae Atlas yn golygu dioddefaint neu parhaus .

  Yn Gryno

  Mae Atlas yn sicr yn byw hyd at ei enw fel duw dygnwch Groeg. Goroesodd trwy'r frwydr galetaf, y Titanomachy, a phrofodd ei ddewrder trwy sefyll yn erbyn dau o'r rhai mwyaf pwerus.duwiau Groeg, Perseus ac Heracles.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.