Symbolau Sbaen (Gyda Delweddau)

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae Sbaen, a elwir yn swyddogol yn ‘Deyrnas Sbaen’ yn wlad Ewropeaidd sydd wedi’i lleoli ar Benrhyn Iberia. Mae yna lawer o symbolau sy'n rhan fawr o ddiwylliant traddodiadol Sbaen ac er bod rhai yn fwy cyffredin neu amlwg nag eraill, mae gan bob un arwyddocâd hanesyddol neu emosiynol. Gadewch i ni edrych yn gyflym ar rai o symbolau hynod ddiddorol Sbaen, yn swyddogol ac yn answyddogol.

  Symbolau Cenedlaethol Sbaen

  • Diwrnod Cenedlaethol : 12fed Hydref
  • Anthem Genedlaethol : La Marcha Real (Y Royal March)
  • Arian Cenedlaethol: Ewro
  • Lliwiau Cenedlaethol: Coch a melyn
  • Coeden Genedlaethol: Derw bytholwyrdd
  • Blodeuyn Cenedlaethol: Carnasiwn coch
  • Anifail Cenedlaethol: Tarw
  • Aderyn Cenedlaethol: Eryr traed byr
  • Pysgod Cenedlaethol: Paella
  • National Sweet: Flan

  Baner Sbaen

  Mae Baner genedlaethol Sbaen yn cynnwys tair streipen wedi'u trefnu'n llorweddol. Mae'r streipen ganol felen ddwywaith lled y streipiau coch uchaf a gwaelod. Ar ochr chwith y streipen felen mae arfbais Sbaen. Dywedir bod lliwiau'r faner wedi'u dewis i gynrychioli ymladd teirw, un o'r traddodiadau Sbaenaidd enwocaf. Tra bod melyn yn cynrychioli'r tywod yn yr arena ymladd teirw, mae coch yn cynrychioli'r gwaed a arllwyswyd gan deirw yn ystod yr ymladd.

  Y faner bresennol Sbaen oedda gynlluniwyd yn 1785 ac mae bellach yn cael ei hedfan o adeiladau cyhoeddus, busnesau, cartrefi preifat, llongau neu hyd yn oed yn ystod seremonïau swyddogol. Er ei fod i fod i gael ei hedfan o godiad haul i fachlud haul, mae'r rhan fwyaf o swyddfeydd y llywodraeth yn ei hedfan 24 awr.

  Arfbais

  Mae arfbais Sbaen yn genedlaethol. symbol sy'n cynrychioli Sbaen fel gwlad a chenedl, gan gynnwys ei ffurf o lywodraeth a sofraniaeth genedlaethol.

  Ar y naill ochr i'r arfbais mae Pileri Hercules, y dywedir ei bod yn cynrychioli Culfor Gibraltar. Mae’r rhuban yn y canol yn datgan arwyddair Sbaen: ‘Plus Ultra’ sy’n golygu ‘ymhellach tu hwnt’. Rhwng y ddwy golofn mae tarian yn cynnwys chwe rhan wahanol. Dyma arfau'r teyrnasoedd canoloesol a unodd i ffurfio Sbaen yn ôl yn y 15g. Wedi'i leoli reit yn y canol mae cylch gyda 3 fleurs de lis , cynrychiolydd Tŷ Bourbon. Yn olaf, gellir gweld y Goron Frenhinol ar y brig, yn symbol o Goron Sbaen.

  Mae arfbais Sbaen yn bresennol ar faner genedlaethol Sbaen. Ar ôl i'r wlad drosglwyddo i ddemocratiaeth ym 1981, fe'i cymeradwywyd gan y gyfraith fel arfbais swyddogol.

  Cocâd Sbaen

  Un o symbolau cenedlaethol Sbaen, y Daeth Cockade o Sbaen i fodolaeth ar ôl y chwyldro Ffrengig ac fe'i gwnaed trwy bletio pin aur dros rhuban coch mewn cylch. Ei lliwiau yw'r rhai hynnyo Bend Brenhinol Castille, baner herodrol Coron Castille, ac sydd bellach yn symbol o'r lliwiau a welir ar Faner Sbaen.

  Roedd y cocêd ar benwisg milwyr Sbaen yn y 1700au. Roedd yn golygu llawer mwy i'r milwyr na hunaniaeth genedlaethol yn unig. Mewn gwirionedd, roedd yn ymgorfforiad o galon y rhai a'i gwisgo. Roedd yn symbol o bopeth yr ymladdodd y milwyr drosto ac roedd yn un o'r cofroddion mwyaf gwerthfawr. Ar hyn o bryd nid yw'r cocos yn cael ei ddefnyddio yn Sbaen ac eithrio i adnabod awyrennau Lluoedd Arfog Sbaen.

  Y Tarw Sbaenaidd

  Trwy gydol hanes, mae'r tarw Osborne wedi'i weld fel symbol answyddogol Sbaen , yn cynrychioli rhinweddau a gwerthoedd y wlad a'i diwylliant. Daeth i fodolaeth fel hysbyseb ar gyfer ‘Brandy de Jerez’ gan y Osborne Sherry Company a ddechreuodd godi’r teirw hyn ger ffyrdd mawr ar hyd a lled y wlad. Dros y blynyddoedd, enillodd y teirw arwyddocâd diwylliannol neu esthetig a bellach maent yn rhan o dreftadaeth gelfyddydol a diwylliannol Sbaen.

  Yr Iberiaid oedd trigolion cyntaf Sbaen ac eilunaddoli'r tarw oedd yn ffigwr hynod bwysig yn eu mytholeg. Yn niwylliant Iberia, roedd y tarw yn cael ei ystyried yn dduw mytholegol. Roedd ymladd teirw yn ddrama grefyddol lle mae Duw yn cael ei aberthu er iachawdwriaeth dynolryw. Hyd yn oed heddiw, mae'n symbol o falchder i'r Sbaenwyr ac mae i'w gael ym mhobman ar gylchoedd allweddi,crysau-t neu sticeri car a ddefnyddir ledled Sbaen a gweddill y byd.

  Flamenco

  Mae'r Flamenco yn fath hynod o anodd o gelf sy'n trosglwyddo angerdd mewn tair cydran wahanol: cerddoriaeth, dawns a caniad. Mae'n cynrychioli ffordd arbennig o ddehongli a chanfod bywyd. Cysylltir fflamenco yn nodweddiadol â Sbaen ers iddo gychwyn yn Andalusia (de Sbaen).

  Yn ystod unbennaeth Franco, roedd gan fflamenco ran ddeuol i'w chwarae. Ei rôl gyntaf oedd ymgorfforiad o wrthryfel ac fe'i defnyddiwyd yn erbyn y gyfundrefn. Roedd caneuon protest fflamenco yn eithaf cyffredin trwy gydol y ‘60au. Ar y llaw arall, mabwysiadodd y gatrawd ef fel un o'r pileri a gynrychiolai ddiwylliant Sbaen.

  Mae'r bobl Andalwsia yn cydnabod fflamenco fel ffurf bwerus o adrodd straeon sydd wedi'i throsglwyddo dros sawl cenhedlaeth. Hyd yn oed heddiw, mae'n cael ei ymarfer nid yn unig yn Sbaen ond ledled y byd.

  Y Fan Sbaenaidd

  A elwir yn 'pericon' yn Sbaeneg, mae'r gefnogwr Sbaenaidd yn parhau i fod yn un o'r rhai mwyaf ategolion enwog a ddefnyddir ledled y byd. Defnyddir y gefnogwr yn bennaf ar gyfer dawnsio fflamenco oherwydd ei faint mawr yn ogystal ag ar gyfer gwersi a pherfformiadau. Y rheswm ei fod mor boblogaidd yw oherwydd ei geinder, ei liwgaredd a'r amrywiaeth y mae'n ei roi i goreograffau dawns.

  Mae gan y cefnogwr Sbaenaidd iaith ei hun a ddatblygwyd gan y senoritas yn y 19eg ganrif. Y rhai aRoeddent bob amser yn cael eu gwarchod yn ei chael hi'n amhosibl siarad â'u darpar beau yn gyfrinachol, felly roedden nhw'n defnyddio eu cefnogwyr fel modd o gyfathrebu heb eiriau. Er enghraifft, roedd rhoi'r wyntyll i'r beau yn ffordd o ddweud 'Fi yw'ch un chi' ac roedd cario gwyntyll caeedig yn y llaw chwith yn golygu 'Rydw i ar gael ac yn gwylio'.

  Heddiw, mae'r Mae ffan Sbaenaidd yn parhau i fod yn symbol diwylliannol o Sbaen sy'n amlygu angerdd a rhamant yn ogystal â bod yn un o'r ategolion a ddefnyddir fwyaf yn y byd.

  Y Sombrero

  Er bod y sombrero yn rhan o ddiwylliant Sbaenaidd, credir iddo darddu ym Mecsico. Fodd bynnag, mae ei union darddiad yn parhau i fod yn anhysbys. Gwneir sombreros o wellt mewn amrywiaeth o liwiau gwahanol. Mae ganddyn nhw ymyl enfawr ac maen nhw'n llawer rhy anymarferol a thrwm i weithwyr eu defnyddio felly maen nhw'n cael eu gwisgo amlaf gan gerddorion gwerin Mecsicanaidd, a elwir yn mariachi.

  Ar un adeg, roedd sombreros yn adlewyrchu'r statws economaidd a chymdeithasol o'r sawl oedd yn eu gwisgo, felly po dalaf yw'r côn a'r lletach yw ei ymyl, yr uchaf yw statws y gwisgwr. Yn ôl caneuon gwerin Mecsicanaidd, pe bai gwisgwr sombrero eisiau mynegi ei gariad at rywun a dangos iddynt ei fod yn barod i selio'r fargen, byddai'n taflu ei sombrero ar y llawr. Roedd hyn yn ffordd o fynegi parodrwydd i aberthu eiddo mwyaf gwerthfawr rhywun dros gariad.

  Cregyn Cregyn bylchog Camino

  Mae cragen cregyn bylchog Camino yn un oyr eiconau mwyaf poblogaidd a symbolau adnabyddus sy'n gysylltiedig â Camino de Santiago, pererindod i gysegrfa St. Drwy gydol hanes, mae'r gragen gregyn bylchog wedi cael ei defnyddio gan bererinion ar eu taith fel symbol o'u pererindod ac fel canllaw a'u harweiniodd i'r cyfeiriad cywir.

  Gwnaeth y gragen gydymaith gwych yn ogystal ag eitem ymarferol ar gyfer y pererinion a'i defnyddiai fel cwpan i yfed dwfr o nentydd a ffynhonnau wrth fyned ar hyd eu ffordd. Byddai'r pererinion hefyd yn ei wisgo ar eu cefnau neu o amgylch eu gyddfau i'w gwneud yn haws i eraill eu hadnabod fel pererinion ac i'w sicrhau eu bod ar y llwybr cywir.

  Mae cregyn cameino yn dal yn boblogaidd iawn ymhlith pererinion ac mae llawer o bobl ledled y byd yn parhau i'w prynu a'u cadw fel ategolion neu gofroddion.

  Amlapio…

  Nid yw'n syndod bod symbolau Sbaeneg yn dal i fod yn hynod boblogaidd nid yn unig yn Sbaen ond mewn rhannau eraill o'r byd hefyd. Er bod llawer mwy o symbolau ar gael, dim ond rhai o'r rhai mwyaf cyffredin rydyn ni wedi'u trafod, pob un â'i stori unigryw ei hun.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.