Devas mewn Hindŵaeth - Arweinlyfr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae Devas yn fodau nefol sy'n ymddangos mewn Hindŵaeth, Bwdhaeth, a Zoroastrianiaeth. Cânt eu disgrifio fel bodau cymhleth, gyda phwerau a rolau amrywiol. Mae llawer math o Devas mewn Hindŵaeth, yn cael eu hystyried yn fodau caredig sy'n ymladd yn erbyn drygioni, ac yn cynorthwyo, gwarchod, a mwyhau twf ysbrydol bodau dynol.

  Beth yw Devas?

  Disgrifir Devas fel 'bodau disglair', ffigurau tebyg i angel sy'n cynrychioli agwedd ar Dduw. Y maent yn wastadol yn brwydro yn erbyn y tywyllwch, yr hwn sydd yn gweithio trwy asuras, sydd yn fodau cythreulig ac yn elynion i'r duwiau.

  Y mae miloedd, neu hyd yn oed filiynau, o Devas, yn dyfod mewn amrywiaeth. o ffurfiau. Tra bod y gair deva yn aml yn cael ei gyfieithu i'r Saesneg fel Duw, mae'r cysyniad o Devas yn amrywio o'r farn Orllewinol o dduw.

  Devas mewn Hindŵaeth, Bwdhaeth, a Zoroastrianiaeth

  Devas yw nid yn unig duwiau sy'n cael eu haddoli ac sy'n bodoli mewn Hindŵaeth yn unig, maent hefyd yn cael eu cynrychioli mewn Bwdhaeth yn ogystal â Zoroastraniaeth.

  Mae Devas yn amlygiadau hollol wahanol yn y tair crefydd hyn. Er enghraifft, mae Hindŵaeth Vedic yn gweld Devas fel cynhalwyr cytgord a chydbwysedd cyffredinol. Maent yn sicrhau cydbwysedd cosmolegol ac fel bodau nefol maent yn cael effaith aruthrol ar fodolaeth ar bob bywyd a phopeth ar y Ddaear.

  Yn ogystal, mae Devas yn fodau tragwyddol ac anfarwol nad ydynt yn heneiddio nac yn mynd yn sâl, maent yn bell i ffwrdd o dim ond dynol-debygbodolaeth.

  Mewn Bwdhaeth, ystyrir Devas yn rhywbeth llai na duw ac nid ydynt yn cael eu hystyried yn fodau anfarwol a thragwyddol. Gallant fyw bywyd hir iawn a bod yn fwy bodlon na bodau dynol, ond nid duwiau mohonynt.

  Yn Zoroastrianiaeth, nid yw devas yn fodau nefol tragwyddol llesol sy'n cynnal cydbwysedd cosmig ond yn cael eu hystyried yn ffigurau demonig drwg. 3>

  Symbolaeth Devas

  Yn yr ysgrythur Hindŵaidd gynnar, yr Rig Veda, disgrifir 33 o wahanol Devas fel cynhalwyr cydbwysedd cosmolegol. Mewn iteriadau diweddarach a datblygiad Hindŵaeth, cynyddodd y nifer hwnnw i 33 miliwn o wahanol Devas.

  Un o'r Devas pwysicaf a ddisgrifir yn y Rig Veda yw Indra duw'r taranau , glaw , llif afon, a rhyfel. Mae'n cynnal cydbwysedd cosmolegol ac yn cynnal llif dŵr naturiol, sy'n hanfodol ar gyfer goroesiad bugeiliaid gwartheg y Ddaear.

  Y Devas pwysicaf, fodd bynnag, yw Brahma, Shiva, a Vishnu, sy'n ffurfio'r Trimurthi (y drindod Hindŵaidd). . Dros amser, datblygodd y ddau i fod yn dduwiau Hindŵaidd pwysicaf, gan greu trindod a gysgododd rym Devas blaenorol.

  Y dyddiau hyn, nid yw llawer o Devas yn cael eu hystyried yn dduwiau go iawn. Er bod eu dwyfoldeb yn cael ei gydnabod, maent yn fwy cysylltiedig â bodau nefol. Fodd bynnag, yr Un Duw sy'n penderfynu popeth yn y bydysawd a lle nad oes gan unrhyw dduwdod oruchafiaeth ywBrahman, a welir trwy Vishnu a Shiva.

  Nid yw'n anghyffredin canfod dehongliadau mai dim ond amlygiadau cyffredin o Brahman yw Devas. Mae'r syniad hwn yn gorfodi Devas i ostwng hierarchaeth a grym.

  Mae Devas hefyd yn aml yn gyfartal ag Angylion mewn crefyddau Abrahamaidd. Fel Angylion, mae Devas hefyd yn arwain pobl ac yn gweddïo drostynt. Er nad ydyn nhw'n debyg i'r Angylion Abrahamaidd, sy'n cael eu darlunio ag adenydd ac yn cael eu portreadu yn canu mawl i Dduw, mae Devas yn debyg i Angel. Hindwaeth. Fel y crybwyllwyd, mae rhai ffynonellau yn rhoi'r rhif hwn i 33 neu 330 miliwn. Fodd bynnag, mae rhai yn sicr yn fwy pwysig ac enwog nag eraill.

  • Vishnu: Amddiffynnydd a gwarchodwr bodau dynol.
  • Shiva: Y Arglwydd y greadigaeth a'r dinistr.
  • Krishna: Duw tosturi, cariad, ac amddiffyn.
  • Brahma: Duw creadigaeth y bydysawd, a gwybodaeth. Peidiwch â chael eich camgymryd â Brahman, sy'n gysyniad haniaethol ac yn rheoli popeth yn y pen draw.
  • Ganesha: Dileu rhwystrau, amddiffynnydd gwybodaeth, gwyddoniaeth, a chelfyddydau.
  • Hanuman: Duw doethineb, defosiwn, a nerth.
  • Varuna: Duw dŵr.
  • Indra: Duw’r taranau, llif afonydd, mellt, a rhyfel.

  Fel y gwelwch, mae Hindŵaeth yn system gymhleth iawn o gredoau ac, yn ei gwahanol iteriadau, mae rhai o’r rhainmae gan dduwiau amlygiadau a chredoau hollol wahanol wedi eu priodoli iddynt. Erys y cwestiwn bob amser a ddylent gael eu haddoli fel duwiau neu fel bodau nefol sy'n israddol i Brahman.

  Y mae rhai sy’n ystyried na all addoli Devas fel bodau nefol is arwain at gyflawni hunan-gyflawniad ac mai dim ond trwy weddïo ac addoli’r Un Arglwydd y gellir cyflawni hyn.

  Devas yw hefyd yn cael ei ystyried gan lawer yn nes at fodau dynol nag at yr Un Duw. Fodd bynnag, nid ydynt yn weladwy i'r llygad noeth.

  Nid yw rhai credinwyr yn eu hystyried yn anfarwol ac yn credu y gall Devas farw yn y pen draw a chael ei aileni. Maen nhw'n credu nad yw Devas yn cynnal cydbwysedd cosmolegol nac yn penderfynu ar gwrs trefn naturiol. Mae'r credoau hyn yn rhoi Devas mewn sefyllfa israddol i Un Duw ac ychydig uwchlaw bodau dynol.

  O Ble Mae'r Gair Deva yn Dod?

  Efallai mai un o'r pethau mwyaf diddorol am Devas yw'r enw a briodolir iddo. y bodau nefol hyn. Gellir olrhain y gair Deiwo i hen Broto-Indo Ewropeaidd, iaith a siaredir gan fodau dynol yn y rhanbarth Indo-Ewropeaidd cyn bod ieithoedd Ewropeaidd hyd yn oed yn beth. Ystyr Deiwo yw disgleirio neu nefol.

  Ganrifoedd yn ddiweddarach, mae'r geiriau dwyfoldeb , deus , dieu , neu dio yn ymddangos mewn amrywiol ieithoedd Ewropeaidd. Felly, mae'n debygol y daeth cysyniadau duwiau o'r cysyniad o Devas.

  Amlapio

  Mae Devas yn un o'ragweddau mwyaf diddorol Hindŵaeth, Bwdhaeth a Zoroastrianiaeth. Efallai bod eu pwysigrwydd a'u dwyfoldeb wedi'u datblygu fwyaf mewn Hindŵaeth lle cânt eu hystyried naill ai fel duwiau neu fodau nefol. Mae Vedas yn cael eu trwytho â llawer o alluoedd a phwerau, gan helpu i gynnal y byd a phopeth sydd ynddo.

  Waeth beth yw eu pwysigrwydd, sy'n newid mewn iteriadau gwahanol o Hindŵaeth, maent yn parhau i fod yn werthfawr i'n hatgoffa o ddehongliadau cynnar o'r hyn y mae diwinyddiaeth yn ei olygu i bobl a sut mae credoau'n datblygu dros amser.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.